Archiwum aktualności

IV edycja Programu "Uczelnia Liderów"

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń uczelni w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów", współorganizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Program adresowany jest do szkół wyższych (publicznych i niepublicznych), które starają się kształcić absolwentów wyposażonych w szerokie kompetencje zawodowe, dobrze przygotowanych do startu na rynku pracy.   Obecnie trwa ocena formalna nadesłanych zgłoszeń. O jej wyniku uczelnie biorące udział w Programie zostaną poinformowane do dnia 1 kwietnia 2014 roku.   W ramach projektu "Uczelnia Liderów" akredytujemy szkoły wyższe wyróżniające się na rynku edukacyjnym działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością i nowoczesnością oferty kształcenia, nowatorskim podejściem do dydaktyki oraz wysoką jakością nauczania.   Wyniki tegorocznej, IV edycji projektu poznamy w czerwcu 2014 roku, podczas uroczystej Gali Finałowej "Uczelni Liderów" w dostojnych murach Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, jednej z najpiękniejszych, najbardziej reprezentacyjnych auli akademickich w Polsce. Gala połączona będzie z promocją laureatów Programu oraz prezentacją "dobrych praktyk" w zakresie kształcenia akademickiego zgodnego z potrzebami rynku pracy.     Strona internetowa Programu "Uczelnia Liderów 2014" – kliknij!     Podczas tegorocznej edycji "Uczelni Liderów" po raz pierwszy przyznane zostaną certyfikaty i statuetki nadzwyczajne pn. "Najwyższa Jakość Studiów", wprowadzone do Regulaminu Programu w 2014 roku. Wyróżnienia "Najwyższa Jakość Studiów" otrzymają te spośród certyfikowanych szkół wyższych, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej. Ponadto, już po raz drugi, Fundacja przyzna wyróżnienia dodatkowe: srebrne certyfikaty "Uczelnia Liderów". Otrzymają je uczelnie, które po raz trzeci odbiorą laury w naszym programie, a zatem uczelnie nagradzane certyfikatem nieprzerwanie, od trzech lat.     Folder informacyjny "Uczelnia Liderów 2014" – kliknij!   Zgłoszenie i ankieta certyfikacyjna 2014 – kliknij!   Regulamin Programu "Uczelnia Liderów 2014" – kliknij!     Celem Programu "Uczelnia Liderów" jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz wartościowych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, a także wskazywanie kandydatom na studia uczelni kształcących w oparciu o nowoczesne, innowacyjne programy studiów, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Certyfikatem "Uczelnia Liderów" wyróżniamy uczelnie, które - z jednej strony - przywiązują dużą wagę do jakości kształcenia, a z drugiej - wspierają edukację praktyczną swoich studentów i dbają o to, by ich oferta edukacyjna odpowiadała oczekiwaniom pracodawców. Akredytację w Programie "Uczelnia Liderów" otrzymują szkoły wyższe wdrażające najbardziej zaawansowane i innowacyjne systemy poprawy jakości kształcenia, inwestujące we współpracę międzynarodową, współdziałające ze środowiskiem gospodarczym i biznesowym, społecznie odpowiedzialne, przedsiębiorcze, dbające o losy swoich absolwentów i ich perspektywy na rynku pracy.     Dodatkowe informacje - kliknij!     Kontakt:   Biuro Programu "Uczelnia Liderów" tel. 32 747-26-03 kom. 607-035-169 e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl ankieta@uczelnia-liderow.pl     Patronat medialny:   >>

