Archiwum aktualności

O marketingu i public relations szkół w Warszawie

5 marca 2014 roku w warszawskim hotelu Gromada Lotnisko odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Promocja i budowanie wizerunku szkoły w warunkach niżu demograficznego”, współorganizowana przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W konferencji wzięło udział ponad 80 osób - dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli oraz przedstawicieli samorządów lokalnych.   -Według prognoz demograficznych w najbliższych 10 latach o jedną trzecią spadnie liczba uczniów w gimnazjach, a następnie również w szkołach ponadgimnazjalnych.  Spadek współczynnika przyrostu naturalnego powoduje, że szkoły i inne placówki systemu oświatowego borykają się z problemem słabego naboru uczniów i podejmują rywalizację o kandydata. Pomaga w tym profesjonalna kampania promocyjna, która wcale nie musi oznaczać znaczących wydatków i ogromnego wysiłku organizacyjnego.  Dobry wizerunek szkoły można budować efektywnie za pomocą dostępnych sił i środków – trzeba tylko wiedzieć, w jaki sposób. Postaramy się odpowiedzieć dziś na te pytania – mówiła, otwierając konferencję, Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Konferencja „Promocja i budowanie wizerunku szkoły w warunkach niżu demograficznego” służyła upowszechnieniu wiedzy na temat zasad i narzędzi nowoczesnego marketingu placówki oświatowej. W charakterze prelegentów wzięli w niej udział naukowcy i praktycy zajmujący się komunikacją społeczną, public relations i marketingiem reprezentujący m.in. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu i Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.   Konferencję otworzył wykład dr Michała Kaczmarczyka z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, który scharakteryzował zasady budowania strategii promocyjnej szkół i placówek oświatowych oraz reguły prowadzenia skutecznych działań marketingowych. Następnie głos zabrała dr Agnieszka Turska-Kawa z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dzieląc się ze słuchaczami uwagami o budowaniu relacji szkoły ze środowiskiem lokalnym. Wartościowym punktem konferencji było również wystąpienie dr Tomasza Bielaka z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, który omówił zasady wykorzystania internetu i nowych mediów (m.in. portali społecznościowych) w praktyce marketingowej szkół. W dalszej części obrad goście mogli wysłuchać prezentacji przygotowanej przez dr Michała Kaczmarczyka i mgr Przemysława Rutę z Wyższej Szkoły Humanitas na temat rzecznictwa prasowego i kreowania efektywnych relacji szkół z mediami masowymi oraz referatu dr Filipa Mazurkiweicza z Uniwersytetu Śląskiego poświęconego wystąpieniom publicznym i zasadom tworzenia prezentacji multimedialnych. Konferencję zamknęło wystapienie prof. dr hab. Dariusza Rotta z Uniwersytetu Śląskiego, który podjął próbę odpowiedzi na pytanie czy marketing jest modą czy koniecznością na współczesnym rynku usług edukacyjnych.   -Przedstawialiśmy zagadnienia praktyczne dotyczące promocji i budowania wizerunku szkół i placówek edukacyjnych różnych typów oraz prezentowaliśmy dobre i złe praktyki w działalności promocyjnej szkół. Zorganizowaliśmy również dyskusję z udziałem specjalistów zajmujących się zawodowo problematyką marketingu i zarządzania wizerunkiem, w trakcie której można było zadawać pytania i dzielić się uwagami na temat własnych doświadczeń w działalności promocyjnej – mówi Grażyna Kaczmarczyk. Prelegenci koncentrowali się na zagadnieniach aktualnych i ważnych z punktu widzenia interesu szkół i placówek edukacyjnych funkcjonujących w warunkach niżu demograficznego i rywalizacji o ucznia.   II edycja konferencji na temat budowania wizerunku szkół i placówek oświatowych w warunkach niżu demograficznego planowana jest z początkiem czerwca br. w Katowicach (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego).             Informacje szczegółowe:     Program Konferencji - kliknij! Informacje organizacyjne, dojazd do hotelu - kliknij!   Oferta hotelu Gromada Lotnisko - kliknij!     Folder konferencyjny – KLIKNIJ! Karta zgłoszenia – KLIKNIJ!       Kontakt:   Biuro Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, tel.: 32 747-26-03, +48 607-035-169, e-mail: prezes@fundacja-edukacja.org.pl     >>

