Archiwum aktualności

Uczelnia na miarę potrzeb

27 maja br. w Krakowie odbędzie się V edycja konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb. Technologie wspierające organizację oraz działalność naukowo-dydaktyczną na Uczelni Wyższej", skierowana do przedstawicieli władz publicznych i niepublicznych szkół wyższych. Udział w obradach jest bezpłatny dla przedstawicieli uczelni. Wydarzenie organizuje firma Multitrain.   -Doskonalenie form komunikacji, wsparcie działań dydaktycznych, nowe technologie, przepływ informacji - to tylko część istotnych elementów nowoczesnej uczelni. W takim środowisku powstaje szansa na szybszy rozwój szkoły wyższej, a także zwiększenie efektywności pracy dydaktyków jak i studentów. O zagadnieniach z tym związanych będziemy dyskutować w trakcie konferencji – informuje Beata Antonowicz z firmy Multitrain.     Patronat honorowy nad konferencją objęła Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Tematy, które zostaną poruszone w trakcie obrad, to m.in.: zarządzanie dziekanatem, systemy zabezpieczeń na uczelni, systemy antyplagiatowe, systemy kontroli dostępu, elektroniczna Legitymacja Studencka, elektroniczny obieg dokumentów i informacji, zastosowanie podpisu elektronicznego, bezpieczeństwo infrastruktury IT, ochrona danych osobowych, zarządzanie kapitałem ludzkim uczelni.   Konferencja adresowana jest do przedstawicieli władz publicznych i niepublicznych szkół wyższych: rektorów, kanclerzy, dziekanów oraz dyrektorów/kierowników oraz pracowników działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, IT.     Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Konferencji – kliknij!     Zgłoszenie udziału – kliknij!     Kontakt:   Agnieszka Różnicka Koordynator Projektu Tel: +48 721 729 134 mail: agnieszka.roznicka [at] multitrain.pl >>

Bezpłatna platforma e-learningowa już dostępna

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza do zapoznania się z nową platformą internetową  e-wsiz, na której można bezpłatnie korzystać z kursów e-learning. Uruchomienie platformy stanowi element  projektu „System digitalizacji procesu kształcenia na uczelni wyższej – E-edukator”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej III „Społeczeństwo Informacyjne”. Patronat nad projektem objęła Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Kursy e-wsiz adresowane są do wszystkich, niezależnie od wieku, którzy chcą nauczyć się czegoś nowego lub pogłębić wiedzę z danej tematyki, a w szczególności do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli akademickich chcących wykorzystać materiały w swojej pracy dydaktycznej. Udostępnione kursy obejmują następujące dziedziny: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki techniczne oraz nauki o medycynie i zdrowiu. Wśród dostępnych propozycji internauta odnajdzie m.in. kursy „Analiza i wizualizacja danych”, „Anatomia prawidłowa człowieka”, „Badania marketingowe w turystyce”, „E-biznes w turystyce”, „Etyka”, „Geografia turystyczna – Europa”, „Region turystyczny”, „Rynek kapitałowy i finansowy”, „Zarządzanie projektami” i wiele innych.   Platforma e-wsiz daje możliwość założenia własnego konta i śledzenia wyników, a po wypełnieniu wszystkich wymogów danego kursu, uzyskanie bezpłatnego certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu.   Szczegóły na www.e-wsiz.edu.pl   >>

Granty i dotacje Fundacji przyznane!