O zapewnianiu jakości kształcenia i akredytacji PKA

10 grudnia 2013 roku w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Akredytacja na kierunkach społecznych, humanistycznych i ekonomicznych po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji”. Przedsięwzięcie zorganizowały wspólnie Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Akademia Edukacji Praktycznej „Meritum”. Była to już trzecia edycja konferencji na temat problematyki akredytacji i jakości kształcenia, która odbyła się dzięki zaangażowaniu naszej Fundacji. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowała Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego.   Konferencja służyła upowszechnianiu wiedzy na temat zasad i narzędzi zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym ze szczególnym uwzględnieniem kierunków społecznych, humanistycznych i ekonomicznych. W charakterze prelegentów wystąpili eksperci Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz specjaliści ds. jakości kształcenia najlepszych polskich uczelni. W trakcie obrad odbyły się również panele umożliwiające zadawanie pytań i bezpośrednią dyskusję z ekspertami na temat akredytacji uczelni i zapewniania jakości kształcenia po wprowadzeniu KRK.   Część merytoryczną konferencji otworzyło wystąpienie prof. dr hab. Kazimierza Przyszczypkowskiego, kierownika Zakładu Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prorektora UAM w latach 2002-2008, eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej III kadencji. Prelegent dokonał refleksji nad kondycją współczesnej edukacji na poziomie wyższym oraz scharakteryzował najważniejsze wyzwania związane z zapewnianiem jakości kształcenia na kierunkach humanistycznych. Odniósł się również do problematyki roli uniwersytetu w zmiennej rzeczywistości społeczno-gospodarczej oraz przedstawił dylematy z tym związane (m.in. masowość czy elitarność, kształcenie dla rynku czy formacyjność, specjalizacja czy interdyscyplinarność).   Prof. dr hab. Stanisław Kondracki z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i ekspert PKA przedstawił zagadnienie przygotowania kierunku studiów do akredytacji programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Krótko omówił rodzaje i modele akredytacji oraz scharakteryzował rodzaje najczęstszych błędów i nieprawidłowości, które spotykają eksperci PKA, dokonując ewaluacji kierunków studiów.  -Ważnym elementem oceny programowej kierunku studiów jest ocena koncepcji kształcenia. Do najczęściej popełnianych błędów w przedstawianiu koncepcji kształcenia należą: brak jasno przedstawionej koncepcji kształcenia, brak powiązania koncepcji kształcenia z misją i strategią uczelni oraz brak udokumentowanego udziału wszystkich grup interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w tworzeniu koncepcji kształcenia. Przedmiotem oceny programowej kierunku studiów jest także proces kształcenia. W jego opisie, przedstawianym do oceny ekspertom PKA, często brakuje wskazania, do jakich kandydatów kierowana jest oferta edukacyjna, niewłaściwie określane są efekty kształcenia i sposoby ich osiągania. Słabością procesu kształcenia jest także słabe powiązanie zakładanych efektów z koncepcją kształcenia i sylwetką absolwenta, nadmierna liczba zakładanych efektów kształcenia oraz brak lub słaba dokumentacja osiągania tych efektów – wyliczał prof. Stanisław Kondracki.   Mgr Grzegorz Laskowski, wieloletni pracownik i ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, szczegółowo omówił rodzaje ocen dokonywanych przez PKA (ocena instytucjonalna i ocena programowa) oraz kryteria, wedle których Komisja ewaluuje uczelnie. Laskowski scharakteryzował również zasady i etapy pracy ekspertów podczas wizytacji oraz zaprezentował statystykę obrazującą wyniki ocen instytucjonalnych PKA w 2012 roku. –Wszystkie wizytacje przeprowadzone w roku 2012 przez Zespół działający w obszarze nauk humanistycznych zakończyły się przyznaniem oceny pozytywnej, choć w trzech przypadkach nastąpiło to w wyniku działań naprawczych podjętych przez uczelnie i opisanych w odpowiedzi na raporty powizytacyjne. W akredytowanych jednostkach sytuacja była stabilna: proces kształcenia wraz systemem zapewnienia jakości działały dobrze, nie budziły zastrzeżeń badania naukowe, polityka kadrowa i finansowa oraz system wsparcia studentów. Jednocześnie konieczność udoskonalania zarówno wewnętrznych systemów zapewnienia jakości, programów studiów (czynniki wewnętrzne), jak i niedofinansowanie jednostek (czynniki zewnętrzne) nie pozwalały na przyznanie większej liczby ocen wyróżniających. Zespół działający w ramach obszaru nauk społecznych w dziedzinie nauk ekonomicznych wyznaczył w roku 2012 do oceny instytucjonalnej 7 podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni publicznych. Zespół zaproponował Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 1 ocenę wyróżniającą i 6 ocen pozytywnych dla wizytowanych Wydziałów. Z kolei Zespół działający w ramach obszaru nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych w 2012 roku przeprowadził 8 wizytacji instytucjonalnych. Przeważały wśród nich oceny pozytywne. Otrzymało je 7 z 8 akredytowanych jednostek. W 1 przypadku jednostka otrzymała ocenę warunkową – mówił Grzegorz Laskowski.   