O Fundacji

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego została założona w 2010 roku z inicjatywy pracowników naukowych uczelni województwa śląskiego oraz środowisk nauczycielskich regionu. Organizacja jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000370947. Nadzór nad działalnością FREiSW sprawuje Minister Edukacji i Nauki. Fundację współtworzą naukowcy, psychologowie, pedagodzy, menadżerowie nauki, przedstawiciele środowisk biznesowych i doradcy zawodowi. Organizacja prowadzi działalność o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

Fundacja powstała z potrzeby prowadzenia wszechstronnych działań wspierających rozwój oświaty, nauki i sektora doradztwa zawodowego, a także gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności, kapitału społecznego i społeczeństwa uczącego się. Realizując rozliczne projekty naukowe, edukacyjne i popularyzatorskie, FREiSW współpracowała lub współpracuje m.in. z Parlamentem Europejskim, University of Oxford, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pracownią Zarządzania Wiedzą, Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, Uczelnią Vistula w Warszawie, Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu i wieloma innymi instytucjami działającymi w sektorze nauki i edukacji. Fundacja była członkiem Śląskiego Klastra Edukacji, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Cele Fundacji (na podstawie par. 6 Statutu):

-Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w edukacji, nauce lub zarządzaniu wiedzą.

-Upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod kształcenia, innowacji w edukacji lub innowacji w zarządzaniu zasobami intelektualnymi.

-Poszerzanie świadomości społecznej w dziedzinie edukacji, nauki i funkcjonowania rynku pracy.

-Propagowanie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, edukacji i zarządzania oświatą.

-Promowanie osób fizycznych i prawnych o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie wspierania edukacji i jakości kształcenia lub kreowania społeczeństwa uczącego się i podstaw gospodarki opartej na wiedzy.

-Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.

-Pomoc młodzieży i dorosłym w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.

-Pomoc uczniom i studentom w rozwiązywaniu problemów i trudności szkolnych.

-Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i studentów

-Rozwijanie i umacnianie postaw ukierunkowanych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i uczącego się.

-Promowanie działalności osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, edukacyjną, w zakresie zarządzania wiedzą, kultury, kultury fizycznej i sportu lub ochrony środowiska.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

-Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego.

-Prowadzenie poradnictwa psychologicznego.

-Prowadzenie badań naukowych.

-Prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności w dziedzinie pedagogiki, psychologii, zarządzania i socjologii.

-Realizowanie projektów rankingowania i certyfikowania szkół, uczelni, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów wspierających rozwój nowoczesnych form edukacji, rozwój kapitału intelektualnego, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego i budowanie gospodarki opartej na wiedzy.

-Organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń.

-Organizowanie konkursów, zawodów i innych form rywalizacji o zakresie tematycznym zbieżnym z celami działania Fundacji.

-Opracowywanie i realizację projektów w zakresie obejmującym działalność statutową Fundacji.

-Organizowanie debat, konferencji, seminariów i sympozjów naukowych.

-Wydawanie opinii, komentarzy, recenzji  o zakresie tematycznym zbieżnym z celami działania Fundacji, na potrzeby własne oraz podmiotów zewnętrznych.

-Udzielanie patronatów nad przedsięwzięciami o zakresie tematycznym zbieżnym z celami działania Fundacji.

-Prowadzenie portalu internetowego o tematyce edukacyjnej.

-Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

-Udzielanie stypendiów

-Udzielanie pomocy rzeczowej, finansowej i niematerialnej.


Założycielką i prezesem zarządu Fundacji jest Grażyna Kaczmarczyk – psycholog, doradca zawodowy, wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego oraz uczelni niepublicznych, dyrektor kilku poradni psychologiczno-pedagogicznych w Katowicach, praktyk w dziedzinie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, specjalistka w zakresie zarządzania oświatą i nowoczesnych metod edukacyjnych, autorka publikacji na temat metod pomocy psychologicznej, terapeutka.

 

 

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

ul. Warszawska 1 lok. 9
41-200 Sosnowiec

tel: 32 747-26-03
kom: 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182
Rok założenia: 2010
Organ nadzoru: Minister Edukacji i Nauki