Współpraca z Oficyną Wydawniczą Verbum w Pradze

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego została partnerem wydawniczym międzynarodowej publikacji naukowej pt. „Komunikacja marketingowa i medialna”, która ukaże się wiosną 2014 roku nakładem Oficyny Wydawniczej „Verbum” w Pradze (Republika Czeska). Monografia zawierać będzie teksty polskich i czeskich naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe, a w szczególności: naukę o zarządzaniu, marketing i komunikację społeczną.   Artykuły naukowe i rozdziały zamieszczone w publikacji  „Komunikacja marketingowa i medialna” mają charakter innowacyjny i nowatorski, służą rozwojowi najnowszej wiedzy naukowej, umiędzynaradawianiu dorobku naukowego polskich uczonych i rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy badawczej.  Przyznając dofinansowanie dla monografii i włączając się we współpracę z Oficyną „Verbum”, Fundacja realizuje jeden ze swoich celów statutowych: inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w edukacji i nauce. –Z pewnością można uznać, że monografia prezentująca teksty będące efektem oryginalnych badań, poświęcone ważkim problemom nauki i praktyki oraz dokumentujące współpracę polskich i zagranicznych uczonych, stanowi inicjatywę służącą rozwojowi innowacyjnych form działalności naukowej. Tym bardziej, że formy te realizują jeden z ważniejszych celów niedawnej reformy polskiej nauki: sprzyjają kooperacji transgranicznej w obszarze badań społecznych   – mówi Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji.     Oficyna Wydawnicza „Verbum”, kierowana przez czeskiego naukowca, prof. dr. hab. Libora Paverę, specjalizuje się w wydawaniu (na międzynarodowy rynek publikacji naukowych) monografii i podręczników akademickich z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.  „Komunikacja marketingowa i medialna” to trzecia monografia „Verbum”, która trafi na polski rynek wydawniczy w bieżącym roku akademickim i pierwsza publikacja Oficyny dofinansowana przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.     >>

Grant Fundacji dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznał dofinansowanie do projektu edukacyjnego „Konin i okolice w obiektywie – tydzień z filmem”, który organizuje Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie. Celem projektu jest upowszechnianie nowoczesnej wiedzy filmowej wśród nauczycieli i uczniów oraz zwiększanie roli filmu jako narzędzia dydaktycznego wykorzystywanego w procesie nauczania o kulturze.   Projekt „Konin i okolice w obiektywie – tydzień z filmem” adresowany jest do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. wykłady dla nauczycieli, pokazy filmowe dla uczniów oraz konkursy: filmowy pn. „Z życia mojej szkoły” oraz fotograficzny pn. „Fotografia z filmem”. W założeniu organizatorów projekt przyczyni się do wzrostu zainteresowania młodzieży i nauczycieli filmem jako pomocą dydaktyczną,  będzie służył odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień młodzieży poprzez zorganizowanie rywalizacji o tematyce fotograficznej i filmowej, a także zaprezentowaniu twórczości uczniów szerokiemu gronu odbiorców poprzez zorganizowanie wystawy zdjęć z konkursu fotograficznego oraz pokazu filmów w konkursie filmowym.   Projekt „Konin i okolice w obiektywie – tydzień z filmem”, w połączeniu z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi i przygotowanymi dla uczestników niespodziankami, przyczyni się do popularyzacji filmu rozumianego wieloaspektowo: jako faktu kulturowego oraz jako narzędzia dydaktycznego.   Jak piszą organizatorzy projektu, „nauczyciele od dawna wykorzystują filmy w edukacji. Jednak w dobie cyfryzacji materiały filmowe zyskują na znaczeniu jako nowoczesne narzędzie edukacji. Wykorzystanie filmu wspiera wzrost poziomu kształcenia i zwiększa jego efektywność. Stanowi on pomoc edukacyjną i wychowawczą dla nauczyciela. Dlatego też projekt edukacyjny „Konin i jego okolice w obiektywie – tydzień z filmem” to oferta wykładów dla nauczycieli na temat filmu jako narzędzia w edukacji”.   Projekt Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie służy inicjowaniu i wspieraniu nowatorskich rozwiązań w edukacji i nauce i jako taki uzyskał dofinansowanie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Wsparcie finansowe Fundacji wykorzystane zostanie przez organizatorów na zakup nagród dla laureatów przewidzianych w ramach projektu konkursów. >>

