Archiwum aktualności

II edycja konferencji: Monitorowanie karier absolwentów...

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w II edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Monitorowanie karier zawodowych absolwentów - metody jakościowe i ich rola w badaniach rynku pracy”. Konferencja odbędzie się 5 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zgłoszenia udziału przyjmujemy do 9 maja 2014 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona! Konferencja objęta została patronatem honorowym Programu Ambasadorów Kongresów Polskich.   Zaproszenie i folder informacyjny Konferencji – kliknij!   Program Konferencji – kliknij!   Formularz zgłoszenia – kliknij!   Informacje organizacyjne i opłata konferencyjna – kliknij!     Konferencja „Monitorowanie karier zawodowych absolwentów - metody jakościowe i ich rola w badaniach rynku pracy” poświęcona będzie omówieniu wyzwań, przed jakimi stoją uczelnie w świetle kolejnej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i wprowadzenia systemu monitorowania karier absolwentów opartego o analizę danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W obecnym stanie prawnym obowiązek badania losów absolwentów w celu dostosowywania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy spoczywa na szkołach wyższych. Po wprowadzeniu nowelizacji ustawy zadanie to będzie realizowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wraz z ZUS. Rolą uczelni stanie się natomiast interpretowanie uzyskanych wyników i wprowadzanie działań projakościowych, w tym doskonalenie programów kształcenia, na podstawie wniosków z analizy „zewnętrznej”. Ponadto uczelnie będą mogły nadal prowadzić własne, autorskie badania losów absolwentów, gdyż sprzyja to wysokiej kulturze jakości kształcenia i jest oczekiwane przez instytucje akredytujące (np. Polską Komisję Akredytacyjną). Badania losów absolwentów na poziomie uczelni powinny jednak opierać się na metodach jakościowych, albowiem dane ilościowe nt. rynku pracy i sytuacji absolwentów szkoły wyższe otrzymywać będą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnie powinny więc wypracować skuteczne sposoby budowania relacji z absolwentami oraz znaleźć instrumenty pozwalające śledzić ich losy na rynku pracy w oparciu o narzędzia jakościowe, a nie ilościowe, dominujące dotychczas w praktyce monitorowania karier.     Nasza Konferencja pozwoli odpowiedzieć na pytania:   -Jakie metody badań jakościowych można wykorzystywać w procesie monitorowania karier absolwentów? Które z nich są najskuteczniejsze i dlaczego?   -Jak projektować procedury badania losów absolwentów w nowych warunkach prawnych?   -Czy w monitorowaniu losów absolwentów mają zastosowanie innowacyjne metody badań socjologicznych, takie jak np. metody oparte na e-informacji?   -W jaki sposób wykorzystywać wyniki badań losów absolwentów w procedurach podnoszenia jakości kształcenia i dostosowywania planów i programów studiów do wymogów rynku pracy?   -Jakie „dobre praktyki” w monitorowaniu losów absolwentów stosowane przez najlepsze polskie uczelnie mogą stanowić wzór do naśladowania dla innych?     W trakcie konferencji zaprezentujemy praktyczne rozwiązania stosowane w procesie monitorowania karier absolwentów, z wykorzystaniem narzędzi jakościowych. Przedstawimy także wnioski i zalecenia wynikające z prac Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczące sposobów wykorzystania informacji zwrotnej z badań losów absolwentów w procedurach zapewniania wysokiej jakości kształcenia oraz najczęściej popełniane błędy w tym zakresie.  Celem konferencji jest przekazanie uczestnikom praktycznej, aplikacyjnej wiedzy oraz zaprezentowanie „dobrych praktyk” i pożądanych rozwiązań w dziedzinie monitorowania karier absolwentów.   Do udziału w obradach w charakterze referentów zaprosiliśmy ekspertów zajmujących się problematyką:   -jakości kształcenia, -zarządzania biurami karier, -metodologii badan społecznych, -rynku pracy.   Konferencja będzie miała charakter praktyczny. Organizatorzy pragną zapewnić jej uczestnikom możliwość merytorycznego kontaktu i dyskusji na temat wskazanych powyżej zagadnień.   Konferencja adresowana jest w szczególności do osób odpowiadających na uczelniach (wydziałach) za monitorowanie karier zawodowych absolwentów, zapewnianie jakości kształcenia oraz dostosowywanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy. Zapraszamy w szczególności:   -rektorów, dziekanów, pełnomocników ds. jakości kształcenia, -pracowników biur karier, -specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie procesem dydaktycznym, -przedstawicieli biur i organizacji odpowiedzialnych za budowanie relacji z absolwentami, -naukowców zainteresowanych problematyką rynku pracy, -naukowców zainteresowanych tematyką metod jakościowych w badaniach społecznych.   Wszelkich informacji na temat Konferencji udziela biuro Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, tel.: 32 747-26-03, +48 607-035-169, e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału!     Organizatorzy:   aaa   >>

Grant Fundacji dla konferencji "Jak pisać prace naukowe?"

