Konferencje i sympozja

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego była organizatorem lub patronem (partnerem) merytorycznym licznych konferencji i sympozjów poświęconych problematyce szkolnictwa wyższego, zarządzania edukacją, jakości kształcenia i innowacji edukacyjnych. Konferencje te odbywały się z inicjatywy Fundacji lub jej partnerów społecznych i były adresowane do różnych środowisk związanych z szeroko rozumianą edukacją i nauką.

 

 

 

Wybrane konferencje i sympozja zorganizowane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego:

 


Konferencje Naukowo-Szkoleniowe na temat akredytacji i budowania jakości w szkolnictwie wyższym - 2018, 2019, 2020.

 

Koferencje te odbywały się w Warszawie i w Sosnowcu i poświęcone były upowszechnianiu wiedzy na temat nowoczesnych metod budowania kultury jakości w szkolnictwie wyższym, zarządzania dydaktyką i projektowania rozwiązań zapewniających zgodność kształcenia z potrzebami runku pracy. Ostatnia z cyklu wymienionych konferencji miała miejsca 3 grudnia 2020 roku i odbywała się zdalnie.Konferencja Szkoleniowa "Jak budować wizerunek szkoły  i pozyskiwać fundusze na działalność placówki oświatowej"?

 

Konferencja odbyła się 16 kwietnia 2015 roku w Collegium Civitas w Warszawie. Konferencja, adresowana do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, menedżerów edukacji, nauczycieli i samorządowców, poświęcona była zagadnieniom kreowania nowoczesnych strategii wizerunkowych szkół oraz finansowaniu inicjatyw edukacyjnych ze źródeł zewnętrznych.

 

Celem konferencji było przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu dwóch tematów, fundamentalnych dla funkcjonowania współczesnej szkoły: marketingu oświatowego oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Placówki oświatowe borykają się dziś przede wszystkim z ciągłym niedofinansowaniem oraz zmniejszającą się z roku na rok liczbą uczniów. Negatywnym zjawiskom, które są z tym związane, można skutecznie przeciwdziałać. Nasza konferencja pozwoliła odpowiedzieć na pytanie – w jaki sposób!

 

Relacja z konferencji dostępna jest tutaj - kliknij!


 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Systemy zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w świetle wymogów akredytacji zewnętrznej”

 

Konferencja odbyła się 27 listopada 2014 roku w Warszawie (hotel Gromada Lotnisko). Spotkanie adresowane było przede wszystkim do pełnomocników/ zespołów ds. jakości kształcenia oraz akademików zainteresowanych zagadnieniami zarządzania procesami dydaktycznymi w szkolnictwie wyższym. Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Programu Ambasadorów Kongresów Polskich.

 

Konferencja służyła upowszechnieniu wiedzy na temat zasad i narzędzi zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, a w szczególności – reguł konstruowania i ewaluowania wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia. Zaproszeni do udziału w obradach prelegenci odnosili się również do wymogów merytorycznych, jakie należy spełnić, przygotowując się do akredytacji zewnętrznej (obligatoryjnej, np. akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej – programowej i instytucjonalnej albo fakultatywnej, np. środowiskowej).

 

Relacja z konferencji - kliknij!

 


 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Monitorowanie karier zawodowych absolwentów szkół wyższych – dobre praktyki w zakresie stosowania metod jakościowych”

 

Konferencja odbyła się 5 czerwca 2014 roku w Warszawie (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) i była adresowana do pracowników akademickich biur karier i ekspertów rynku pracy.

 

Celem konferencji było omówienie oraz przedstawienie pracownikom uczelni zasad prowadzenia badań losów absolwentów po wprowadzeniu w życie nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym. Nowelizacja ta zmienia charakter i sposób realizacji badań losów absolwentów polskich uczelni – badania te będą prowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w oparciu o dane z centralnego systemu monitoringu prowadzonego przez MNiSW, z wykorzystaniem zanonimizowanych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uczelnie we własnym zakresie będą natomiast prowadziły badania karier absolwentów z wykorzystaniem metod jakościowych (wywiadów indywidualnych i fokusowych, analizy medialnej, analizy dokumentów). Organizowana przez Fundację konferencja poświęcona była roli i możliwościom wykorzystania tych metod w procedurach monitorowania karier absolwentów szkół wyższych. Wystąpienia konferencyjne przygotowali eksperci uczelnianych biur karier, instytucji kontroli i nadzoru nad szkolnictwem wyższym oraz ośrodków badania opinii publicznej. Wydarzenie stanowiło kontynuację zorganizowanej przez Fundację konferencji „Monitorowanie  karier zawodowych absolwentów - metody, narzędzia, rezultaty", która odbyła się 21 maja 2013 roku w Collegium Civitas w Warszawie (na zdjęciu).

 

 

Strona internetowa konferencji - kliknij!

 

Zaproszenie i folder informacyjny Konferencji – kliknij!

