Projekty

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego organizuje, partneruje lub patronuje wielu projektom mającym na celu popularyzację wiedzy oraz wspieranie nauki i edukacji. Najważniejsze z projektów, w które zaangażowana jest Fundacja:
 
Konkurs na Najlepszego Ucznia Rzeczypospolitej „Uczeń z Pasją”
 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w 2022 roku zorganizowała II edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszego Ucznia Rzeczypospolitej Polskiej "Uczeń z Pasją". Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich wszystkich typów, którzy posiadają dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,5), a ponadto  wyróżniają się znaczącymi osiągnięciami wykraczającymi poza program nauczania, w szczególności: sportowymi, artystycznymi, naukowymi lub społecznymi.
 
W 2022 roku Laureatką I miejsca w Konkursie została Weronika Blahaczek. Ponadto w gronie Laureatów znaleźli się: Wiktoria Haczkiewicz, Jakub Krok, Korneliusz Obarski, Julia Oleszyńska, Natalia Siwek, Klaudiusz Skupień i Nikola Białek. W I edycji Konkursu (2020) nagrodę i tytuł „Ucznia z Pasją” uzyskał Oliwer Wdowik.  

Laureata Konkursu wybiera Komisja Konkursowa złożona z członków zarządu Fundacji oraz ekspertów zewnętrznych. Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna, indeks na bezpłatne studia w Wyższej Szkole Humanitas oraz Certyfikat Najlepszego Uczenia Rzeczypospolitej Polskiej „Uczeń z Pasją”. Wręczenie Nagrody i tytułu „Uczeń z Pasją” odbyło się w kwietniu br. podczas Gali Finałowej w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
 

Kandydatów do Tytułu „Uczeń z Pasją” mogą zgłaszać dyrektorzy szkół, do których uczęszczają uczniowie uczestniczący w konkursie, rektorzy wyższych uczelni działających w Polsce oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest działalność w dziedzinie edukacji młodzieży.
 
Na wyróżnienia w Konkursie mają szansę uczniowie łączący dobre wyniki w nauce z osiągnięciami na innych polach aktywności: naukowej, sportowej lub społecznej. Osiągnięcia powinny być znaczące, tj. istotnie wyróżniać się w skali krajowej lub międzynarodowej. Ideą Konkursu jest promowanie i upowszechnianie tych osiągnięć: w środowiskach uczniowskich, nauczycielskich, a także w mediach.
 
 
Konkurs Grantowy Fundacji „Edukacyjne Pasje”
 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wspiera w formie grantów i darowizn wartościowe i oryginalne inicjatywy edukacyjne, naukowe, kulturalne i społeczne zbieżne z celami statutowymi Fundacji. Pomoc materialna i rzeczowa (np. w formie ufundowania nagród w konkursie) przyznawana jest najczęściej organizacjom pozarządowym, uczelniom, instytucjom naukowym oraz placówkom edukacyjnym na działania w zakresie:
 
 • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w edukacji, nauce lub zarządzaniu wiedzą.
 • Upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod kształcenia, innowacji w edukacji lub innowacji w zarządzaniu zasobami intelektualnymi.
 • Poszerzanie świadomości społecznej w dziedzinie edukacji, nauki i funkcjonowania rynku pracy.
 • Propagowanie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, edukacji i zarządzania oświatą.
 • Promowanie osób fizycznych i prawnych o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie wspierania edukacji i jakości kształcenia lub kreowania społeczeństwa uczącego się i podstaw gospodarki opartej na wiedzy.
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
 • Pomoc młodzieży i dorosłym w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.
 • Pomoc uczniom i studentom w rozwiązywaniu problemów i trudności szkolnych.
 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i studentów
 • Rozwijanie i umacnianie postaw ukierunkowanych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i uczącego się.
 • Promowanie działalności osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, edukacyjną, w zakresie zarządzania wiedzą, kultury, kultury fizycznej i sportu lub ochrony środowiska.

Fundacja przyznaje dotacje na organizację przedsięwzięć naukowych (np. konferencje, spotkania), popularyzatorskich (np. wykłady otwarte, projekty edukacyjne, konkursy), wydawniczych (np. książki, czasopisma), kulturalnych (np. wystawy, warsztaty), sportowych (np. obozy, zawody). Fundacja nie wspiera w formie dotacji, grantów i darowizn osób fizycznych, za wyjątkiem grantów badawczych dla naukowców.

Decyzję o przyznaniu dotacji (grantu) podejmuje Zarząd Fundacji w formie uchwały  inicjatywy własnej lub na wniosek beneficjenta. Wniosek o przyznanie dotacji należy składać w formie pisemnej na adres Biura Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec w terminie do 20 grudnia roku poprzedzającego rok realizacji projektu. Wniosek powinien zawierać:
 • Nazwę przedsięwzięcia, które ma być objęte wsparciem Fundacji
 • Nazwę podmiotu, który występuje z wnioskiem o wsparcie
 • Krótką charakterystykę podmiotu, który występuje z wnioskiem o wsparcie (forma prawna, cele, obszary działalności, osiągnięcia)
 • Postulowany charakter wsparcia (finansowe, rzeczowe), wraz z określeniem jego wielkości
 • Opis przedsięwzięcia, które ma być objęte wsparciem (idea, cele, adresaci, formy realizacji, przewidywane efekty)
 • Uzasadnienie zgodności przedsięwzięcia, które ma być objęte wsparciem, z celami statutowymi Fundacji
 • Podpis reprezentanta podmiotu uprawnionego do reprezentowania beneficjenta.
Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji bez podania przyczyny. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji przekazuje się podmiotowi, który wystąpił z wnioskiem o przyznanie dotacji w formie pisemnej, na adres podany we wniosku.
 

Konkurs „Studencki Nobel”
 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego jest partnerem i jednym ze sponsorów Ogólnopolskiego Konkursu „Studencki Nobel”, organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów.
 
„Studencki Nobel” to cykliczny konkurs, którego celem jest wyróżnienie studentów o wybitnych osiągnięciach na różnych polach-zarówno naukowych, artystycznych jak i społecznych. Jest jedynym ogólnopolskim konkursem stypendialnym w pełni tworzonym przez organizację studencką. Wpisując się w powszechne dziś trendy innowacyjności i związanego z nimi inwestowania w kapitał ludzki, ma umożliwić wyróżniającym się młodym ludziom wykorzystanie ich osiągnięć do zaistnienia w świecie nauki i biznesu. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: https://www.studenckinobel.info/strona-konkursu
 

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

ul. Warszawska 1 lok. 9
41-200 Sosnowiec

tel: 32 747-26-03
kom: 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182
Rok założenia: 2010
Organ nadzoru: Minister Edukacji i Nauki