Na przestrzeni ostatniego miesiąca Zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego rozpatrzył kilkanaście wniosków o granty i dotacje na działalność edukacyjną, naukową i badawczą, składane przez instytucje szeroko rozumianego sektora edukacji, szkolnictwa wyższego i kultury. Wśród projektów objętych dofinansowaniem znalazło się wiele wartościowych inicjatyw o charakterze konferencyjnym, warsztatowym lub konkursowym. Dotację Fundacji przyznano m.in. projektowi „Mosty Ekonomiczne”, realizowanemu przez Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kampanii „Y Vote 2014”, prowadzonej przez Europejske Forum Studentów AEGEE w Krakowie, konferencji poświęconej zdrowemu odżywaniu wśród młodzieży, którą organizuje Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie oraz Międzyszkolnemu Konkursowi Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych DACH, odbywającemu się w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Wysockiego w Warce.   Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego od momentu swojego powstania w 2010 roku wspiera w formie grantów i darowizn wartościowe i oryginalne inicjatywy edukacyjne, naukowe, kulturalne i społeczne zbieżne z celami statutowymi Fundacji. Pomoc materialna i rzeczowa przyznawana jest najczęściej organizacjom pozarządowym, uczelniom, instytucjom naukowym oraz placówkom edukacyjnym.   -Projekty, które dofinansowaliśmy w ostatnim czasie, cechują się wysokim poziomem merytorycznym oraz istotnym znaczeniem społecznym. Cieszymy się, mogąc wspierać inicjatywy rozbudzające ciekawość poznaczą młodzieży, popularyzujące wiedzę i wartości obywatelskie – mówi Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.     Pozytywnie rozpatrzone wnioski o granty dotyczyły następujących przedsięwzięć:     Projekt „Mosty Ekonomiczne”, realizowany przez Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.   „Mosty Ekonomiczne” to inicjatywa odbywająca się w Warszawie już po raz siódmy realizowany jest przez Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej. W trakcie poprzednich edycji w projekcie uczestniczyli m.in.: Hanna Gronkiewicz-Waltz, Leszek Balcerowicz, Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Hausner, Witold Orłowski i Paweł Poncyliusz. Ideą projektu jest zrzeszenie i czterodniowa wymiana studentów siedmiu najbardziej renomowanych uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce (z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Szczecina, Katowic, Poznania oraz Sopotu). W trakcie wyjazdu odbywają się zajęcia, wykłady, warsztaty, spotkania oraz case studies prowadzone przez studentów, wykładowców, zaprzyjaźnione firmy i media, jak również specjalnie na ten cel zaproszonych gości.     Kampania „Y Vote 2014” koordynowana przez Europejske Forum Studentów AEGEE w Krakowie   „Y Vote 2014” jest ogólnoeuropejskim projektem mającym na celu zachęcić studentów i licealistów do aktywnego uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. Kampania jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie oni stanowią trzon dla przyszłych sukcesów zjednoczonej Europy. Jednym z najważniejszych działań realizowanym w ramach projektu Y Vote 2014 jest organizacja 12 europejskich konwencji poruszających tematy istotne z punktu widzenia młodych Europejczyków. W czasie ich trwania studenci mają szansę na zaprezentowanie swoich wizji lepszej Europy, a tym samym wzmocnienie uczestnictwa w aktywnej demokracji europejskiej. Rezultatem przedsięwzięcia będzie stworzenie dokumentu - Students’ Agenda for Europe, w którym zawarte zostaną rekomendacje adresowane do decydentów politycznych - w szczególności członków Parlamentu Europejskiego wybranych na nową kadencję 2014-2019. Konwencje będą również doskonałą okazją do bezpośredniej dyskusji i wymiany poglądów z kandydatami na europosłów. Krakowska konwencja, objęta wsparciem finansowym Fundacji, odbyła się 4-9 marca 2014 r i była skoncentrowana na tematyce edukacji, badań naukowych oraz mobilności.     Konferencja „Racjonalne Żywienie” organizowana przez Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie   Konferencja, organizowana 11 kwietnia 2014 roku w Warszawie, to wydarzenie z udziałem naukowców zajmujących się problematyką technologii żywności, dietetyki i rolnictwa ekologicznego. Celem konferencji jest zainicjowanie dyskusji nad problematyką zdrowego odżywania i zagrożeń, jakie niesie ze sobą żywność zmodyfikowana genetycznie. Ideą wydarzenia jest również promocja zdrowego stylu życia, poszerzanie wiedzy o racjonalnym żywieniu oraz rozbudzanie zainteresowania opinii publicznej zdrowiem i problematyką prozdrowotną. Inicjatywa skierowana jest do młodzieży (uczniów i studentów), naukowców i wszystkich pasjonatów zdrowego odżywiania. Patronad nad konferencją objęli: Polskie Towarzystwo Higieniczne, Polskie Towarzystwo Promocji Zdrowego Życia i Żywności, „Food Forum” oraz „Journal of Nutrilife”.     Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych DACH, organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego w Warce.   Konkurs jest inicjatywą nauczycieli języka niemieckiego, którzy za pomocą formy rywalizacji pragną rozbudzać w uczniach ciekawość poznawczą i zainteresowania językowe. Konkurs służy również promocji wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Cele szczegółowe projektu to: przybliżanie kultury, tradycji i zwyczajów krajów niemieckojęzycznych; poznawanie specyfiki kulturowej i realioznawczej krajów niemieckiego obszaru językowego; rozbudzanie ciekawości i otwartości wobec kultur krajów niemieckojęzycznego obszaru językowego; kształtowanie tolerancji wobec innych kultur; kształtowanie umiejętności pracy zespołowej; zachęcanie uczniów do dalszej pracy w zakresie poznawania języka niemieckiego.     Na fotografii: Uczestnicy ubiegłorocznej edycji Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych DACH. >>

II edycja konferencji: Monitorowanie karier absolwentów...

