Archiwum aktualności

Partnerstwo dla wiedzy - studia podyplomowe

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przystąpiła do udziału w projekcie edukacyjnym „Partnerstwo dla wiedzy”, zainicjowanym przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu. W ramach „Partnerstwa...” Fundacja wspiera prowadzenie studiów podyplomowych dofinansowanych w 50% z budżetu projektu. Studia adresowane są do osób zameldowanych bądź pracujących na terenie województwa śląskiego. W ramach projektu Wyższa Szkoła Humanitas, we współpracy z innymi sygnatariuszami „Partnerstwa dla wiedzy”, oferuje kształcenie na 10 kierunkach.   W lutym 2013 roku sosnowiecka Wyższa Szkoła Humanitas otrzymała dofinansowanie do prowadzonych przez siebie studiów podyplomowych, w ramach konsorcjum tworzonego przez partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i instytucje lokalne. Podmioty te, w tym Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, przystąpiły do realizacji projektu „Partnerstwo dla wiedzy”, którego ideą jest stworzenie i rozwijanie sieci współpracy oraz wymiany zasobów (takich jak środki finansowe, know-how, specjalistyczna kadra, doświadczenia edukacyjne i biznesowe) pomiędzy przedstawicielami świata nauki, przedsiębiorczości, administracji publicznej i NGO. Firmy, organizacje i instytucje państwowe podpisały porozumienie z Wyższą Szkołą Humanitas, w ramach którego uczelnia prowadzić będzie dofinansowane studia podyplomowe dla mieszkańców województwa śląskiego.   Profil studiów, koncepcja i programy kształcenia, obsada kadrowa nauczycieli akademickich prowadzących poszczególne kierunki studiów a także działania marketingowe dotyczące studiów uzgadniane będą w ramach współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Humanitas a pozostałymi sygnatariuszami projektu „Partnerstwo dla wiedzy”. W ten sposób uczelnia nie tylko zagwarantuje swoim studentom obniżenie kosztów kształcenia (dzięki dofinansowaniu ze strony partnerów), ale także zaproponuje studia zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego i przygotowane wedle zaleceń, sugestii oraz z uwzględnieniem doświadczeń swoich najważniejszych interesariuszy zewnętrznych - pracodawców.   Dofinansowanie w ramach projektu „Partnerstwo dla wiedzy” obejmuje 10 kierunków studiów podyplomowych: •          Administracja publiczna •          Administracja w systemie bezpieczeństwa •          Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa •          Podatki i prawo podatkowe •          Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych •          Bezpieczeństwo i higiena pracy •          Logistyka w biznesie •          Zarządzanie zasobami ludzkimi •          Mediacje sądowe i pozasądowe •          Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza     Szczegółowe informacje o projekcie i partnerach: humanitas.edu.pl/partnerstwodlawiedzy   >>