4 kwietnia 2014 roku w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni, której partnerem jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Celem konferencji, organizowanej pod hasłem „Jak pisać prace naukowe? Gdzie publikować?”, jest przekazanie praktycznych wskazówek na temat przygotowywania publikacji do czasopism z listy MNiSzW i JCR przez studentów, młodych naukowców i kadry akademickie szkół wyższych, jak również przybliżenie uczestnikom szerokiego wachlarza czasopism z wysoką punktacją, wydawanych w Polsce.   Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji prelegentów z Polski i zagranicy, m.in. z USA, Holandii, Niemiec i Białorusi. Uczestnikami biernymi obrad będą studenci uczelni wyższych, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz bibliotekarze. Konferencja odbędzie się w Sali Audytoryjnej Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Katowickiej 68 w Opolu. Komitetowi naukowemu wydarzenia przewodniczy dr n. med. Donata Kurpas z opolskiej PMWSZ, a w jego programie znalazły się referaty m.in. prof. Johna Nezleka (College of William& Mary, Williamsburg VA, USA), mgr Piotra Kocyby (Technische Universität, Chemnitz, Niemcy) i dr hab. Bożeny Mroczek (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska).   Udział w konferencji jest bezpłatny, a zgłoszenia uczestnictwa można przesyłać na adres: gaidae@wsm.opole.pl. Uczestnicy otrzymają certyfikaty z punktami edukacyjnymi Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu (6,5 pkt). Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie internetowej Konferencji – kliknij!   Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wsparła konferencję w formie grantu, a także objęła wydarzenie patronatem honorowym. >>

Pozyskiwanie funduszy europejskich przez samorządy

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Akademia Edukacji Praktycznej „Meritum” zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Pozyskiwanie funduszy przez jednostki samorządu terytorialnego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej", która odbędzie się 7 maja 2014 roku w hotelu Gromada Lotnisko w Warszawie. Celem Konferencji jest upowszechnienie praktycznej, użytkowej wiedzy na temat zasad aplikowania przez  samorządy o środki europejskie w latach 2014-2020 oraz podnoszenie jakości i efektywności działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Zgłoszenia udziału przyjmujemy do 4 kwietnia 2014 roku. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.   UWAGA! Z przykrością informujemy, że z uwagi na niewielką liczbę zgłoszeń konferencja nie odbędzie się (nie utworzyła się grupa szkoleniowa, pozwalająca na przeprowadzenie konferencji). Przepraszamy za zmianę planów i wyrażamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się zorganizować podobne wydarzenie konferencyjne, przy większej frekwencji uczestników. Liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji i mamy nadzieję na współpracę z Państwem w przyszłości.         Patronat honorowy nad konferencją:   -Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie   -Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie   -Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   -prof. dr hab. Edmund Wittbrodt, Przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP   -Agnieszka Pomaska, Przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP           W trakcie konferencji przedstawione będą zagadnienia praktyczne dotyczące zasad pozyskiwania przez jednostki samorządu terytorialnego funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej UE, jak również zaprezentowane zostaną główne kierunki finansowania działalności prorozwojowej JST w okresie 2014-2020. Prelegenci przedstawią także konkretne przykłady projektów „miękkich” i „twardych”, możliwych do realizacji w nowej perspektywie finansowej UE oraz omówią dobre i złe praktyki w działalności samorządów jako beneficjentów funduszy europejskich. Istotną częścią konferencji będzie też dyskusja z udziałem praktyków - specjalistów zajmujących się zawodowo problematyką funduszy europejskich, w trakcie której można będzie zadawać pytania i dzielić się uwagami na temat nowej perspektywy finansowej UE.   Częścią Konferencji jest Ogólnopolski Konkurs pod hasłem "Europejski Sukces w Samorządzie", na najlepszy projekt unijny zrealizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2007-2013. Uczestnikiem Konkursu może zostać jednostka samorządu terytorialnego będąca beneficjentem Programów Operacyjnych na lata 2007-2013, która zrealizowała projekt inwestycyjny (twardy) lub nieinwestycyjny (miękki) w ramach któregoś z Programów Operacyjnych Narodowej Strategii Spójności. Konkurs adresowany jest wyłącznie do jednostek samorządu terytorialnego, których reprezentanci uczestniczyć będą w Konferencji. Udział w Konkursie jest fakultatywny. Oznacza to, że jednostka samorządu terytorialnego, której przedstawiciel weźmie udział w Konferencji, może uczestniczyć w Konkursie, ale nie jest do tego zobligowana. Możliwy jest zatem udział w konferencji bez zgłaszania reprezentowanego samorządu do Konkursu na projekt UE. Zgłoszenie projektu do Konkursu następuję poprzez wypełnienie i przesłanie specjalnego formularza konkursowego. Należy w nim krótko opisać zgłoszony projekt oraz zaprezentować jego atuty (innowacyjność, oryginalność, związek z potrzebami lokalnymi itp.). Formularz jest dostępny tutaj - kliknij! UCZESTNICTWO W KONKURSIE JEST BEZPŁATNE! Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w trakcie Konferencji (7 maja 2014 r.).     Materiały na temat konferencji - do pobrania:   Karta zgłoszenia udziału w Konferencji - kliknij!   Program Konferencji - kliknij! Folder informacyjny Konferencji- kliknij!   Informacje organizacyjne i opłata konferencyjna - kliknij!       Materiały na temat konkursu towarzyszącego Konferencji - do pobrania: Folder informacyjny Konkursu "Europejski Sukces w Samorządzie" - kliknij! Karta zgłoszenia do Konkursu "Europejski Sukces w Samorządzie" - kliknij! Regulamin Konkursu "Europejski Sukces w Samorządzie" - kliknij!       Konferencja adresowana jest do reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego:   -prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów,   -pracowników wydziałów/referatów odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy europejskich,   -kierowników i pracowników instytucji samorządowych,   -radnych,   -przedstawicieli spółek komunalnych,   -doradców samorządowych.     Konferencja pozwoli uczestnikom zdobyć PRAKTYCZNĄ wiedzę:   -jak odnaleźć się w nowych Programach Operacyjnych,   -jak przygotować się do nowej perspektywy finansowej UE i pokonać wyzwania z tym związane,   -jakie obszary działań i projekty samorządowe mogą uzyskać dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej UE,   -jak skutecznie aplikować o fundusze europejskie w okresie 2014-2020,   -jak wykorzystać doświadczenia wynikające z realizacji projektów europejskich w latach 2007-2013 w nowym okresie programowania,   -jak zmienią się procedury finansowania i kwalifikowalności wydatków oraz wytyczne w zakresie prawidłowej realizacji projektów unijnych.     Cele Konferencji: -upowszechnianie praktycznej, użytkowej wiedzy na temat zasad aplikowania przez JST o środki europejskie w nowej perspektywie finansowej UE;   -podnoszenie jakości i efektywności działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych;   -propagowanie dobrych praktyk w finansowaniu działań JST ze źródeł europejskich;   -wspieranie działalności samorządów w zakresie pozyskiwania środków europejskich, w tym środków na inwestycje, naukę, edukację i działalność innowacyjną;   -rozwijanie wśród kadr samorządowych umiejętności przygotowywania wniosków o finansowanie z funduszy unijnych oraz zarządzania projektami europejskimi;   -stworzenie forum wymiany opinii i doświadczeń związanych z działalnością samorządów w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich;   -rozwijanie i umacnianie postaw ukierunkowanych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i uczącego się.     Co wyróżnia naszą konferencję?   -Praktyczny charakter wystąpień prelegentów – eksperci zaproszeni do udziału w obradach poświęcą uwagę zagadnieniom praktycznym, dzieląc się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami i „dobrymi praktykami” związanymi z pozyskiwaniem funduszy europejskich,   -Sprofilowanie tematyki – obrady poświęcone będą kwestiom związanym z pozyskiwaniem funduszy przez samorządy i jednostki im podległe, bez dygresji na temat środków europejskich w sensie ogólnym.   -Doświadczenie prelegentów – do udziału w obradach zaprosiliśmy prelegentów o bogatym doświadczeniu teoretycznym i praktycznym oraz szerokiej wiedzy na temat funduszy strukturalnych, przygotowywania wniosków o dotacje oraz zarządzania projektami europejskimi,   -Ranga prelegentów – w obradach wezmą udział eksperci cieszący się uznaniem w swoich dyscyplinach, reprezentujący instytucje o fundamentalnym znaczeniu w procesach zarządzania funduszami unijnymi, posiadający autorytet, doświadczenie i wartościowy dorobek odnoszący się do tematyki konferencji,   -Możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń – częścią konferencji będzie panel dyskusyjny, który umożliwi uczestnikom swobodną dyskusję, zadawanie pytań prelegentom oraz transfer wiedzy i dobrych praktyk.     Wszelkich informacji na temat Konferencji udzielamy telefonicznie lub e-mailowo: tel.: 32 747-26-03, +48 607-035-169, e-mail: info@edukonferencje.pl.   >>