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w II edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Monitorowanie karier zawodowych absolwentów - metody jakościowe i ich rola w badaniach rynku pracy”. Konferencja odbędzie się 5 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zgłoszenia udziału przyjmujemy do 9 maja 2014 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona! Konferencja objęta została patronatem honorowym Programu Ambasadorów Kongresów Polskich.   Zaproszenie i folder informacyjny Konferencji – kliknij!   Program Konferencji – kliknij!   Formularz zgłoszenia – kliknij!   Informacje organizacyjne i opłata konferencyjna – kliknij!     Konferencja „Monitorowanie karier zawodowych absolwentów - metody jakościowe i ich rola w badaniach rynku pracy” poświęcona będzie omówieniu wyzwań, przed jakimi stoją uczelnie w świetle kolejnej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i wprowadzenia systemu monitorowania karier absolwentów opartego o analizę danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W obecnym stanie prawnym obowiązek badania losów absolwentów w celu dostosowywania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy spoczywa na szkołach wyższych. Po wprowadzeniu nowelizacji ustawy zadanie to będzie realizowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wraz z ZUS. Rolą uczelni stanie się natomiast interpretowanie uzyskanych wyników i wprowadzanie działań projakościowych, w tym doskonalenie programów kształcenia, na podstawie wniosków z analizy „zewnętrznej”. Ponadto uczelnie będą mogły nadal prowadzić własne, autorskie badania losów absolwentów, gdyż sprzyja to wysokiej kulturze jakości kształcenia i jest oczekiwane przez instytucje akredytujące (np. Polską Komisję Akredytacyjną). Badania losów absolwentów na poziomie uczelni powinny jednak opierać się na metodach jakościowych, albowiem dane ilościowe nt. rynku pracy i sytuacji absolwentów szkoły wyższe otrzymywać będą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnie powinny więc wypracować skuteczne sposoby budowania relacji z absolwentami oraz znaleźć instrumenty pozwalające śledzić ich losy na rynku pracy w oparciu o narzędzia jakościowe, a nie ilościowe, dominujące dotychczas w praktyce monitorowania karier.     Nasza Konferencja pozwoli odpowiedzieć na pytania:   -Jakie metody badań jakościowych można wykorzystywać w procesie monitorowania karier absolwentów? Które z nich są najskuteczniejsze i dlaczego?   -Jak projektować procedury badania losów absolwentów w nowych warunkach prawnych?   -Czy w monitorowaniu losów absolwentów mają zastosowanie innowacyjne metody badań socjologicznych, takie jak np. metody oparte na e-informacji?   -W jaki sposób wykorzystywać wyniki badań losów absolwentów w procedurach podnoszenia jakości kształcenia i dostosowywania planów i programów studiów do wymogów rynku pracy?   -Jakie „dobre praktyki” w monitorowaniu losów absolwentów stosowane przez najlepsze polskie uczelnie mogą stanowić wzór do naśladowania dla innych?     W trakcie konferencji zaprezentujemy praktyczne rozwiązania stosowane w procesie monitorowania karier absolwentów, z wykorzystaniem narzędzi jakościowych. Przedstawimy także wnioski i zalecenia wynikające z prac Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczące sposobów wykorzystania informacji zwrotnej z badań losów absolwentów w procedurach zapewniania wysokiej jakości kształcenia oraz najczęściej popełniane błędy w tym zakresie.  Celem konferencji jest przekazanie uczestnikom praktycznej, aplikacyjnej wiedzy oraz zaprezentowanie „dobrych praktyk” i pożądanych rozwiązań w dziedzinie monitorowania karier absolwentów.   Do udziału w obradach w charakterze referentów zaprosiliśmy ekspertów zajmujących się problematyką:   -jakości kształcenia, -zarządzania biurami karier, -metodologii badan społecznych, -rynku pracy.   Konferencja będzie miała charakter praktyczny. Organizatorzy pragną zapewnić jej uczestnikom możliwość merytorycznego kontaktu i dyskusji na temat wskazanych powyżej zagadnień.   Konferencja adresowana jest w szczególności do osób odpowiadających na uczelniach (wydziałach) za monitorowanie karier zawodowych absolwentów, zapewnianie jakości kształcenia oraz dostosowywanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy. Zapraszamy w szczególności:   -rektorów, dziekanów, pełnomocników ds. jakości kształcenia, -pracowników biur karier, -specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie procesem dydaktycznym, -przedstawicieli biur i organizacji odpowiedzialnych za budowanie relacji z absolwentami, -naukowców zainteresowanych problematyką rynku pracy, -naukowców zainteresowanych tematyką metod jakościowych w badaniach społecznych.   Wszelkich informacji na temat Konferencji udziela biuro Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, tel.: 32 747-26-03, +48 607-035-169, e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału!     Organizatorzy:   aaa   >>

Grant Fundacji dla konferencji "Jak pisać prace naukowe?"

