Archiwum aktualności

Konferencja: Uczelnia na miarę potrzeb

25 listopada 2014 roku odbędzie się w Warszawie kolejna konferencja z cyklu „Uczelnia na miarę potrzeb. Technologie wspierające organizację oraz działalność naukowo-dydaktyczną na uczelni wyższej”. Konferencja, organizowana przez firmę MultiTrain, odbywa się pod honorowym patronatem Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Środowisko elektroniczne szkolnictwa wyższego jest w obecnym czasie wyzwaniem dla każdej uczelni. Władze uczelni dążą do doskonalenia istniejących funkcjonalności wybierając nowe, innowacyjne technologie. W takim środowisku powstaje szansa na rozwój uczelni oraz wspomaganie samodzielnej nauki. Zastosowanie narzędzi teleinformatycznych pozwoli także na zwiększenie efektywności pracy dydaktyków jak również studentów.   O tych i innych zagadnieniach dotyczących roli nowych technologii w szkolnictwie wyższym dyskutować będą uczestnicy konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb. Technologie wspierające organizację oraz działalność naukowo-dydaktyczną na uczelni wyższej”.     W trakcie obrad głos zabiorą m.in.: Artur Kania, OPTeam SA "System Obiegu Dokumentów OPTiRCM jako narzędzie wspomagające procedurę weryfikacji pracy dyplomowej"   Mariusz Tracz i Sławomir Chrzanowski, Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. „Zastosowanie technologii VDI do budowy infrastruktury informatycznej na uczelni"   dr Jacek Urbaniec, Pełnomocnik Rektora UJ ds. e-nauczania, Uniwersytet Jagielloński "MOOC - nowe szaty edukacji?"   dr Marek Zimnak, Członek Stowarzyszenia PR i promocji Uczelni Polskich, PRom "Kryzys komunikacyjny na uczelni - próba typologii"   Mariusz Czerniak, Kierownik Pracowni Komputeryzacji Toku Nauczania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu "USOS źródłem danych dla systemu POL-on"   Dariusz Jurga, Ekspert "Monitorowanie heterogenicznej infrastruktury i usług IT uczelni"   Ewa Zakrzewska-Pyrek, Manager w Zespole Sprzedaży; Artur Ciepiela, Manager w Zespole Sprzedaży, NASK "Dedykowana sieć usług dla klientów akademickich - dziś i jutro"   Artur Wojno, Prodziekan Wydziału ds. Nauczania na Odległość, Uczelnia Łazarskiego; Dagmara Mandat,  Wykładowca, Uczelnia Łazarskiego "e-learning jako nowa oferta i szansa na przewagę konkurencyjną - ujęcie ekonomiczne i demograficzne na przykładzie Uczelni Łazarskiego"   Sebastian Kawczyński, Prezes, Plagiat.pl Sp. z o.o. "Plagiat.pl i ASAP jako narzędzie do wywiązywania się z obowiązków uczelni, związanych z kontrolą antyplagiatową i elektroniczną archiwizacją prac, w związku z nowelizacją ustawy PSW z 1 października 2014 r"     W toku konferencji zostaną poruszone następujące tematy:   -zintegrowany system informatyczny klasy ERP do zarządzania uczelnią -zarządzanie dziekanatem -zastosowanie technologii VDI do budowy infrastruktury informatycznej na uczelni -systemy zabezpieczeń na uczelni -systemy antyplagiatowe -e-learning -elektroniczna Legitymacja Studencka -elektroniczny obieg dokumentów i informacji -zastosowanie podpisu elektronicznego -bezpieczeństwo infrastruktury IT -ochrona danych osobowych -zarządzanie kapitałem ludzkim uczelni.     Na konferencję zapraszamy:   Przedstawicieli władz publicznych i niepublicznych szkół wyższych: Rektorów Kanclerzy Dziekanów Dyrektorów/Kierowników działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.   Każdy z uczestników w ramach udziału w konferencji otrzymuje materiały konferencyjne, możliwość skorzystania z poczęstunku, dostęp do prezentacji (po zakończeniu konferencji) oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji. UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY DLA PRZEDSTAWICIELI UCZELNI   Szczegółowe informacje: KLIKNIJ!   >>

