Debata w Senacie RP: Ile polityki w edukacji?

8 czerwca 2021 roku o godz. 11.00 w Senacie RP odbędzie się debata pt. „Ile polityki w edukacji? Czy trzeba edukować polityków?". Organizatorem wydarzenia jest Senator Joanna Sekuła, wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP. W debacie weźmie udział ekspert naszej Fundacji, prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, który przygotuje i wygłosi wystąpienie na temat oczekiwań samorządów wobec polityki edukacyjnej państwa. Zapraszamy do udziału w debacie, gdyż spotkanie będzie dostępne także w formie on-line!   Debatę „Ile polityki w edukacji? Czy trzeba edukować polityków?" rozpoczną wystąpienia prof. Tomasza Grodzkiego, Marszałka Senatu RP oraz organizatorek debaty: Joanny Sekuły i Marianny Kłosińskiej, Prezeski i Założycielki Fundacji Bullerbyn oraz Fundacji Dzieci Mają Głos. W dalszej części spotkania uczestnicy debaty przedstawią wnioski, postulaty, raporty i rekomendacje dotyczące polskiej polityki oświatowej w kontekście wpływu społecznego na decyzje polityczne. Podjęty zostanie również temat funkcjonowania Rady ds. Edukacji i Senatu Młodych oraz wpływu tych instytucji na procesy decyzyjne i legislacyjne.   Uczestnikiem debaty będzie także prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas i ekspert naszej Fundacji, który przedstawi wystąpienie na temat wyzwań polityki edukacyjnej samorządu terytorialnego i oczekiwań gmin oraz powiatów wobec państwa w zakresie oświaty. Wystąpienie zostanie przygotowane w oparciu o analizę wyników badań prowadzonych w ramach Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Ekspert odwoła się także do wniosków z projektu ankietowego przeprowadzonego w 2019 roku przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.   Ponadto w debacie „Ile polityki w edukacji? Czy trzeba edukować polityków?" uczestniczyć będą eksperci: Anna Dęboń, Oktawia Gorzeńska, prof. Dorota Klus-Stańska, Marianna Kłosińska, Agnieszka Kuźba, dr Mikołaj Marcela, Jarosław Pytlak, Michał Sienicki i Katarzyna Walczak. Swój udział zapowiedzieli również parlamentarzyści: Artur Dziambor, Kinga Gajewska, Michał Kamiński i Joanna Sekuła.   Plakat informujący o debacie - pobierz w PDF >>

Ewaluacja dyscyplin naukowych - konferencja szkoleniowa

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Ewaluacja dyscyplin naukowych 2017-2021. Wyzwania praktyczne”, która odbędzie się w formie on-line w dniu 30 czerwca 2021 roku. Konferencja, z udziałem wybitnych ekspertów w dziedzinie ewaluacji nauki, pozwoli uczestnikom zdobyć praktyczną wiedzę na temat przygotowania jednostki do wyzwań związanych z oceną parametryczną, opracowania dokumentów (wniosków) na potrzeby ewaluacji oraz sposobów dokumentowania dorobku naukowego i wpływu społecznego zrealizowanych badań.   Konferencja adresowana jest do naukowców i menedżerów nauki, którzy w swoich jednostkach akademickich będą odpowiadać za ewaluację dyscyplin naukowych, w tym przygotowanie wniosków, które następnie oceniane będą przez Komisję Ewaluacji Nauki.   W konferencji, w charakterze prelegentów, wezmą udział wybitni eksperci, którzy swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie ewaluacji i zarządzania nauką zdobywali w takich organizacjach i instytucjach jak Komitet Ewaluacji Nauki, Komisja Ewaluacji Nauki, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i wiele innych. W gronie prelegentów znajdą się także doświadczeni menedżerowie nauki m.in. z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, którzy wiedzę i doświadczenie na temat ewaluacji zdobywali w ramach licznych szkoleń, konferencji i kursów doskonalących, jak również sami prowadzili w przeszłości szkolenia i warsztaty na temat ewaluacji i zarządzania dorobkiem naukowym.   Celem Konferencji będzie przekazanie uczestnikom praktycznej, aplikacyjnej wiedzy na temat zasad i kryteriów dokonywania ewaluacji dyscyplin naukowych, jak również zapoznanie słuchaczy z konkretnymi rekomendacjami, dobrymi praktykami i uwagami dotyczącymi takich kwestii jak ocena punktowa publikacji naukowych, zliczanie slotów publikacyjnych,  tworzenie opisów wpływu społecznego badań i ich dokumentowanie oraz raportowanie. W trakcie Konferencji podejmiemy dyskusję i odpowiemy na najczęstsze pytania nurtujące naukowców i menedżerów nauki, przygotowujących się do najbliższej ewaluacji.   Wybrane zagadnienia poruszane w trakcie Konferencji:   -Jak ocena naukowców przełoży się na kategorie naukowe dla jednostek? -W jaki sposób „przełożyć” efekty komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how na wynik ewaluacji? -W jaki sposób prawidłowo opisać i wykazać wpływ badań na gospodarkę i społeczeństwo? -Jakie obowiązują założenia, definicje oraz zasady oceny wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki? -O czym pamiętać, składając wniosek ewaluacyjny?   PROGRAM KONFERENCJI - POBIERZ!   Jak się zapisać do udziału w Konferencji?   Aby wziąć udziału w Konferencji należy przesłać – w terminie do 28 czerwca 2021 roku – wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA – do pobrania TUTAJ! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Kartę należy przesłać drogą e-mailową na adres: info@fundacja-edukacja.org.pl. Po otrzymaniu Karty zgłoszeniowej niezwłocznie potwierdzimy e-mailowo udział w Konferencji. Konferencja odbędzie się zdalnie, w formie webinarium. Opłata konferencyjna dla 1 uczestnika wynosi 550 zł.   Dodatkowe informacje:   Grażyna Kaczmarczyk Prezes Zarządu Fundacji tel. 607-035-169, e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl >>