 

 

 

Konferencja „Promocja i budowanie wizerunku szkoły w warunkach niżu demograficznego”


5 marca 2014 roku w warszawskim hotelu Gromada Lotnisko odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Promocja i budowanie wizerunku szkoły w warunkach niżu demograficznego”, współorganizowana przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W konferencji wzięło udział ponad 80 osób - dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli oraz przedstawicieli samorządów lokalnych.

 

Konferencja „Promocja i budowanie wizerunku szkoły w warunkach niżu demograficznego” służyła upowszechnieniu wiedzy na temat zasad i narzędzi nowoczesnego marketingu placówki oświatowej. W charakterze prelegentów wzięli w niej udział naukowcy i praktycy zajmujący się komunikacją społeczną, public relations i marketingiem reprezentujący m.in. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu i Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

 

Relacja z przebiegu konferencji - kliknij!


 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Akredytacja na kierunkach społecznych, humanistycznych i ekonomicznych po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji”

 

Konferencja odbyła się 10 grudnia 2013 roku w hotelu Gromada Airport w Warszawie. Jej celem było omówienie zmian w zasadach akredytacji kierunków studiów o profilu społecznym i humanistycznym po wprowadzeniu w życie reformy systemu szkolnictwa wyższego i wdrożeniu na uczelniach Krajowych Ram Kwalifikacji. Prelegenci konferencyjni przedstawili uczestnikom (reprezentantom uczelni z całej Polski) praktyczne rozwiązania kwestii dotyczących zarządzania jakością kształcenia i przygotowywania programów studiów zgodnie z obowiązującymi przepisami, koncentrując się na tych problemach, które wywołują obecnie najwięcej wątpliwości w środowisku. Celem konferencji było także pokazanie dobrych praktyk w obszarach objętych reformą szkolnictwa wyższego oraz umożliwienie wysłuchania uwag i propozycji ekspertów zajmujących się (zarówno naukowo, jak i praktyczne) zagadnieniami jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Wystąpienia konferencyjne przygotowali m.in. eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczelnianych biur ds. jakości kształcenia. Wydarzenie stanowiło kontynuację konferencji z cyklu „Zasady i kryteria akredytacji uczelni po wejściu w życie KRK”, które zorganizowane zostały przez Fundację 11 grudnia 2012 roku oraz 12 marca 2013 roku.

 

 

Konferencja „Monitorowanie  karier zawodowych absolwentów - metody, narzędzia, rezultaty” -  21 maja 2013 roku, Collegium Civitas w Warszawie.

 

Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Monitorowanie  karier zawodowych absolwentów - metody, narzędzia, rezultaty", zorganizowała Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Collegium Civitas w Warszawie. Patronat nad przedsięwzięciem sprawowała Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W spotkaniu uczestniczyło 150 pracowników biur karier, ekspertów rynku pracy oraz specjalistów zajmujących się na uczelniach problematyką jakości kształcenia.

 

Konferencja poświęcona była omówieniu wyzwań, przed jakimi stoją uczelnie monitorujące kariery swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Aby pokonać problemy z tym związane, uczelnie muszą wypracować skuteczne sposoby budowania relacji z absolwentami oraz wdrażać instrumenty pozwalające śledzić ich losy na rynku pracy. W tym kontekście pojawia się szereg pytań. Jak zachęcić młodego człowiek do informowania o swoich losach zawodowych uczelnię, z którą po zakończeniu nauki niewiele go już łączy? Czy istnieją narzędzia, które rzetelnie i w sposób miarodajny zbadają dalsze kroki absolwentów na rynku pracy? Jak poprawić wskaźniki zwrotu ankiet wysyłanych do absolwentów przez uczelniane biura karier? Jakie metody badań stosować w monitorowaniu losów absolwentów? Konferencja stanowiła próbę udzielenia odpowiedzi na te i inne pytania. W jej trakcie zaprezentowano również praktyczne rozwiązania stosowane w procesie monitorowania karier absolwentów przez najlepsze uczelnie, aby podzielić się wiedzą o „dobrych praktykach” i skutecznych narzędziach, które funkcjonują już w sektorze szkolnictwa wyższego.

 

 

Konferencja „Zasady i kryteria akredytacji uczelni  po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji” – 11 grudnia 2012 roku (I edycja), 11 marca 2013 roku (II edycja), Hotel Golden Tulip, Warszawa.