„Samorządowy Lider Edukacji” - finał IV edycji

30 października 2014 roku w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące IV edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji”, którego współorganizatorem jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W jego trakcie reprezentanci 56 gmin i powiatów z całej Polski odebrali certyfikaty potwierdzające pozytywny wynik procedury akredytacyjnej, której celem jest badanie skuteczności i efektywności działań samorządów w dziedzinie lokalnej polityki oświatowej.   Gościem honorowym uroczystości finałowej IV edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” był prof. Jan Miodek, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, który przedstawił wykład – gawędę pt. „We Wrocławiu na Śląsku”. W spotkaniu wziął także udział Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, laureat I edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” (w tym roku Miasto Wrocław było Partnerem i Patronem Honorowym Gali Finałowej, a także fundatorem nagród książkowych dla certyfikowanych samorządów).     Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” trafiły do jednostek samorządu terytorialnego, które - w opinii ekspertów reprezentujących środowiska naukowe - wyróżniają się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw gospodarki opartej na wiedzy. –Każdy samorząd uczestniczący w naszym Programie ocenia niezależnie od siebie dwóch recenzentów – naukowców zajmujących się problematyką zarządzania, rozwoju edukacji, polityki samorządowej. Badają oni m.in. jakość oferty edukacyjnej gmin, jej zgodność z lokalnymi potrzebami, innowacyjność działań podejmowanych przez lokalne środowiska aktywne w sferze oświatowej,  efektywność polityki inwestycyjnej samorządu  czy skuteczność w pozyskiwaniu i wydatkowaniu funduszy zewnętrznych na szkolnictwo. Ocena ma charakter wieloelementowy i nie dotyczy wyłącznie działalności administracji samorządowej, ale także aktywności szkół, lokalnych instytucji i organizacji edukacyjnych, środowisk nieformalnych. Staramy się patrzeć na lokalną edukację w sposób systemowy i kompleksowy – mówi Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Lista samorządów, które uzyskały certyfikat w IV edycji Programu - kliknij!     Program „Samorządowy Lider Edukacji” realizowany jest od 2011 roku, wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC z Sosnowca. Jego celem jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, promowanie gmin i powiatów, które posiadają szczególne osiągnięcia w obszarze lokalnej polityki edukacyjnej, a przede wszystkim podnoszenie jakości działań samorządów w sferze oświatowej. –Nasza inicjatywa ma charakter certyfikacji środowiskowej, w ramach której eksperci zarówno oceniają samorządy, jak również udzielają im wsparcia merytorycznego w kształtowaniu odpowiedniej, nowoczesnej polityki edukacyjnej.  Po zakończeniu pracy komisji samorządy uczestniczące w projekcie otrzymują informację zwrotną na temat efektywności i skuteczności swojej polityki edukacyjnej oraz – co szczególnie istotne - ewentualnych jej mankamentów i popełnianych błędów. Pozwala to podejmować inicjatywy projakościowe, dokonywać korekty w prowadzonych działaniach oraz uzyskiwać cenną opinię ekspercką na temat ich wartości merytorycznej – tłumaczy Przemysław Ruta, Sekretarz Programu „Samorządowy Lider Edukacji”. –Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” pełni przede wszystkim rolę projakościową. Wyróżnione nim jednostki dbają o to, by ich działania w sferze edukacyjnej były zgodne z kryteriami certyfikacji określonymi przez Fundację, wcielają w życie zalecenia ekspertów, poprawiają efektywność swojej polityki oświatowej. Ale nasz projekt ma również charakter wizerunkowy – pozwala promować gminy i powiaty poprzez edukację. To ważne w dobie niżu demograficznego, gdy samorządy, zwłaszcza na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, rywalizują między sobą o uczniów, akcentując swoje atuty i wyróżniki w obszarze edukacji. Warto również zauważyć, że samorządy coraz większą wagę przywiązują dziś do działań z zakresu marketingu terytorialnego i public relations. Certyfikat może pomóc w zbudowaniu marki samorządu innowacyjnego, nowoczesnego i dbającego o edukację - dobro najważniejsze w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Może również przyczynić się do skutecznego promowania placówek oświatowych, dla których gmina/powiat jest organem prowadzącym – przekonuje Grażyna Kaczmarczyk, prezes Fundacji.   Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” przyznaje Komisja Certyfikacyjna złożona z naukowców reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. Komisja pracuje pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza Rotta, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, do 2013 roku członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zasiadają w niej m.in. prof. Krzysztof Czekaj (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), prof. Maciej Mitręga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. Zbigniew Widera (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski) i prof. Michał Kaczmarczyk (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu).   Proces certyfikacji w Programie "Samorządowy Lider Edukacji" jest kilkuetapowy. Samorządy uczestniczące w Programie wypełniają specjalną ankietę samooceny, w której prezentują swoją działalność w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Eksperci Programu analizują i recenzują przygotowane ankiety, a następnie uzupełniają oraz weryfikują przedstawione w nich informacje. Odbywa się to na podstawie: analizy dokumentacji (np. strategii oświatowych, regulaminów stypendialnych, projektów europejskich), badań społecznych przeprowadzanych w toku akredytacji, informacji pozyskanych z instytucji publicznych, informacji pozyskanych od środowisk lokalnych, danych Systemu Informacji Oświatowej itd. Recenzenci mogą również  zapoznawać się z działaniami JST w trakcie wizyt studyjnych w gminie lub powiecie uczestniczącym w programie certyfikacji.   