Konferencja na temat akredytacji kierunków studiów

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Akademią Edukacji Praktycznej „Meritum”, zaprasza do udziału w III edycji ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej poświęconej problematyce akredytacji i jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym „Akredytacja na kierunkach społecznych, humanistycznych i ekonomicznych po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji”. Konferencja odbędzie się 10 grudnia br. w hotelu Gromada Airport w Warszawie. Patronat nad konferencją objęła Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgłoszenia udziału przyjmujemy do 7 listopada 2013 roku.     Szczegółowe informacje, program oraz zgłoszenie dostępne są na stronie Konferencji – KLIKNIJ!   Konferencja będzie służyła upowszechnianiu wiedzy na temat zasad i narzędzi zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym ze szczególnym uwzględnieniem kierunków społecznych, humanistycznych i ekonomicznych. W charakterze prelegentów w konferencji wezmą udział m.in. eksperci Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz specjaliści ds. jakości kształcenia najlepszych polskich uczelni. W trakcie obrad odbędzie się panel umożliwiający zadawanie pytań i bezpośrednią dyskusję z ekspertami na temat akredytacji uczelni i zapewniania jakości kształcenia po wprowadzeniu KRK.   Konferencja będzie miała charakter aplikacyjny – eksperci zaproszeni do udziału w obradach poświęcą uwagę zagadnieniom praktycznym, dzieląc się z uczestnikami konferencji  swoimi doświadczenia  i „dobrymi praktykami” związanymi z podnoszeniem jakości  kształcenia i procesami akredytacji (do udziału w obradach zaprosiliśmy prelegentów o bogatym doświadczeniu teoretycznym i praktycznym oraz szerokiej wiedzy w zakresie zarządzania dydaktyką, akredytacji kierunków studiów i zapewniania jakości kształcenia). Tematyka obrad została sprofilowana – wystąpienia i dyskusje poświęcone będą kwestiom związanym z jakością kształcenia w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.   Konferencja pozwoli uczestnikom zdobyć praktyczną wiedzę:   -jak przygotować się do wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej i spełnić kryteria akredytacyjne; -jak efektywnie wdrożyć założenia Krajowych Ram Kwalifikacji, -jak doskonalić wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia i dostosować go do wymogów PKA; -jak zapewnić zgodność koncepcji i programów kształcenia z przepisami prawa o szkolnictwie wyższym, -jak skutecznie zarządzać  uczelnią i procesami dydaktycznymi w nowych warunkach prawnych;     Zaproszenie do udziału w konferencji (w charakterze prelegentów) przyjęli m.in.:   -prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski - prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2002-2008, Kierownik Zakładu Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej UAM, ekspert PKA III kadencji,   -prof. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko – kierownik Katedry Prawa Ustrojowego i Praw Człowieka Uniwersytetu Opolskiego, członek PKA III kadencji, ekspert PKA;   -prof. dr hab. Stanisław Kondracki – pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ekspert PKA,   -prof. dr hab. Bożena Rozwadowska – pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert PKA,   -mgr Grzegorz Laskowski – w latach 2006-2013 pracownik Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ekspert Komisji; w tym okresie sekretarz trzech Zespołów, w tym Zespołu ds. opiniowania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy,   -dr Monika Stachowiak-Kudła - adiunkt w Katedrze Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, w latach 2005-2012 starszy specjalista w Biurze Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ekspert formalno-prawny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.   STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI - KLIKNIJ!   Partnerzy medialni konferencji:               Serdecznie zapraszamy do udziału!     >>