 

Konferencja „Zasady i kryteria akredytacji uczelni  po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji” odbyła się pod patronatem honorowym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W dwóch edycjach przedsięwzięcia wzięło udział ponad 400 osób, reprezentantów uczelni z całej Polski. Intencją organizatorów było przedstawienie uczestnikom konferencji praktycznych rozwiązań kwestii związanych z zapewnianiem i monitorowaniem jakości kształcenia na uczelniach, pokazanie dobrych praktyk w obszarach objętych reformą szkolnictwa wyższego oraz umożliwienie wysłuchania uwag i propozycji ekspertów zajmujących się (zarówno naukowo, jak i praktyczne) zagadnieniami jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Celem konferencji było przygotowanie menadżerów nauki i szkolnictwa wyższego do wyzwań związanych z akredytacją kierunków studiów w warunkach obowiązywania Krajowych Ram Kwalifikacji i innych rozwiązań wprowadzonych w ramach Procesu Bolońskiego. Wystąpienia konferencyjne przygotowali m.in. eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczelnianych biur ds. jakości kształcenia. W seminarium, w charakterze prelegentów, wzięli udział m.in. prof. dr hab. Bohdan Macukow, przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, były przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej, dr hab. Jarosław Górnicki, ekspert PKA oraz Dr hab. Małgorzata Sekułowicz z Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, autorka obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli. Konferencja miała charakter ogólny, wprowadzający i otwierający cykl spotkań naukowo-szkoleniowych na temat akredytacji uczelni po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji, które fundacja organizuje cyklicznie.

 

 

Konferencja „Przyszłość sportu w Zagłębiu Dąbrowskim - problemy, wyzwania, perspektywy", 10 lutego 2011 roku, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

 

Konferencja „Przyszłość sportu w Zagłębiu Dąbrowskim - problemy, wyzwania, perspektywy" zorganizowana została wspólnie przez Instytut Zagłębiowski Wyższej Szkoły Humanitas, Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz studentów sosnowieckiej uczelni. W obradach wzięli udział prezesi zagłębiowskich klubów sportowych, urzędnicy oraz kibice. Głos zabrali: Marek Adamczyk, prezes piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec, Zbigniew Drążkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu oraz Bartosz Kubisa, działacz klubu MCKS Czeladź. Wśród publiczności obecni byli natomiast m.in. naczelnicy wydziałów sportu urzędów miejskich w Sosnowcu, Będzinie i Dąbrowie Górniczej, radni oraz kibice. Celem konferencji było omówienie problemów i wyzwań, przed jakimi stoją zagłębiowskie kluby sportowe, wypracowanie wspólnej strategii promocyjnej zagłębiowskiego sportu oraz dyskusja nad kierunkami rozwoju sportu amatorskiego w regionie.

 

Debata panelowa „Publiczne czy niepubliczne?”, 6 września 2011 roku, Zakopane

 

We wrześniu 2011 roku przedstawiciele Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego współorganizowali debatę „Publiczne czy niepubliczne”, która odbyła się w ramach Naukowego Obozu Dziennikarskiego dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Zagłębia Dąbrowskiego (Zakopane, Dom Wypoczynkowy „Józef”). Debata, z udziałem studentów, nauczycieli akademickich i uczniów szkół średnich, poświęcona była jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz mocnym i słabym stronom obecnego modelu systemu edukacji na poziomie akademickim. Uczestnicy debaty poruszali m.in. problemy różnic w funkcjonowaniu uczelni publicznych i niepublicznych, odpłatności za studia i adekwatności programów nauczania do potrzeb rynku pracy.

 

 

Najważniejsze konferencje i sympozja zorganizowane przez podmioty zewnętrzne, w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego:

 


Konferencja Naukowa „Innowacyjne zarządzanie w oświacie” – 6 października 2010, Uczelnia Vistula w Warszawie.


Uczelnia Vistula, miesięcznik „Dyrektor Szkoły” oraz Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przygotowały wspólnie trzecią edycję konferencji z cyklu „Innowacyjne zarządzanie w oświacie”, która odbyła się 6 października 2010 roku w siedzibie Uczelni Vistula w Warszawie. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem środowisk oświatowych.

 

Motywem przewodnim konferencji była problematyka wizerunku szkoły, która została przedstawiana z wielu perspektyw: rodziców, nauczycieli, uczniów i pracodawców. Konferencja z cyklu „Innowacyjne zarządzanie w oświacie” adresowana była do dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, pracowników administracji oświatowej (kuratoriów oświaty, organów prowadzących, komisji egzaminacyjnych, nauczycieli, dziennikarzy zajmujących się problematyką społeczną, pracowników branży reklamowej i medialnej, ekspertów branży HR, pracowników naukowych, studentów nauk społecznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na polu edukacji i pomocy społecznej. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele wielu środowisk, szkoleniowcy trenerzy biznesu, naukowcy, dyrektorzy szkół itp.

 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Elżbieta Walkowiak (Wielkopolski Kurator Oświaty), dr hab. Jan Fazlagić (ekspert w dziedzinie marketingowego zarządzania szkołą), Robert Krool (ekspert ds. budowy wizerunku), prof. Krzysztof Rybiński (znany polski ekonomista, rektor Uczelni Vistula), Joanna Malinowska-Parzydło (dyrektor personalny stacji TVN). W konferencji wzięła także udział mgr Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Główne zagadnienia konferencji obejmowały następującą problematykę: Jak szkoły budują swój wizerunek w społeczności lokalnej? Czy dyrektor szkoły wraz z nauczycielami mają realny wpływ na to, jak postrzegana jest ich szkoła?; Jak kształtować wizerunek dyrektora szkoły?; Co sądzą o polskiej szkole młodzi ludzi?; Czy wizerunek polskiej szkoły w społeczeństwie jest prawdziwy?

