Uroczysty finał „Uczelni Liderów” 2014

18 czerwca 2014 roku w barokowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczystość podsumowująca tegoroczną, czwartą już edycję, Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. W trakcie Gali przedstawiciele uniwersytetów, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz uczelni niepublicznych z całej Polski odebrali dokumenty poświadczające pozytywny wynik akredytacji środowiskowej przeprowadzonej przez zespół ekspertów Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

 

W trakcie Gali przedstawiciele uniwersytetów, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz uczelni niepublicznych z całej Polski odebrali dokumenty poświadczające pozytywny wynik akredytacji środowiskowej przeprowadzonej przez zespół ekspertów Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” trafiły do 46 szkół wyższych, które - w opinii komisji certyfikacyjnej - cechują się działaniami zorientowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością oferty oraz oryginalnymi formami współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Gościem honorowym uroczystości finałowej był prof. Jan Miodek, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, który przedstawił przygotowany dla laureatów „Uczelni Liderów” wykład – gawędę pt. „We Wrocławiu na Śląsku”.

 

Program „Uczelnia Liderów” realizowany jest od stycznia 2011 roku, wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC. Honorowy patronat nad projektem sprawuje prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Program służy identyfikowaniu i promowaniu najlepszych polskich uczelni oraz wartościowych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, a także wskazywaniu kandydatom na studia uczelni kształcących w oparciu o nowoczesne, innowacyjne programy studiów, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” otrzymują szkoły wyższe, które starają się kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, twórczych, kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne. W tym roku dokumenty trafiły do 10 publicznych uczelni akademickich,  11 państwowych wyższych szkół zawodowych, 23 niepublicznych uczelni magisterskich oraz 2 niepublicznych uczelni licencjackich.

 

 

Szkoły wyższe, które uzyskały certyfikat "Uczelnia Liderów 2014" - kliknij!

 

 

-Certyfikatem "Uczelnia Liderów" wyróżniamy uczelnie, które - z jednej strony - przywiązują dużą wagę do jakości kształcenia, a z drugiej - wspierają edukację praktyczną swoich studentów i dbają o to, by ich oferta edukacyjna odpowiadała oczekiwaniom pracodawców. Akredytację w Programie "Uczelnia Liderów" otrzymują szkoły wyższe wdrażające najbardziej zaawansowane i innowacyjne systemy poprawy jakości kształcenia, inwestujące we współpracę międzynarodową, współdziałające ze środowiskiem gospodarczym i biznesowym, społecznie odpowiedzialne, przedsiębiorcze, dbające o losy swoich absolwentów i ich perspektywy na rynku pracy – mówi Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.  –Staramy się wyróżniać uczelnie, które potrafią dokonać twórczej syntezy amerykańskiego modelu kształcenia akademickiego, silnie ukierunkowanego na praktykę i współpracę z gospodarką oraz modelu europejskiego, zakorzenionego w tradycji średniowiecznej i zakładającego, że podstawowym celem uczelni jest odkrywanie prawdy i tworzenie wiedzy dla  samej wiedzy - dodaje.

 

Tytuły "Uczelni Liderów" przyznaje Komisja Certyfikacyjna złożona z naukowców reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. Komisja pracuje pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza Rotta, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, do 2013 roku członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zasiadają w niej m.in. prof. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski), prof. Krzysztof Czekaj (Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej), prof. Maciej Mitręga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) i prof. Zbigniew Widera (Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego). -Każdą uczelnię starającą się o certyfikat ocenia niezależnie od siebie dwóch recenzentów, którzy analizują różne aspekty działalności szkoły w odniesieniu do dydaktyki i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Poza certyfikatem uczelnie otrzymują wnioski z takiej analizy, spisane w postaci syntetycznej recenzji. Program „Uczelnia Liderów” to szansa na promocję uczelni mogących pochwalić się sukcesami w dziedzinie edukacji praktycznej studentów, ale to także możliwość uzyskania cennej informacji zwrotnej na temat efektywności strategii rynkowej szkoły, co sprzyja realizowaniu polityki projakościowej, opartej na zaleceniach ekspertów – wyjaśnia prof. Dariusz Rott, przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej.

 

Procedura przyznawania certyfikatów w ramach programu „Uczelnia Liderów” przebiega dwuetapowo. Etapem pierwszym jest audyt formalny, w którym eksperci badają formalno-prawne aspekty działalności uczelni oraz poprawność i jakość aplikacji akredytacyjnej. Kluczowym etapem certyfikacji jest etap drugi, czyli audyt merytoryczny. W jego trakcie naukowcy  analizują i oceniają działania i osiągnięcia szkół wyższych oraz przyznają poszczególnym uczelniom punkty rankingowe. Ocena ekspertów ma charakter jakościowy i odbywa się na podstawie analizy wielu informacji: raportów samooceny przygotowanych przez uczelnie, dokumentacji prawnej (np. regulaminów studiów, programów kształcenia, strategii i misji uczelni), raportów akredytacyjnych przygotowanych przez publiczne instytucje monitorujące jakość kształcenia (np. Polską Komisję Akredytacyjną, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), danych systemu POLON, badań społecznych przeprowadzanych w toku akredytacji, informacji pozyskanych z instytucji lokalnych itd. Recenzenci mogą również  zapoznawać się z działaniami uczelni w trakcie wizyt studyjnych, spotkań ze studentami, absolwentami, pracodawcami.