Samorządy uczestniczące w Programie ocenia niezależnie od siebie 2 ekspertów. Każdy z nich przyznaje analizowanej gminie/powiatowi od 0 do 50 punktów rankingowych. Certyfikat "Samorządowy Lider Edukacji" przyznajemy samorządom, które w procedurze oceny uzyskały od ekspertów co najmniej 60 punktów na 100 możliwych. Dodatkowo Fundacja wyróżnia gminy i powiaty, które w danej edycji Programu uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych, przyznając im wyróżnienia specjalne - statuetki "Primus". Organizatorzy honorują ponadto menadżerów akredytowanych JST (wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów) wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju w swoich jednostkach nowoczesnej edukacji, przyznając im nagrody specjalne - statuetki "Mecenas Wiedzy".   Podczas uroczystości finałowej na Uniwersytecie Wrocławskim certyfikaty wręczono 56 gminom i powiatom w pięciu kategoriach:   -gmina do 20.000 mieszkańców, -gmina o liczbie mieszkańców od 20.001 do 50.000, -gmina o liczbie od 50.001 do 100.000, -gmina o liczbie mieszkańców powyżej 100.000 -powiat (ziemski).     Zarząd Fundacji dodatkowo uhonorował te gminy i powiaty, które w procedurze certyfikacyjnej uzyskały najwięcej punktów rankingowych. Były wśród nich samorządy nagrodzone maksymalną liczbą punktów (100). JST ocenione najwyżej otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy „Primus”. W tym gronie znalazły się następujące samorządy:   Gmina Aleksandrów Łódzki Gmina Brwinów Gmina Głowaczów Gmina Górno Gmina Sępólno Krajeńskie Gmina Świdnica Gmina Świebodzice Gmina Tarczyn Gmina Wicko Gmina Zielonki Miasto Ełk Miasto Krosno Miasto Kutno Miasto Lublin Miasto Mińsk Mazowiecki Miasto Płońsk Miasto Skierniewice Miasto Wodzisław Śląski Powiat Słupecki   Jak co roku Fundacja przyznała również statuetki „Mecenas Wiedzy” dla prezydentów, wójtów i burmistrzów certyfikowanych gmin, którzy wyróżniają się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz  rozwoju i promowania w swoich jednostkach nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Wyróżnienia „Mecenas Wiedzy” otrzymali:   Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola Mirosław Bieniek, Wójt Gminy Siedlce Rafał Bruski, Prezydent Bydgoszczy Bogdan Kemnitz, Wójt Gminy Kleszczewo Tadeusz Krzakowski, Prezydent Legnicy Tomasz Śmietanka, Burmistrz Kozienic Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce Andrzej Wyczawski, Burmistrz Jarosławia Mariusz Zalewski, Wójt Gminy Zielona Góra     Dodatkowo Zarząd Fundacji wyróżnił cztery samorządy, które – w jego opinii – poczyniły największe postępy w dziedzinie wdrażania nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych w stosunku do poprzedniej certyfikacji w Programie. W tej kategorii doceniono:   Gminę Zielonki Gminę Sępólno Krajeńskie Miasto Kutno Miasto Lublin   Ponadto, w tej edycji Programu po raz pierwszy, przyznano certyfikaty dodatkowe: srebrne znaki jakości „Samorządowy Lider Edukacji ". Otrzymały je gminy i powiaty, które po raz czwarty z rzędu odebrały laury w Programie, a zatem samorządy nagradzane certyfikatem od czterech lat (co świadczy o trwałości i długookresowości rozwiązań oświatowych pozytywnie ocenianych przez Komisje). Wyróżnienia srebrne otrzymały:   Gmina Aleksandrów Łódzki Gmina Brwinów Gmina Czerwieńsk Gmina Dąbrowa Białostocka Gmina Duszniki Gmina Krosno Gmina Niemce Gmina Siedlce Gmina Tarczyn Gmina Zielonki Miasto Ełk Miasto Jarosław Miasto Kutno Miasto Lublin Miasto Mińsk Mazowiecki Miasto Skierniewice Miasto Wodzisław Śląski   Certyfikowane samorządy otrzymały gratulacje z rąk władz Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza oraz prof. dra hab. Dariusza Rotta, przewodniczącego Komisji Certyfikacyjnej.   -Edukacja musi dziś przygotowywać młodego człowieka do wyzwań zmieniającego się rynku pracy, do życia w czasach ciągłego postępu, rozwoju, w czasach permanentnej modernizacji społecznej. Edukacja musi uczyć adaptacji do nowych technologii, do nowych stylów życia, nowych mód, nowych zawodów, nowych warunków społeczno-gospodarczych. Szkoła powinna kształtować zdolność do rozumienia innowacji i tworzenia innowacji, uczyć kreatywności, otwierać umysły, poszerzać horyzonty. Ale by było to możliwe sama edukacja musi opierać się na rozwiązaniach kreatywnych, nowoczesnych, innowacyjnych, nieszablonowych. Współczesna oświata wymaga zmian –większego otwarcia na praktykę, silniejszego powiązania z otoczeniem zewnętrznym, reform programowych, które pozwolą kształtować w uczniach szeroką zdolność postrzegania różnorodnych zjawisk zmieniającego się świata. Oświata domaga się szerszego wykorzystania nowych technologii charakterystycznych dla społeczeństwa informacyjnego, przesunięcia akcentów z treści nauczania na efekty kształcenia, z wiedzy na umiejętności i kompetencje społeczne. Nie wszystkie z tych celów mogą osiągnąć samorządy. Ale doświadczenia gmin i powiatów obecnych w tej sali dowodzą, że dobra, nowoczesna polityka lokalna może skutecznie pomagać reformować szkołę, przygotowywać ją do wyzwań współczesności. Mimo wielu trudności i ograniczeń, mimo trudnych relacji i szorstkiej przyjaźni na linii państwo – samorząd terytorialny, edukacja w gminach, miastach, powiatach, które mamy przyjemność oceniać w Programie „Samorządowy Lider Edukacji” staje się coraz bardziej nowoczesna, coraz lepiej przystająca do wymagań dzisiejszego świata. Przyglądając się meandrom lokalnej polityki edukacyjnej przez pryzmat aplikacji w IV edycji naszego Programu, po raz kolejny byłam pod ogromnym wrażeniem determinacji samorządów w budowaniu podstaw gospodarki wiedzy i społeczeństwa uczącego się na poziomie poszczególnych miast i regionów. Byłam zdumiona oryginalnością wielu wdrażanych rozwiązań, które mogłyby z powodzeniem stać się drogowskazem w polityce oświatowej najlepszych samorządów w Europie – mówiła do laureatów Programu „Samorządowy Lider Edukacji” Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.     Galeria fotografii       >>