 

 

Konferencja naukowa „Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie: synergia i talenty” - 17 października 2012 roku, Uczelnia Vistula w Warszawie.

 

17 października 2012 r. w Warszawie odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie: synergia i talenty”. Była to już czwarta edycja największej w Polsce konferencji poświęconej problematyce zarządzania oświatą. Partnerem Konferencji, organizowanej przez Uczelnię Vistula w Warszawie, została Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

 

Konferencje z serii „Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie” mają na celu zburzenie muru, jaki istnieje pomiędzy szkołą, a jej otoczeniem. Mur ten odgradza szkołę w wielu miejscach, na przykład pomiędzy szkołą a rodzicami. Konferencje IZ maja na celu rozbijanie (lub chociażby robienie pokaźnych wyłomów tym murze) pomiędzy światem biznesu a szkołą. Nauczyciele mają niezwykle rzadko styczność z praktykami biznesu. Także wyobrażenie przedstawicieli biznesu na temat szkoły bywa  wypaczone (pochodzi z sensacyjnych informacji medialnych lub obrazu szkoły widzianego oczami rodzica). Konferencje adresowane są do: dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, nauczycieli, dziennikarzy zajmujących się problematyką społeczną, pracowników firm szkoleniowych i rekrutacyjnych zajmujących się oceną i rozwojem kompetencji pracowników, ekspertów branży HR, pracowników administracji oświatowej, naukowców i studentów.

 

W konferencji, która odbyła się 17 października br. Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego reprezentowała Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji. Inicjatorem i pomysłodawca konferencji IZ był prof. Jan Fazlagić.

 

 

Konferencja naukowa „Kapitał intelektualny szkół wyższych” – 31 maja 2012 r., Uczelnia Vistula w Warszawie.

 

31 maja 2012 roku odbyła się w Warszawie konferencja „Kapitał intelektualny szkół wyższych” zorganizowana przez uczelnię Vistula, Wyższą Szkołę Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza oraz Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium. Partnerem konferencji była Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Z ramienia Fundacji w sesji wzięli udział: Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu oraz Marek Kaczmarczyk, członek Rady Fundacji. Konferencja adresowana było m.in. do rektorów szkół wyższych, pracowników administracyjnych zatrudnionych w szkołach wyższych, przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspertów zajmujących się zarządzaniem wiedzą i kapitałem intelektualnym, a także dziennikarzy zajmujących się problematyką szkolnictwa wyższego oraz ekspertów branży HR.

 

Celem konferencji było stworzenie forum wymiany poglądów na temat szkolnictwa wyższego, a także integracja środowiska praktyków i teoretyków związanych z tą branżą w Polsce. Konferencja służyła również upowszechnianiu dobrych praktyk w zarządzaniu uczelniami oraz wypracowywaniu wspólnych postulatów dotyczących reformy szkolnictwa wyższego w Polsce.

 

Konferencja zgromadziła pracowników naukowych różnych uczelni w Polsce.  Międzynarodowy wymiar konferencji zapewnili uczestnicy z uczelni zagranicznych – z Turcji i Ukrainy.  W trakcie konferencji kapitał intelektualny omawiany był z różnych perspektyw: od  definicji, struktury pojęcia,  czynników go kształtujących oraz potrzeby rozwoju, poprzez dylematy związane z pomiarem po metody i narzędzia budowania  kapitału intelektualnego szkół wyższych.

 

 

Seminarium „Innowacyjne metody kształcenia. E-learning”, 20 stycznia 2012 roku, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych WSP TWP w Katowicach

 

Firma Skrivanek, wraz z Wydziałem Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie oraz Fundacją Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, byli organizatorami seminarium poświęconego innowacyjnym metodom kształcenia. Spotkanie odbyło się 20 stycznia 2012 roku w siedzibie Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych WSP TWP w Katowicach.

 

W obliczu dynamicznego rozwoju technologii informacyjnych nie można pozostać obojętnym na pojawiające się nowe możliwości zwiększania efektywności nauczania. Dlatego też organizatorzy konferencji wyszli z inicjatywą dyskusji na temat wykorzystania nowych narzędzi IT, w tym instrumentów e-learningowych w edukacji. Podczas seminarium zostały poruszone kwestie dotyczące nowych metod nauczania (w tym blended learning), dostępnych narzędzi informatycznych wspomagających edukację oraz kierunku, w jakim zmierza edukacja przy uwzględnieniu nowych technologii informacyjnych. Ponadto zaprezentowany został referat na temat roli nowych technologii w promocji  szkół wyższych (ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia portali społecznościowych w kreowaniu wizerunku uczelni).