Ufundowaliśmy nagrody w Konkursie im. P. Zarzyckiego

Rozstrzygnięto konkurs „Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie” im. Piotra Zarzyckiego na pracę dyplomową lub artykuł poświęcony Zagłębiu Dąbrowskiemu. Fundatorem nagród w rywalizacji, organizowanej przez sosnowieckie Stowarzyszenie „Zagłębiacy”, była Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów polskich uczelni. Przedsięwzięcie służyło promowaniu Zagłębia Dąbrowskiego jako regionu posiadającego własną tożsamość i indywidualność, kształtowaniu u młodzieży postaw twórczych, rozwijaniu umiejętności pisarskich, doskonaleniu warsztatu publicystycznego i naukowego oraz promowaniu wartości lokalnych.   W konkursie „Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie” im. Piotra Zarzyckiego oceniane były prace dyplomowe oraz eseje i inne formy twórczości publicystycznej o tematyce odnoszącej się do Zagłębia Dąbrowskiego. W rywalizacji brali udział dyplomanci studiujący na wyższych uczelniach w Polsce, których prace dyplomowe (licencjackie lub magisterskie) dotyczyły szeroko rozumianej tematyki zagłębiowskiej, i którzy złożyli i obronili te prace w latach 2009-2013. Ponadto uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, będący autorami esejów lub innych prac publicystycznych (w szczególności reportaży, felietonów, artykułów problemowych) poświęconych szeroko rozumianej tematyce zagłębiowskiej.   Do konkursu zgłoszone zostały prace, które przedstawiały  Zagłębie Dąbrowskie jako region posiadający własną tożsamość i specyfikę regionalną, opisywały różne wymiary tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego (m.in. wymiar polityczny, kulturowy, historyczny), przedstawiały różne nurty aktywności społecznej (obywatelskiej) Zagłębia Dąbrowskiego, a także prezentowały walory Zagłębia Dąbrowskiego (kulturowe, przyrodnicze itp.).   Oceny prac dokonało jury powołane przez Stowarzyszenie „Zagłębiacy”, w którym zasiadali działacze lokalni, regionaliści i naukowcy reprezentujący zagłębiowskie uczelnie. Członkami komisji konkursowej byli m.in. dr Michał Kaczmarczyk, dyrektor Instytutu Zagłębiowskiego Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu i ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Przemysław Ruta, prezes Stowarzyszenia Zagłębiacy, dziennikarz lokalnego portalu „Wiadomości Zagłębia” oraz dyrektor kreatywny współpracującej z naszą Fundacją Agencji Public Relations Przemysław Ruta Communication.   W konkursie „Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie” im. Piotra Zarzyckiego komisja wyłoniła troje laureatów. III miejsce zajął Arkadiusz Kaczor, absolwent politologii na Uniwersytecie Opolskim za pracę magisterską poświęconą marketingowi terytorialnemu w Zagłębiu Dąbrowskim, napisaną pod kierunkiem prof. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak. Miejsce II wywalczył Krystian Dawiskiba, absolwent Wyższej Szkoły Humanitas za pracę na temat prasy lokalnej w Sosnowcu, której promotorem był prof. Marian Gierula. I nagroda przypadła Wiktorii Sadovy, studentce Wyższej Szkoły Humanitas za esej poświęcony współczesnemu Zagłębiu widzianemu z perspektywy studentki zza granicy.   Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu im. Piotra Zarzyckiego odbyło się podczas Gali Finałowej Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” w murach sosnowieckiej Wyższej Szkoły Humanitas. Konkurs ten odbywa się od 2006 roku z inicjatywy uczelni i służy wyróżnianiu osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla tożsamości regionu. Dzięki uprzejmości władz Wyższe Szkoły Humanitas laureaci nagród w Konkursie im. Piotra Zarzyckiego mogli odebrać swoje wyróżnienia obok osób i instytucji nagrodzonych w prestiżowej rywalizacji o Zagłębiowską Nagrodę "Humanitas". Sponsorem upominków dla zwycięzców Konkursu im. Piotra Zarzyckiego była Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Galę uświetnił recital Artura Andrusa.   >>