Znamy Uczelnie Przyjazne Rodzicom

Przyznano nagrody i wyróżnienia w pierwszej edycji konkursu dla szkół wyższych „Uczelnia Przyjazna Rodzicom” na najlepsze praktyki z zakresu wspierania studentów i doktorantów będących rodzicami w łączeniu nauki i pracy badawczej z obowiązkami rodzicielskimi. Konkurs, odbywający się pod patronatem i we współpracy z Fundacją Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, został zorganizowany przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU Krakowa w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.   Głównym celem konkursu było zbadanie, jak uczelnie w obszarze swoich działań uwzględniają potrzeby studentów będących rodzicami, a także promowanie najlepszych praktyk na rzecz wspierania studentów oraz doktorantów w godzeniu nauki i pracy badawczej z obowiązkami rodzicielskimi.   Spośród 25 uczelni, które wypełniły ankietę konkursową, kapituła konkursu nagrodziła tytułem „Uczelni Przyjaznej Rodzicom” dziewięć szkół wyższych, które realizują najwięcej działań na rzecz wspierania młodych rodziców lub wdrażają najbardziej innowacyjne rozwiązania. Dodatkowo wyróżniono sześć uczelni, które są wrażliwe na potrzeby rodziców oraz otwarte na wprowadzanie zmian, które sprzyjają godzeniu życia rodzinnego z nauką.   Uczelnie wyróżnione tytułem „Uczelnia Przyjazna Rodzicom” mogą stanowić wzór dla innych szkół wyższych w zakresie wprowadzania rozwiązań sprzyjających studiującym i pracującym na uczelniach rodzicom. „Pozytywnie zaskoczyła nas jakość i ilość prowadzonych w tych uczelniach działań. Oprócz dostosowania infrastruktury do potrzeb rodziców (podjazdy dla wózków, windy, przewijaki, miejsca dla matek karmiących czy pokoje dla rodziców z dziećmi) oraz wprowadzania rozwiązań organizacyjnych (pomoc materialna, elastyczność w organizacji studiów, możliwość nauki w systemie e-learningowym), uczelnie te wprowadzają różne nowe, bardzo ciekawe rozwiązania. Np. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej rodzice wspierani są w ramach kompleksowego programu „Mama i Tata idą na studia”. Na Uniwersytecie Jagiellońskim z kolei, w ramach programu „Przestrzeń MAMY i dla TATY”, powstając nowe miejsca przyjazne rodzicom z małym dzieckiem, a w uczelnianym serwisie www.bezpieczny-student.uje.edu.pl jest specjalna zakładka dla studentów będących rodzicami, gdzie w jednym miejscu mogą znaleźć oni wszystkie przydatne informacje” - podaje Katarzyna Piecuch, prezeska Stowarzyszenia.   Wszystkie te działania zostaną szczegółowo opisane w podręczniku dobrych praktyk, który dostępny będzie on-line już na początku listopada. Znajdą się w nim także rekomendacje i wytyczne dla wszystkich szkół wyższych, w jaki sposób dostosowywać przestrzeń akademicką do potrzeb studiujących i pracujących na uczelniach rodziców. Mamy nadzieję, że dobre przykłady zainspirują innych i zachęcą do wprowadzania zmian. Zwłaszcza, że jak się okazało, wiele szkół wyższych jest otwartych na wdrażanie nowych rozwiązań i dostrzega wagę problemu – mówi Katarzyna Piecuch.   Laureaci Konkursu Dobrych Praktyk „Uczelnia Przyjazna  Rodzicom” :   Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach UAM Collegium Polonicum w Słubicach Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Śląski w Katowicach Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie   Wyróżnienia za udział w Konkursie Dobrych Praktyk „Uczelnia Przyjazna Rodzicom”:   Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie   Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU jest organizacją pozarządową, która od dziesięciu lat realizuje projekty i wspiera inicjatywy koncentrujące się wokół idei Work Life Balance. W ramach naszych działań poszukujemy najlepszych sposobów aktywizacji oraz wsparcia dla osób opiekujących się osobami zależnymi np. dziećmi. Inspirujemy inne organizacje pozarządowe, firmy oraz osoby indywidualne do wdrażania najlepszych rozwiązań sprzyjających równowadze w życiu osobistym i zawodowym oraz równości szans kobiet i mężczyzn. Jesteśmy autorami pierwszego w Polsce, interaktywnego „Podręcznika coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego”. Dotychczas wsparliśmy ponad 2000 osób, 500 organizacji i firm.   Za zdjęciu: Rektorat Uniwersytetu Jagiellońskiego - jednej z uczelni wyróżnionych w konkursie. >>