Samorządowy Lider Edukacji - 2013

25 września br. zakończyliśmy merytoryczną ocenę i analizę zgłoszeń w III edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji 2013”. 7 października br., już po raz trzeci, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego - na podstawie recenzji Komisji reprezentującej środowisko akademickie - potwierdziła nadanie  certyfikatów dla samorządów z całej Polski, które mogą pochwalić się sukcesami i innowacyjnymi działaniami w sferze rozwoju edukacji. Oficjalne ogłoszenie wyników III edycji Programu "Samorządowy Lider Edukacji" odbyło się w pod koniec listopada 2013 roku podczas Gali Finałowej w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.   W ramach Programu „Samorządowy Lider Edukacji 2013” zespół ekspertów złożony z naukowców dokona oceny i akredytacji gmin i powiatów uczestniczących w projekcie, przyznając najlepszym spośród nich prestiżowe wyróżnienia i certyfikaty potwierdzające znaczące osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej i wspierania szkolnictwa. Patronat honorowy nad programem "Samorządowy Lider Edukacji" sprawuje prof. Jerzy Buzek, były Premier RP, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.Strona internetowa Programu "Samorządowy Lider Edukacji" - kliknij!Do udziału w programie „Samorządowy Lider Edukacji” od 2011 roku zapraszamy gminy i powiaty, które dbają o rozwój szkolnictwa na swoim terenie, prowadzą politykę edukacyjną z poszanowaniem potrzeb miejscowych społeczności, skutecznie pozyskują środki zewnętrzne na rozwój edukacji, wprowadzają innowacyjne metody w zakresie podnoszenia jakości oświaty oraz uważają, że rozwój szkolnictwa to świadectwo nowoczesności i wysokich ambicji wspólnot lokalnych. Celem naszego programu jest promowanie samorządów legitymujących się sukcesami w dziedzinie polityki edukacyjnej, a także podnoszenie jakości działań gmin i powiatów w sferze oświatowej. Już od trzech lat certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” są rozpoznawalnymi w skali kraju symbolami wysokiej jakości, zaangażowania i innowacyjności działań gmin i powiatów na rzecz rozwoju oświaty.W tegorocznej edycji programu „Samorządowy Lider Edukacji” komisja certyfikacyjna zwróci szczególną uwagę na skuteczność działań gmin i powiatów w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków zewnętrznych na rozwój edukacji, jakość, spójność i innowacyjność lokalnej strategii rozwoju szkolnictwa oraz sposoby pokonywania przez samorządy trudności w zakresie zarządzania siecią szkół w warunkach niżu demograficznego. -Jak co roku wyróżnimy samorządy nowoczesne, które rozumieją, jakie znaczenie dla ich rozwoju ma inwestowanie w edukację, naukę czy kulturę. Program „Samorządowy Lider Edukacji” pomaga zwrócić uwagę opinii publicznej na te gminy i powiaty, które wyróżniają się na tle kraju innowacyjnym podejściem do własnych zadań w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Nasz projekt ma jednak również inny, pozamarketingowy wymiar - po zakończeniu pracy komisji i procedury certyfikacyjnej każdy samorząd otrzymuje informację zwrotną na temat jakości swojej polityki edukacyjnej oraz – co szczególnie istotne - ewentualnych jej mankamentów i popełnianych błędów. Ułatwia to dokonywanie korekt w prowadzonych działaniach oraz pomaga uzyskać cenną opinię ekspercką na temat ich efektywności - mówi prof. Dariusz Rott, przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej.Certyfikat i znak jakości „Samorządowy Lider Edukacji” jest wyjątkowy ze względu na rangę ekspertów decydujących o jego przyznaniu. Uczestników projektu oceniają przedstawiciele polskiej nauki, pracownicy uczelni posiadający wiedzę, doświadczenie i dorobek (teoretyczny lub praktyczny) w dziedzinie edukacji. Akredytacji samorządów dokonuje komisja pod kierunkiem prof. dr. hab. Dariusza Rotta, członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rzeczoznawcy Ministerstwa Edukacji Narodowej. W komisji certyfikacyjnej zasiadają ponadto m.in.: prof. Piotr Wilczek - wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, profesor wizytujący Uniwersytetu w Chicago, prof. Maciej Mitręga – specjalista w dziedzinie zarządzania, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. Krzysztof Czekaj – socjolog miasta, profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, prof. Halina Rusek – socjolog, była prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wręczenie certyfikatów nagrodzonym samorządom nastąpi w listopadzie 2013 roku podczas uroczystej Gali Finałowej w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Laureaci II edycji Programu "Samorządowy Lider Edukacji" - kliknij!Filmy promujące nagrodzone samorządy - kliknij!W ramach programu "Samorządowy Lider Edukacji" przyznawane są następujące rodzaje certyfikatów:- certyfikat zwykły „Samorządowy Lider Edukacji” – otrzymują je gminy i powiaty, które w procedurze certyfikacyjnej uzyskały co najmniej 65 punktów na 100 możliwych.- certyfikat srebrny „Samorządowy Lider Edukacji” – otrzymują je z urzędu gminy i powiaty, które po raz czwarty uzyskują certyfikat zwykły.- certyfikat złoty „Samorządowy Lider Edukacji” – otrzymują je z urzędu gminy i powiaty, które po raz szósty uzyskują certyfikat zwykły.- certyfikat „Lider wśród Liderów” – otrzymują je z urzędu gminy i powiaty, które po raz dziewiąty uzyskują certyfikat zwykły.W każdej edycji programu „Samorządowy Lider Edukacji” organizatorzy przyznają dodatkowo wyróżnienia „Primus”. Otrzymują je gminy i powiaty, które uzyskują najwyższą liczbę punktów przyznanych przez recenzentów zasiadających w komisji konkursowej. Ponadto organizatorzy przyznają corocznie wyróżnienia „Mecenas Wiedzy”. Otrzymują je działacze samorządowi (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie), którzy wykazali się szczególnym, osobistym zaangażowaniem w rozwój edukacji na poziomie lokalnym oraz troską o kreowanie w gminie lub powiecie klimatu przyjaznego nauce, szkolnictwu i młodzieży uczącej się. Patronat medialny:     Dodatkowe informacje:Biuro Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższegotel. /32/ 747-26-03kom. +48 607-035-169e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl     Galeria zdjęć:     >>