 

E-learning to technika nauczania wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne, a zwłaszcza Internet. Ta forma edukacji, nazywana również "distance learning" (uczenie na odległość), charakteryzuje się brakiem fizycznego kontaktu studenta z nauczycielem. Jedną z pierwszych instytucji naukowych wykorzystujących e-learning był Instytut Technologii w Nowym Jorku, który tego rodzaju narzędzia stosował już w latach 80. minionego wieku.

 

W seminarium wzięli udział naukowcy i praktycy branży edukacyjnej. Jedno z wystąpień, pt. „Nowoczesne narzędzia internetowe i ich zastosowanie w polityce komunikacyjnej uczelni”, przygotowane zostało przez Grażynę Kaczmarczyk, prezesa Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz dr Michała Kaczmarczyka, prorektora Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

 

Konferencja odbyła się 16 kwietnia 2015 roku w Collegium Civitas w Warszawie. Konferencja, adresowana do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, menedżerów edukacji, nauczycieli i samorządowców, poświęcona była zagadnieniom kreowania nowoczesnych strategii wizerunkowych szkół oraz finansowaniu inicjatyw edukacyjnych ze źródeł zewnętrznych.

 

Celem konferencji było przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu dwóch tematów, fundamentalnych dla funkcjonowania współczesnej szkoły: marketingu oświatowego oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Placówki oświatowe borykają się dziś przede wszystkim z ciągłym niedofinansowaniem oraz zmniejszającą się z roku na rok liczbą uczniów. Negatywnym zjawiskom, które są z tym związane, można skutecznie przeciwdziałać. Nasza konferencja pozwoliła odpowiedzieć na pytanie – w jaki sposób!

 

Relacja z konferencji dostępna jest tutaj - kliknij!


 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Systemy zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w świetle wymogów akredytacji zewnętrznej”

 

Konferencja odbyła się 27 listopada 2014 roku w Warszawie (hotel Gromada Lotnisko). Spotkanie adresowane było przede wszystkim do pełnomocników/ zespołów ds. jakości kształcenia oraz akademików zainteresowanych zagadnieniami zarządzania procesami dydaktycznymi w szkolnictwie wyższym. Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Programu Ambasadorów Kongresów Polskich.

 

Konferencja służyła upowszechnieniu wiedzy na temat zasad i narzędzi zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, a w szczególności – reguł konstruowania i ewaluowania wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia. Zaproszeni do udziału w obradach prelegenci odnosili się również do wymogów merytorycznych, jakie należy spełnić, przygotowując się do akredytacji zewnętrznej (obligatoryjnej, np. akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej – programowej i instytucjonalnej albo fakultatywnej, np. środowiskowej).

 

Relacja z konferencji - kliknij!

 


 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Monitorowanie karier zawodowych absolwentów szkół wyższych – dobre praktyki w zakresie stosowania metod jakościowych”

 

Konferencja odbyła się 5 czerwca 2014 roku w Warszawie (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) i była adresowana do pracowników akademickich biur karier i ekspertów rynku pracy.

 

Celem konferencji było omówienie oraz przedstawienie pracownikom uczelni zasad prowadzenia badań losów absolwentów po wprowadzeniu w życie nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym. Nowelizacja ta zmienia charakter i sposób realizacji badań losów absolwentów polskich uczelni – badania te będą prowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w oparciu o dane z centralnego systemu monitoringu prowadzonego przez MNiSW, z wykorzystaniem zanonimizowanych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uczelnie we własnym zakresie będą natomiast prowadziły badania karier absolwentów z wykorzystaniem metod jakościowych (wywiadów indywidualnych i fokusowych, analizy medialnej, analizy dokumentów). Organizowana przez Fundację konferencja poświęcona była roli i możliwościom wykorzystania tych metod w procedurach monitorowania karier absolwentów szkół wyższych. Wystąpienia konferencyjne przygotowali eksperci uczelnianych biur karier, instytucji kontroli i nadzoru nad szkolnictwem wyższym oraz ośrodków badania opinii publicznej. Wydarzenie stanowiło kontynuację zorganizowanej przez Fundację konferencji „Monitorowanie  karier zawodowych absolwentów - metody, narzędzia, rezultaty", która odbyła się 21 maja 2013 roku w Collegium Civitas w Warszawie (na zdjęciu).

 

 

Strona internetowa konferencji - kliknij!

 

Zaproszenie i folder informacyjny Konferencji – kliknij!

 

 

 

Konferencja „Promocja i budowanie wizerunku szkoły w warunkach niżu demograficznego”


5 marca 2014 roku w warszawskim hotelu Gromada Lotnisko odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Promocja i budowanie wizerunku szkoły w warunkach niżu demograficznego”, współorganizowana przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W konferencji wzięło udział ponad 80 osób - dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli oraz przedstawicieli samorządów lokalnych.

 

Konferencja „Promocja i budowanie wizerunku szkoły w warunkach niżu demograficznego” służyła upowszechnieniu wiedzy na temat zasad i narzędzi nowoczesnego marketingu placówki oświatowej. W charakterze prelegentów wzięli w niej udział naukowcy i praktycy zajmujący się komunikacją społeczną, public relations i marketingiem reprezentujący m.in. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu i Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

 

Relacja z przebiegu konferencji - kliknij!