Edu Trends 2014 – konferencja pod naszym patronatem

29 października 2014 roku w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja EDU TRENDS, adresowana do przedstawicieli szkół wyższych. Wydarzanie ma na celu przybliżenie zagadnień informatyzacji uczelni oraz umożliwienie władzom instytucji akademickich zapoznania się z nowoczesnymi trendami i technologiami oferowanymi przez kluczowych graczy w tym segmencie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Zagadnienia, które będą poruszane podczas  wydarzenia to m.in. systemy do zarządzania uczelnią, elektroniczny obieg dokumentów w placówce oświatowej wyższego szczebla, cyfrowy dziekanat, elektroniczna legitymacja studencka, elektroniczna karta pracownika uczelni, infrastruktura PKI, oprogramowanie antyplagiatowe, platformy e-learningowe, elektroniczna rekrutacja, cyfrowe biblioteki, interaktywne i bezprzewodowe systemy egzaminowania, mobilne i bezprzewodowe systemy głosowania, nowoczesne systemy bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz sieci, informatyzacja szkół wyższych w świetle polskiego prawa, technologie informacyjne na zajęciach dydaktycznych, platformy komunikacyjne oraz sprzęt multimedialny.   Konferencję organizuje firma Pure Conferences. Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz  rejestracyjny dostępny na stronie http://eduittrends.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnikom konferencji organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych.   Kontakt z organizatorem:   tel.: 22-39-09-109 kom.: 531 806 841   Serdecznie zachęcamy do udziału!     >>