Fundacja dofinansowała obóz sportowy siatkarek

Letni obóz sportowy dla podopiecznych Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Płomień-Sosnowiec” to najnowsza inicjatywa, która uzyskała dofinansowanie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności statutowej w obszarze wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. W lipcu br. Fundacja - na podstawie uchwały Zarządu - przekazała „Płomieniowi” darowiznę, która pozwoli pokryć część kosztów letniego wypoczynku siatkarek trenujących w sosnowieckim klubie sportowym.   Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego od momentu swojego powstania wspiera finansowo i rzeczowo przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój dzieci i młodzieży, w tym młodzieży szczególnie uzdolnionej: naukowo, artystycznie czy sportowo. W lipcu br. wsparcie ze strony Fundacji uzyskali młodzi ludzie reprezentujący ostatnią z wymienionych grup – siatkarki  Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Płomień Sosnowiec”. Zarząd Fundacji przekazał na rzecz klubu darowiznę, która wykorzystana zostanie w ramach organizacji letniego obozu sportowego. Obóz ten odbędzie się w nadmorskim Rewalu w terminie od 15 do 27 sierpnia br. Środki finansowe przekazane przez Fundację przeznaczone zostaną m.in. na dofinansowanie pobytu na obozie najzdolniejszych, osiągających najlepsze wyniki kadetek klubu, trenujących siatkówkę.   Letnie obozy sportowe są już tradycją MKS „Płomień-Sosnowiec”. Każdego roku uczestniczą w nich zawodnicy i zawodniczki trenujące różne dyscypliny sportu, w tym zwłaszcza siatkówkę i lekkoatletykę. Obozy pozwalają sportowcom na wypoczynek połączony z intensywnymi treningami i rekreacją na świeżym powietrzu.   Międzyszkolny Ośrodek Sportowy powstał w 1992 roku. Klub kontynuuje działalność jednej z pierwszych organizacji sportowych, która w okresie powojennym rozwinęła swoją aktywność w Zagłębiu Dąbrowskim - Zrzeszenia Sportowego „Zryw”. Klub jest inspiratorem rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród sosnowieckiej młodzieży oraz wychowawcą kilku pokoleń sportowców i działaczy sportowych. >>

Fundacja sponsorem "Wiosny w moich oczach"

Pod koniec marca br. poznaliśmy laureatów konkursów: plastycznego dla dzieci i młodzieży z Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych i  Przedszkola Niepublicznego w Hrubieszowie oraz literackiego dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Nagrody dla zwycięzców sponsorowała m.in. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Uroczysty finał konkursów: plastycznego i literackiego miał miejsce podczas Spotkania Integracyjnego, które odbyło się 22 marca 2013 r. w Bibliotece Pedagogicznej - Filia w Hrubieszowie. Wręczeniu nagród towarzyszył montaż artystyczny i mini-recital piosenek hip-hopowych.   Na konkurs plastyczny wpłynęło 65 prac. Wykonało je 50 autorów. Młodzież biorąca udział w konkursie  wykorzystywała rozmaite techniki plastyczne – używała kartonów, papieru, bibuły, wycinanek, plasteliny, farb, kredek, a nawet piórek. Inspiracją dla młodych artystów była tematyka wiosny.   Organizatorzy konkursu, mając świadomość, że każda nota byłaby subiektywna i nie dawałaby pełnej oceny możliwości, zapału i zaangażowania uczestników, a czasem ich nauczycieli, postanowili nagrodzić wszystkie dzieła i ich autorów. Nagrodzono m.in. prace: Krzysztofa Głowackiego - 8 lat, Dawida Śliwy - 8 lat, Przemysława Zielińskiego - 8 lat, Huberta Wichniewicza - 5 lat, Jakuba Mroza - 5 lat, Zofii Umer - 4 lata, Adama Martyniuka - 5 lat, Karola Stefaniaka - 4 lata, Damiana Seremaka - 4 lata, Diany Żyły - 5 lat, Karola Margola - 7 lat i Pauliny Bojarczuk - 8 lat.   Z kolei na konkurs literacki wpłynęło 25 prac, spełniających kryteria regulaminu. Pojawiły się wiersze rymowane i białe, nostalgiczne i żartobliwe, dłuższe i krótkie. Podczas Spotkania Integracyjnego, w trakcie którego odbył się finał konkursów, w dobry humor wprowadziła zebranych scenka kabaretowa w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół nr 1. Wystąpili: Klaudia Pruchniak – Wiosna, Piotr Niedźwiedź – Bocian, Damian Jasina – Żaba, Artur Charatynowicz – Ojciec oraz Dawid Sumiński – Narrator. Autorską piosenkę o wiośnie zaprezentował duet TD – Tomek Mieczan i Damian Sidor.Impreza nie odbyłaby się, gdyby nie pomoc sponsorów:  Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, biura  podróży Laguna Tour z Hrubieszowa, Wydawnictwa Operon oraz Fundacji Integracja. >>