4 kwietnia 2014 roku w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni, której partnerem jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Celem konferencji, organizowanej pod hasłem „Jak pisać prace naukowe? Gdzie publikować?”, jest przekazanie praktycznych wskazówek na temat przygotowywania publikacji do czasopism z listy MNiSzW i JCR przez studentów, młodych naukowców i kadry akademickie szkół wyższych, jak również przybliżenie uczestnikom szerokiego wachlarza czasopism z wysoką punktacją, wydawanych w Polsce.   Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji prelegentów z Polski i zagranicy, m.in. z USA, Holandii, Niemiec i Białorusi. Uczestnikami biernymi obrad będą studenci uczelni wyższych, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz bibliotekarze. Konferencja odbędzie się w Sali Audytoryjnej Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Katowickiej 68 w Opolu. Komitetowi naukowemu wydarzenia przewodniczy dr n. med. Donata Kurpas z opolskiej PMWSZ, a w jego programie znalazły się referaty m.in. prof. Johna Nezleka (College of William& Mary, Williamsburg VA, USA), mgr Piotra Kocyby (Technische Universität, Chemnitz, Niemcy) i dr hab. Bożeny Mroczek (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska).   Udział w konferencji jest bezpłatny, a zgłoszenia uczestnictwa można przesyłać na adres: gaidae@wsm.opole.pl. Uczestnicy otrzymają certyfikaty z punktami edukacyjnymi Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu (6,5 pkt). Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie internetowej Konferencji – kliknij!   Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wsparła konferencję w formie grantu, a także objęła wydarzenie patronatem honorowym. >>