IV edycja Programu "Uczelnia Liderów"

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń uczelni w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów", współorganizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Program adresowany jest do szkół wyższych (publicznych i niepublicznych), które starają się kształcić absolwentów wyposażonych w szerokie kompetencje zawodowe, dobrze przygotowanych do startu na rynku pracy.   Obecnie trwa ocena formalna nadesłanych zgłoszeń. O jej wyniku uczelnie biorące udział w Programie zostaną poinformowane do dnia 1 kwietnia 2014 roku.   W ramach projektu "Uczelnia Liderów" akredytujemy szkoły wyższe wyróżniające się na rynku edukacyjnym działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością i nowoczesnością oferty kształcenia, nowatorskim podejściem do dydaktyki oraz wysoką jakością nauczania.   Wyniki tegorocznej, IV edycji projektu poznamy w czerwcu 2014 roku, podczas uroczystej Gali Finałowej "Uczelni Liderów" w dostojnych murach Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, jednej z najpiękniejszych, najbardziej reprezentacyjnych auli akademickich w Polsce. Gala połączona będzie z promocją laureatów Programu oraz prezentacją "dobrych praktyk" w zakresie kształcenia akademickiego zgodnego z potrzebami rynku pracy.     Strona internetowa Programu "Uczelnia Liderów 2014" – kliknij!     Podczas tegorocznej edycji "Uczelni Liderów" po raz pierwszy przyznane zostaną certyfikaty i statuetki nadzwyczajne pn. "Najwyższa Jakość Studiów", wprowadzone do Regulaminu Programu w 2014 roku. Wyróżnienia "Najwyższa Jakość Studiów" otrzymają te spośród certyfikowanych szkół wyższych, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej. Ponadto, już po raz drugi, Fundacja przyzna wyróżnienia dodatkowe: srebrne certyfikaty "Uczelnia Liderów". Otrzymają je uczelnie, które po raz trzeci odbiorą laury w naszym programie, a zatem uczelnie nagradzane certyfikatem nieprzerwanie, od trzech lat.     Folder informacyjny "Uczelnia Liderów 2014" – kliknij!   Zgłoszenie i ankieta certyfikacyjna 2014 – kliknij!   Regulamin Programu "Uczelnia Liderów 2014" – kliknij!     Celem Programu "Uczelnia Liderów" jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz wartościowych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, a także wskazywanie kandydatom na studia uczelni kształcących w oparciu o nowoczesne, innowacyjne programy studiów, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Certyfikatem "Uczelnia Liderów" wyróżniamy uczelnie, które - z jednej strony - przywiązują dużą wagę do jakości kształcenia, a z drugiej - wspierają edukację praktyczną swoich studentów i dbają o to, by ich oferta edukacyjna odpowiadała oczekiwaniom pracodawców. Akredytację w Programie "Uczelnia Liderów" otrzymują szkoły wyższe wdrażające najbardziej zaawansowane i innowacyjne systemy poprawy jakości kształcenia, inwestujące we współpracę międzynarodową, współdziałające ze środowiskiem gospodarczym i biznesowym, społecznie odpowiedzialne, przedsiębiorcze, dbające o losy swoich absolwentów i ich perspektywy na rynku pracy.     Dodatkowe informacje - kliknij!     Kontakt:   Biuro Programu "Uczelnia Liderów" tel. 32 747-26-03 kom. 607-035-169 e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl ankieta@uczelnia-liderow.pl     Patronat medialny:   >>