 

–W naszym programie przyjęliśmy jakościową metodologię analizy. W toku certyfikacji nie określamy parametrów liczbowych, definiowanych zwykle w metodach ilościowych, a uzyskiwane przez nas wyniki – w przeciwieństwie do niektórych rankingów szkół wyższych – są rezultatem interpretacji faktów przez recenzentów, a nie skutkiem zastosowania ściśle zdefiniowanych algorytmów, które przetwarzają dane w sposób matematyczny. Taka metodologia pozwala oceniać uczelnie z uwzględnieniem szerszego kontekstu, umożliwia analizy bardziej wszechstronne i pogłębione, daje możliwość poruszenia skomplikowanych i szczegółowych kwestii, a ponadto pozwala lepiej identyfikować specyfikę certyfikowanych podmiotów – uważa Halina Przeniosło, członek zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

 

Certyfikaty „Uczelnia Liderów” otrzymały uczelnie, które w procedurze akredytacyjnej uzyskały łącznie co najmniej 60 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Pełna lista laureatów dostępna jest TUTAJ. Zarząd Fundacji dodatkowo uhonorował te szkoły wyższe, które w procedurze certyfikacyjnej uzyskały najwięcej punktów rankingowych. Były wśród nich uczelnie nagrodzone maksymalną liczbą punktów (100). Szkoły ocenione najwyżej otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy „Primus”. W tym gronie znalazły się następujące instytucje akademickie:

 

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Społeczna Akademia Nauk

Uniwersytet Zielonogórski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku

 

Jak co roku Fundacja przyznała również statuetki „Aurea Praxis” dla rektorów uczelni wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej. Wyróżnienia te otrzymali:

 

-Prof. dr hab. Andrzej Chochół, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie

 

-Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

 

-Prof. zw. dr hab. Zbigniew Machaliński, JM Rektor Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej

 

-Dr inż. Zbigniew Sebastian, JM Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu

 

-Dr hab. Mirosław J. Jarosz, prof. WSEI, JM Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii
i Innowacji w Lublinie

 

-Dr hab. inż. Maciej Krawczak, JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

 

Podczas tegorocznej edycji „Uczelni Liderów” po raz pierwszy przyznane zostały certyfikaty i statuetki nadzwyczajne "Najwyższa Jakość Studiów", wprowadzone do Regulaminu Programu w 2014 roku. Wyróżnienia "Najwyższa Jakość Studiów" otrzymały te spośród certyfikowanych szkół wyższych, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej. W tym gronie znalazły się następujące uczelnie:

 

Akademia Finansów i Biznesu VISTULA


Collegium Civitas


Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego


Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie


Politechnika Gdańska

 

Uczelnia Łazarskiego

 

Uniwersytet  Łódzki

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

 

Ponadto, już po raz drugi, Fundacja przyznała wyróżnienia dodatkowe: srebrne certyfikaty "Uczelnia Liderów". Otrzymały je uczelnie, które po raz trzeci odebrały laury w naszym Programie, a zatem uczelnie nagradzane certyfikatem od trzech lat. Wyróżnienia srebrne otrzymały:

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim


Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie


Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku


Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku


Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
w Olsztynie


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie


Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

 

 

W trakcie uroczystości finałowej Programu „Uczelnia Liderów” gratulacje szkołom wyższym, które uzyskały certyfikat na nowy rok akademicki składała Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

-Wpływ wykształcenia wyższego na sytuację kandydata na rynku pracy stanowi w ostatnich latach jeden z ważniejszych tematów debaty publicznej. W jej toku pod adresem szkół wyższych formułowane są zarzuty, jakoby nie potrafiły one przygotowywać absolwentów do wyzwań współczesnej gospodarki. W odniesieniu do znacznej części polskich (i nie tylko polskich) uczelni zarzuty te znajdują, niestety, potwierdzenie w faktach. Trzeba jednak z całą mocą podkreślić, iż wszelkie generalizacje na temat kondycji kształcenia na poziomie wyższym nie są uzasadnione, a znaczące sukcesy rodzimych uczelni, mierzone także pozycją ich absolwentów na rynku pracy przekonują, jak wiele z potocznie formułowanych stwierdzeń na temat jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością. Analiza strategii edukacyjnych i działań podejmowanych przez uczelnie certyfikowane w Programie „Uczelnia Liderów” dowodzi, iż na rynku nie brakuje instytucji akademickich, które potrafią elastycznie reagować na wyzwania współczesności, oferując kształcenie na wysokim poziomie, w oparciu o innowacyjne programy i zgodnie z potrzebami pracodawców. Do grona takich uczelni z pewnością zaliczyć należy ośrodki akademickie reprezentowane dziś w dostojnej auli Uniwersytetu Wrocławskiego. Serdecznie Państwu gratuluję, że w niełatwych dla szkolnictwa wyższego czasach potrafią Państwo łączyć misję kształcenia na wysokim poziomie z działaniami zorientowanymi na rozwój edukacji praktycznej i tworzenie w uczelniach przestrzeni przyjaznej studentom, absolwentom i pracodawcom – mówiła prezes Grażyna Kaczmarczyk do laureatów Programu.

 

Uroczystość zakończył znakomity, wygłoszony z pasją wykład prof. Jana Miodka, który dokonał refleksji nad historią nazw związanych z Wrocławiem i Śląskiem, zachęcając słuchaczy do zwiedzania stolicy Dolnego Śląska i poznawania ciekawych dziejów regionu.

 

Kolejna edycja Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” rozpocznie się w styczniu 2015 roku i zakończy w czerwcu 2015 roku uroczystym finałem połączonym z prezentacją uczelni wyróżnionych w Programie.Dodatkowe informacje:


Biuro Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

tel. +48 32 747-26-03,

kom. +48 607-035-169

e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl

 

Fot.: Przemysław Ruta, Marek Kaczmarczyk

 

Fot.: Przemysław Ruta

 

Fot.: Zygmunt Słabowski

Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.