Konferencja nt. akredytacji uczelni i jakości kształcenia

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Akademią Edukacji Praktycznej „Meritum”, zaprasza do udziału w IV edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej na temat akredytacji i jakości kształcenia na uczelniach, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Systemy zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w świetle wymogów akredytacji zewnętrznej”. Konferencja będzie miała miejsce 27 listopada 2014 r. w hotelu Gromada Airport w Warszawie (początek o godz. 9.30). Konferencja adresowana jest przede wszystkim do pełnomocników/ zespołów ds. jakości kształcenia oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania procesami dydaktycznymi w szkolnictwie wyższym. Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Programu Ambasadorów Kongresów Polskich.   Konferencja będzie służyła upowszechnianiu wiedzy na temat zasad i narzędzi zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz wymogów merytorycznych, jakie należy spełnić, przygotowując się do akredytacji zewnętrznej (obligatoryjnej, np. akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej – programowej i instytucjonalnej albo fakultatywnej, np. środowiskowej). W charakterze prelegentów w konferencji wezmą udział specjaliści ds. jakości kształcenia najlepszych polskich uczelni (w tym uczelni uhonorowanych oceną wyróżniającą PKA). W trakcie obrad odbędą się panele umożliwiające zadawanie pytań i bezpośrednią dyskusję z ekspertami na temat zapewniania jakości kształcenia, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych najnowszą nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 11 lipca 2014 roku.       Program konferencji – kliknij!     Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji – kliknij!   Informacje organizacyjne – kliknij!   Relacja z poprzedniej edycji Konferencji – kliknij!         W trakcie konferencji:   -Zaprezentowane zostaną dobre praktyki w zakresie zapewniania jakości kształcenia na uczelniach najwyżej ocenionych przez Polską Komisję Akredytacyjną;   -Przedstawione będą innowacyjne rozwiązania w zakresie projektowania i wdrażania w praktyce wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia;   -Odbędzie się dyskusja z udziałem praktyków - ekspertów zajmujących się działalnością akredytacyjną oraz zarządzaniem dydaktyką i zapewnianiem jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym;   -Prelegenci skoncentrują się na zagadnieniach aktualnych i ważnych z punktu widzenia interesu uczelni przygotowujących się do akredytacji.     Cele Konferencji:   -propagowanie dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości kształcenia na uczelniach,   -upowszechnianie wiedzy na temat zasad i kryteriów akredytacji zewnętrznych, w tym akredytacji programowej i instytucjonalnej PKA;   -rozwijanie umiejętności zarządzania procesami zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym,   -stworzenie forum wymiany opinii i doświadczeń związanych z wdrażaniem na uczelniach procedur zapewniania jakości kształcenia;   -omówienie skutków, jakie w zakresie zapewniania jakości kształcenia przyniesie najnowsza nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 11 lipca 2014 r.     Konferencja pozwoli uczestnikom zdobyć PRAKTYCZNĄ wiedzę:   -jak efektywnie wdrożyć założenia Krajowych Ram Kwalifikacji i zarządzać jakością kształcenia zgodnie z aktualnymi wymogami;   -jak doskonalić wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia;   -jak zapewnić zgodność koncepcji i programów kształcenia z przepisami prawa o szkolnictwie wyższym;   -jak skutecznie zarządzać  uczelnią i procesami dydaktycznymi w aktualnych warunkach prawnych  (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przepisami najnowszej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 11 lipca 2014 r.).         INFORMACJE ORGANIZACYJNE:   Termin i miejsce konferencji: 27 listopada 2014 r., Hotel Gromada Airport*** Warszawa, ul. 17 Stycznia 32 (obok Lotniska im. Fryderyka Chopina - Okęcie)   Termin nadsyłania zgłoszeń udziału w konferencji – 12 listopada 2014 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!   Termin wnoszenia opłaty konferencyjnej – 14 listopada 2014 r.   Deklaracje udziału w konferencji prosimy przesyłać na Formularzu zgłoszeniowym dostępnym do pobrania TUTAJ drogą e-mailową na adres: prezes@fundacja-edukacja.org.pl.   Opłata konferencyjna dla 1 uczestnika wynosi:  500 zł brutto   Organizatorzy zapewniają zniżkę dla uczestników reprezentujących uczelnie posiadające aktualny certyfikat „Uczelnia Liderów”, przyznawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC. Opłata konferencyjna dla uczestnika reprezentującego szkołę wyższą wyróżnioną w 2014 roku certyfikatem „Uczelnia Liderów” wynosi 450 zł brutto.   Opłatę konferencyjną należy wnosić przelewem bankowym na konto współorganizatora Konferencji - Akademii Edukacji Praktycznej „Meritum”, ul. 1 Maja 50 lok. 22, 41-200 Sosnowiec, NIP: 6443222576, PKO BP: 31 1020 2498 0000 8102 0521 9193, w tytule podając „Konferencja – uczelnie” oraz – OBOWIĄZKOWO - imię i nazwisko uczestnika (uczestników).   Opłata konferencyjna obejmuje: -udział w obradach, -udział w panelu dyskusyjnym, -obiad w restauracji hotelowej, -certyfikat uczestnictwa, -materiały konferencyjne w formie elektronicznej, -konsultacje pozaprogramowe, -bufet obejmujący kawę, herbatę i zimne napoje, -słodki poczęstunek w przerwach obrad, -upominki konferencyjne.   Ewentualnej rezerwacji noclegów uczestnicy Konferencji dokonują we własnym zakresie. Organizatorzy, wraz z Hotelem Gromada Airport w Warszawie, przygotowali dla uczestników ofertę noclegową na preferencyjnych warunkach: -Pokój jednoosobowy ze śniadaniem – 260 zł brutto/noc -Pokój dwuosobowy ze śniadaniem – 280 zł brutto/noc   Rezerwacji pokoju można dokonać telefonicznie lub e-mailowo, podając hasło „Fundacja Rozwoju Edukacji”: +48 (22) 576 45 00; 576 46 00;  576 45 01 e-mail: warszawahotel.airport@gromada.pl http://www.gromada.pl/hotel-warszawa-lotnisko     Wszelkich informacji na temat Konferencji udzielamy telefonicznie lub e-mailowo: tel.: 32 747-26-03, +48 607-035-169, e-mail: prezes@fundacja-edukacja.org.pl.     Partnerzy medialni konferencji:     >>

Grant Fundacji, sukces w Kołobrzegu...