O zapewnianiu jakości kształcenia i akredytacji PKA

10 grudnia 2013 roku w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Akredytacja na kierunkach społecznych, humanistycznych i ekonomicznych po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji”. Przedsięwzięcie zorganizowały wspólnie Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Akademia Edukacji Praktycznej „Meritum”. Była to już trzecia edycja konferencji na temat problematyki akredytacji i jakości kształcenia, która odbyła się dzięki zaangażowaniu naszej Fundacji. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowała Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego.   Konferencja służyła upowszechnianiu wiedzy na temat zasad i narzędzi zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym ze szczególnym uwzględnieniem kierunków społecznych, humanistycznych i ekonomicznych. W charakterze prelegentów wystąpili eksperci Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz specjaliści ds. jakości kształcenia najlepszych polskich uczelni. W trakcie obrad odbyły się również panele umożliwiające zadawanie pytań i bezpośrednią dyskusję z ekspertami na temat akredytacji uczelni i zapewniania jakości kształcenia po wprowadzeniu KRK.   Część merytoryczną konferencji otworzyło wystąpienie prof. dr hab. Kazimierza Przyszczypkowskiego, kierownika Zakładu Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prorektora UAM w latach 2002-2008, eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej III kadencji. Prelegent dokonał refleksji nad kondycją współczesnej edukacji na poziomie wyższym oraz scharakteryzował najważniejsze wyzwania związane z zapewnianiem jakości kształcenia na kierunkach humanistycznych. Odniósł się również do problematyki roli uniwersytetu w zmiennej rzeczywistości społeczno-gospodarczej oraz przedstawił dylematy z tym związane (m.in. masowość czy elitarność, kształcenie dla rynku czy formacyjność, specjalizacja czy interdyscyplinarność).   Prof. dr hab. Stanisław Kondracki z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i ekspert PKA przedstawił zagadnienie przygotowania kierunku studiów do akredytacji programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Krótko omówił rodzaje i modele akredytacji oraz scharakteryzował rodzaje najczęstszych błędów i nieprawidłowości, które spotykają eksperci PKA, dokonując ewaluacji kierunków studiów.  -Ważnym elementem oceny programowej kierunku studiów jest ocena koncepcji kształcenia. Do najczęściej popełnianych błędów w przedstawianiu koncepcji kształcenia należą: brak jasno przedstawionej koncepcji kształcenia, brak powiązania koncepcji kształcenia z misją i strategią uczelni oraz brak udokumentowanego udziału wszystkich grup interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w tworzeniu koncepcji kształcenia. Przedmiotem oceny programowej kierunku studiów jest także proces kształcenia. W jego opisie, przedstawianym do oceny ekspertom PKA, często brakuje wskazania, do jakich kandydatów kierowana jest oferta edukacyjna, niewłaściwie określane są efekty kształcenia i sposoby ich osiągania. Słabością procesu kształcenia jest także słabe powiązanie zakładanych efektów z koncepcją kształcenia i sylwetką absolwenta, nadmierna liczba zakładanych efektów kształcenia oraz brak lub słaba dokumentacja osiągania tych efektów – wyliczał prof. Stanisław Kondracki.   Mgr Grzegorz Laskowski, wieloletni pracownik i ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, szczegółowo omówił rodzaje ocen dokonywanych przez PKA (ocena instytucjonalna i ocena programowa) oraz kryteria, wedle których Komisja ewaluuje uczelnie. Laskowski scharakteryzował również zasady i etapy pracy ekspertów podczas wizytacji oraz zaprezentował statystykę obrazującą wyniki ocen instytucjonalnych PKA w 2012 roku. –Wszystkie wizytacje przeprowadzone w roku 2012 przez Zespół działający w obszarze nauk humanistycznych zakończyły się przyznaniem oceny pozytywnej, choć w trzech przypadkach nastąpiło to w wyniku działań naprawczych podjętych przez uczelnie i opisanych w odpowiedzi na raporty powizytacyjne. W akredytowanych jednostkach sytuacja była stabilna: proces kształcenia wraz systemem zapewnienia jakości działały dobrze, nie budziły zastrzeżeń badania naukowe, polityka kadrowa i finansowa oraz system wsparcia studentów. Jednocześnie konieczność udoskonalania zarówno wewnętrznych systemów zapewnienia jakości, programów studiów (czynniki wewnętrzne), jak i niedofinansowanie jednostek (czynniki zewnętrzne) nie pozwalały na przyznanie większej liczby ocen wyróżniających. Zespół działający w ramach obszaru nauk społecznych w dziedzinie nauk ekonomicznych wyznaczył w roku 2012 do oceny instytucjonalnej 7 podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni publicznych. Zespół zaproponował Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 1 ocenę wyróżniającą i 6 ocen pozytywnych dla wizytowanych Wydziałów. Z kolei Zespół działający w ramach obszaru nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych w 2012 roku przeprowadził 8 wizytacji instytucjonalnych. Przeważały wśród nich oceny pozytywne. Otrzymało je 7 z 8 akredytowanych jednostek. W 1 przypadku jednostka otrzymała ocenę warunkową – mówił Grzegorz Laskowski.   