Ważnym elementem konferencji było wystąpienie prof. dr hab. Bożeny Rozwadowskiej z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prelegentka charakteryzowała przykładowe rozwiązania stosowane przez uczelnie w systemach zapewniania jakości kształcenia, z którymi spotkała się podczas prac w PKA. –Systemy zapewniania jakości kształcenia powinny być oparte na własnych doświadczeniach uczelni i autoocenie stosowanych w szkole wyższej rozwiązań. Zakres działania tych systemów to m.in. analiza zasad i organizacji rekrutacji na studia, analiza, ocena i okresowy przegląd programów kształcenia, ocena efektów kształcenia oraz metod ich weryfikacji, ocena prawidłowości obsady zajęć dydaktycznych, przegląd warunków prowadzenia zajęć i  bazy dydaktycznej, ocena jakości obsługi procesu dydaktycznego,  ocena warunków socjalnych osób studiujących, w tym dostępność akademików i warunków uzyskiwania wsparcia finansowego – wymieniała prof. Bożena Rozwadowska, która w dalszej części wystąpienia przedstawiła konkretne rozwiązania i kryteria stosowane przez uczelnie w ramach systemów zapewniania jakości. Rozwiązania te dotyczyły m.in. zasad oceniania przez szkoły wyższe własnych sylabusów, recenzji prac dyplomowych, jakości prac licencjackich i magisterskich, a także narzędzi monitorowania opinii studentów, hospitacji zajęć dydaktycznych czy monitorowania karier absolwentów.   Praktyczne aspekty zarządzania jakością na uczelniach poruszył w swoim referacie dr Bartłomiej Kurzyk, pełnomocnik dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego ds. Jakości Kształcenia. Przedstawił on innowacyjne narzędzia i dobre praktyki w systemie zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania UŁ, które pozwoliły Wydziałowi uzyskać ocenę wyróżniającą w ramach akredytacji instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Przedmiotem referatu B. Kurzyka było omówienie rozwiązań odnoszących się m.in. do projektowania efektów kształcenia, organizacji dydaktyki i wsparcia informatycznego zarządzania jakością. Prelegent scharakteryzował również innowacje dydaktyczne wprowadzone na jego Wydziale, w tym nowatorskie przedmioty włączone do programów nauczania (np. „Ścieżki rozwoju zawodowego”, „Zarządzanie czasem”).   O sposobie kształcenia prawników mówił w swoim referacie prof. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko, kierownik Katedry Prawa Ustrojowego i Praw Człowieka Uniwersytetu Opolskiego, członek PKA III kadencji i ekspert PKA. Scharakteryzował on m.in. wyzwania, jakie stają współcześnie przed absolwentami prawa i administracji oraz wyjaśnił, w jaki sposób na owe wyzwania powinny odpowiadać nowoczesne programy studiów. Przedmiotem rozważań prof. Stanisława L. Stadniczeńko były przede wszystkim kwestie odnoszące się do efektów i treści kształcenia na studiach prawniczych. Prelegent szczegółowo przedstawił  model edukacji administratywistów i prawników wobec wyzwań XXI wieku, koncentrując się na czynnikach determinujących reorientację programu kształcenia i jego treści, modelu kształcenia prawniczego w ramach KRK oraz problemie relacji między tradycyjnym a nowoczesnym schematem edukacyjnym na studiach prawniczych.   Mgr Adam Szot, Rzecznik Praw Studenta przy Parlamencie Studentów RP i ekspert PKA dokonał refleksji nad rolą studentów w procesach zapewniania jakości kształcenia na uczelniach oraz oceny tej jakości. Ekspert odniósł się zarówno do zadań studentów powierzonych im w konkretnych uczelniach, w ramach wewnątrzuczelnianych systemów zapewniania jakości, jak i roli studentów w działaniach projakościowych na poziomie ogólnokrajowym czy międzynarodowym. –Zgodnie z przepisami prawa, w procesie zapewniania jakości i budowy kultury jakości na uczelniach obowiązkowo uczestniczą pracownicy, studenci, absolwenci oraz inni interesariusze szkoły wyższej. Ponadto przedstawiciele studentów zasiadają w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pełnią rolę ekspertów PKA, aktywnie uczestnicząc w jej pracach – mówił Adam Szot, charakteryzując szczegółowo zadania studentów podczas wizytacji akredytacyjnych PKA.   Ostatni referat w programie konferencji przygotowała i wygłosiła dr Monika Stachowiak-Kudła, adiunkt w Katedrze Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, w latach 2005-2012 starszy specjalista w Biurze Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ekspert formalno-prawny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Używając metod klasyfikacyjnych prelegentka oszacowała, czy jakość kształcenia i badań naukowych zależą od stopnia intensywności konkurencji między wydziałami uczelni wyższych. Wyniki dokonanej analizy pozwoliły dr Monice Stachowiak-Kudle udowodnić, że wyższy poziom presji konkurencyjnej współwystępuje z wyższym poziomem jakości ocenionej przez instytucje zewnętrzne w zakresie kształcenia i badań naukowych dla studiów prawniczych.   Konferencję „Akredytacja na kierunkach społecznych, humanistycznych i ekonomicznych po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji” prowadzili prof. dr hab. Dariusz Rott z Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dr Katarzyna Kołakowska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Sesja, która odbyła się w hotelu Gromada Lotnisko, łączyła w sobie walor teoretyczny i praktyczny. Spotkanie miało przede wszystkim charakter aplikacyjny – większość ekspertów zaproszonych do udziału w obradach poświęciła swoją uwagę zagadnieniom praktycznym, dzieląc się z uczestnikami konferencji  swoimi doświadczenia  i „dobrymi praktykami” związanymi z podnoszeniem jakości  kształcenia i procesami akredytacji. W programie znalazły się jednak także wystąpienia o bardziej teoretycznym, refleksyjnym charakterze, co pozwoliło uczestnikom obrad analizować przedstawiane zagadnienia w szerszym, bardziej uniwersalnym kontekście.   Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują za wsparcie redakcjom miesięczników „Forum Akademickie” i „Perspektywy”, które objęły wydarzenie patronatem prasowym oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie za nieodpłatne przekazanie uczestnikom obrad publikacji „Zeszyt dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach”, Warszawa 2013.     Partnerzy medialni konferencji:           >>