Konferencja o monitorowaniu karier absolwentów

Ponad 120 osób wzięło udział w zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego konferencji naukowo-szkoleniowej „Monitorowanie  karier zawodowych absolwentów - metody, narzędzia, rezultaty", która odbyła się 21 maja 2013 roku w auli Collegium Civitas w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli naukowcy, pracownicy biur karier, eksperci rynku pracy, specjaliści zajmujący się na uczelniach problematyką jakości kształcenia, studenci.Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Monitorowanie  karier zawodowych absolwentów - metody, narzędzia, rezultaty", zorganizowała Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Collegium Civitas. Patronat nad przedsięwzięciem sprawowała Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Konferencja poświęcona była omówieniu wyzwań, przed jakimi stoją uczelnie monitorujące kariery swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Aby pokonać problemy z tym związane, uczelnie muszą wypracować skuteczne sposoby budowania relacji z absolwentami oraz wdrażać instrumenty pozwalające śledzić ich losy na rynku pracy. -W tym kontekście pojawia się szereg pytań. Jak zachęcić młodego człowieka do informowania o swoich losach zawodowych uczelnię, z którą po zakończeniu nauki niewiele go już łączy? Czy istnieją narzędzia, które rzetelnie i w sposób miarodajny zbadają dalsze kroki absolwentów na rynku pracy? Jak poprawić wskaźniki zwrotu ankiet wysyłanych do absolwentów przez uczelniane biura karier? Jakie metody badań stosować w monitorowaniu losów absolwentów? Nasza konferencja stanowiła próbę udzielenia odpowiedzi na te i inne pytania – mówi Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. -Zaprezentowaliśmy również praktyczne rozwiązania stosowane w procesie monitorowania karier absolwentów przez najlepsze uczelnie, aby podzielić się wiedzą o „dobrych praktykach” i skutecznych narzędziach, które funkcjonują już w sektorze szkolnictwa wyższego – dodaje.Jak zauważa Halina Przeniosło z Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, konferencja odbyła się w szczególnym momencie. Jeszcze w tym roku po raz kolejny może zostać znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. -Jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, założenia nowelizacji zostały już przekazane do stałego Komitetu Rady Ministrów. Zmiany w ustawie dotyczyć będą m.in. problematyki monitorowania losów absolwentów. MNiSW przewiduje wprowadzenie nowych zasad prowadzenia badań karier absolwentów szkół wyższych w oparciu o dane z centralnego systemu monitoringu prowadzonego przez MNiSW, z wykorzystaniem zanonimizowanych danych ZUS. Także te zagadnienia zostały szczegółowo przedstawione w trakcie obrad w Collegium Civitas w Warszawie. Jest to temat niezwykle aktualny, wywołujący ogromne zainteresowanie środowiska akademickiego – informuje Halina Przeniosło.W konferencji, w charakterze prelegentów lub uczestników dyskusji, wzięli udział m.in. Wojciech R. Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, prof. Dariusz Rott z Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Bartłomiej Banaszak, Rzecznik Praw Absolwenta, Michał Miąskiewicz z Wydziału Analiz Systemowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Mikołaj Jasiński i Tomasz Zając, współautorzy uniwersalnej metodologii badania losów absolwentów na podstawie danych ZUS oraz Joanna Żyra, kierownik projektu „Monitoring losów absolwentów - drogą do sukcesu uczelni XXI wieku” realizowanego przez Politechnikę Krakowską, dr Michał Kaczmarczyk, prorektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, prof. Piotr Wilczek z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Dominik Buttler, ekspert rynku pracy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.Konferencja pozwoliła uczestnikom zdobyć lub poszerzyć wiedzę na temat tego, w jaki sposób: planować i realizować proces monitorowania karier zawodowych absolwentów, dobierać i projektować narzędzia badawcze niezbędne w procesie analizowania losów absolwentów, wykorzystywać wnioski płynące z badań absolwentów w kształtowaniu programów i koncepcji kształcenia, dokumentować wnioski z badań na potrzeby instytucji akredytacyjnych, pokonywać trudności, które pojawiają się na różnych etapach prowadzonych badań oraz skutecznie zarządzać procesami monitorowania karier absolwentów.Komitet naukowy Konferencji:Prof. dr hab. Józef Lubacz (Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – przewodniczącyProf. dr hab. Dariusz Rott (Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – zastępca przewodniczącegoProf. dr hab. Stanisław Mocek (Collegium Civitas)Prof. dr hab. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski)Dr Katarzyna Kołakowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Filologii Klasycznej)Dr Michał Kaczmarczyk (Wyższa Szkoła Humanitas) Komitet organizacyjny Konferencji:Mgr Grażyna Kaczmarczyk (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego)Mgr Jan Wardecki (Collegium Civitas)Mgr Halina Przeniosło (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego)Mgr Przemysław Ruta (Wyższa Szkoła Humanitas)Mgr Kamila Ruta (Wyższa Szkoła Humanitas) >>

