Instytucje, z którymi współpracujemy, realizując projekty na rzecz edukacji:

Krótko o Fundacji

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego powstała w 2010 roku z inicjatywy pracowników naukowych uczelni województwa śląskiego oraz środowisk nauczycielskich regionu. Fundację współtworzą naukowcy, psychologowie, pedagodzy, menedżerowie i doradcy zawodowi. Organizacja prowadzi działalność o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym m.in. organizuje konferencje naukowe i szkoleniowe, prowadzi działalność konsultingową na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, uczelni i szkół, oferuje poradnictwo zawodowe, przyznaje granty na działalność edukacyjną i naukową szkół wyższych, instytucji edukacyjnych oraz innych organizacji pozarządowych. Realizując rozliczne projekty w dziedzinie edukacji i nauki, FREiSW współpracowała lub współpracuje m.in. z Uniwersytetem w Oksfordzie (wsparcie finansowe na rzecz studentów), Niezależnym Zrzeszeniem Studentów (współpraca przy konkursie "Studencki Nobel"), Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (organizacja konferencji), Pracownią Zarządzania Wiedzą (współpraca ekspercka), Uczelnią Vistula w Warszawie (organizacja konferencji), Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu i wieloma innymi instytucjami działającymi w sektorze nauki i edukacji. Fundacja była członkiem Śląskiego Klastra Edukacji, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Nasza działalność
Przedstawiciele Fundacji na uroczystości rozdania Nagród "Studencki Nobel" w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie.

Obszary naszej działalności:

  • Wspieranie w formie grantów projektów edukacyjnych i naukowych
  • Organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów o tematyce edukacyjnej
  • Prowadzenie szkoleń dla szkół, uczelni i przedsiębiorstw
  • Zapewnianie pomocy psychologicznej i poradnictwa obywatelskiego
  • Realizowanie konkursów jakości i programów akredytacyjnych

Misja Fundacji

Misją Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego jest propagowanie konieczności przeprowadzenia w Polsce kompleksowych reform edukacyjnych, promowanie nowoczesnych metod kształcenia na różnych poziomach edukacji oraz wskazywanie osobom odpowiedzialnym za politykę edukacyjną państwa (w tym menadżerom i pracownikom instytucji edukacyjnych) właściwych kierunków rozwoju systemu edukacji. Poprzez swoją działalność Fundacja propaguje innowacje w edukacji, głosi potrzebę kształcenia zgodnego z trendami i tendencjami na rynku pracy oraz edukuje nauczycieli i menadżerów oświaty w zakresie nowoczesnego zarządzania szkołą i procesem kształcenia. Ponadto – świadcząc usługi w zakresie doradztwa zawodowego i pomocy psychologicznej dla uczniów i studentów - Fundacja podejmuje starania na rzecz kształtowania u młodzieży właściwych postaw wobec nauki i edukacji, świadomego i refleksyjnego podejścia do procesu kształcenia i planowania własnej drogi zawodowej.

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

ul. Warszawska 1 lok. 9
41-200 Sosnowiec

tel: 32 747-26-03
kom: 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182
Rok założenia: 2010
Organ nadzoru: Minister Edukacji i Nauki