Partnerstwo dla wiedzy - studia podyplomowe

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przystąpiła do udziału w projekcie edukacyjnym „Partnerstwo dla wiedzy”, zainicjowanym przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu. W ramach „Partnerstwa...” Fundacja wspiera prowadzenie studiów podyplomowych dofinansowanych w 50% z budżetu projektu. Studia adresowane są do osób zameldowanych bądź pracujących na terenie województwa śląskiego. W ramach projektu Wyższa Szkoła Humanitas, we współpracy z innymi sygnatariuszami „Partnerstwa dla wiedzy”, oferuje kształcenie na 10 kierunkach.   W lutym 2013 roku sosnowiecka Wyższa Szkoła Humanitas otrzymała dofinansowanie do prowadzonych przez siebie studiów podyplomowych, w ramach konsorcjum tworzonego przez partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i instytucje lokalne. Podmioty te, w tym Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, przystąpiły do realizacji projektu „Partnerstwo dla wiedzy”, którego ideą jest stworzenie i rozwijanie sieci współpracy oraz wymiany zasobów (takich jak środki finansowe, know-how, specjalistyczna kadra, doświadczenia edukacyjne i biznesowe) pomiędzy przedstawicielami świata nauki, przedsiębiorczości, administracji publicznej i NGO. Firmy, organizacje i instytucje państwowe podpisały porozumienie z Wyższą Szkołą Humanitas, w ramach którego uczelnia prowadzić będzie dofinansowane studia podyplomowe dla mieszkańców województwa śląskiego.   Profil studiów, koncepcja i programy kształcenia, obsada kadrowa nauczycieli akademickich prowadzących poszczególne kierunki studiów a także działania marketingowe dotyczące studiów uzgadniane będą w ramach współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Humanitas a pozostałymi sygnatariuszami projektu „Partnerstwo dla wiedzy”. W ten sposób uczelnia nie tylko zagwarantuje swoim studentom obniżenie kosztów kształcenia (dzięki dofinansowaniu ze strony partnerów), ale także zaproponuje studia zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego i przygotowane wedle zaleceń, sugestii oraz z uwzględnieniem doświadczeń swoich najważniejszych interesariuszy zewnętrznych - pracodawców.   Dofinansowanie w ramach projektu „Partnerstwo dla wiedzy” obejmuje 10 kierunków studiów podyplomowych: •          Administracja publiczna •          Administracja w systemie bezpieczeństwa •          Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa •          Podatki i prawo podatkowe •          Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych •          Bezpieczeństwo i higiena pracy •          Logistyka w biznesie •          Zarządzanie zasobami ludzkimi •          Mediacje sądowe i pozasądowe •          Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza     Szczegółowe informacje o projekcie i partnerach: humanitas.edu.pl/partnerstwodlawiedzy   >>