Uroczystość finałowa Uczelni Liderów 2013

12 czerwca w Auli Leopoldyńskiej we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca III edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, współorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Gościem specjalnym gali finałowej był prof. Edmund Wnuk-Lipiński, rektor honorowy Collegium Civitas, który wygłosił wykład „Uczelnia w przestrzeni publicznej”. W gali uczestniczyli przedstawiciele uczelni z całej Polski, którzy odebrali przyznane przez Fundację certyfikaty poświadczające pozytywny wynik procedury akredytacyjnej, w ramach której eksperci reprezentujący środowisko akademickie oceniali m.in. aktywność szkół wyższych w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jakość edukacji praktycznej studentów oraz elastyczność uczelni wobec tendencji na rynku pracy. Fotorelacja z Gali Finałowej (pdf) - kliknij!   Program „Uczelnia Liderów”, który odbywa się pod honorowym patronatem prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, ma charakter akredytacji środowiskowej. Projekt adresowany jest do szkół wyższych przywiązujących szczególną wagę do kwestii kształcenia praktycznego, współpracy z biznesem oraz upowszechniania wśród studentów postaw proprzedsiębiorczych. W ramach „Uczelni Liderów” specjalna komisja, złożona z ekspertów reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski i specjalizujących się w problematyce zarządzania edukacją, akredytuje uczelnie uczestniczące w programie, badając jakość i efektywność ich działań na rzecz kształcenia absolwentów dobrze przygotowanych do wyzwań na rynku pracy. Komisji certyfikacyjnej przewodniczy prof. Dariusz Rott, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wybitny specjalista w dziedzinie polityki edukacyjnej, jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym. W ramach III edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”  komisja zdecydowała o przyznaniu w skali kraju 49 certyfikatów. Wyróżniono 7 publicznych uczelni akademickich, 14 państwowych wyższych szkół zawodowych, 25 niepublicznych uczelni magisterskich oraz 3 niepubliczne uczelnie licencjackie. 25 spośród wyróżnionych certyfikatem uczelni otrzymało go już po raz trzeci (certyfikat srebrny). –Certyfikowane uczelnie poddane zostały ocenie m.in. pod kątem jakości dydaktyki, stosowania innowacyjnych form kształcenia, jakości działań biur karier, efektywności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na edukację praktyczną studentów czy jakości bazy dydaktycznej – informuje Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.Lista uczelni certyfikowanych w 2013 roku - kliknij! Procedura przyznawania certyfikatów w ramach programu „Uczelnia Liderów” przebiega dwuetapowo. Etapem pierwszym jest audyt formalny, w którym eksperci badają formalno-prawne aspekty działalności uczelni oraz poprawność zgłoszenia certyfikacyjnego. Kluczowym etapem akredytacji jest etap drugi, czyli audyt merytoryczny. W jego trakcie recenzenci - naukowcy z udokumentowanym dorobkiem w dziedzinie edukacji i zarządzania szkolnictwem - analizują i oceniają działania i osiągnięcia uczelni oraz przyznają poszczególnym szkołom wyższym biorącym udział w projekcie punkty rankingowe. Każdą ankietę ocenia niezależnie od siebie 2 recenzentów. Każdy z recenzentów oceniających dane zgłoszenie przyznaje uczestnikowi programu od 0 do 50 punktów rankingowych. Certyfikat „Uczelnia Liderów” przyznaje się szkołom wyższym, które uzyskały w procedurze akredytacyjnej co najmniej 60 punktów na 100 możliwych.   Podczas gali finałowej na Uniwersytecie Wrocławskim zarząd Fundacji dodatkowo uhonorował te uczelnie, które w procedurze certyfikacyjnej uzyskały najwięcej punktów rankingowych. Były wśród nich szkoły wyższe nagrodzone maksymalną liczbą punktów (100). Uczelnie najwyżej ocenione otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy „Primus”. W tym gronie znalazły się następujące uczelnie: Collegium Civitas w Warszawie, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Politechnika Gdańska, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet  Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.Jak co roku Fundacja przyznała również statuetki „Aurea Praxis” dla rektorów certyfikowanych uczelni, którzy wyróżniają się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz  rozwoju i promowania w swoich ośrodkach akademickich idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej. Laury te otrzymali: prof. dr hab. Krzysztof Rybiński, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, prof. dr hab. Roman Patora, rektor Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, prof. dr hab. Janusz Ostoja Zagórski, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. dr