Regulamin Konferencji

Regulamin konferencji organizowanych przez
Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

 

§ I Postanowienia ogólne


 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, których Organizatorem lub Współorganizatorem jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9,41-200 Sosnowiec.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji w tym zakresie.
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom i Partnerom poczęstunki w trakcie Konferencji.

 

§ II Zgłoszenie udziału


 1. Wypełnienie i przesłanie do Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego lub partnera Fundacji, występującego w roli współorganizatora Konferencji formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także zobowiązanie do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za udział w konferencji.
 2. Zgłoszenia należy dokonać w terminie określonym w komunikacie o Konferencji opublikowanym w serwisie internetowym Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników.
 6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym.
 7. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem udziału.
 8. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzymuje materiały konferencyjne w formie elektronicznej oraz identyfikator i certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji.
 9. Materiały konferencyjne mogą zostać rozszerzone o dodatkowe świadczenia.

 

§ III Płatności


 1. Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Konferencji zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Konferencji.
 2. Płatności dokonuje się przelewem w terminie 21 dni od potwierdzenia przez organizatorów przyjęcia zgłoszenia udziału w konferencji, na podstawie faktury wystawionej przez organizatora lub partnera Konferencji.
 3. W przypadku nadesłania zgłoszenia udziału w Konferencji w terminie krótszym niż 25 dni przed datą Konferencji, termin płatności faktury ulega skróceniu do 7 dni.

 

§ IV Rezygnacja z uczestnictwa


 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty, względnie anulacji opłaty konferencyjnej w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji w terminie do 40 dni przed wyznaczoną datą Konferencji.
 2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 40 dni przed datą Konferencji Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów ani anulacja opłaty konferencyjnej.
 3. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: biuro@fundacja-edukacja.org.pl.
 4. W zastępstwie zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inna osoba wskazana przez Uczestnika. Zmiana wymaga powiadomienia organizatora w formie pisemnej, najpóźniej 2 dni przed terminem konferencji.

 

§ V Odpowiedzialność Uczestników


 1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Podczas Konferencji i Warsztatów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o rezygnacji najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Konferencji.
 3. Uczestnicy konferencji są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych i innych przepisów prawnych obowiązujących w obiekcie, w którym odbywa się Konferencja.

 

§ VI Postanowienia końcowe


 1. Koszt przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Konferencji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.09.2015.

 

Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.