Finał III edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji”

27 listopada br. w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji”. Już po raz trzeci przedstawiciele samorządów z całej Polski odebrali dokumenty poświadczające pozytywny wynik postępowania akredytacyjnego przeprowadzonego przez zespół ekspertów Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” trafiły do 52 gmin i powiatów, które – w opinii ekspertów - wyróżniają się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw gospodarki wiedzy na poziomie lokalnym.   Program „Samorządowy Lider Edukacji” realizowany jest od 2011 roku, wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC. Honorowy patronat nad projektem sprawuje prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Ideą Programu jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Program "Samorządowy Lider Edukacji" ma charakter akredytacji środowiskowej. Komisja ekspertów, pod kierunkiem prof. Dariusza Rotta, członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katolicki Uniwersytet Lubelski) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł "Samorządowego Lidera Edukacji".     Lista gmin i powiatów certyfikowanych w roku 2013 - kliknij!     Strona Programu "Samorządowy Lider Edukacji" - kliknij!     -Komisja dokonująca certyfikacji samorządów bada m.in. jakość oferty edukacyjnej gmin, efektywność polityki inwestycyjnej w dziedzinie oświaty czy skuteczność w pozyskiwaniu i wydatkowaniu funduszy zewnętrznych na szkolnictwo i programy edukacyjne – tłumaczy Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. -Program „Samorządowy Lider Edukacji” to szansa na promocję gmin i powiatów mogących pochwalić się sukcesami w sferze lokalnej polityki edukacyjnej, ale także możliwość uzyskania cennej informacji zwrotnej na temat działań samorządu w zakresie edukacji i nauki, co sprzyja realizowaniu polityki projakościowej, opartej na zaleceniach audytorów zewnętrznych. Samorządy, zapoznając się z opiniami ekspertów z komisji certyfikacyjnej, dowiadują się, czy należy utrzymywać dotychczasowy kurs w lokalnej polityce edukacyjnej, czy też warto skorygować swoje działania w tej dziedzinie i w jakim zakresie – dodaje.   Najważniejsze cele Programu „Samorządowy Lider Edukacji” to udzielanie samorządom wsparcia, mającego na celu podnoszenie efektywności lokalnej polityki edukacyjnej, upowszechnianie „dobrych praktyk” w edukacji i zarządzaniu oświatą, promowanie samorządów legitymujących się osiągnięciami w dziedzinie wspierania szkolnictwa, nauki i innowacji w kształceniu, zwiększanie zainteresowania społeczności lokalnych działaniami samorządów w dziedzinie edukacji, zwiększanie potencjału inwestycyjnego samorządów poprzez akcentowanie ich osiągnięć w dziedzinie budowania gospodarki opartej na wiedzy, jak również propagowanie wysokich standardów edukacyjnych.     -W auli Collegium Nowym Uniwersytetu Jagiellońskiego już po raz trzeci wręczyliśmy dokumenty poświadczające pozytywny wynik procedury akredytacyjnej „Samorządowy Lider Edukacji” gminom i powiatom, które skutecznie podejmują wysiłki zorientowane na zapewnianie wysokiej jakości kształcenia i podnoszenie poziomu efektywności w zarządzaniu systemem oświaty, w sposób zgodny z wymaganiami dzisiejszego świata, który socjologie słusznie nazywają „światem na krawędzi chaosu”. W tym chaotycznym świecie w edukacji liczy się to wszystko, co uczy adaptacji do zmieniających się warunków: nieszablonowość działań, indywidualizacja nauczania, twórcze podejście do pracy z uczniem, ale także do zarządzania szkołą, która – by kształtować elastyczności u tych, którzy opuszczają jej mury – sama musi być elastyczna, dynamiczna, innowacyjna, nietuzinkowa. Bardzo się cieszę, że mogę kierować te słowa do samorządów, które są liderami tak rozumianej edukacji. Oceniając samorządy, w tym roku zwracaliśmy szczególną uwagę, na ile podejmowane przez nie formy aktywności wykraczają poza standard działań oświatowych, poza schemat, poza ustawowe minimum, na ile podejmowane przez gminy i powiaty inicjatywy są zgodne z lokalnymi uwarunkowaniami i potrzebami, na ile cechuje je innowacyjność, oryginalność, niesztampowość. W opinii komisji takich inicjatyw jest w polskich samorządach coraz więcej, co oczywiście nie oznacza, że nie dostrzegamy w nich problemów. Gminy i powiaty borykają się z ograniczeniami finansowymi i skutkami niżu demograficznego. Powoduje to w szczególności zawirowania związane z racjonalizacją sieci szkół, szczególnie dolegliwe społeczne i wywołujące rozliczne kontrowersje – mówiła w trakcie gali finałowej Programu Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Uczestników III edycji programu „Samorządowy Lider Edukacji” oceniali przedstawiciele polskiej nauki, pracownicy uczelni posiadający wiedzę, doświadczenie i dorobek (teoretyczny lub praktyczny) w dziedzinie edukacji. W komisji certyfikacyjnej zasiadali m.in.: prof. dr. hab. Dariusz Rott, członek prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej, prof. Krzysztof Czekaj – socjolog miasta, profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, prof. Maciej Mitręga – specjalista w dziedzinie zarządzania, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. Halina Rusek – socjolog, była prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr Zbigniew Widera, pedagog i ekonomista, prezes Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. Piotr Wilczek - wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, profesor wizytujący Uniwersytetu w Chicago.   