Ważnym elementem konferencji było wystąpienie prof. dr hab. Bożeny Rozwadowskiej z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prelegentka charakteryzowała przykładowe rozwiązania stosowane przez uczelnie w systemach zapewniania jakości kształcenia, z którymi spotkała się podczas prac w PKA. –Systemy zapewniania jakości kształcenia powinny być oparte na własnych doświadczeniach uczelni i autoocenie stosowanych w szkole wyższej rozwiązań. Zakres działania tych systemów to m.in. analiza zasad i organizacji rekrutacji na studia, analiza, ocena i okresowy przegląd programów kształcenia, ocena efektów kształcenia oraz metod ich weryfikacji, ocena prawidłowości obsady zajęć dydaktycznych, przegląd warunków prowadzenia zajęć i  bazy dydaktycznej, ocena jakości obsługi procesu dydaktycznego,  ocena warunków socjalnych osób studiujących, w tym dostępność akademików i warunków uzyskiwania wsparcia finansowego – wymieniała prof. Bożena Rozwadowska, która w dalszej części wystąpienia przedstawiła konkretne rozwiązania i kryteria stosowane przez uczelnie w ramach systemów zapewniania jakości. Rozwiązania te dotyczyły m.in. zasad oceniania przez szkoły wyższe własnych sylabusów, recenzji prac dyplomowych, jakości prac licencjackich i magisterskich, a także narzędzi monitorowania opinii studentów, hospitacji zajęć dydaktycznych czy monitorowania karier absolwentów.   Praktyczne aspekty zarządzania jakością na uczelniach poruszył w swoim referacie dr Bartłomiej Kurzyk, pełnomocnik dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego ds. Jakości Kształcenia. Przedstawił on innowacyjne narzędzia i dobre praktyki w systemie zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania UŁ, które pozwoliły Wydziałowi uzyskać ocenę wyróżniającą w ramach akredytacji instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Przedmiotem referatu B. Kurzyka było omówienie rozwiązań odnoszących się m.in. do projektowania efektów kształcenia, organizacji dydaktyki i wsparcia informatycznego zarządzania jakością. Prelegent scharakteryzował również innowacje dydaktyczne wprowadzone na jego Wydziale, w tym nowatorskie przedmioty włączone do programów nauczania (np. „Ścieżki rozwoju zawodowego”, „Zarządzanie czasem”).   O sposobie kształcenia prawników mówił w swoim referacie prof. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko, kierownik Katedry Prawa Ustrojowego i Praw Człowieka Uniwersytetu Opolskiego, członek PKA III kadencji i ekspert PKA. Scharakteryzował on m.in. wyzwania, jakie stają współcześnie przed absolwentami prawa i administracji oraz wyjaśnił, w jaki sposób na owe wyzwania powinny odpowiadać nowoczesne programy studiów. Przedmiotem rozważań prof. Stanisława L. Stadniczeńko były przede wszystkim kwestie odnoszące się do efektów i treści kształcenia na studiach prawniczych. Prelegent szczegółowo przedstawił  model edukacji administratywistów i prawników wobec wyzwań XXI wieku, koncentrując się na czynnikach determinujących reorientację programu kształcenia i jego treści, modelu kształcenia prawniczego w ramach KRK oraz problemie relacji między tradycyjnym a nowoczesnym schematem edukacyjnym na studiach prawniczych.   Mgr Adam Szot, Rzecznik Praw Studenta przy Parlamencie Studentów RP i ekspert PKA dokonał refleksji nad rolą studentów w procesach zapewniania jakości kształcenia na uczelniach oraz oceny tej jakości. Ekspert odniósł się zarówno do zadań studentów powierzonych im w konkretnych uczelniach, w ramach wewnątrzuczelnianych systemów zapewniania jakości, jak i roli studentów w działaniach projakościowych na poziomie ogólnokrajowym czy międzynarodowym. –Zgodnie z przepisami prawa, w procesie zapewniania jakości i budowy kultury jakości na uczelniach obowiązkowo uczestniczą pracownicy, studenci, absolwenci oraz inni interesariusze szkoły wyższej. Ponadto przedstawiciele studentów zasiadają w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pełnią rolę ekspertów PKA, aktywnie uczestnicząc w jej pracach – mówił Adam Szot, charakteryzując szczegółowo zadania studentów podczas wizytacji akredytacyjnych PKA.   Ostatni referat w programie konferencji przygotowała i wygłosiła dr Monika Stachowiak-Kudła, adiunkt w Katedrze Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, w latach 2005-2012 starszy specjalista w Biurze Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ekspert formalno-prawny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Używając metod klasyfikacyjnych prelegentka oszacowała, czy jakość kształcenia i badań naukowych zależą od stopnia intensywności konkurencji między wydziałami uczelni wyższych. Wyniki dokonanej analizy pozwoliły dr Monice Stachowiak-Kudle udowodnić, że wyższy poziom presji konkurencyjnej współwystępuje z wyższym poziomem jakości ocenionej przez instytucje zewnętrzne w zakresie kształcenia i badań naukowych dla studiów prawniczych.   Konferencję „Akredytacja na kierunkach społecznych, humanistycznych i ekonomicznych po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji” prowadzili prof. dr hab. Dariusz Rott z Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dr Katarzyna Kołakowska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Sesja, która odbyła się w hotelu Gromada Lotnisko, łączyła w sobie walor teoretyczny i praktyczny. Spotkanie miało przede wszystkim charakter aplikacyjny – większość ekspertów zaproszonych do udziału w obradach poświęciła swoją uwagę zagadnieniom praktycznym, dzieląc się z uczestnikami konferencji  swoimi doświadczenia  i „dobrymi praktykami” związanymi z podnoszeniem jakości  kształcenia i procesami akredytacji. W programie znalazły się jednak także wystąpienia o bardziej teoretycznym, refleksyjnym charakterze, co pozwoliło uczestnikom obrad analizować przedstawiane zagadnienia w szerszym, bardziej uniwersalnym kontekście.   Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują za wsparcie redakcjom miesięczników „Forum Akademickie” i „Perspektywy”, które objęły wydarzenie patronatem prasowym oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie za nieodpłatne przekazanie uczestnikom obrad publikacji „Zeszyt dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach”, Warszawa 2013.     Partnerzy medialni konferencji:           >>