W dniach 4-9 lipca 2014 roku odbył się w Kołobrzegu XIV Międzynarodowy Turnieju o Puchar Bałtyku w Siatkówce Plażowej. Przez niemal tydzień rywalizowały w nim najlepsze, młodzieżowe pary siatkówki plażowej z całej Polski w kategoriach: kadetki, juniorki, kadeci i juniorzy. W turnieju wzięły udział m.in. zawodniczki MKS MOS Płomień Sosnowiec Karina Jakuć i Dominika Stępień, które pojechały do Kołobrzegu w ramach grantu przyznanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Ostatecznie zawodniczki wywalczyły 5 miejsce, pozostawiając za sobą wiele renomowanych drużyn specjalizujących się w plażówce.   W XIV Międzynarodowym Turnieju o Puchar Bałtyku w Siatkówce Plażowej brały udział przede wszystkim zawodnicy i zawodniczki trenujące na co dzień w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Łodzi – placówce specjalizującej się w przygotowywaniu kadr sportowych w dyscyplinie „siatkówka plażowa”. Zawodniczki z Sosnowca z powodzeniem stawiły zatem czoła najwyżej klasyfikowanym polskim zespołom młodzieżowym, sprofilowanym na osiąganie wyników właśnie w siatkówce plażowej.   –Juniorki MKS MOS Płomień-Sosnowiec nie koncentrują się w swojej działalności sportowej na siatkówce plażowej, lecz trenują siatkówkę halową. Mimo to zdecydowały się na udział w Turnieju, zdając sobie sprawę z ogromnej konkurencji, jaka czeka ich w Kołobrzegu – mówi Halina Przeniosło z zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. -Determinacja i zaangażowanie dziewcząt przyniosły rezultat w postaci wysokiejgo miejsca w Turnieju - dodaje.   Nasza Fundacja dofinansowała wyjazd zawodniczek, zapewniając im pokrycie części kosztów podróży i zakwaterowania w Kołobrzegu. Udział w XIV Międzynarodowym Turnieju o Puchar Bałtyku w Siatkówce Plażowej pomógł juniorkom z Sosnowca przygotować się do uczestnictwa w Finale Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej, który miał miejsce w Krapkowicach w dniach 15-17 lipca. W turnieju tym drużyna z udziałem Kariny Jakuć i Dominiki Stępień zajęła 5 miejsce w Polsce, powtarzając sukces z Kołobrzegu.   Dofinansowanie do udziału juniorek MKS MOS Płomień Sosnowiec w turnieju nad Bałtykiem przyznane zostało w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego związanych z wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz promowaniem działalności osób fizycznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.   >>

Rusza projekt "Uczelnia Przyjazna Rodzicom"