 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Akredytacja na kierunkach społecznych, humanistycznych i ekonomicznych po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji”

 

Konferencja odbyła się 10 grudnia 2013 roku w hotelu Gromada Airport w Warszawie. Jej celem było omówienie zmian w zasadach akredytacji kierunków studiów o profilu społecznym i humanistycznym po wprowadzeniu w życie reformy systemu szkolnictwa wyższego i wdrożeniu na uczelniach Krajowych Ram Kwalifikacji. Prelegenci konferencyjni przedstawili uczestnikom (reprezentantom uczelni z całej Polski) praktyczne rozwiązania kwestii dotyczących zarządzania jakością kształcenia i przygotowywania programów studiów zgodnie z obowiązującymi przepisami, koncentrując się na tych problemach, które wywołują obecnie najwięcej wątpliwości w środowisku. Celem konferencji było także pokazanie dobrych praktyk w obszarach objętych reformą szkolnictwa wyższego oraz umożliwienie wysłuchania uwag i propozycji ekspertów zajmujących się (zarówno naukowo, jak i praktyczne) zagadnieniami jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Wystąpienia konferencyjne przygotowali m.in. eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczelnianych biur ds. jakości kształcenia. Wydarzenie stanowiło kontynuację konferencji z cyklu „Zasady i kryteria akredytacji uczelni po wejściu w życie KRK”, które zorganizowane zostały przez Fundację 11 grudnia 2012 roku oraz 12 marca 2013 roku.

 

 

Konferencja „Monitorowanie  karier zawodowych absolwentów - metody, narzędzia, rezultaty” -  21 maja 2013 roku, Collegium Civitas w Warszawie.

 

Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Monitorowanie  karier zawodowych absolwentów - metody, narzędzia, rezultaty", zorganizowała Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Collegium Civitas w Warszawie. Patronat nad przedsięwzięciem sprawowała Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W spotkaniu uczestniczyło 150 pracowników biur karier, ekspertów rynku pracy oraz specjalistów zajmujących się na uczelniach problematyką jakości kształcenia.

 

Konferencja poświęcona była omówieniu wyzwań, przed jakimi stoją uczelnie monitorujące kariery swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Aby pokonać problemy z tym związane, uczelnie muszą wypracować skuteczne sposoby budowania relacji z absolwentami oraz wdrażać instrumenty pozwalające śledzić ich losy na rynku pracy. W tym kontekście pojawia się szereg pytań. Jak zachęcić młodego człowiek do informowania o swoich losach zawodowych uczelnię, z którą po zakończeniu nauki niewiele go już łączy? Czy istnieją narzędzia, które rzetelnie i w sposób miarodajny zbadają dalsze kroki absolwentów na rynku pracy? Jak poprawić wskaźniki zwrotu ankiet wysyłanych do absolwentów przez uczelniane biura karier? Jakie metody badań stosować w monitorowaniu losów absolwentów? Konferencja stanowiła próbę udzielenia odpowiedzi na te i inne pytania. W jej trakcie zaprezentowano również praktyczne rozwiązania stosowane w procesie monitorowania karier absolwentów przez najlepsze uczelnie, aby podzielić się wiedzą o „dobrych praktykach” i skutecznych narzędziach, które funkcjonują już w sektorze szkolnictwa wyższego.

 

 

Konferencja „Zasady i kryteria akredytacji uczelni  po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji” – 11 grudnia 2012 roku (I edycja), 11 marca 2013 roku (II edycja), Hotel Golden Tulip, Warszawa.

 

Konferencja „Zasady i kryteria akredytacji uczelni  po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji” odbyła się pod patronatem honorowym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W dwóch edycjach przedsięwzięcia wzięło udział ponad 400 osób, reprezentantów uczelni z całej Polski. Intencją organizatorów było przedstawienie uczestnikom konferencji praktycznych rozwiązań kwestii związanych z zapewnianiem i monitorowaniem jakości kształcenia na uczelniach, pokazanie dobrych praktyk w obszarach objętych reformą szkolnictwa wyższego oraz umożliwienie wysłuchania uwag i propozycji ekspertów zajmujących się (zarówno naukowo, jak i praktyczne) zagadnieniami jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Celem konferencji było przygotowanie menadżerów nauki i szkolnictwa wyższego do wyzwań związanych z akredytacją kierunków studiów w warunkach obowiązywania Krajowych Ram Kwalifikacji i innych rozwiązań wprowadzonych w ramach Procesu Bolońskiego. Wystąpienia konferencyjne przygotowali m.in. eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczelnianych biur ds. jakości kształcenia. W seminarium, w charakterze prelegentów, wzięli udział m.in. prof. dr hab. Bohdan Macukow, przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, były przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej, dr hab. Jarosław Górnicki, ekspert PKA oraz Dr hab. Małgorzata Sekułowicz z Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, autorka obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli. Konferencja miała charakter ogólny, wprowadzający i otwierający cykl spotkań naukowo-szkoleniowych na temat akredytacji uczelni po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji, które fundacja organizuje cyklicznie.