Fundacja wesprze projekty edukacyjne

W grudniu 2020 r. Zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznał kolejne granty na wartościowe projekty naukowe i dydaktyczne, realizowane przez naukowców i studentów. Wśród przedsięwzięć objętych dofinansowaniem Fundacji w 2021 roku znajdą się m.in. Konkurs „Studencki Nobel”, Konferencja „Zdalne nauczanie i uczenie się w grupach zróżnicowanych ze specjalnymi potrzebami w dobie pandemii COVID -19” oraz Forum „Marketing w farmacji".   Konferencja „Zdalne nauczanie i uczenie się w grupach zróżnicowanych ze specjalnymi potrzebami w dobie pandemii COVID -19” zorganizowana zostanie przez Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej i Polskie Stowarzyszenie Metody Fonogestów. Jej celem będzie przekazanie nauczycielom, studentom oraz naukowcom wiedzy na temat specyfiki nauczania on-line oraz wyzwań z tym związanych (społecznych, technologicznych, kulturowych).   Konkurs „Studencki Nobel” – drugie z przedsięwzięć dofinansowanych przez Fundację – to cykliczny konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, którego celem jest wyróżnienie studentów o wybitnych osiągnięciach na różnych polach-zarówno naukowych, artystycznych jak i społecznych. Jest jedynym ogólnopolskim konkursem stypendialnym w pełni tworzonym przez organizację studencką. Wpisując się w powszechne dziś trendy innowacyjności i związanego z nimi inwestowania w kapitał ludzki, ma umożliwić wyróżniającym się młodym ludziom wykorzystanie ich osiągnięć do zaistnienia w świecie nauki i biznesu.   Z kolei projekt „Marketing w farmacji" to ogólnopolskie wydarzenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, skierowane do studentów farmacji, osób związanych z branżą farmaceutyczną oraz marketingową, ale także wszystkich zainteresowanych tym tematem. Celem konferencji „Marketing w farmacji" jest przekazanie odbiorcom podstawowej wiedzy z zakresu marketingu, promocji i sprzedaży w branży farmaceutycznej, zapoznanie z mechanizmami i zasadami kierującym sektorem marketingu farmaceutycznego oraz zdobycie praktycznych umiejętności.   Wyróżnionym organizacjom serdecznie gratulujemy. >>

