O systemach zapewniania jakości kształcenia

27 listopada 2014 roku w Warszawie odbyła się kolejna z cyklu konferencji poświęconych zapewnianiu jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, którą zorganizowała Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Akademią Edukacji Praktycznej „Meritum”. Tegoroczna konferencja zorganizowana została pod hasłem „Systemy zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w świetle wymogów akredytacji zewnętrznej”.  Spotkanie adresowane było przede wszystkim do pełnomocników/ zespołów ds. jakości kształcenia oraz akademików zainteresowanych zagadnieniami zarządzania procesami dydaktycznymi w szkolnictwie wyższym. Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Programu Ambasadorów Kongresów Polskich.

 

Konferencja służyła upowszechnieniu wiedzy na temat zasad i narzędzi zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, a w szczególności – reguł konstruowania i ewaluowania wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia. Zaproszeni do udziału w obradach prelegenci odnosili się również do wymogów merytorycznych, jakie należy spełnić, przygotowując się do akredytacji zewnętrznej (obligatoryjnej, np. akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej – programowej i instytucjonalnej albo fakultatywnej, np. środowiskowej). W charakterze referentów w konferencji uczestniczyli specjaliści ds. jakości kształcenia najlepszych polskich uczelni (w tym uczelni uhonorowanych oceną wyróżniającą PKA) oraz eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W trakcie obrad, a także po zakończeniu części referatowej, istniała możliwość zadawania pytań oraz bezpośredniej dyskusji z ekspertami na temat zapewniania jakości kształcenia, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych najnowszą nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 11 lipca 2014 roku.

 

Konferencję otworzył referat prof. Pawła Stępnia, pełnomocnika rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. jakości kształcenia, który podjął próbę odpowiedzi na pytania: jak zbudować skuteczny system zapewniania jakości kształcenia oraz jakie „dobre praktyki” w tym zakresie wypracował dotychczas Uniwersytet Warszawski. Kolejnym mówcą była prof. Beata Mikołajczyk, prodziekan Wydziału Neofilologii ds. studiów stacjonarnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także członek PKA. Jej wystąpienie poświęcone było strukturze i procedurom w ramach systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii UAM - wydziału, który uzyskał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach oceny instytucjonalnej.

 

W dalszej części konferencji swoje referaty wygłosiły: dr Katarzyna Kopczewska, prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dr hab. Krystyna Wojtczak, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i ekspert PKA. Pierwsza z prelegentek przedstawiła doświadczenia związane z budowaniem oraz modernizowaniem wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia w kontekście akredytacji instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Z kolei prof. Krystyna Wojtczak syntetycznie omówiła najważniejsze zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, odnosząc je do wyzwań w zakresie kreowania kultury jakości na kierunkach z obszaru nauk społecznych.

 

O konsekwencjach nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym mówił również prof. dr hab. Stanisław Kondracki, pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i ekspert PKA. Zwrócił on uwagę m.in. na sankcje dla uczelni, jakie wprowadziła ostatnia zmiana przepisów oraz mniej znane obszary nowelizacji, w tym te dotyczące obowiązku korzystania z instrumentarium antyplagiatowego. Referent scharakteryzował także najbardziej wartościowe rozwiązania oraz błędy popełniane przez uczelnie w zakresie budowania systemów zapewniania jakości, odnosząc swoje uwagi do wyników akredytacji PKA.

 

Konferencję podsumował ciekawy wykład dr Jacka Raciborskiego, prodziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie i eksperta PKA. Prelegent omówił wyzwania praktyczne w zapewnianiu jakości kształcenia, odnosząc je do własnych doświadczeń, zarówno jako pełnomocnika ds. jakości, jak i eksperta dokonującego akredytacji na kierunkach z dziedziny nauk o kulturze fizycznej. Wystąpienie przepełnione było praktycznymi uwagami i sugestiami dotyczącymi m.in. prawidłowego określania punktów ECTS czy tworzenia efektywnych procedur zarządzania dydaktyką.

 

W toku dyskusji pojawiło się wiele pytań związanych m.in. z konstruowaniem tzw. minimów kadrowych oraz zmianą profili kształcenia z ogólnoakademickich na praktyczne. Owocna dyskusja rozgorzała zwłaszcza po zakończeniu części referatowej, gdy na pytania uczestników  – w sposób rzeczowy i kompetentny – odpowiadali prof. Stanisław Kondracki, dr Jerzy Raciborski oraz prof. Dariusz Rott.

 

W konferencji, która odbyła się w hotelu Gromada Lotnisko, uczestniczyło łącznie ponad 100 uczestników reprezentujących uczelni publiczne i niepubliczne w całej Polski.

 

 

 

 

Partnerzy medialni konferencji:

 


 

 

 

Publikację "Zeszyt dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach" udostępniono uczestnikom konferencji dzieki życzliwości Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 


Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.