Pozyskiwanie funduszy europejskich przez samorządy

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Akademia Edukacji Praktycznej „Meritum” zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Pozyskiwanie funduszy przez jednostki samorządu terytorialnego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej", która odbędzie się 7 maja 2014 roku w hotelu Gromada Lotnisko w Warszawie. Celem Konferencji jest upowszechnienie praktycznej, użytkowej wiedzy na temat zasad aplikowania przez  samorządy o środki europejskie w latach 2014-2020 oraz podnoszenie jakości i efektywności działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Zgłoszenia udziału przyjmujemy do 4 kwietnia 2014 roku. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.   UWAGA! Z przykrością informujemy, że z uwagi na niewielką liczbę zgłoszeń konferencja nie odbędzie się (nie utworzyła się grupa szkoleniowa, pozwalająca na przeprowadzenie konferencji). Przepraszamy za zmianę planów i wyrażamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się zorganizować podobne wydarzenie konferencyjne, przy większej frekwencji uczestników. Liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji i mamy nadzieję na współpracę z Państwem w przyszłości.         Patronat honorowy nad konferencją:   -Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie   -Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie   -Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   -prof. dr hab. Edmund Wittbrodt, Przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP   -Agnieszka Pomaska, Przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP           W trakcie konferencji przedstawione będą zagadnienia praktyczne dotyczące zasad pozyskiwania przez jednostki samorządu terytorialnego funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej UE, jak również zaprezentowane zostaną główne kierunki finansowania działalności prorozwojowej JST w okresie 2014-2020. Prelegenci przedstawią także konkretne przykłady projektów „miękkich” i „twardych”, możliwych do realizacji w nowej perspektywie finansowej UE oraz omówią dobre i złe praktyki w działalności samorządów jako beneficjentów funduszy europejskich. Istotną częścią konferencji będzie też dyskusja z udziałem praktyków - specjalistów zajmujących się zawodowo problematyką funduszy europejskich, w trakcie której można będzie zadawać pytania i dzielić się uwagami na temat nowej perspektywy finansowej UE.   Częścią Konferencji jest Ogólnopolski Konkurs pod hasłem "Europejski Sukces w Samorządzie", na najlepszy projekt unijny zrealizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2007-2013. Uczestnikiem Konkursu może zostać jednostka samorządu terytorialnego będąca beneficjentem Programów Operacyjnych na lata 2007-2013, która zrealizowała projekt inwestycyjny (twardy) lub nieinwestycyjny (miękki) w ramach któregoś z Programów Operacyjnych Narodowej Strategii Spójności. Konkurs adresowany jest wyłącznie do jednostek samorządu terytorialnego, których reprezentanci uczestniczyć będą w Konferencji. Udział w Konkursie jest fakultatywny. Oznacza to, że jednostka samorządu terytorialnego, której przedstawiciel weźmie udział w Konferencji, może uczestniczyć w Konkursie, ale nie jest do tego zobligowana. Możliwy jest zatem udział w konferencji bez zgłaszania reprezentowanego samorządu do Konkursu na projekt UE. Zgłoszenie projektu do Konkursu następuję poprzez wypełnienie i przesłanie specjalnego formularza konkursowego. Należy w nim krótko opisać zgłoszony projekt oraz zaprezentować jego atuty (innowacyjność, oryginalność, związek z potrzebami lokalnymi itp.). Formularz jest dostępny tutaj - kliknij! UCZESTNICTWO W KONKURSIE JEST BEZPŁATNE! Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w trakcie Konferencji (7 maja 2014 r.).     Materiały na temat konferencji - do pobrania:   Karta zgłoszenia udziału w Konferencji - kliknij!   Program Konferencji - kliknij! Folder informacyjny Konferencji- kliknij!   Informacje organizacyjne i opłata konferencyjna - kliknij!       Materiały na temat konkursu towarzyszącego Konferencji - do pobrania: Folder informacyjny Konkursu "Europejski Sukces w Samorządzie" - kliknij! Karta zgłoszenia do Konkursu "Europejski Sukces w Samorządzie" - kliknij! Regulamin Konkursu "Europejski Sukces w Samorządzie" - kliknij!       Konferencja adresowana jest do reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego:   -prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów,   -pracowników wydziałów/referatów odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy europejskich,   -kierowników i pracowników instytucji samorządowych,   -radnych,   -przedstawicieli spółek komunalnych,   -doradców samorządowych.     Konferencja pozwoli uczestnikom zdobyć PRAKTYCZNĄ wiedzę:   -jak odnaleźć się w nowych Programach Operacyjnych,   -jak przygotować się do nowej perspektywy finansowej UE i pokonać wyzwania z tym związane,   -jakie obszary działań i projekty samorządowe mogą uzyskać dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej UE,   -jak skutecznie aplikować o fundusze europejskie w okresie 2014-2020,   -jak wykorzystać doświadczenia wynikające z realizacji projektów europejskich w latach 2007-2013 w nowym okresie programowania,   -jak zmienią się procedury finansowania i kwalifikowalności wydatków oraz wytyczne w zakresie prawidłowej realizacji projektów unijnych.     Cele Konferencji: -upowszechnianie praktycznej, użytkowej wiedzy na temat zasad aplikowania przez JST o środki europejskie w nowej perspektywie finansowej UE;   -podnoszenie jakości i efektywności działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych;   -propagowanie dobrych praktyk w finansowaniu działań JST ze źródeł europejskich;   -wspieranie działalności samorządów w zakresie pozyskiwania środków europejskich, w tym środków na inwestycje, naukę, edukację i działalność innowacyjną;   -rozwijanie wśród kadr samorządowych umiejętności przygotowywania wniosków o finansowanie z funduszy unijnych oraz zarządzania projektami europejskimi;   -stworzenie forum wymiany opinii i doświadczeń związanych z działalnością samorządów w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich;   -rozwijanie i umacnianie postaw ukierunkowanych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i uczącego się.     Co wyróżnia naszą konferencję?   -Praktyczny charakter wystąpień prelegentów – eksperci zaproszeni do udziału w obradach poświęcą uwagę zagadnieniom praktycznym, dzieląc się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami i „dobrymi praktykami” związanymi z pozyskiwaniem funduszy europejskich,   -Sprofilowanie tematyki – obrady poświęcone będą kwestiom związanym z pozyskiwaniem funduszy przez samorządy i jednostki im podległe, bez dygresji na temat środków europejskich w sensie ogólnym.   -Doświadczenie prelegentów – do udziału w obradach zaprosiliśmy prelegentów o bogatym doświadczeniu teoretycznym i praktycznym oraz szerokiej wiedzy na temat funduszy strukturalnych, przygotowywania wniosków o dotacje oraz zarządzania projektami europejskimi,   -Ranga prelegentów – w obradach wezmą udział eksperci cieszący się uznaniem w swoich dyscyplinach, reprezentujący instytucje o fundamentalnym znaczeniu w procesach zarządzania funduszami unijnymi, posiadający autorytet, doświadczenie i wartościowy dorobek odnoszący się do tematyki konferencji,   -Możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń – częścią konferencji będzie panel dyskusyjny, który umożliwi uczestnikom swobodną dyskusję, zadawanie pytań prelegentom oraz transfer wiedzy i dobrych praktyk.     Wszelkich informacji na temat Konferencji udzielamy telefonicznie lub e-mailowo: tel.: 32 747-26-03, +48 607-035-169, e-mail: info@edukonferencje.pl.   >>

IV edycja Programu "Uczelnia Liderów"