Akredytacja na uczelniach - w dobie pandemii

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Akademią Edukacji Praktycznej „Meritum”, zaprasza do udziału w X edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. "Akredytacja w szkolnictwie wyższym. Ocena jakości kształcenia w warunkach pandemii". Konferencja odbędzie się 3 grudnia 2020 r. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną organizatorzy podjęli decyzję, że spotkanie zorganizowane zostanie w formie zdalnej.   Konferencja będzie służyła omówieniu najnowszych zmian w zakresie metod i kryteriów dokonywania przez instytucje akredytacyjne oceny jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. W trakcie spotkania poruszymy zagadnienie akredytacji zdalnej oraz przedstawimy zasady jej przeprowadzenia oraz przygotowania uczelni do takiej formy oceny jakości kształcenia. Tematem konferencji będzie również nowa instytucja stosowana w praktyce akredytacyjnej PKA, tj. „stanowiska interpretacyjne”. „Stanowiska interpretacyjne” to system ujednolicania wykładni prawa w ramach PKA. W trakcie konferencji przedstawione zostaną najciekawsze stanowiska interpretacyjne już podjęte oraz pomysły na kolejne. Ponadto konferencja poświęcona będzie zasadom weryfikowania i dokumentowania efektów uczenia się w warunkach edukacji zdalnej. Prelegenci omówią także praktyczne zagadnienia dotyczące edukacji zdalnej, np. kwestie prawa do ochrony wizerunku wykładowców prowadzących wykłady on-line czy też zagadnienia przetwarzania danych osobowych na platformach do edukacji zdalnej.   Wszystkie powyższe zagadnienia zostaną szczegółowo omówione i wyjaśnione podczas naszej konferencji. Konferencja, jak co roku, pozwoli uczestnikom zapoznać się z najnowszymi zmianami w dziedzinie prawa szkolnictwa wyższego oraz aktualnymi kryteriami i zasadami oceny jakości kształcenia na uczelniach - w szczególnych warunkach, jakie związane są pandemią i pracą akademicką w formie zdalnej (e-learning). W roli prelegentów i dyskutantów wystąpią wybitni eksperci - praktycy, którzy zdobywali wiedzę na temat jakości kształcenia, m.in. pracując w komisjach akredytacyjnych.   Kartę uczestnictwa należy przesłać w terminie do 1 grudnia 2020 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: info@fundacja-edukacja.org.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona! Wysokość opłaty konferencyjnej dla 1 uczestnika wynosi 550 zł.   Dodatkowe informacje i materiały do pobrania: -Program Konferencji - kliknij! -Zgłoszenie udziału - kliknij! -Informacje organizacyjne - kliknij!     O Programie Konferencji:   Organizator Konferencji umożliwi uczestnikom zadawanie pytań ekspertom na temat akredytacji uczelni i zapewniania jakości kształcenia, z uwzględnieniem najnowszych zmian i aktualnych przepisów.   Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli uczelni przygotowujących się do akredytacji zewnętrznej, pełnomocników/ zespołów ds. jakości kształcenia oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania procesami dydaktycznymi w szkolnictwie wyższym.   Konferencja pozwoli uczestnikom zdobyć PRAKTYCZNĄ wiedzę:   -  jak, w dobie pandemii, edukacji e-learningowej i akredytacji zdalnej, przygotować się do wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych organizacji akredytujących i spełnić kryteria akredytacyjne; - jak stosować w praktyce nową instytucję akredytacyjną, jaką są "stanowiska interpretacyjne" PKA, - jak zapewnić zgodność koncepcji i programów kształcenia z przepisami prawa o szkolnictwie wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji odnoszących się do kształcenia zdalnego, - jak skutecznie zarządzać  uczelnią i procesami dydaktycznymi w aktualnych warunkach prawnych.     W trakcie konferencji:   -Przedstawione będą aktualne kierunki zmian w zasadach akredytacji, w związku z pandemią;   -Przedstawione zostaną kryteria oceny stosowane przez komisje akredytacyjne: państwową oraz środowiskowe;   -Przedstawiane zostaną zagadnienia praktyczne dotyczące zasad akredytacji kierunku studiów/jednostki organizacyjnej uczelni oraz przygotowania jednostki do akredytacji zewnętrznej prowadzonej zdalnie;   -Zaprezentowane będą dobre praktyki w zakresie zapewniania jakości kształcenia na uczelniach najwyżej ocenionych przez Polską Komisję Akredytacyjną;   -Przedstawiono zostaną nieprawidłowości w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań poddawanych ocenie w toku akredytacji;   -Prelegenci skoncentrują się na zagadnieniach aktualnych i ważnych z punktu widzenia interesu uczelni przygotowujących się do akredytacji.   Konferencja będzie dla uczestników dostępna na żywo w internecie, bez konieczności instalowania i korzystania z jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Przebieg konferencji będą Państwo mogli oglądać on-line w standardowej przeglądarce internetowej, poprzez kliknięcie w odpowiedni link, który udostępnimy Państwu przed konferencją. Ponadto wszyscy uczestniczy konferencji otrzymają (po jej zakończeniu) dostęp do pełnego nagrania z konferencji, dokumentującego wystąpienia kolejnych prelegentów. Udostępnimy Państwu także platformę do zadawania pytań referentom konferencji, aby umożliwić uzyskanie odpowiedzi i interpretacji nurtujących Państwa zagadnień. Drogą elektroniczną otrzymają Państwo również certyfikat udziału w obradach oraz wszelkie pozostałe materiały.     Regulamin konferencji - kliknij!   Kontakt z organizatorami - kliknij!     Dodatkowe informacje:   tel. +48 32 747-26-03 tel. kom. +48 607-035-169 e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl   *Prezentowane na konferencji rozwiązania i wygłaszane tezy nie mogą być traktowane jako "oficjalne" i autoryzowane stanowisko PKA, gdyż Komisja, jako organ kolegialny, może wyrażać takie stanowiska wyłącznie w formie uchwał i tylko w ramach przewidzianych prawem procedur, np. po przeprowadzeniu oceny jakości kształcenia w konkretnej jednostce, względnie na szkoleniach organizowanych przez siebie. Prezentowane na konferencji opinie, poglądy i rekomendacje należy traktować wyłącznie jako stanowiska danych prelegentów, którzy w trakcie konferencji występują z afiliacją swoich macierzystych ośrodków akademickich. >>
Archiwum aktualności

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.