O Fundacji

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego została założona w 2010 roku z inicjatywy pracowników naukowych uczelni województwa śląskiego oraz środowisk nauczycielskich regionu. Organizacja jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000370947. Nadzór nad działalnością FREiSW sprawuje Minister Edukacji Narodowej. Fundację współtworzą naukowcy, psychologowie, pedagodzy, menadżerowie nauki, przedstawiciele środowisk biznesowych i doradcy zawodowi. Organizacja prowadzi działalność o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

Fundacja powstała z potrzeby prowadzenia wszechstronnych działań wspierających rozwój oświaty, nauki i sektora doradztwa zawodowego, a także gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności, kapitału społecznego i społeczeństwa uczącego się. Realizując rozliczne projekty naukowe, edukacyjne i popularyzatorskie, FREiSW współpracowała lub współpracuje m.in. z Parlamentem Europejskim, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego, Collegium Civitas w Warszawie, Pracownią Zarządzania Wiedzą, Uczelnią Vistula w Warszawie, Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu i wieloma innymi instytucjami działającymi w sektorze nauki i edukacji. Fundacja była członkiem Śląskiego Klastra Edukacji, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

 

 

Cele Fundacji (na podstawie par. 6 Statutu):

 

-Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w edukacji, nauce lub zarządzaniu wiedzą.

 

-Upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod kształcenia, innowacji w edukacji lub innowacji w zarządzaniu zasobami intelektualnymi.

 

-Poszerzanie świadomości społecznej w dziedzinie edukacji, nauki i funkcjonowania rynku pracy.

 

-Propagowanie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, edukacji i zarządzania oświatą.

 

-Promowanie osób fizycznych i prawnych o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie wspierania edukacji i jakości kształcenia lub kreowania społeczeństwa uczącego się i podstaw gospodarki opartej na wiedzy.

 

-Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.

 

-Pomoc młodzieży i dorosłym w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.

 

-Pomoc uczniom i studentom w rozwiązywaniu problemów i trudności szkolnych.

 

-Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i studentów

 

-Rozwijanie i umacnianie postaw ukierunkowanych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i uczącego się.

 

-Promowanie działalności osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, edukacyjną, w zakresie zarządzania wiedzą, kultury, kultury fizycznej i sportu lub ochrony środowiska.

 

 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

-Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego.

 

-Prowadzenie poradnictwa psychologicznego.

 

-Prowadzenie badań naukowych.

 

-Prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności w dziedzinie pedagogiki, psychologii, zarządzania i socjologii.

 

-Realizowanie projektów rankingowania i certyfikowania szkół, uczelni, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów wspierających rozwój nowoczesnych form edukacji, rozwój kapitału intelektualnego, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego i budowanie gospodarki opartej na wiedzy.

 

-Organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń.

 

-Organizowanie konkursów, zawodów i innych form rywalizacji o zakresie tematycznym zbieżnym z celami działania Fundacji.

 

-Opracowywanie i realizację projektów w zakresie obejmującym działalność statutową Fundacji.

 

-Organizowanie debat, konferencji, seminariów i sympozjów naukowych.

 

-Wydawanie opinii, komentarzy, recenzji  o zakresie tematycznym zbieżnym z celami działania Fundacji, na potrzeby własne oraz podmiotów zewnętrznych.

 

-Udzielanie patronatów nad przedsięwzięciami o zakresie tematycznym zbieżnym z celami działania Fundacji.

 

-Prowadzenie portalu internetowego o tematyce edukacyjnej.

 

-Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 

-Udzielanie stypendiów

 

-Udzielanie pomocy rzeczowej, finansowej i niematerialnej.
Założycielką i prezesem zarządu Fundacji jest Grażyna Kaczmarczyk – psycholog, doradca zawodowy, wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego oraz uczelni niepublicznych, dyrektor kilku poradni psychologiczno-pedagogicznych w Katowicach, praktyk w dziedzinie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, specjalistka w zakresie zarządzania oświatą i nowoczesnych metod edukacyjnych, autorka publikacji na temat metod pomocy psychologicznej, terapeutka.

 

 

 

 

Adres siedziby:

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

ul. Warszawska 1/9

41-200 Sosnowiec

E-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Tel. +48 /32/ 747-26-03

 

Dyżury:

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Plac Kościuszki 5,

 

41-200 Sosnowiec

 

 

 

 

Nr konta bankowego: PKO BP 84 1020 2498 0000 8102 0450 2670

Nr KRS: 0000370947

NIP: 6443475030

 

REGON: 241801182

Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.