Kursy i szkolenia

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego prowadzi wszechstronną działalność edukacyjną dotyczącą problematyki marietingu oraz public relations placówek edukacyjnych i szkół wyższych, zarządzania kapitałem intelektualnym, zarządzania zasobami ludzkimi, nowoczesnych form kształcenia, innowacji w edukacji oraz polityki edukacyjnej państwa i samorządu. Obejmuje ona prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem metod aktywizujących.


Na zdjęciu: Prezes Fundacji Grażyna Kaczmarczyk
w trakcie szkolenia z podstaw psychologii

 

 

Działalność szkoleniowa Fundacji adresowana jest do 5 głównych grup odbiorców:

-nauczycieli i menadżerów placówek edukacyjnych,
-kadry zarządzającej oraz pracowników szkół wyższych,
-kadry zarządzającej oraz pracowników przedsiębiorstw
-przedstawicieli instytucji samorządowych,
-uczniów szkół wszystkich typów i poziomów kształcenia.


Fundacja realizuje działalność edukacyjną poprzez prowadzenie szkoleń, kursów, wykładów i seminariów dla zorganizowanych grup słuchaczy. Mogą się one odbywać zarówno w siedzibie beneficjenta szkoleń (np. w firmach, szkołach, urzędach administracji publicznej, uczelniach), jak i w salach szkoleniowych Fundacji:

-w siedzibie Fundacji, przy ul. Warszawskiej 1/9 w Sosnowcu;
-w gmachu Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych, przy Pl. Kościuszki 5 w Sosnowcu.


Fundacja dysponuje wykwalifikowaną kadrą trenerów - wykładowców akademickich, którzy prowadzą zajęcia na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia i aktualnej wiedzy naukowej. Kursy i szkolenia prowadzone są z naciskiem na praktyczne aspekty omawianej problematyki, co ma służyć jak najszerszemu wykorzystaniu przekazanej wiedzy w działalności zawodowej odbiorców szkoleń. Trenerzy Fundacji pracują metodami aktywizującymi.

 

Kontakt w sprawie szkoleń i rezerwacja terminów:

 

tel. kom. +48 607-035-169

e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl

 

 


Aktualna oferta szkoleniowa Fundacji obejmuje następujące kursy:

 

 

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych dla szkół - nowość - 3 godziny

 

TREŚĆ: Granty edukacyjne organizacji pozarządowych. Fundusze od sponsorów. Zasady przygotowywania wniosków o dofinansowanie. Zasady aplikowania o fundusze sponsorskie. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach grantowych. Fundusze europejskie dla szkół i placówek oświatowych.

 

CELE: Zapoznanie nauczycieli i dyrektorów z dostępnymi źródłami finansowania szkół i placówek edukacyjnych. Przekazanie użytecznej, aplikacyjnej wiedzy na temat zasad skutecznego aplikowania o fundusze zewnętrzne dla szkół.

 

 

Zarządzanie kapitałem ludzkim w nowoczesnej firmie - 5 godzin.

 

TREŚĆ: Pojęcie i cele zarządzania kapitałem ludzkim. Rola kapitału ludzkiego w nowoczesnej organizacji. Kapitał ludzki a innowacyjność. Metody mierzenia kapitału intelektualnego. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Tradycyjne i nowe instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim.

CELE: Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat roli kapitału ludzkiego w nowoczesnym przedsiębiorstwie, wykreowanie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi i składowymi kapitału ludzkiego, wykazanie, w jaki sposób wykorzystywać kapitał ludzki w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy na rynku, wykształcenie wśród słuchaczy umiejętności efektywnego wykorzystywania instrumentów ZZL w praktyce działalności menadżerskiej.


Jak się pokazać, by się promować? Kreowanie wizerunku szkoły w społeczności lokalnej – 3 godziny.


TREŚĆ: Pojęcie i cele edukacyjnego public relations. Rola PR w działalności szkoły. Narzędzia i techniki kreowania pozytywnego wizerunku. Metody uzyskiwania rozgłosu w mediach. Internal relations w szkole – metody integrowania pracowników, rola komunikacji w środowisku wewnętrznym. Wizerunek nauczyciela a wizerunek szkoły.