Samorządowy Lider Edukacji - 2013

25 września br. zakończyliśmy merytoryczną ocenę i analizę zgłoszeń w III edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji 2013”. 7 października br., już po raz trzeci, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego - na podstawie recenzji Komisji reprezentującej środowisko akademickie - potwierdziła nadanie  certyfikatów dla samorządów z całej Polski, które mogą pochwalić się sukcesami i innowacyjnymi działaniami w sferze rozwoju edukacji. Oficjalne ogłoszenie wyników III edycji Programu "Samorządowy Lider Edukacji" odbyło się w pod koniec listopada 2013 roku podczas Gali Finałowej w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.   W ramach Programu „Samorządowy Lider Edukacji 2013” zespół ekspertów złożony z naukowców dokona oceny i akredytacji gmin i powiatów uczestniczących w projekcie, przyznając najlepszym spośród nich prestiżowe wyróżnienia i certyfikaty potwierdzające znaczące osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej i wspierania szkolnictwa. Patronat honorowy nad programem "Samorządowy Lider Edukacji" sprawuje prof. Jerzy Buzek, były Premier RP, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.Strona internetowa Programu "Samorządowy Lider Edukacji" - kliknij!Do udziału w programie „Samorządowy Lider Edukacji” od 2011 roku zapraszamy gminy i powiaty, które dbają o rozwój szkolnictwa na swoim terenie, prowadzą politykę edukacyjną z poszanowaniem potrzeb miejscowych społeczności, skutecznie pozyskują środki zewnętrzne na rozwój edukacji, wprowadzają innowacyjne metody w zakresie podnoszenia jakości oświaty oraz uważają, że rozwój szkolnictwa to świadectwo nowoczesności i wysokich ambicji wspólnot lokalnych. Celem naszego programu jest promowanie samorządów legitymujących się sukcesami w dziedzinie polityki edukacyjnej, a także podnoszenie jakości działań gmin i powiatów w sferze oświatowej. Już od trzech lat certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” są rozpoznawalnymi w skali kraju symbolami wysokiej jakości, zaangażowania i innowacyjności działań gmin i powiatów na rzecz rozwoju oświaty.W tegorocznej edycji programu „Samorządowy Lider Edukacji” komisja certyfikacyjna zwróci szczególną uwagę na skuteczność działań gmin i powiatów w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków zewnętrznych na rozwój edukacji, jakość, spójność i innowacyjność lokalnej strategii rozwoju szkolnictwa oraz sposoby pokonywania przez samorządy trudności w zakresie zarządzania siecią szkół w warunkach niżu demograficznego. -Jak co roku wyróżnimy samorządy nowoczesne, które rozumieją, jakie znaczenie dla ich rozwoju ma inwestowanie w edukację, naukę czy kulturę. Program „Samorządowy Lider Edukacji” pomaga zwrócić uwagę opinii publicznej na te gminy i powiaty, które wyróżniają się na tle kraju innowacyjnym podejściem do własnych zadań w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Nasz projekt ma jednak również inny, pozamarketingowy wymiar - po zakończeniu pracy komisji i procedury certyfikacyjnej każdy samorząd otrzymuje informację zwrotną na temat jakości swojej polityki edukacyjnej oraz – co szczególnie istotne - ewentualnych jej mankamentów i popełnianych błędów. Ułatwia to dokonywanie korekt w prowadzonych działaniach oraz pomaga uzyskać cenną opinię ekspercką na temat ich efektywności - mówi prof. Dariusz Rott, przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej.Certyfikat i znak jakości „Samorządowy Lider Edukacji” jest wyjątkowy ze względu na rangę ekspertów decydujących o jego przyznaniu. Uczestników projektu oceniają przedstawiciele polskiej nauki, pracownicy uczelni posiadający wiedzę, doświadczenie i dorobek (teoretyczny lub praktyczny) w dziedzinie edukacji. Akredytacji samorządów dokonuje komisja pod kierunkiem prof. dr. hab. Dariusza Rotta, członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rzeczoznawcy Ministerstwa Edukacji Narodowej. W komisji certyfikacyjnej zasiadają ponadto m.in.: prof. Piotr Wilczek - wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, profesor wizytujący Uniwersytetu w Chicago, prof. Maciej Mitręga – specjalista w dziedzinie zarządzania, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. Krzysztof Czekaj – socjolog miasta, profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, prof. Halina Rusek – socjolog, była prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wręczenie certyfikatów nagrodzonym samorządom nastąpi w listopadzie 2013 roku podczas uroczystej Gali Finałowej w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Laureaci II edycji Programu "Samorządowy Lider Edukacji" - kliknij!Filmy promujące nagrodzone samorządy - kliknij!W ramach programu "Samorządowy Lider Edukacji" przyznawane są następujące rodzaje certyfikatów:- certyfikat zwykły „Samorządowy Lider Edukacji” – otrzymują je gminy i powiaty, które w procedurze certyfikacyjnej uzyskały co najmniej 65 punktów na 100 możliwych.- certyfikat srebrny „Samorządowy Lider Edukacji” – otrzymują je z urzędu gminy i powiaty, które po raz czwarty uzyskują certyfikat zwykły.- certyfikat złoty „Samorządowy Lider Edukacji” – otrzymują je z urzędu gminy i powiaty, które po raz szósty uzyskują certyfikat zwykły.- certyfikat „Lider wśród Liderów” – otrzymują je z urzędu gminy i powiaty, które po raz dziewiąty uzyskują certyfikat zwykły.W każdej edycji programu „Samorządowy Lider Edukacji” organizatorzy przyznają dodatkowo wyróżnienia „Primus”. Otrzymują je gminy i powiaty, które uzyskują najwyższą liczbę punktów przyznanych przez recenzentów zasiadających w komisji konkursowej. Ponadto organizatorzy przyznają corocznie wyróżnienia „Mecenas Wiedzy”. Otrzymują je działacze samorządowi (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie), którzy wykazali się szczególnym, osobistym zaangażowaniem w rozwój edukacji na poziomie lokalnym oraz troską o kreowanie w gminie lub powiecie klimatu przyjaznego nauce, szkolnictwu i młodzieży uczącej się. Patronat medialny:     Dodatkowe informacje:Biuro Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższegotel. /32/ 747-26-03kom. +48 607-035-169e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl     Galeria zdjęć:     >>