Finał III edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji”

27 listopada br. w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji”. Już po raz trzeci przedstawiciele samorządów z całej Polski odebrali dokumenty poświadczające pozytywny wynik postępowania akredytacyjnego przeprowadzonego przez zespół ekspertów Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” trafiły do 52 gmin i powiatów, które – w opinii ekspertów - wyróżniają się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw gospodarki wiedzy na poziomie lokalnym.   Program „Samorządowy Lider Edukacji” realizowany jest od 2011 roku, wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC. Honorowy patronat nad projektem sprawuje prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Ideą Programu jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Program "Samorządowy Lider Edukacji" ma charakter akredytacji środowiskowej. Komisja ekspertów, pod kierunkiem prof. Dariusza Rotta, członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katolicki Uniwersytet Lubelski) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł "Samorządowego Lidera Edukacji".     Lista gmin i powiatów certyfikowanych w roku 2013 - kliknij!     Strona Programu "Samorządowy Lider Edukacji" - kliknij!     -Komisja dokonująca certyfikacji samorządów bada m.in. jakość oferty edukacyjnej gmin, efektywność polityki inwestycyjnej w dziedzinie oświaty czy skuteczność w pozyskiwaniu i wydatkowaniu funduszy zewnętrznych na szkolnictwo i programy edukacyjne – tłumaczy Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. -Program „Samorządowy Lider Edukacji” to szansa na promocję gmin i powiatów mogących pochwalić się sukcesami w sferze lokalnej polityki edukacyjnej, ale także możliwość uzyskania cennej informacji zwrotnej na temat działań samorządu w zakresie edukacji i nauki, co sprzyja realizowaniu polityki projakościowej, opartej na zaleceniach audytorów zewnętrznych. Samorządy, zapoznając się z opiniami ekspertów z komisji certyfikacyjnej, dowiadują się, czy należy utrzymywać dotychczasowy kurs w lokalnej polityce edukacyjnej, czy też warto skorygować swoje działania w tej dziedzinie i w jakim zakresie – dodaje.   Najważniejsze cele Programu „Samorządowy Lider Edukacji” to udzielanie samorządom wsparcia, mającego na celu podnoszenie efektywności lokalnej polityki edukacyjnej, upowszechnianie „dobrych praktyk” w edukacji i zarządzaniu oświatą, promowanie samorządów legitymujących się osiągnięciami w dziedzinie wspierania szkolnictwa, nauki i innowacji w kształceniu, zwiększanie zainteresowania społeczności lokalnych działaniami samorządów w dziedzinie edukacji, zwiększanie potencjału inwestycyjnego samorządów poprzez akcentowanie ich osiągnięć w dziedzinie budowania gospodarki opartej na wiedzy, jak również propagowanie wysokich standardów edukacyjnych.     -W auli Collegium Nowym Uniwersytetu Jagiellońskiego już po raz trzeci wręczyliśmy dokumenty poświadczające pozytywny wynik procedury akredytacyjnej „Samorządowy Lider Edukacji” gminom i powiatom, które skutecznie podejmują wysiłki zorientowane na zapewnianie wysokiej jakości kształcenia i podnoszenie poziomu efektywności w zarządzaniu systemem oświaty, w sposób zgodny z wymaganiami dzisiejszego świata, który socjologie słusznie nazywają „światem na krawędzi chaosu”. W tym chaotycznym świecie w edukacji liczy się to wszystko, co uczy adaptacji do zmieniających się warunków: nieszablonowość działań, indywidualizacja nauczania, twórcze podejście do pracy z uczniem, ale także do zarządzania szkołą, która – by kształtować elastyczności u tych, którzy opuszczają jej mury – sama musi być elastyczna, dynamiczna, innowacyjna, nietuzinkowa. Bardzo się cieszę, że mogę kierować te słowa do samorządów, które są liderami tak rozumianej edukacji. Oceniając samorządy, w tym roku zwracaliśmy szczególną uwagę, na ile podejmowane przez nie formy aktywności wykraczają poza standard działań oświatowych, poza schemat, poza ustawowe minimum, na ile podejmowane przez gminy i powiaty inicjatywy są zgodne z lokalnymi uwarunkowaniami i potrzebami, na ile cechuje je innowacyjność, oryginalność, niesztampowość. W opinii komisji takich inicjatyw jest w polskich samorządach coraz więcej, co oczywiście nie oznacza, że nie dostrzegamy w nich problemów. Gminy i powiaty borykają się z ograniczeniami finansowymi i skutkami niżu demograficznego. Powoduje to w szczególności zawirowania związane z racjonalizacją sieci szkół, szczególnie dolegliwe społeczne i wywołujące rozliczne kontrowersje – mówiła w trakcie gali finałowej Programu Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Uczestników III edycji programu „Samorządowy Lider Edukacji” oceniali przedstawiciele polskiej nauki, pracownicy uczelni posiadający wiedzę, doświadczenie i dorobek (teoretyczny lub praktyczny) w dziedzinie edukacji. W komisji certyfikacyjnej zasiadali m.in.: prof. dr. hab. Dariusz Rott, członek prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej, prof. Krzysztof Czekaj – socjolog miasta, profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, prof. Maciej Mitręga – specjalista w dziedzinie zarządzania, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. Halina Rusek – socjolog, była prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr Zbigniew Widera, pedagog i ekonomista, prezes Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. Piotr Wilczek - wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, profesor wizytujący Uniwersytetu w Chicago.   