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń uczelni w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów", współorganizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Program adresowany jest do szkół wyższych (publicznych i niepublicznych), które starają się kształcić absolwentów wyposażonych w szerokie kompetencje zawodowe, dobrze przygotowanych do startu na rynku pracy.   Obecnie trwa ocena formalna nadesłanych zgłoszeń. O jej wyniku uczelnie biorące udział w Programie zostaną poinformowane do dnia 1 kwietnia 2014 roku.   W ramach projektu "Uczelnia Liderów" akredytujemy szkoły wyższe wyróżniające się na rynku edukacyjnym działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością i nowoczesnością oferty kształcenia, nowatorskim podejściem do dydaktyki oraz wysoką jakością nauczania.   Wyniki tegorocznej, IV edycji projektu poznamy w czerwcu 2014 roku, podczas uroczystej Gali Finałowej "Uczelni Liderów" w dostojnych murach Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, jednej z najpiękniejszych, najbardziej reprezentacyjnych auli akademickich w Polsce. Gala połączona będzie z promocją laureatów Programu oraz prezentacją "dobrych praktyk" w zakresie kształcenia akademickiego zgodnego z potrzebami rynku pracy.     Strona internetowa Programu "Uczelnia Liderów 2014" – kliknij!     Podczas tegorocznej edycji "Uczelni Liderów" po raz pierwszy przyznane zostaną certyfikaty i statuetki nadzwyczajne pn. "Najwyższa Jakość Studiów", wprowadzone do Regulaminu Programu w 2014 roku. Wyróżnienia "Najwyższa Jakość Studiów" otrzymają te spośród certyfikowanych szkół wyższych, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej. Ponadto, już po raz drugi, Fundacja przyzna wyróżnienia dodatkowe: srebrne certyfikaty "Uczelnia Liderów". Otrzymają je uczelnie, które po raz trzeci odbiorą laury w naszym programie, a zatem uczelnie nagradzane certyfikatem nieprzerwanie, od trzech lat.     Folder informacyjny "Uczelnia Liderów 2014" – kliknij!   Zgłoszenie i ankieta certyfikacyjna 2014 – kliknij!   Regulamin Programu "Uczelnia Liderów 2014" – kliknij!     Celem Programu "Uczelnia Liderów" jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz wartościowych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, a także wskazywanie kandydatom na studia uczelni kształcących w oparciu o nowoczesne, innowacyjne programy studiów, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Certyfikatem "Uczelnia Liderów" wyróżniamy uczelnie, które - z jednej strony - przywiązują dużą wagę do jakości kształcenia, a z drugiej - wspierają edukację praktyczną swoich studentów i dbają o to, by ich oferta edukacyjna odpowiadała oczekiwaniom pracodawców. Akredytację w Programie "Uczelnia Liderów" otrzymują szkoły wyższe wdrażające najbardziej zaawansowane i innowacyjne systemy poprawy jakości kształcenia, inwestujące we współpracę międzynarodową, współdziałające ze środowiskiem gospodarczym i biznesowym, społecznie odpowiedzialne, przedsiębiorcze, dbające o losy swoich absolwentów i ich perspektywy na rynku pracy.     Dodatkowe informacje - kliknij!     Kontakt:   Biuro Programu "Uczelnia Liderów" tel. 32 747-26-03 kom. 607-035-169 e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl ankieta@uczelnia-liderow.pl     Patronat medialny:   >>