hab. Stanisław Michałowski, rektor Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Józef Szabłowski, rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, prof. dr hab. Robert Charmas, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz prof. dr hab. Tadeusz Pomianek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Uczelnie akredytowane w programie „Uczelnia Liderów” oceniane są w oparciu o kilka kryteriów i narzędzi. -Dokonywana przez ekspertów ocena ma głównie charakter jakościowy. Recenzenci z ogromną uwagą analizują każde zgłoszenie. Punktem wyjścia do dokonania audytu jest ankieta samooceny opracowywana przez uczelnię. Następnie dane w niej zawarte są badane i weryfikowane przez ekspertów. Dokonując oceny, recenzenci korzystają z informacji przekazanych przez uczelnię, ale także z danych podmiotów nadzoru i kontroli nad szkolnictwem wyższym, raportów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, danych Głównego Urzędu Statystycznego, opinii środowiskowych. Niejednokrotnie odwiedzają też audytowane uczelnie, weryfikując na miejscu np. trafność zrealizowanych inwestycji czy stan bazy materialnej. W ramach procedury akredytacyjnej część naszych ekspertów korzysta również z mediów społecznościowych, pozyskując za ich pośrednictwem cenne informacje i opinie studentów, absolwentów czy pracowników. Recenzenci stosują też popularną w badaniach marketingowych metodę tajemniczego klienta. Stosując wszystkie te narzędzia staramy się, by nasza ocena była jak najbardziej rzetelna i wszechstronna – mówi Grażyna Kaczmarczyk.W trakcie uroczystości finałowej w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego gratulacje laureatom programu „Uczelnia Liderów” złożył przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej, prof. Dariusz Rott. –Cieszę się, że realizując misję akademicką, starają się państwo kształcić liderów – ludzi twórczych, kreatywnych, wyposażonych nie tylko wiedzę, ale także w umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Takich absolwentów potrzebuje rynek pracy. Placówki posiadające certyfikat „Uczelni Liderów” to z pewnością szkoły wyższe wyróżniające się innowacyjnością oferty oraz oryginalnymi formami współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ale to także uczelnie, które nie zapominają o ogólnohumanistycznym wymiarze kształcenia, o przekazywaniu wartości uniwersalnych – mówił prof. Dariusz Rott.Przemawiając do laureatów, Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego podkreślała: -Stoję przed rektorami reprezentującymi uczelnie, które są liderami na rynku szkolnictwa wyższego. Ta pozycja lidera wynika z troski o wysoką jakość kształcenia, z efektywności w zarządzaniu uczelniami, z inwestowania w bazę dydaktyczną, z aktywności naukowo-badawczej, z działań na rzecz otoczenia, ale nade wszystko – z realizowania nowatorskich i oryginalnych koncepcji kształcenia. Oceniając szkoły wyższe w programie „Uczelnia Liderów”, właśnie to ostatnie kryterium bierzemy pod uwagę w pierwszej kolejności. Bo to działania w obszarze dydaktyki – działania zorientowane na nowoczesne kształcenie dla rynku pracy – decydują dziś o byciu liderem w sektorze szkolnictwa wyższego. Takie kształcenie powoduje też, że uczelnie kreują liderów – absolwentów znakomicie przygotowanych do aktywności zawodowej. Prezes Zarządu Fundacji zwraca również uwagę na rolę certyfikatu „Uczelnia Liderów”. –Nasz tytuł  stał się ważnym, wysoko ocenianym znakiem jakości, pozwalającym identyfikować liderów w sektorze szkolnictwa wyższego. Znak „Uczelnia Liderów” to prestiż, to laur o rosnącej z roku na rok randze. Jest to przede wszystkim zasługą uczelni, które nagradzamy w naszym programie. Siłą „Uczelnia Liderów” jest siła laureatów programu i ich sukcesów! Warto jednak pamiętać, że znaczenie pozytywnego wyniku akredytacji w programie „Uczelnia Liderów” ma nie tylko wartość marketingową, ale także merytoryczną. Nasi eksperci wskazują uczelniom właściwą drogę, doradzają, konsultują realizowane strategie. W trakcie gali finałowej prezentujemy dobre praktyki w zarządzaniu uczelniami i realizowaniu kształcenia, umożliwiamy wymianę doświadczeń pomiędzy laureatami, kreujemy wiedzę. Ten aspekt programu „Uczelnia Liderów” uważam za najważniejszy – mówi Grażyna Kaczmarczyk. Uroczystość finałową III edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” zwieńczył wykład prof. Edmunda Wnuka-Lipińskiego, wybitnego polskiego socjologa, rektora honorowego Collegium Civitas w Warszawie pt. „Uczelnia w przestrzeni publicznej”. Autor wykładu zwracał uwagę na kulturotwórczą rolę uniwersytetów oraz ich wkład w rozwój gospodarki, społeczeństwa obywatelskiego czy tożsamości narodowej.     >>

