Nasza misja

W 1987 roku znakomity polski pedagog, prof. Czesław Kupisiewicz pisał: „Czasy, w których żyjemy, charakteryzuje eksplozja informacji, niespotykana przedtem mobilność zawodowa, ogromny wzrost znaczenia nauki, rozwój środków masowego przekazu informacji, szybki postęp techniczny, akceleracja psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży, trudności związane z utrzymaniem równowagi ekologicznej itp. Na te i wiele innych przemian nauczyciel musi być przygotowany i otwarty. Sytuacja ta wymaga od niego ciągłego doskonalenia swoich kompetencji i umiejętności zawodowych, warsztatu metodyczno-organizacyjnego, poszerzania horyzontów wiedzy. Stąd  rola i funkcja nauczyciela w dzisiejszej rzeczywistości edukacyjnej staje się coraz bardziej ważna i odpowiedzialna - tym bardziej, że zawsze postrzegamy ją poprzez pryzmat dobra ucznia”.

W ciągu minionych ponad dwudziestu lat wszystkie z opisanych tu procesów uległy wyraźnej intensyfikacji, stawiając przed osobami i instytucjami odpowiedzialnymi za procesy socjalizacji i wychowywania młodzieży coraz to nowe, bardziej skomplikowane wyzwania. Współczesna szkoła – najważniejszy spośród systemowych czynników socjalizacji - winna w sposób efektywny i odpowiedzialny reagować na rozmaite, zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje cywilizacyjno-społecznej rewolucji, której jesteśmy świadkami w dzisiejszym, zglobalizowanym świecie.

Coraz to nowe i coraz bardziej złożone w swej istocie cechy współczesności, związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, powstawaniem gospodarki opartej na wiedzy, ewolucją społeczeństwa w kierunku społeczeństwa uczącego się, postępem procesów demokratyzacji, globalizacją w sferze kultury, mającą wpływ na każdy z jej podsystemów, w tym wymiar aksjologiczno-normatywny, stają się wyzwaniem dla  instytucji edukacyjnych, działających na wszystkich poziomach systemu szkolnictwa: od przedszkola po uniwersytet.

Sprostanie tym wyzwaniom wymaga z kolei przeprowadzenia efektywnych reform edukacyjnych, służących przede wszystkim zwiększeniu stopnia otwartości szkoły na jej otoczenie zewnętrzne, wprowadzeniu elastyczności programów, form i metod nauczania, umożliwiających szybkie dostosowywanie treści i sposobów edukacji do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, kształtowaniu postaw innowacyjnych u beneficjentów reform (zarówno nauczycieli, jak i uczniów czy studentów) oraz przekazywaniu wiedzy użytecznej z punktu widzenia potrzeb szeroko rozumianego otoczenia (np. rynku pracy). Reformy te dotyczyć muszą zarówno szkoły jako instytucji  (zarządzanie oświatą, finansowanie edukacji i nauki, jakość kształcenia, programy nauczania), jak i ścieżki kształcenia przyszłych nauczycieli i menadżerów oświaty – osób realizujących w praktyce nowoczesną misję szkoły, przenoszących na grunt praktyki edukacyjnej przyjęte przez architektów reform założenia. Najważniejszym wyzwaniem dla procesu kształcenia kadry nauczycielskiej jest przeto przygotowanie przyszłych i pracujących już nauczycieli i wychowawców do zrozumienia zmieniającej się rzeczywistości intelektualnej, kulturowej i społecznej w Polsce oraz w świecie globalizacji i społeczeństwa informacyjnego.

Raport UNESCO z 1998 roku „Edukacja: jest w niej ukryty skarb” formułuje cztery filary - aspekty wiedzy i edukacji: uczyć się, aby wiedzieć; tzn. aby zdobywać narzędzia rozumienia; uczyć się, aby działać; uczyć się, aby żyć wspólnie oraz uczyć się, aby być. Raport uznaje edukację za podstawowe prawo człowieka oraz uniwersalną wartość i dowodzi, że za edukację odpowiedzialne jest całe społeczeństwo. Autorzy raportu stwierdzają ponadto, iż reformy edukacyjne budzą obecnie głęboki sceptycyzm, a ich rezultaty rzadko odpowiadają oczekiwaniom środowiska pedagogów. Mimo bezdyskusyjnej konieczności reformowania oświaty i podejmowanych przez polityków prób modernizowania funkcjonujących w niej rozwiązań, wciąż brak jest zadowalających efektów tych wysiłków, przybliżających system kształcenia do standardów i wyzwań turbulentnej współczesności.

Misją Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego jest propagowanie konieczności przeprowadzenia w Polsce kompleksowych reform edukacyjnych, promowanie nowoczesnych metod kształcenia na różnych poziomach edukacji oraz wskazywanie osobom odpowiedzialnym za politykę edukacyjną państwa (w tym menadżerom i pracownikom instytucji edukacyjnych) właściwych kierunków rozwoju systemu edukacji.

Poprzez swoją działalność Fundacja propaguje innowacje w edukacji, głosi potrzebę kształcenia zgodnego z trendami i tendencjami na rynku pracy oraz edukuje nauuczycieli i menadżerów oświaty w zakresie nowoczesnego zarządzania szkołą i procesem kształcenia. Ponadto – świadcząc usługi w zakresie doradztwa zawodowego i pomocy psychologicznej dla uczniów i studentów - Fundacja podejmuje starania na rzecz kształtowania u młodzieży właściwych postaw wobec nauki i edukacji, świadomego i refleksyjnego podejścia do procesu kształcenia i planowania własnej drogi zawodowej.

Misją Fundacji jest także wspieranie wysiłków takich podmiotów jak uczelnie czy władze lokalne (samorządy gminne, powiatowe, wojewódzkie) w zakresie wprowadzania innowacji w edukacji, zapewniania młodzieży właściwych warunków kształcenia oraz rozwoju systemu edukacji, zarówno w wymiarze infrastrukturalnym, jak i treściowym.

Poprzez ogłaszanie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie edukacji, rynku pracy, zarządzania oświatą, projektowania systemów wdrażania jakości kształcenia itp., Fundacja dąży do zaspokojenia potrzeb informacyjnych podmiotów polityki edukacyjnej państwa oraz umożliwienia tym podmiotom praktycznego zastosowania wypracowanych metod i rozwiązań dotyczących innowacji w procesie kształcenia.

Misją Fundacji jest także stworzenie ogólnoeuropejskiej platformy wymiany kontaktów i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem sektora edukacyjnego, obejmującego placówki różnych typów, działające na rozmaitych poziomach kształcenia oraz organy prowadzące tych placówek, takie jak instytucje samorządowe czy inne organy administracji publicznej.
 

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

ul. Warszawska 1 lok. 9
41-200 Sosnowiec

tel: 32 747-26-03
kom: 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182
Rok założenia: 2010
Organ nadzoru: Minister Edukacji i Nauki