Procedura przyznawania certyfikatów w ramach programu „Samorządowy Lider Edukacji” przebiega dwuetapowo. Etapem pierwszym jest audyt formalny, w którym eksperci badają formalno-prawne aspekty działalności samorządów oraz poprawność i jakość aplikacji akredytacyjnej. Kluczowym etapem certyfikacji jest etap drugi, czyli audyt merytoryczny. W jego trakcie naukowcy  analizują i oceniają działania i osiągnięcia samorządów oraz przyznają poszczególnym gminom i powiatom biorącym udział w projekcie punkty rankingowe. Każdy samorząd ocenia niezależnie od siebie 2 recenzentów. Ich ocena odbywa się na podstawie: raportów samooceny przygotowanych przez samorządy, analizy dokumentacji (np. regulaminów stypendialnych, projektów europejskich), badań społecznych przeprowadzanych w toku akredytacji, informacji pozyskanych z instytucji publicznych, informacji pozyskanych od środowisk lokalnych, danych Systemu Informacji Oświatowej itd. Recenzenci mogą również  zapoznawać się z działaniami samorządów w trakcie wizyt studyjnych w gminie lub powiecie uczestniczącym w programie certyfikacji. Każdy z recenzentów oceniających dane zgłoszenie przyznaje uczestnikowi Programu od 0 do 50 punktów rankingowych. Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” przyznaje się gminom i powiatom, które uzyskały w procedurze certyfikacyjnej co najmniej 65 punktów na 100 możliwych.   Podczas uroczystości finałowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie certyfikaty wręczono 52 gminom i powiatom w pięciu kategoriach:   -gmina do 20.000 mieszkańców, -gmina o liczbie mieszkańców od 20.001 do 50.000, -gmina o liczbie od 50.001 do 100.000, -gmina o liczbie mieszkańców powyżej 100.000 -powiat (ziemski).   Zarząd Fundacji dodatkowo uhonorował te gminy i powiaty, które w procedurze certyfikacyjnej uzyskały najwięcej punktów rankingowych. Były wśród nich samorządy nagrodzone maksymalną liczbą punktów (100). JST ocenione najwyżej otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy „Primus”. W tym gronie znalazły się następujące samorządy:   Aleksandrów Łódzki Bydgoszcz Dąbrowa  Białostocka Górno Grębocice Jarosław Krasnystaw Kutno Lesznowola Lublin Mińsk Mazowiecki Niemce Siedlce Zielona Góra Zielonki   Jak co roku Fundacja przyznała również statuetki „Mecenas Wiedzy” dla prezydentów, wójtów i burmistrzów certyfikowanych gmin, którzy wyróżniają się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz  rozwoju i promowania w swoich jednostkach nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Wyróżnienia „Mecenas Wiedzy” otrzymali:   Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni Piotr Przytocki, Prezydent Krosna Leszek Trębski, Prezydent Skierniewic Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Ełku Irena Rogowska, Wójt Gminy Lubin Piotr Iwanus, Burmistrz Czerwieńska Barbara Galicz, Burmistrz Tarczyna Zdzisław Martyna, Burmistrz Korfantowa     W trakcie uroczystości finałowej III edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” gratulacje laureatom złożył przewodniczący komisji certyfikacyjnej, prof. Dariusz Rott. –W certyfikowanych samorządach dostrzegliśmy bardzo wiele dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w edukacji. Coraz więcej gmin i powiatów w sferze organizacji i kierowania oświatą wprowadza mechanizmy zarządzania strategicznego i tzw. nowego zarządzania publicznego. Gminy świetnie radzą sobie z pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy unijnych na szkolnictwo, a ponadto ich działania w obszarze edukacji wyraźnie wykraczają poza ustawowe minimum, poza standard wynikający z przepisów prawa.  Silną stroną certyfikowanych samorządów jest dobrze zorganizowany system zajęć pozalekcyjnych, na poziomie lokalnym przybywa też dobrych praktyk w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych czy pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym. Samorządy odważnie stawiają na rozwiązania innowacyjne, realizują, nierzadko ogromnym wysiłkiem budżetowym, nietuzinkowe pomysły, wdrażają oryginalne formy aktywności edukacyjnej, adresowane do różnych grup wiekowych. Miasta i powiaty stają się pod tym względem coraz bardziej kreatywne. I właśnie tej kreatywności serdecznie Państwu gratuluję – mówił prof. Dariusz Rott.               Patronat medialny: >>