Procedura przyznawania certyfikatów w ramach programu „Samorządowy Lider Edukacji” przebiega dwuetapowo. Etapem pierwszym jest audyt formalny, w którym eksperci badają formalno-prawne aspekty działalności samorządów oraz poprawność i jakość aplikacji akredytacyjnej. Kluczowym etapem certyfikacji jest etap drugi, czyli audyt merytoryczny. W jego trakcie naukowcy  analizują i oceniają działania i osiągnięcia samorządów oraz przyznają poszczególnym gminom i powiatom biorącym udział w projekcie punkty rankingowe. Każdy samorząd ocenia niezależnie od siebie 2 recenzentów. Ich ocena odbywa się na podstawie: raportów samooceny przygotowanych przez samorządy, analizy dokumentacji (np. regulaminów stypendialnych, projektów europejskich), badań społecznych przeprowadzanych w toku akredytacji, informacji pozyskanych z instytucji publicznych, informacji pozyskanych od środowisk lokalnych, danych Systemu Informacji Oświatowej itd. Recenzenci mogą również  zapoznawać się z działaniami samorządów w trakcie wizyt studyjnych w gminie lub powiecie uczestniczącym w programie certyfikacji. Każdy z recenzentów oceniających dane zgłoszenie przyznaje uczestnikowi Programu od 0 do 50 punktów rankingowych. Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” przyznaje się gminom i powiatom, które uzyskały w procedurze certyfikacyjnej co najmniej 65 punktów na 100 możliwych.   Podczas uroczystości finałowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie certyfikaty wręczono 52 gminom i powiatom w pięciu kategoriach:   -gmina do 20.000 mieszkańców, -gmina o liczbie mieszkańców od 20.001 do 50.000, -gmina o liczbie od 50.001 do 100.000, -gmina o liczbie mieszkańców powyżej 100.000 -powiat (ziemski).   Zarząd Fundacji dodatkowo uhonorował te gminy i powiaty, które w procedurze certyfikacyjnej uzyskały najwięcej punktów rankingowych. Były wśród nich samorządy nagrodzone maksymalną liczbą punktów (100). JST ocenione najwyżej otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy „Primus”. W tym gronie znalazły się następujące samorządy:   Aleksandrów Łódzki Bydgoszcz Dąbrowa  Białostocka Górno Grębocice Jarosław Krasnystaw Kutno Lesznowola Lublin Mińsk Mazowiecki Niemce Siedlce Zielona Góra Zielonki   Jak co roku Fundacja przyznała również statuetki „Mecenas Wiedzy” dla prezydentów, wójtów i burmistrzów certyfikowanych gmin, którzy wyróżniają się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz  rozwoju i promowania w swoich jednostkach nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Wyróżnienia „Mecenas Wiedzy” otrzymali:   Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni Piotr Przytocki, Prezydent Krosna Leszek Trębski, Prezydent Skierniewic Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Ełku Irena Rogowska, Wójt Gminy Lubin Piotr Iwanus, Burmistrz Czerwieńska Barbara Galicz, Burmistrz Tarczyna Zdzisław Martyna, Burmistrz Korfantowa     W trakcie uroczystości finałowej III edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” gratulacje laureatom złożył przewodniczący komisji certyfikacyjnej, prof. Dariusz Rott. –W certyfikowanych samorządach dostrzegliśmy bardzo wiele dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w edukacji. Coraz więcej gmin i powiatów w sferze organizacji i kierowania oświatą wprowadza mechanizmy zarządzania strategicznego i tzw. nowego zarządzania publicznego. Gminy świetnie radzą sobie z pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy unijnych na szkolnictwo, a ponadto ich działania w obszarze edukacji wyraźnie wykraczają poza ustawowe minimum, poza standard wynikający z przepisów prawa.  Silną stroną certyfikowanych samorządów jest dobrze zorganizowany system zajęć pozalekcyjnych, na poziomie lokalnym przybywa też dobrych praktyk w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych czy pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym. Samorządy odważnie stawiają na rozwiązania innowacyjne, realizują, nierzadko ogromnym wysiłkiem budżetowym, nietuzinkowe pomysły, wdrażają oryginalne formy aktywności edukacyjnej, adresowane do różnych grup wiekowych. Miasta i powiaty stają się pod tym względem coraz bardziej kreatywne. I właśnie tej kreatywności serdecznie Państwu gratuluję – mówił prof. Dariusz Rott.               Patronat medialny: >>