 

 

Konferencja „Przyszłość sportu w Zagłębiu Dąbrowskim - problemy, wyzwania, perspektywy", 10 lutego 2011 roku, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

 

Konferencja „Przyszłość sportu w Zagłębiu Dąbrowskim - problemy, wyzwania, perspektywy" zorganizowana została wspólnie przez Instytut Zagłębiowski Wyższej Szkoły Humanitas, Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz studentów sosnowieckiej uczelni. W obradach wzięli udział prezesi zagłębiowskich klubów sportowych, urzędnicy oraz kibice. Głos zabrali: Marek Adamczyk, prezes piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec, Zbigniew Drążkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu oraz Bartosz Kubisa, działacz klubu MCKS Czeladź. Wśród publiczności obecni byli natomiast m.in. naczelnicy wydziałów sportu urzędów miejskich w Sosnowcu, Będzinie i Dąbrowie Górniczej, radni oraz kibice. Celem konferencji było omówienie problemów i wyzwań, przed jakimi stoją zagłębiowskie kluby sportowe, wypracowanie wspólnej strategii promocyjnej zagłębiowskiego sportu oraz dyskusja nad kierunkami rozwoju sportu amatorskiego w regionie.

 

Debata panelowa „Publiczne czy niepubliczne?”, 6 września 2011 roku, Zakopane

 

We wrześniu 2011 roku przedstawiciele Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego współorganizowali debatę „Publiczne czy niepubliczne”, która odbyła się w ramach Naukowego Obozu Dziennikarskiego dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Zagłębia Dąbrowskiego (Zakopane, Dom Wypoczynkowy „Józef”). Debata, z udziałem studentów, nauczycieli akademickich i uczniów szkół średnich, poświęcona była jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz mocnym i słabym stronom obecnego modelu systemu edukacji na poziomie akademickim. Uczestnicy debaty poruszali m.in. problemy różnic w funkcjonowaniu uczelni publicznych i niepublicznych, odpłatności za studia i adekwatności programów nauczania do potrzeb rynku pracy.

 

 

Najważniejsze konferencje i sympozja zorganizowane przez podmioty zewnętrzne, w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego:

 


Konferencja Naukowa „Innowacyjne zarządzanie w oświacie” – 6 października 2010, Uczelnia Vistula w Warszawie.


Uczelnia Vistula, miesięcznik „Dyrektor Szkoły” oraz Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przygotowały wspólnie trzecią edycję konferencji z cyklu „Innowacyjne zarządzanie w oświacie”, która odbyła się 6 października 2010 roku w siedzibie Uczelni Vistula w Warszawie. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem środowisk oświatowych.

 

Motywem przewodnim konferencji była problematyka wizerunku szkoły, która została przedstawiana z wielu perspektyw: rodziców, nauczycieli, uczniów i pracodawców. Konferencja z cyklu „Innowacyjne zarządzanie w oświacie” adresowana była do dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, pracowników administracji oświatowej (kuratoriów oświaty, organów prowadzących, komisji egzaminacyjnych, nauczycieli, dziennikarzy zajmujących się problematyką społeczną, pracowników branży reklamowej i medialnej, ekspertów branży HR, pracowników naukowych, studentów nauk społecznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na polu edukacji i pomocy społecznej. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele wielu środowisk, szkoleniowcy trenerzy biznesu, naukowcy, dyrektorzy szkół itp.

 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Elżbieta Walkowiak (Wielkopolski Kurator Oświaty), dr hab. Jan Fazlagić (ekspert w dziedzinie marketingowego zarządzania szkołą), Robert Krool (ekspert ds. budowy wizerunku), prof. Krzysztof Rybiński (znany polski ekonomista, rektor Uczelni Vistula), Joanna Malinowska-Parzydło (dyrektor personalny stacji TVN). W konferencji wzięła także udział mgr Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Główne zagadnienia konferencji obejmowały następującą problematykę: Jak szkoły budują swój wizerunek w społeczności lokalnej? Czy dyrektor szkoły wraz z nauczycielami mają realny wpływ na to, jak postrzegana jest ich szkoła?; Jak kształtować wizerunek dyrektora szkoły?; Co sądzą o polskiej szkole młodzi ludzi?; Czy wizerunek polskiej szkoły w społeczeństwie jest prawdziwy?

 

 

Konferencja naukowa „Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie: synergia i talenty” - 17 października 2012 roku, Uczelnia Vistula w Warszawie.