Fundacyjny Mikołaj odwiedzi sosnowiecki Dom Dziecka

"Grudniowa paczka z książką” – pod takim hasłem, już drugi rok z rzędu, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego prowadzi akcję, w ramach której ofiarowuje książki i inne pomoce dydaktyczne dla maluchów z sosnowieckich domów dziecka. Tym razem, z okazji zbliżającego się Mikołaja, Fundacja podaruje dzieciakom bestsellery wydawnicze z kręgu literatury popularnonaukowej. Książki trafią do najmłodszych już 6 grudnia br.   Fundacyjny Święty Mikołaj przygotował w tym roku paczki z książkami dla podopiecznych Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 4 w Sosnowcu. Znajdują się w nich publikacje o wysokiej wartości edukacyjnej, które dzieci będą mogły wykorzystać w szkole, jak i w samodzielnej nauce. Publikacje pozwolą dzieciom zdobyć nową wiedzę oraz rozwijać ich zainteresowania i pasje. Książkowe podarunki trafią do uczniów legitymujących się dobrymi wynikami w nauce i uzdolnieniami dydaktycznymi.   –Mikołaj zadbał o to, by literatura, która trafi do maluchów, łączyła w sobie wartość merytoryczną i rozrywkową. W paczkach pojawią się książki ciekawe, pogodne, a przede wszystkim mądre, czyli takie, w których autorzy zwracają się do najmłodszego czytelnika normalnym językiem i tłumaczą mu świat jak partnerowi, a nie upraszczają go, uznając, że dziecko i tak niczego nie zrozumie – mówi Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Święty Mikołaj przygotował dla najmłodszych publikacje poświęcone przyrodzie, geografii, historii i astronomii. Książki są bogato ilustrowane i pochodzą z oferty najlepszych, polskich i światowych oficyn wydawniczych. Lista publikacji, które włączono do podarunków w ramach „Grudniowej paczki z książką”, przygotowana została przez zespół psychologów i pedagogów Fundacji, którzy swoje wybory konsultowali z dziećmi, wsłuchując się w ich opinie i potrzeby.   Wszystkim najmłodszym czytelnikom obdarowanym książkami przez fundacyjnego Świętego Mikołaja życzymy miłej lektury! >>

Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego

26 listopada br. w Warszawie odbędzie się IV edycja konferencji „Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego” organizowana przez firmę MultiTrain, pod patronatem honorowym Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Spotkanie, adresowane w szczególności do przedstawicieli władz uczelni oraz reprezentantów działów IT szkół wyższych, poświęcone będzie upowszechnieniu wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi informatycznych i możliwości ich zastosowania w praktyce działalności instytucji akademickich.   Środowisko elektroniczne szkolnictwa wyższego jest w obecnym czasie wyzwaniem dla każdej uczelni. Władze uczelni dążą do doskonalenia istniejących funkcjonalności, wybierając nowe, innowacyjne technologie. W takim środowisku powstaje szansa na rozwój uczelni oraz wspomaganie samodzielnej nauki. Zastosowanie narzędzi teleinformatycznych pozwala na zwiększenie efektywności pracy dydaktyków i studentów.   W trakcie konferencji można będzie wysłuchać prelekcji i wykładów m.in. na temat e-learningu, narzędzi do zarządzania majątkiem uczelni oraz prowadzenia działań marketingowych i PR w środowisku wirtualnym. Złoty Partner konferencji, firma AXENCE, w ramach swoich działań udostępni nieodpłatnie uczestnikom obrad swoje flagowe rozwiązanie Axence nVision do celów dydaktycznych. Ponadto można będzie zapoznać się z ofertą innych partnerów konferencji, tj. firm: Axence, Versim, Enetrasys i OPTeam.     Główne obszary tematyczne konferencji:   -zarządzanie dziekanatem -systemy zabezpieczeń na uczelni -systemy antyplagiatowe -systemy kontroli dostępu -elektroniczna Legitymacja Studencka -elektroniczny obieg dokumentów i informacji -zastosowanie podpisu elektronicznego -bezpieczeństwo infrastruktury IT -ochrona danych osobowych -zarządzanie kapitałem ludzkim uczelni   Bezpłatnie w konferencji mogą wziąć udział przedstawicieli władz publicznych i niepublicznych szkół wyższych:   -rektorzy -kanclerze -dziekani -dyrektorzy/ kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.   Każdy z uczestników w ramach udziału w konferencji otrzymuje materiały konferencyjne, możliwość skorzystania z poczęstunku, dostęp do prezentacji (po zakończeniu konferencji) oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji.   Kontakt: Agnieszka Różnicka Koordynator Projektu mail: agnieszka.roznicka@multitrain.pl tel. 721 729 134   Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie firmy MultiTrain – kliknij!   Serdecznie zapraszamy do udziału!         >>