O zapewnianiu jakości kształcenia i akredytacji PKA

10 grudnia 2013 roku w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Akredytacja na kierunkach społecznych, humanistycznych i ekonomicznych po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji”. Przedsięwzięcie zorganizowały wspólnie Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Akademia Edukacji Praktycznej „Meritum”. Była to już trzecia edycja konferencji na temat problematyki akredytacji i jakości kształcenia, która odbyła się dzięki zaangażowaniu naszej Fundacji. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowała Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego.   Konferencja służyła upowszechnianiu wiedzy na temat zasad i narzędzi zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym ze szczególnym uwzględnieniem kierunków społecznych, humanistycznych i ekonomicznych. W charakterze prelegentów wystąpili eksperci Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz specjaliści ds. jakości kształcenia najlepszych polskich uczelni. W trakcie obrad odbyły się również panele umożliwiające zadawanie pytań i bezpośrednią dyskusję z ekspertami na temat akredytacji uczelni i zapewniania jakości kształcenia po wprowadzeniu KRK.   Część merytoryczną konferencji otworzyło wystąpienie prof. dr hab. Kazimierza Przyszczypkowskiego, kierownika Zakładu Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prorektora UAM w latach 2002-2008, eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej III kadencji. Prelegent dokonał refleksji nad kondycją współczesnej edukacji na poziomie wyższym oraz scharakteryzował najważniejsze wyzwania związane z zapewnianiem jakości kształcenia na kierunkach humanistycznych. Odniósł się również do problematyki roli uniwersytetu w zmiennej rzeczywistości społeczno-gospodarczej oraz przedstawił dylematy z tym związane (m.in. masowość czy elitarność, kształcenie dla rynku czy formacyjność, specjalizacja czy interdyscyplinarność).   Prof. dr hab. Stanisław Kondracki z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i ekspert PKA przedstawił zagadnienie przygotowania kierunku studiów do akredytacji programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Krótko omówił rodzaje i modele akredytacji oraz scharakteryzował rodzaje najczęstszych błędów i nieprawidłowości, które spotykają eksperci PKA, dokonując ewaluacji kierunków studiów.  -Ważnym elementem oceny programowej kierunku studiów jest ocena koncepcji kształcenia. Do najczęściej popełnianych błędów w przedstawianiu koncepcji kształcenia należą: brak jasno przedstawionej koncepcji kształcenia, brak powiązania koncepcji kształcenia z misją i strategią uczelni oraz brak udokumentowanego udziału wszystkich grup interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w tworzeniu koncepcji kształcenia. Przedmiotem oceny programowej kierunku studiów jest także proces kształcenia. W jego opisie, przedstawianym do oceny ekspertom PKA, często brakuje wskazania, do jakich kandydatów kierowana jest oferta edukacyjna, niewłaściwie określane są efekty kształcenia i sposoby ich osiągania. Słabością procesu kształcenia jest także słabe powiązanie zakładanych efektów z koncepcją kształcenia i sylwetką absolwenta, nadmierna liczba zakładanych efektów kształcenia oraz brak lub słaba dokumentacja osiągania tych efektów – wyliczał prof. Stanisław Kondracki.   Mgr Grzegorz Laskowski, wieloletni pracownik i ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, szczegółowo omówił rodzaje ocen dokonywanych przez PKA (ocena instytucjonalna i ocena programowa) oraz kryteria, wedle których Komisja ewaluuje uczelnie. Laskowski scharakteryzował również zasady i etapy pracy ekspertów podczas wizytacji oraz zaprezentował statystykę obrazującą wyniki ocen instytucjonalnych PKA w 2012 roku. –Wszystkie wizytacje przeprowadzone w roku 2012 przez Zespół działający w obszarze nauk humanistycznych zakończyły się przyznaniem oceny pozytywnej, choć w trzech przypadkach nastąpiło to w wyniku działań naprawczych podjętych przez uczelnie i opisanych w odpowiedzi na raporty powizytacyjne. W akredytowanych jednostkach sytuacja była stabilna: proces kształcenia wraz systemem zapewnienia jakości działały dobrze, nie budziły zastrzeżeń badania naukowe, polityka kadrowa i finansowa oraz system wsparcia studentów. Jednocześnie konieczność udoskonalania zarówno wewnętrznych systemów zapewnienia jakości, programów studiów (czynniki wewnętrzne), jak i niedofinansowanie jednostek (czynniki zewnętrzne) nie pozwalały na przyznanie większej liczby ocen wyróżniających. Zespół działający w ramach obszaru nauk społecznych w dziedzinie nauk ekonomicznych wyznaczył w roku 2012 do oceny instytucjonalnej 7 podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni publicznych. Zespół zaproponował Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 1 ocenę wyróżniającą i 6 ocen pozytywnych dla wizytowanych Wydziałów. Z kolei Zespół działający w ramach obszaru nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych w 2012 roku przeprowadził 8 wizytacji instytucjonalnych. Przeważały wśród nich oceny pozytywne. Otrzymało je 7 z 8 akredytowanych jednostek. W 1 przypadku jednostka otrzymała ocenę warunkową – mówił Grzegorz Laskowski.   