 

17 października 2012 r. w Warszawie odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie: synergia i talenty”. Była to już czwarta edycja największej w Polsce konferencji poświęconej problematyce zarządzania oświatą. Partnerem Konferencji, organizowanej przez Uczelnię Vistula w Warszawie, została Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

 

Konferencje z serii „Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie” mają na celu zburzenie muru, jaki istnieje pomiędzy szkołą, a jej otoczeniem. Mur ten odgradza szkołę w wielu miejscach, na przykład pomiędzy szkołą a rodzicami. Konferencje IZ maja na celu rozbijanie (lub chociażby robienie pokaźnych wyłomów tym murze) pomiędzy światem biznesu a szkołą. Nauczyciele mają niezwykle rzadko styczność z praktykami biznesu. Także wyobrażenie przedstawicieli biznesu na temat szkoły bywa  wypaczone (pochodzi z sensacyjnych informacji medialnych lub obrazu szkoły widzianego oczami rodzica). Konferencje adresowane są do: dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, nauczycieli, dziennikarzy zajmujących się problematyką społeczną, pracowników firm szkoleniowych i rekrutacyjnych zajmujących się oceną i rozwojem kompetencji pracowników, ekspertów branży HR, pracowników administracji oświatowej, naukowców i studentów.

 

W konferencji, która odbyła się 17 października br. Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego reprezentowała Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji. Inicjatorem i pomysłodawca konferencji IZ był prof. Jan Fazlagić.

 

 

Konferencja naukowa „Kapitał intelektualny szkół wyższych” – 31 maja 2012 r., Uczelnia Vistula w Warszawie.

 

31 maja 2012 roku odbyła się w Warszawie konferencja „Kapitał intelektualny szkół wyższych” zorganizowana przez uczelnię Vistula, Wyższą Szkołę Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza oraz Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium. Partnerem konferencji była Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Z ramienia Fundacji w sesji wzięli udział: Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu oraz Marek Kaczmarczyk, członek Rady Fundacji. Konferencja adresowana było m.in. do rektorów szkół wyższych, pracowników administracyjnych zatrudnionych w szkołach wyższych, przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspertów zajmujących się zarządzaniem wiedzą i kapitałem intelektualnym, a także dziennikarzy zajmujących się problematyką szkolnictwa wyższego oraz ekspertów branży HR.

 

Celem konferencji było stworzenie forum wymiany poglądów na temat szkolnictwa wyższego, a także integracja środowiska praktyków i teoretyków związanych z tą branżą w Polsce. Konferencja służyła również upowszechnianiu dobrych praktyk w zarządzaniu uczelniami oraz wypracowywaniu wspólnych postulatów dotyczących reformy szkolnictwa wyższego w Polsce.

 

Konferencja zgromadziła pracowników naukowych różnych uczelni w Polsce.  Międzynarodowy wymiar konferencji zapewnili uczestnicy z uczelni zagranicznych – z Turcji i Ukrainy.  W trakcie konferencji kapitał intelektualny omawiany był z różnych perspektyw: od  definicji, struktury pojęcia,  czynników go kształtujących oraz potrzeby rozwoju, poprzez dylematy związane z pomiarem po metody i narzędzia budowania  kapitału intelektualnego szkół wyższych.

 

 

Seminarium „Innowacyjne metody kształcenia. E-learning”, 20 stycznia 2012 roku, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych WSP TWP w Katowicach

 

Firma Skrivanek, wraz z Wydziałem Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie oraz Fundacją Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, byli organizatorami seminarium poświęconego innowacyjnym metodom kształcenia. Spotkanie odbyło się 20 stycznia 2012 roku w siedzibie Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych WSP TWP w Katowicach.

 

W obliczu dynamicznego rozwoju technologii informacyjnych nie można pozostać obojętnym na pojawiające się nowe możliwości zwiększania efektywności nauczania. Dlatego też organizatorzy konferencji wyszli z inicjatywą dyskusji na temat wykorzystania nowych narzędzi IT, w tym instrumentów e-learningowych w edukacji. Podczas seminarium zostały poruszone kwestie dotyczące nowych metod nauczania (w tym blended learning), dostępnych narzędzi informatycznych wspomagających edukację oraz kierunku, w jakim zmierza edukacja przy uwzględnieniu nowych technologii informacyjnych. Ponadto zaprezentowany został referat na temat roli nowych technologii w promocji  szkół wyższych (ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia portali społecznościowych w kreowaniu wizerunku uczelni).

 

E-learning to technika nauczania wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne, a zwłaszcza Internet. Ta forma edukacji, nazywana również "distance learning" (uczenie na odległość), charakteryzuje się brakiem fizycznego kontaktu studenta z nauczycielem. Jedną z pierwszych instytucji naukowych wykorzystujących e-learning był Instytut Technologii w Nowym Jorku, który tego rodzaju narzędzia stosował już w latach 80. minionego wieku.

 

W seminarium wzięli udział naukowcy i praktycy branży edukacyjnej. Jedno z wystąpień, pt. „Nowoczesne narzędzia internetowe i ich zastosowanie w polityce komunikacyjnej uczelni”, przygotowane zostało przez Grażynę Kaczmarczyk, prezesa Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz dr Michała Kaczmarczyka, prorektora Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.