Konferencje

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego od 2011 roku współorganizuje cykliczne konferencje i sympozja poświęcone problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym. Najważniejszym projektem konferencyjnym Fundacji jest Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. "Akredytacja i ocena jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym". Dotychczas odbyło się 10. edycji przedmiotowej Konferencji.
 
Konferencja służy omówieniu najnowszych zmian w zakresie metod i kryteriów dokonywania przez instytucje akredytacyjne oceny jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. W trakcie spotkania poruszamy zagadnienie akredytacji zdalnej oraz przedstawiamy zasady jej przeprowadzenia oraz przygotowania uczelni do takiej formy oceny jakości kształcenia. Tematem konferencji jest również nowa instytucja stosowana w praktyce akredytacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej, tj. „stanowiska interpretacyjne PKA”. „Stanowiska interpretacyjne” to system ujednolicania wykładni prawa w ramach PKA. W trakcie konferencji przedstawione zostaną najciekawsze stanowiska interpretacyjne już podjęte oraz pomysły na kolejne.
 
Ponadto konferencja poświęcona jest zasadom weryfikowania i dokumentowania efektów uczenia się w warunkach edukacji zdalnej. Prelegenci omawiają także praktyczne zagadnienia dotyczące edukacji zdalnej, np. kwestie prawa do ochrony wizerunku wykładowców prowadzących wykłady on-line czy też zagadnienia przetwarzania danych osobowych na platformach do edukacji zdalnej.

 
Wszystkie powyższe zagadnienia są szczegółowo omawiane i wyjaśniane podczas naszych konferencji. Konferencja pozwala uczestnikom zapoznać się z najnowszymi zmianami w dziedzinie prawa szkolnictwa wyższego oraz aktualnymi kryteriami i zasadami oceny jakości kształcenia na uczelniach - w szczególnych warunkach, jakie związane są pandemią i pracą akademicką w formie zdalnej (e-learning).
 
W roli prelegentów i dyskutantów występują wybitni eksperci - praktycy, którzy zdobywali wiedzę na temat jakości kształcenia, m.in. pracując w komisjach akredytacyjnych.
 
 
O Programie Konferencji:

Organizator Konferencji umożliwia uczestnikom zadawanie pytań ekspertom na temat akredytacji uczelni i zapewniania jakości kształcenia, z uwzględnieniem najnowszych zmian i aktualnych przepisów.
 
Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli uczelni przygotowujących się do akredytacji zewnętrznej, pełnomocników/ zespołów ds. jakości kształcenia oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania procesami dydaktycznymi w szkolnictwie wyższym.
 
 Konferencja pozwoli uczestnikom zdobyć PRAKTYCZNĄ wiedzę:
  • jak, w dobie pandemii, edukacji e-learningowej i akredytacji zdalnej, przygotować się do wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych organizacji akredytujących i spełnić kryteria akredytacyjne;
  • jak stosować w praktyce nową instytucję akredytacyjną, jaką są "stanowiska interpretacyjne" PKA,
  • jak zapewnić zgodność koncepcji i programów kształcenia z przepisami prawa o szkolnictwie wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji odnoszących się do kształcenia zdalnego,
  • jak skutecznie zarządzać  uczelnią i procesami dydaktycznymi w aktualnych warunkach prawnych.
 
W trakcie konferencji:
  • Przedstawione będą aktualne kierunki zmian w zasadach akredytacji, w związku z pandemią;
  • Przedstawione zostaną kryteria oceny stosowane przez komisje akredytacyjne: państwową oraz środowiskowe;
  • Przedstawiane zostaną zagadnienia praktyczne dotyczące zasad akredytacji kierunku studiów/jednostki organizacyjnej uczelni oraz przygotowania jednostki do akredytacji zewnętrznej prowadzonej zdalnie;
  • Zaprezentowane będą dobre praktyki w zakresie zapewniania jakości kształcenia na uczelniach najwyżej ocenionych przez Polską Komisję Akredytacyjną;
  • Przedstawiono zostaną nieprawidłowości w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań poddawanych ocenie w toku akredytacji;
  • Prelegenci skoncentrują się na zagadnieniach aktualnych i ważnych z punktu widzenia interesu uczelni przygotowujących się do akredytacji.
 
Konferencja będzie dla uczestników dostępna na żywo w internecie, bez konieczności instalowania i korzystania z jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Przebieg konferencji będą Państwo mogli oglądać on-line w standardowej przeglądarce internetowej, poprzez kliknięcie w odpowiedni link, który udostępnimy Państwu przed konferencją. Ponadto wszyscy uczestniczy konferencji otrzymają (po jej zakończeniu) dostęp do pełnego nagrania z konferencji, dokumentującego wystąpienia kolejnych prelegentów. Udostępnimy Państwu także platformę do zadawania pytań referentom konferencji, aby umożliwić uzyskanie odpowiedzi i interpretacji nurtujących Państwa zagadnień. Drogą elektroniczną otrzymają Państwo również certyfikat udziału w obradach oraz wszelkie pozostałe materiały.
 
Dodatkowe informacje:
tel. +48 32 747-26-03
tel. kom. +48 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl
 

*Prezentowane na konferencji rozwiązania i wygłaszane tezy nie mogą być traktowane jako "oficjalne" i autoryzowane stanowisko PKA, gdyż Komisja, jako organ kolegialny, może wyrażać takie stanowiska wyłącznie w formie uchwał i tylko w ramach przewidzianych prawem procedur, np. po przeprowadzeniu oceny jakości kształcenia w konkretnej jednostce, względnie na szkoleniach organizowanych przez siebie. Prezentowane na konferencji opinie, poglądy i rekomendacje należy traktować wyłącznie jako stanowiska danych prelegentów, którzy w trakcie konferencji występują z afiliacją swoich macierzystych ośrodków akademickich.
 
 
 

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

ul. Warszawska 1 lok. 9
41-200 Sosnowiec

tel: 32 747-26-03
kom: 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182
Rok założenia: 2010
Organ nadzoru: Minister Edukacji i Nauki