Jak skutecznie wdrażać KRK?

Ponad 150 osób, reprezentantów uczelni z całej Polski, wzięło udział w II edycji konferencji „Zasady i kryteria akredytacji uczelni  po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji”, która odbyła się 12 marca 2013 roku w Warszawie. Organizatorem konferencji była Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, a patronat nad wydarzeniem objęła Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego.     Szkoły wyższe są obecnie na etapie wdrażania zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Czynią to w warunkach niepewności – znowelizowane przepisy budzą bowiem rozliczne wątpliwości i spory interpretacyjne, nie zawsze są zrozumiałe dla przedstawicieli środowiska akademickiego. Co więcej, nowe przepisy nie zdążyły jeszcze okrzepnąć, a już pojawiły się założenia do kolejnej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Równolegle z tymi zmianami nowe zasady i kryteria akredytacji uczelni projektuje Polska Komisja Akredytacyjna, powstaje inny niż dotychczas model akredytacji, tak programowej, jak i instytucjonalnej.   -Wszyscy dopiero poznajemy oczekiwania Polskiej Komisji Akredytacyjnej, pracującej przecież w mocno odmienionym reżimie prawnym. Ta sytuacja – sytuacja swoistego chaosu interpretacyjnego nowych przepisów, kontrowersji i wątpliwości wokół wdrażania poszczególnych modułów reformy i ich oceniania przez PKA – utrudnia życie menadżerom uczelni, osobom, które w praktyce funkcjonowania instytucji akademickich muszą wprowadzać nowe programy studiów zgodne z metodologią KRK i przygotowywać dokumentację na potrzeby akredytacji – mówiła, otwierając konferencję, Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. -Konferencję tę zorganizowaliśmy po to, by oswoić nowe przepisy, oswoić nowe rozwiązania, które należy wprowadzić na uczelniach w odniesieniu do programów studiów oraz w odniesieniu do systemów zapewniania jakości kształcenia. Chodzi przede wszystkim o te rozwiązania, które będą podawane ocenie instytucji akredytacyjnych – dodawała.   Intencją organizatorów było przedstawienie uczestnikom konferencji praktycznych rozwiązań kwestii, które wywołują obecnie na uczelniach najwięcej wątpliwości, pokazanie dobrych praktyk w obszarach objętych reformą szkolnictwa wyższego oraz umożliwienie wysłuchania uwag i propozycji ekspertów zajmujących się (zarówno naukowo, jak i praktycznie) zagadnieniami jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Wystąpienia konferencyjne przygotowali m.in. eksperci: Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczelnianych biur ds. jakości kształcenia.   -Konferencja 12 marca br. miała charakter ogólny, wprowadzający i otwierający cykl spotkań naukowo-szkoleniowych na temat akredytacji uczelni po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji, które zamierzamy organizować. Kolejne spotkania poświęcone będą bardziej szczegółowym i węższym tematycznie zagadnieniom związanym z problematyką akredytacji i zapewniania jakości kształcenia. Najbliższa konferencja z tej serii odbędzie się 21 maja 2013 roku i poświęcona zostanie zagadnieniom monitorowania losów absolwentów (w najbliższych dniach pozwolę sobie przesłać Państwu szczegółowe informacje na jej temat). Kolejne spotkania będą natomiast poświęcone problematyce akredytacji i jakości kształcenia w uczelniach technicznych oraz społeczno-humanistycznych (konferencje organizowane będą odrębnie, a ich forma ma mieć charakter bardziej interaktywny i warsztatowy) - mówi Grażyna Kaczmarczyk.     Konferencja obejmowała dwie sesje: referatową i dyskusyjną. Program sesji referatowej obejmował następujące referaty: Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji – i co dalej? Dr hab. Marek Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Ekspert Boloński) Budowa i doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Dr hab. Paweł Stępień (Uniwersytet Warszawski – Pełnomocnik Rektora UW ds. Jakości Kształcenia) Zapewnianie wysokiej jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – aspekty praktyczne Prof. dr hab. Stanisław Kondracki (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej) Jakość kształcenia – wyzwania i dobre praktyki na kierunkach technicznych Prof. dr hab. Bohdan Macukow (Politechnika Warszawska, przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych)   Przygotowanie kierunku studiów do wyzwań akredytacji PKA – wokół problematyki wysokiej jakości kształcenia Dr hab. Jarosław Górnicki (Politechnika Rzeszowska – ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek PKA III kadencji)   Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w świetle akredytacji instytucjonalnej PKA Dr hab. Andrzej Wysmołek (Prodziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)   Nowe standardy kształcenia nauczycieli - ich rola, zadania i dylematy realizacyjne Dr hab. Małgorzata Sekułowicz (Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dolnośląska Szkoła Wyższa – autorka obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli)   Jak przekonująco przedstawiać osiągane efekty kształcenia? Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak (Uniwersytet Warszawski – były przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej)   Zakres i formy udziału otoczenia uczelni w procesie kształtowania koncepcji kształcenia w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej Dr Michał Kaczmarczyk (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu – Prorektor, przewodniczący Zespołu ds. Jakości Kształcenia) Jakość kształcenia jako przedmiot oceny akredytacyjnej Prof. dr hab. Stanisław Oszczak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej)   Przygotowanie dokumentacji na potrzeby akredytacji kierunku studiów po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji Prof. dr hab. Wiesław Długokęcki (Uniwersytet Gdański – dziekan Wydziału Historycznego, ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pracach nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej); dr Arnold Kłonczyński (Uniwersytet Gdański – prodziekan Wydziału Historycznego) Jak to się robi w humanistyce. Efekty kształcenia na kierunkach filologicznych dr Katarzyna Kołakowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Filologii Klasycznej)   Akredytacja Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej po wprowadzeniu Krajowych Ram Kwalifikacji Prof. dr hab. Marek Wąsowicz (Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna – przewodniczący) W części dyskusyjnej uczestnicy konferencji zadawali pytania ekspertom zaproszonym do przygotowania referatów. Dyskutantów interesowały m.in. kwestie weryfikacji osiąganych efektów kształcenia, szacowania punktów ECTS oraz realizacji w praktyce akademickiej standardów kształcenia nauczycieli.   Patronat honorowy: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego Patronat medialny: Forum Akademickie, studia.net, uczelnie.net KONFERENCJA POD PATRONATEM PROGRAMU AMBASADORÓW KONGRESÓW POLSKICH >>

