Programy akredytacyjne

Do celów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego należy m.in. promowanie osób fizycznych i prawnych o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie wspierania edukacji i jakości kształcenia oraz zarządzania kapitałem intelektualnym, wspierania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa uczącego się, a także promowanie działalności osób fizycznych i prawnych, których celami są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ochrony środowiska. Zgodnie ze Statutem, Fundacja osiąga wskazane powyżej cele m.in. poprzez realizowanie projektów rankingowania i certyfikowania szkół, uczelni, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów wspierających rozwój nowoczesnych form edukacji, rozwój kapitału intelektualnego, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego i budowanie gospodarki opartej na wiedzy.

 

Fundacja - wspólnie z Agencją PRC – realizuje trzy ogólnopolskie projekty certyfikacyjne: „Samorządowy Lider Edukacji” , „Uczelnia Liderów” oraz „Przedsiębiorstwo Przyszłości”. Projekty te kierowane są do różnych grup adresatów. Beneficjentami pierwszego są jednostki samorządu terytorialnego, drugi adresowany jest do szkół wyższych, natomiast trzeci z programów – zainicjowany w 2012 roku – realizowany jest z myślą o przedsiębiorstwach i innych jednostkach prowadzących działalność gospodarczą. Ideą wszystkich programów certyfikacyjnych (akredytacyjnych) Fundacji jest promocja podmiotów o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie wspierania edukacji, rozwoju społeczeństwa uczącego się i pomnażania kapitału intelektualnego oraz podnoszenie jakości działań w sferze szeroko rozumianej edukacji, nauki i zarządzania wiedzą.

 

Certyfikacja (od łac. certificare - czynić pewnym) jest ściśle określonym postępowaniem, w którym strona trzecia (instytucja, stowarzyszenie, fundacja, firma), przyznaje pisemne zaświadczenie w formie certyfikatu o tym, że dany produkt, usługa, proces lub organizacja jako całość spełnia wymagania i standardy w określonym zakresie.

 


 

 

Samorządowy Lider Edukacji


Program pod patronatem honorowym prof. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012

 

Program „Samorządowy Lider Edukacji” służy ewaluacji oraz promocji gmin i powiatów mogących pochwalić się sukcesami w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Do udziału w programie zapraszamy gminy i powiaty, które dbają o rozwój szkolnictwa na swoim terenie, prowadzą politykę edukacyjną z poszanowaniem potrzeb miejscowych społeczności, skutecznie pozyskują środki zewnętrzne na rozwój edukacji, wprowadzają innowacyjne metody w zakresie podnoszenia jakości oświaty oraz uważają, że rozwój szkolnictwa to świadectwo nowoczesności i wysokich ambicji wspólnot lokalnych.

 

Celem Programu jest promowanie samorządów legitymujących się sukcesami w dziedzinie polityki edukacyjnej, a także podnoszenie jakości działań gmin i powiatów w sferze oświatowej. Już od trzech lat certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” są rozpoznawalnymi w skali kraju i cieszącymi się prestiżem symbolami wysokiej jakości, zaangażowania i innowacyjności działań gmin i powiatów na rzecz rozwoju oświaty. Udział w programie daje możliwość uzyskania cennej informacji eksperckiej na temat działań samorządu w zakresie edukacji i nauki, co sprzyja realizowaniu polityki projakościowej, opartej na zaleceniach audytorów zewnętrznych.

 

W ramach programu „Samorządowy Lider Edukacji” komisja ekspercka złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wyższą Szkołę Humanitas) dokonuje oceny osiągnięć gmin i powiatów w obszarze edukacji i wspierania działań z nią związanych. Ocena ta przeprowadzana jest na podstawie przygotowanej przez samorząd i przesłanej organizatorom ankiety samooceny oraz w oparciu o inne źródła wiedzy dostępne recenzentom – członkom komisji (np. dane Ministerstwa Edukacji Narodowej).

 

 

 

Uczelnia Liderów

 

Program „Uczelnia Liderów” adresowany jest do polskich uczelni, które w sposób szczególny troszczą się o to, by przekazywana w ich murach wiedza przystawała do potrzeb i oczekiwań rynku pracy. Program ma charakter akredytacji środowiskowej – uczelnie bada i ocenia komisja złożona z naukowców: specjalistów w dziedzinie zarządzania jakością kształcenia, edukacji praktycznej i zarządzania szkolnictwem wyższym. W ramach postępowania certyfikacyjnego uczelnie oceniane są pod kątem jakości i efektywności procesu kształcenia, jakości współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz innowacyjności działań zorientowanych na edukację praktyczną studentów.

 

Certyfikaty „Uczelnia Liderów” otrzymują szkoły wyższe, których absolwenci są dobrze przygotowani do pełnienia ról zawodowych zgodnych z profilem wykształcenia. Dodatkowo w ramach programu certyfikacji Fundacja wyróżnia rektorów uczelni wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.

 

 

 

Przedsiębiorstwo Przyszłości


Program pod patronatem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego

 

Program „Przedsiębiorstwo Przyszłości” służy identyfikowaniu na rynku tych firm, które cechuje innowacyjność, nowoczesny styl zarządzania, kreatywność i twórcze myślenie biznesowe. Certyfikaty „Przedsiębiorstwo Przyszłości” przyznawane są przedsiębiorstwom przestrzegającym wysokich standardów w zarządzaniu zasobami ludzkimi, gdyż to właśnie od potencjału ludzkiego i umiejętności jego wykorzystania zależy dziś poziom innowacyjności i nowoczesności firm. Program "Przedsiębiorstwo Przyszłości" to inicjatywa środowisk naukowych mająca na celu wyróżnianie i promowanie polskich firm, które inwestują w innowacje oraz wykazują troskę o rozwój kapitału ludzkiego, w tym jego najważniejszego zasobu – wiedzy. Uzyskanie przez firmę godła "Przedsiębiorstwo Przyszłości" pomaga budować jej wizerunek na bazie takich atutów jak innowacyjność, nowoczesność, kreatywność czy odpowiedzialność społeczna.

 

Najważniejsze cele Programu to: upowszechnianie osiągnięć i budowanie pozytywnego wizerunku firm, które stawiają na nowoczesność, innowacyjność i rozwój wiedzy, kreowanie wizerunku certyfikowanych firm jako przedsiębiorstw myślących przyszłościowo, dynamicznych, kreatywnych, zorientowanych na rozwój, promowanie przedsiębiorstw inwestujących w kapitał ludzki i zapewniających rozwój tego kapitału poprzez tworzenie odpowiednich warunków pracy, wdrażanie nowoczesnych systemów motywacyjnych oraz efektywne zarządzanie kwalifikacjami i kompetencjami pracowników, propagowanie wysokich standardów i dobrych praktyk w dziedzinie human resources, zwiększanie zainteresowania opinii publicznej i mediów działaniami firm w dziedzinie wdrażania innowacji i zarządzania wiedzą

 

W ramach procedury certyfikacyjnej programu „Przedsiębiorstwo Przyszłości” Komisja ekspertów dokonuje oceny firm, które zgłoszą swój udział w Programie. W Komisji zasiadają naukowcy reprezentujący wybrane polskie uczelnie i specjalizujący się w problematyce zarządzania wiedzą, kapitałem intelektualnym i psychologii biznesu. Komisji przewodniczy prof. Dariusz Rott – członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.