CELE: Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu kreowania pozytywnego wizerunku szkoły, a w konsekwencji: zwiększenie efektywności działań marketingowych szkoły, skuteczne budowanie prestiżu szkoły w otoczeniu lokalnym, kształtowanie umiejętności przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym zagrażającym dobremu wizerunkowi placówki edukacyjnej, zwiększenie stopnia znajomości oferty szkoły w jej otoczeniu.


Media w służbie edukacji. Jak promować szkołę w prasie lokalnej? – 3 godziny


TREŚĆ: Pojęcie media relations. Typy mediów i ich rola w edukacyjnym public relations. Metody budowania pozytywnych relacji z dziennikarzami. Wydarzenia medialne w życiu szkoły i ich organizacja (briefing, event, konferencja prasowa). Informacja prasowa jako narzędzie promocji szkoły. Język mediów a public relations.


CELE: Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu budowania wizerunku medialnego szkoły i kreowania właściwych relacji z dziennikarzami, a w konsekwencji: zwiększenie obecności szkoły w mediach lokalnych i regionalnych, nawiązanie stałej współpracy pomiędzy szkołą a mediami drukowanymi i elektronicznymi, budowanie prestiżu szkoły w oczach opinii publicznej, korygowanie lub kreowanie pożądanego wizerunku placówki edukacyjnej za pośrednictwem komunikowania masowego.


Komunikowanie wewnętrzne w szkole i na uczelni – 2 godziny


TREŚĆ: Pojęcie komunikowania – typy, formy, poziomy. Istota komunikacji wewnętrznej. Komunikacja wewnętrzna w zarządzaniu placówką edukacyjną. Komunikacja wewnętrzna a human relations. Komunikowanie jako narzędzie integrowania pracowników szkoły/uczelni. Komunikowanie w organizacji opartej na wiedzy.


CELE: Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat roli komunikowania wewnętrznego w działalności szkoły/uczelni, kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się i likwidowania barier komunikacyjnych w praktyce funkcjonowania w środowisku nauczycielskim oraz poza nim.


Jak radzić sobie ze stresem w pracy nauczyciela? – 2 godziny


TREŚĆ: Czynniki psychologiczne wywołujące stres i determinujące występowanie chorób spowodowanych stresem. Objawy stresu w zawodzie nauczyciela. Mechanizmy redukowania stresu. Techniki relaksacyjne. Techniki autopoznawcze. Asertywność czy stres?


CELE: Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat mechanizmów powstawania i niwelowania stresu, kształtowanie umiejętności rozładowywania stresu oraz rozwiązywania przyczyn jego występowania.Budowanie zespołu – 2 godziny


TREŚĆ: Grupa i interakcje wewnątrzgrupowe. Typy członków grupy, ich role i kompetencje społeczne.  Integracja i identyfikacja z grupą. Formy i metody współpracy w grupie. Motywacja w grupie. Liderzy grupy i metody wpływania na zachowanie grupy. Tworzenie atmosfery w grupie.


CELE: A. Zwiększenie stopnia identyfikacji uczestników z własnym zespołem pracowniczym i miejscem pracy, poznanie siebie i własnych kompetencji społecznych, integracja pracownicza, kształtowanie świadomości potencjału grupy i jej członków, poprawa atmosfery w grupie pracowniczej. B. Przekazanie wiedzy i umiejętności budowania zespołów w celu wykorzystania ich w pracy wychowawczej z młodzieżą.


Agresja jako patologia szkolna – 3 godziny


TREŚĆ: Pojęcie agresji. Uwarunkowania agresji i przemocy dzieci i młodzieży. Niepożądane wychowawczo postawy rodziców a rozwój agresji szkolnej. Wpływ grupy rówieśniczej na powstawanie i rozwój agresji szkolnej. Szkoła a rozwój agresji. Metody i techniki przeciwdziałania agresji w szkole.


CELE: Przekazanie podstawowej wiedzy na temat przyczyn i przejawów agresji, a także skutecznych metod zapobiegania i niwelowania negatywnych następstw tej patologii.

Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.