Fundacja sponsorem konkursu dziennikarskiego

„Moje życie – moja pasja” to tytuł konkursu dziennikarskiego, który odbył się w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie. W rywalizacji, adresowanej do uczniów interesujących się warsztatem dziennikarskim i językiem mediów, nagrody ufundowała Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem młodych adeptów pióra i przyczynił się do upowszechnienia wiedzy o dziennikarstwie. Konkurs zorganizowali nauczyciele języka polskiego w ZS nr 1 w Hrubieszowie: Alicja Ryszkiewicz i Daniel Buchowiecki. Celem projektu było rozwijanie zainteresowań dziennikarskich uczniów, a w szczególności kształtowanie umiejętności operowania takimi formami wypowiedzi dziennikarskiej, jak reportaż, wywiad lub fotoreportaż. Uczestnicząca w konkursie młodzież redagowała teksty o swoich zainteresowaniach, a także przygotowywała wywiady z ciekawymi ludźmi z regionu i z Polski. Wśród bohaterów wywiadów, z którymi rozmawiali konkursowicze, znaleźli się m.in. piosenkarz Andrzej Piaseczny oraz członkowie grupy muzycznej Yago Young.   Laury w konkursie zdobyli: Łukasz Lewandowski, Krzysztof Mociak, Ernest Amerla, Michał Janiec, Michał Gałan, Patryk Trzak, Sylwia Nizio. Nagrody dla zwycięzców, rozdane  27  lutego 2013 r. podczas uroczystego finału dziennikarskiej rywalizacji, ufundowała nasza Fundacja.   -Prace uczniów, które już wkrótce zaprezentujemy, udowadniają, że pasja niejedno ma imię. Ważne, żeby robić to, co się lubi – mówi Daniel Buchowiecki, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie, pomysłodawca i główny organizator konkursu.   >>
Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.