Ważnym elementem konferencji było wystąpienie prof. dr hab. Bożeny Rozwadowskiej z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prelegentka charakteryzowała przykładowe rozwiązania stosowane przez uczelnie w systemach zapewniania jakości kształcenia, z którymi spotkała się podczas prac w PKA. –Systemy zapewniania jakości kształcenia powinny być oparte na własnych doświadczeniach uczelni i autoocenie stosowanych w szkole wyższej rozwiązań. Zakres działania tych systemów to m.in. analiza zasad i organizacji rekrutacji na studia, analiza, ocena i okresowy przegląd programów kształcenia, ocena efektów kształcenia oraz metod ich weryfikacji, ocena prawidłowości obsady zajęć dydaktycznych, przegląd warunków prowadzenia zajęć i  bazy dydaktycznej, ocena jakości obsługi procesu dydaktycznego,  ocena warunków socjalnych osób studiujących, w tym dostępność akademików i warunków uzyskiwania wsparcia finansowego – wymieniała prof. Bożena Rozwadowska, która w dalszej części wystąpienia przedstawiła konkretne rozwiązania i kryteria stosowane przez uczelnie w ramach systemów zapewniania jakości. Rozwiązania te dotyczyły m.in. zasad oceniania przez szkoły wyższe własnych sylabusów, recenzji prac dyplomowych, jakości prac licencjackich i magisterskich, a także narzędzi monitorowania opinii studentów, hospitacji zajęć dydaktycznych czy monitorowania karier absolwentów.   Praktyczne aspekty zarządzania jakością na uczelniach poruszył w swoim referacie dr Bartłomiej Kurzyk, pełnomocnik dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego ds. Jakości Kształcenia. Przedstawił on innowacyjne narzędzia i dobre praktyki w systemie zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania UŁ, które pozwoliły Wydziałowi uzyskać ocenę wyróżniającą w ramach akredytacji instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Przedmiotem referatu B. Kurzyka było omówienie rozwiązań odnoszących się m.in. do projektowania efektów kształcenia, organizacji dydaktyki i wsparcia informatycznego zarządzania jakością. Prelegent scharakteryzował również innowacje dydaktyczne wprowadzone na jego Wydziale, w tym nowatorskie przedmioty włączone do programów nauczania (np. „Ścieżki rozwoju zawodowego”, „Zarządzanie czasem”).   O sposobie kształcenia prawników mówił w swoim referacie prof. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko, kierownik Katedry Prawa Ustrojowego i Praw Człowieka Uniwersytetu Opolskiego, członek PKA III kadencji i ekspert PKA. Scharakteryzował on m.in. wyzwania, jakie stają współcześnie przed absolwentami prawa i administracji oraz wyjaśnił, w jaki sposób na owe wyzwania powinny odpowiadać nowoczesne programy studiów. Przedmiotem rozważań prof. Stanisława L. Stadniczeńko były przede wszystkim kwestie odnoszące się do efektów i treści kształcenia na studiach prawniczych. Prelegent szczegółowo przedstawił  model edukacji administratywistów i prawników wobec wyzwań XXI wieku, koncentrując się na czynnikach determinujących reorientację programu kształcenia i jego treści, modelu kształcenia prawniczego w ramach KRK oraz problemie relacji między tradycyjnym a nowoczesnym schematem edukacyjnym na studiach prawniczych.   Mgr Adam Szot, Rzecznik Praw Studenta przy Parlamencie Studentów RP i ekspert PKA dokonał refleksji nad rolą studentów w procesach zapewniania jakości kształcenia na uczelniach oraz oceny tej jakości. Ekspert odniósł się zarówno do zadań studentów powierzonych im w konkretnych uczelniach, w ramach wewnątrzuczelnianych systemów zapewniania jakości, jak i roli studentów w działaniach projakościowych na poziomie ogólnokrajowym czy międzynarodowym. –Zgodnie z przepisami prawa, w procesie zapewniania jakości i budowy kultury jakości na uczelniach obowiązkowo uczestniczą pracownicy, studenci, absolwenci oraz inni interesariusze szkoły wyższej. Ponadto przedstawiciele studentów zasiadają w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pełnią rolę ekspertów PKA, aktywnie uczestnicząc w jej pracach – mówił Adam Szot, charakteryzując szczegółowo zadania studentów podczas wizytacji akredytacyjnych PKA.   Ostatni referat w programie konferencji przygotowała i wygłosiła dr Monika Stachowiak-Kudła, adiunkt w Katedrze Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, w latach 2005-2012 starszy specjalista w Biurze Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ekspert formalno-prawny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Używając metod klasyfikacyjnych prelegentka oszacowała, czy jakość kształcenia i badań naukowych zależą od stopnia intensywności konkurencji między wydziałami uczelni wyższych. Wyniki dokonanej analizy pozwoliły dr Monice Stachowiak-Kudle udowodnić, że wyższy poziom presji konkurencyjnej współwystępuje z wyższym poziomem jakości ocenionej przez instytucje zewnętrzne w zakresie kształcenia i badań naukowych dla studiów prawniczych.   Konferencję „Akredytacja na kierunkach społecznych, humanistycznych i ekonomicznych po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji” prowadzili prof. dr hab. Dariusz Rott z Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dr Katarzyna Kołakowska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Sesja, która odbyła się w hotelu Gromada Lotnisko, łączyła w sobie walor teoretyczny i praktyczny. Spotkanie miało przede wszystkim charakter aplikacyjny – większość ekspertów zaproszonych do udziału w obradach poświęciła swoją uwagę zagadnieniom praktycznym, dzieląc się z uczestnikami konferencji  swoimi doświadczenia  i „dobrymi praktykami” związanymi z podnoszeniem jakości  kształcenia i procesami akredytacji. W programie znalazły się jednak także wystąpienia o bardziej teoretycznym, refleksyjnym charakterze, co pozwoliło uczestnikom obrad analizować przedstawiane zagadnienia w szerszym, bardziej uniwersalnym kontekście.   Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują za wsparcie redakcjom miesięczników „Forum Akademickie” i „Perspektywy”, które objęły wydarzenie patronatem prasowym oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie za nieodpłatne przekazanie uczestnikom obrad publikacji „Zeszyt dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach”, Warszawa 2013.     Partnerzy medialni konferencji:           >>
Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.