Granty i dotacje

 

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wspiera w formie grantów i darowizn wartościowe i oryginalne inicjatywy edukacyjne, naukowe, kulturalne i społeczne zbieżne z celami statutowymi Fundacji. Pomoc materialna i rzeczowa (np. w formie ufundowania nagród w konkursie) przyznawana jest najczęściej organizacjom pozarządowym, uczelniom, instytucjom naukowym oraz placówkom edukacyjnym na działania w zakresie:

 

 

-Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w edukacji, nauce lub zarządzaniu wiedzą.

 

-Upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod kształcenia, innowacji w edukacji lub innowacji w zarządzaniu zasobami intelektualnymi.

 

-Poszerzanie świadomości społecznej w dziedzinie edukacji, nauki i funkcjonowania rynku pracy.

 

-Propagowanie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, edukacji i zarządzania oświatą.

 

-Promowanie osób fizycznych i prawnych o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie wspierania edukacji i jakości kształcenia lub kreowania społeczeństwa uczącego się i podstaw gospodarki opartej na wiedzy.

 

-Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.

 

-Pomoc młodzieży i dorosłym w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.

 

-Pomoc uczniom i studentom w rozwiązywaniu problemów i trudności szkolnych.

 

-Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i studentów

 

-Rozwijanie i umacnianie postaw ukierunkowanych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i uczącego się.

 

-Promowanie działalności osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, edukacyjną, w zakresie zarządzania wiedzą, kultury, kultury fizycznej i sportu lub ochrony środowiska.

 

 

Fundacja przyznaje dotacje na organizację przedsięwzięć naukowych (np. konferencje, spotkania), popularyzatorskich (np. wykłady otwarte, projekty edukacyjne, konkursy), wydawniczych (np. książki, czasopisma), kulturalnych (np. wystawy, warsztaty), sportowych (np. obozy, zawody). Fundacja nie wspiera w formie dotacji, grantów i darowizn osób fizycznych, za wyjątkiem grantów badawczych dla naukowców.

 

Decyzję o przyznaniu dotacji (grantu) podejmuje Zarząd Fundacji w formie uchwały  inicjatywy własnej lub na wniosek beneficjenta. Wniosek o przyznanie dotacji należy składać w formie pisemnej na adres Biura Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec. Wniosek powinien zawierać:

 

-Nazwę przedsięwzięcia, które ma być objęte wsparciem Fundacji

 

-Nazwę podmiotu, który występuje z wnioskiem o wsparcie

 

-Krótką charakterystykę podmiotu, który występuje z wnioskiem o wsparcie (forma prawna, cele, obszary działalności, osiągnięcia)

 

-Postulowany charakter wsparcia (finansowe, rzeczowe), wraz z określeniem jego wielkości

 

-Opis przedsięwzięcia, które ma być objęte wsparciem (idea, cele, adresaci, formy realizacji, przewidywane efekty)

 

-Uzasadnienie zgodności przedsięwzięcia, które ma być objęte wsparciem, z celami statutowymi Fundacji

 

-Podpis podmiotu uprawnionego do reprezentowania beneficjenta.

 

 

Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji bez podania przyczyny. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji przekazuje się podmiotowi, który wystąpił z wnioskiem o przyznanie dotacji w formie pisemnej, na adres podany we wniosku.

 

 

Szczegółowe informacje:

 

Biuro Fundacji

tel. +48 32 747-26-03

e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl

kom. +48 607-035-169

Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.