Fundacja dofinansowała obóz sportowy siatkarek

Letni obóz sportowy dla podopiecznych Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Płomień-Sosnowiec” to najnowsza inicjatywa, która uzyskała dofinansowanie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności statutowej w obszarze wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. W lipcu br. Fundacja - na podstawie uchwały Zarządu - przekazała „Płomieniowi” darowiznę, która pozwoli pokryć część kosztów letniego wypoczynku siatkarek trenujących w sosnowieckim klubie sportowym.   Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego od momentu swojego powstania wspiera finansowo i rzeczowo przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój dzieci i młodzieży, w tym młodzieży szczególnie uzdolnionej: naukowo, artystycznie czy sportowo. W lipcu br. wsparcie ze strony Fundacji uzyskali młodzi ludzie reprezentujący ostatnią z wymienionych grup – siatkarki  Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Płomień Sosnowiec”. Zarząd Fundacji przekazał na rzecz klubu darowiznę, która wykorzystana zostanie w ramach organizacji letniego obozu sportowego. Obóz ten odbędzie się w nadmorskim Rewalu w terminie od 15 do 27 sierpnia br. Środki finansowe przekazane przez Fundację przeznaczone zostaną m.in. na dofinansowanie pobytu na obozie najzdolniejszych, osiągających najlepsze wyniki kadetek klubu, trenujących siatkówkę.   Letnie obozy sportowe są już tradycją MKS „Płomień-Sosnowiec”. Każdego roku uczestniczą w nich zawodnicy i zawodniczki trenujące różne dyscypliny sportu, w tym zwłaszcza siatkówkę i lekkoatletykę. Obozy pozwalają sportowcom na wypoczynek połączony z intensywnymi treningami i rekreacją na świeżym powietrzu.   Międzyszkolny Ośrodek Sportowy powstał w 1992 roku. Klub kontynuuje działalność jednej z pierwszych organizacji sportowych, która w okresie powojennym rozwinęła swoją aktywność w Zagłębiu Dąbrowskim - Zrzeszenia Sportowego „Zryw”. Klub jest inspiratorem rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród sosnowieckiej młodzieży oraz wychowawcą kilku pokoleń sportowców i działaczy sportowych. >>
Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.