O marketingu i public relations szkół w Warszawie

5 marca 2014 roku w warszawskim hotelu Gromada Lotnisko odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Promocja i budowanie wizerunku szkoły w warunkach niżu demograficznego”, współorganizowana przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W konferencji wzięło udział ponad 80 osób - dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli oraz przedstawicieli samorządów lokalnych.   -Według prognoz demograficznych w najbliższych 10 latach o jedną trzecią spadnie liczba uczniów w gimnazjach, a następnie również w szkołach ponadgimnazjalnych.  Spadek współczynnika przyrostu naturalnego powoduje, że szkoły i inne placówki systemu oświatowego borykają się z problemem słabego naboru uczniów i podejmują rywalizację o kandydata. Pomaga w tym profesjonalna kampania promocyjna, która wcale nie musi oznaczać znaczących wydatków i ogromnego wysiłku organizacyjnego.  Dobry wizerunek szkoły można budować efektywnie za pomocą dostępnych sił i środków – trzeba tylko wiedzieć, w jaki sposób. Postaramy się odpowiedzieć dziś na te pytania – mówiła, otwierając konferencję, Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Konferencja „Promocja i budowanie wizerunku szkoły w warunkach niżu demograficznego” służyła upowszechnieniu wiedzy na temat zasad i narzędzi nowoczesnego marketingu placówki oświatowej. W charakterze prelegentów wzięli w niej udział naukowcy i praktycy zajmujący się komunikacją społeczną, public relations i marketingiem reprezentujący m.in. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu i Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.   Konferencję otworzył wykład dr Michała Kaczmarczyka z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, który scharakteryzował zasady budowania strategii promocyjnej szkół i placówek oświatowych oraz reguły prowadzenia skutecznych działań marketingowych. Następnie głos zabrała dr Agnieszka Turska-Kawa z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dzieląc się ze słuchaczami uwagami o budowaniu relacji szkoły ze środowiskiem lokalnym. Wartościowym punktem konferencji było również wystąpienie dr Tomasza Bielaka z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, który omówił zasady wykorzystania internetu i nowych mediów (m.in. portali społecznościowych) w praktyce marketingowej szkół. W dalszej części obrad goście mogli wysłuchać prezentacji przygotowanej przez dr Michała Kaczmarczyka i mgr Przemysława Rutę z Wyższej Szkoły Humanitas na temat rzecznictwa prasowego i kreowania efektywnych relacji szkół z mediami masowymi oraz referatu dr Filipa Mazurkiweicza z Uniwersytetu Śląskiego poświęconego wystąpieniom publicznym i zasadom tworzenia prezentacji multimedialnych. Konferencję zamknęło wystapienie prof. dr hab. Dariusza Rotta z Uniwersytetu Śląskiego, który podjął próbę odpowiedzi na pytanie czy marketing jest modą czy koniecznością na współczesnym rynku usług edukacyjnych.   -Przedstawialiśmy zagadnienia praktyczne dotyczące promocji i budowania wizerunku szkół i placówek edukacyjnych różnych typów oraz prezentowaliśmy dobre i złe praktyki w działalności promocyjnej szkół. Zorganizowaliśmy również dyskusję z udziałem specjalistów zajmujących się zawodowo problematyką marketingu i zarządzania wizerunkiem, w trakcie której można było zadawać pytania i dzielić się uwagami na temat własnych doświadczeń w działalności promocyjnej – mówi Grażyna Kaczmarczyk. Prelegenci koncentrowali się na zagadnieniach aktualnych i ważnych z punktu widzenia interesu szkół i placówek edukacyjnych funkcjonujących w warunkach niżu demograficznego i rywalizacji o ucznia.   II edycja konferencji na temat budowania wizerunku szkół i placówek oświatowych w warunkach niżu demograficznego planowana jest z początkiem czerwca br. w Katowicach (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego).             Informacje szczegółowe:     Program Konferencji - kliknij! Informacje organizacyjne, dojazd do hotelu - kliknij!   Oferta hotelu Gromada Lotnisko - kliknij!     Folder konferencyjny – KLIKNIJ! Karta zgłoszenia – KLIKNIJ!       Kontakt:   Biuro Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, tel.: 32 747-26-03, +48 607-035-169, e-mail: prezes@fundacja-edukacja.org.pl     >>