Upowszechnianie rozwiązań umożliwiających studentom i doktorantom będącym rodzicami łączenie nauki i pracy badawczej z obowiązkami rodzicielskimi, promowanie najlepszych praktyk uczelni w tym obszarze oraz zwrócenie uwagi na sytuację studiujących rodziców to podstawowe cele nowego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie PLinEU z Krakowa przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem projektu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Organizatorzy zapraszają szkoły wyższe z całego kraju do udziału w Konkursie Dobrych Praktyk „Uczelnia Przyjazna Rodzicom”. Celem konkursu jest zbadanie, w jaki sposób  uczelnie w obszarze swoich działań uwzględniają potrzeby studentów będących rodzicami, a także znalezienie i promowanie uczelni, które wdrażają rozwiązania wspierające studentów oraz doktorantów w godzeniu  nauki i pracy badawczej z obowiązkami rodzicielskimi. Spośród uczelni, które wypełnią ankietę konkursową (ankieta dostępna jest na www.plineu.org) wyróżnione zostaną te,  które  realizują najwięcej działań na rzecz wspierania młodych rodziców lub wdrażają najbardziej innowacyjne rozwiązania. Szkoły te otrzymają tytuł "Uczelni Przyjaznej Rodzicom", a ich dobre praktyki zostaną opisane w publikacji końcowej projektu. Dodatkowo przedstawiciele uczelni wyróżnionych w konkursie zostaną zaproszeni na dwudniowe, bezpłatne warsztaty, podczas których poznają narzędzia i metody, umożliwiające uwzględnianie w działalności swoich instytucji potrzeb studentów i pracowników mających trudności w godzeniu życia zawodowego/naukowego i rodzinnego.   Organizatorzy konkursu zapraszają również studentów i doktorantów będących rodzicami lub mających takie doświadczenia, do dzielenia się swoimi historiami i uwagami na temat istniejących na uczelniach rozwiązań ułatwiających łączenie nauki z wychowywaniem dzieci.   Dane zgromadzone na podstawie ankiet, a także wyniki badań (desk research) prowadzonych przez ekspertów Stowarzyszenia, zostaną opublikowane  w Podręczniku Dobrych Praktyk "Uczelnie Przyjazne Rodzicom", który wydany będzie w formie e-booka i  udostępniany  bezpłatnie  w Internecie. W opracowaniu tym opisane zostaną najlepsze praktyki i rozwiązania wdrażane przez uczelnie, a także rekomendacje i wytyczne dla wszystkich szkół wyższych, w jaki sposób dostosowywać przestrzeń akademicką do potrzeb studiujących i pracujących na uczelniach rodziców.   Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU jest organizacją pozarządową, która od dziesięciu lat realizuje projekty i wspiera inicjatywy koncentrujące się wokół idei Work Life Balance. W ramach naszych działań poszukujemy najlepszych sposobów aktywizacji oraz wsparcia dla osób opiekujących się osobami zależnymi np. dziećmi. Inspirujemy inne organizacje pozarządowe, firmy oraz osoby indywidualne do wdrażania najlepszych rozwiązań sprzyjających równowadze w życiu osobistym i zawodowym oraz równości szans kobiet i mężczyzn. Jesteśmy autorami pierwszego w Polsce, interaktywnego „Podręcznika coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego” .Dotychczas wsparliśmy ponad 2000 osób, 500 organizacji i firm.     Więcej o projekcie: www.plineu.org/projects/uczelnia-przyjazna-rodzicom   Szczegółowych informacji udziela: Marta Chlanda - koordynatorka projektu tel. 12 411 05 24 e-mail: marta.chlanda@plineu.org >>

Sesja Europejskiego Parlamentu Młodzieży

W dniach 12-15 września 2014 roku w Białymstoku odbędzie się 11. Sesja Selekcyjna Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland. Wydarzenie zgromadzi 150 uczestników z Polski i Europy. Celem sesji, którą swoim wsparciem finansowym objęła Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, jest umożliwienie przedstawicielom młodego pokolenia merytorycznej debaty na temat edukacji globalnej, zadań stojących przed Parlamentem Europejskim w nowej kadencji, 25-lecia przemian ustrojowych w Europie Środkowej i 10-lecia przystąpienia Polski do UE.   -Chcemy, by doświadczenie procesu demokratycznej wymiany poglądów i podejmowania decyzji skłoniło uczestników i ich otoczenie do świadomego zaangażowania obywatelskiego – wyjaśnia Krzysztof Ignaciuk z Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland. Celem Sesji będzie m.in. wymierne zwiększenie wiedzy młodzieży i nauczycieli na temat integracji europejskiej, procesów politycznych oraz problemów globalnych, a także uświadomienie wagi zaangażowania obywatelskiego, przekazanie uczestnikom umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów oraz przemawiania publicznego poprzez opracowanie rezolucji, a także przybliżenie misji EYP nauczycielom oraz przekazanie im narzędzi i umiejętności z zakresu interaktywnych metod prowadzenia zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej i edukacji globalnej (przy współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji).   Tegoroczna Sesja Selekcyjna EYP Poland organizowana jest pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, Wojewody Podlaskiego Macieja Żywny, Senatora RP Tadeusza Arłukowicza oraz przy współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i czasopismami „Perspektywy” oraz „Cogito”.   Stowarzyszenie Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland działa nieprzerwanie od 2006 r. i jest częścią niezależnej i ponadpartyjnej organizacji pozarządowej Europejski Parlament Młodzieży (ang. European Youth Parliament - EYP) funkcjonującej od 1987 r. Dziś EYP jest jedną z największych platform debaty i edukacji obywatelskiej, wymiany poglądów oraz spotkań międzykulturowych młodych ludzi. Dzięki EYP ponad 25.000 młodych Europejczyków rocznie doświadcza demokracji w praktyce, rozwija umiejętności komunikacji i współpracy w międzynarodowym zespole. Misją Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland jest edukacja obywatelska rozumiana jako szerzenie wartości demokratycznych, ochrony i promocji kultury narodowej, szacunku dla innych kultur i wartości oraz praw człowieka. Ponadto działania Stowarzyszenia nastawione są na zachęcanie młodzieży do brania czynnego udziału w życiu politycznym i społecznym Rzeczypospolitej Polskiej i Europy.   11. Sesja Selekcyjna Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland uzyskała wsparcie finansowe Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w ramach działań statutowych ukierunkowanych na: 1) wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej; 2) Rozwijanie i umacnianie postaw ukierunkowanych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i uczącego się. >>
Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.