Współpraca z Oficyną Wydawniczą Verbum w Pradze

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego została partnerem wydawniczym międzynarodowej publikacji naukowej pt. „Komunikacja marketingowa i medialna”, która ukaże się wiosną 2014 roku nakładem Oficyny Wydawniczej „Verbum” w Pradze (Republika Czeska). Monografia zawierać będzie teksty polskich i czeskich naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe, a w szczególności: naukę o zarządzaniu, marketing i komunikację społeczną.   Artykuły naukowe i rozdziały zamieszczone w publikacji  „Komunikacja marketingowa i medialna” mają charakter innowacyjny i nowatorski, służą rozwojowi najnowszej wiedzy naukowej, umiędzynaradawianiu dorobku naukowego polskich uczonych i rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy badawczej.  Przyznając dofinansowanie dla monografii i włączając się we współpracę z Oficyną „Verbum”, Fundacja realizuje jeden ze swoich celów statutowych: inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w edukacji i nauce. –Z pewnością można uznać, że monografia prezentująca teksty będące efektem oryginalnych badań, poświęcone ważkim problemom nauki i praktyki oraz dokumentujące współpracę polskich i zagranicznych uczonych, stanowi inicjatywę służącą rozwojowi innowacyjnych form działalności naukowej. Tym bardziej, że formy te realizują jeden z ważniejszych celów niedawnej reformy polskiej nauki: sprzyjają kooperacji transgranicznej w obszarze badań społecznych   – mówi Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji.     Oficyna Wydawnicza „Verbum”, kierowana przez czeskiego naukowca, prof. dr. hab. Libora Paverę, specjalizuje się w wydawaniu (na międzynarodowy rynek publikacji naukowych) monografii i podręczników akademickich z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.  „Komunikacja marketingowa i medialna” to trzecia monografia „Verbum”, która trafi na polski rynek wydawniczy w bieżącym roku akademickim i pierwsza publikacja Oficyny dofinansowana przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.     >>

Grant Fundacji dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznał dofinansowanie do projektu edukacyjnego „Konin i okolice w obiektywie – tydzień z filmem”, który organizuje Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie. Celem projektu jest upowszechnianie nowoczesnej wiedzy filmowej wśród nauczycieli i uczniów oraz zwiększanie roli filmu jako narzędzia dydaktycznego wykorzystywanego w procesie nauczania o kulturze.   Projekt „Konin i okolice w obiektywie – tydzień z filmem” adresowany jest do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. wykłady dla nauczycieli, pokazy filmowe dla uczniów oraz konkursy: filmowy pn. „Z życia mojej szkoły” oraz fotograficzny pn. „Fotografia z filmem”. W założeniu organizatorów projekt przyczyni się do wzrostu zainteresowania młodzieży i nauczycieli filmem jako pomocą dydaktyczną,  będzie służył odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień młodzieży poprzez zorganizowanie rywalizacji o tematyce fotograficznej i filmowej, a także zaprezentowaniu twórczości uczniów szerokiemu gronu odbiorców poprzez zorganizowanie wystawy zdjęć z konkursu fotograficznego oraz pokazu filmów w konkursie filmowym.   Projekt „Konin i okolice w obiektywie – tydzień z filmem”, w połączeniu z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi i przygotowanymi dla uczestników niespodziankami, przyczyni się do popularyzacji filmu rozumianego wieloaspektowo: jako faktu kulturowego oraz jako narzędzia dydaktycznego.   Jak piszą organizatorzy projektu, „nauczyciele od dawna wykorzystują filmy w edukacji. Jednak w dobie cyfryzacji materiały filmowe zyskują na znaczeniu jako nowoczesne narzędzie edukacji. Wykorzystanie filmu wspiera wzrost poziomu kształcenia i zwiększa jego efektywność. Stanowi on pomoc edukacyjną i wychowawczą dla nauczyciela. Dlatego też projekt edukacyjny „Konin i jego okolice w obiektywie – tydzień z filmem” to oferta wykładów dla nauczycieli na temat filmu jako narzędzia w edukacji”.   Projekt Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie służy inicjowaniu i wspieraniu nowatorskich rozwiązań w edukacji i nauce i jako taki uzyskał dofinansowanie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Wsparcie finansowe Fundacji wykorzystane zostanie przez organizatorów na zakup nagród dla laureatów przewidzianych w ramach projektu konkursów. >>
Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.