Fundacyjny Mikołaj odwiedzi sosnowiecki Dom Dziecka

"Grudniowa paczka z książką” – pod takim hasłem, już drugi rok z rzędu, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego prowadzi akcję, w ramach której ofiarowuje książki i inne pomoce dydaktyczne dla maluchów z sosnowieckich domów dziecka. Tym razem, z okazji zbliżającego się Mikołaja, Fundacja podaruje dzieciakom bestsellery wydawnicze z kręgu literatury popularnonaukowej. Książki trafią do najmłodszych już 6 grudnia br.   Fundacyjny Święty Mikołaj przygotował w tym roku paczki z książkami dla podopiecznych Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 4 w Sosnowcu. Znajdują się w nich publikacje o wysokiej wartości edukacyjnej, które dzieci będą mogły wykorzystać w szkole, jak i w samodzielnej nauce. Publikacje pozwolą dzieciom zdobyć nową wiedzę oraz rozwijać ich zainteresowania i pasje. Książkowe podarunki trafią do uczniów legitymujących się dobrymi wynikami w nauce i uzdolnieniami dydaktycznymi.   –Mikołaj zadbał o to, by literatura, która trafi do maluchów, łączyła w sobie wartość merytoryczną i rozrywkową. W paczkach pojawią się książki ciekawe, pogodne, a przede wszystkim mądre, czyli takie, w których autorzy zwracają się do najmłodszego czytelnika normalnym językiem i tłumaczą mu świat jak partnerowi, a nie upraszczają go, uznając, że dziecko i tak niczego nie zrozumie – mówi Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Święty Mikołaj przygotował dla najmłodszych publikacje poświęcone przyrodzie, geografii, historii i astronomii. Książki są bogato ilustrowane i pochodzą z oferty najlepszych, polskich i światowych oficyn wydawniczych. Lista publikacji, które włączono do podarunków w ramach „Grudniowej paczki z książką”, przygotowana została przez zespół psychologów i pedagogów Fundacji, którzy swoje wybory konsultowali z dziećmi, wsłuchując się w ich opinie i potrzeby.   Wszystkim najmłodszym czytelnikom obdarowanym książkami przez fundacyjnego Świętego Mikołaja życzymy miłej lektury! >>

Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego

26 listopada br. w Warszawie odbędzie się IV edycja konferencji „Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego” organizowana przez firmę MultiTrain, pod patronatem honorowym Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Spotkanie, adresowane w szczególności do przedstawicieli władz uczelni oraz reprezentantów działów IT szkół wyższych, poświęcone będzie upowszechnieniu wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi informatycznych i możliwości ich zastosowania w praktyce działalności instytucji akademickich.   Środowisko elektroniczne szkolnictwa wyższego jest w obecnym czasie wyzwaniem dla każdej uczelni. Władze uczelni dążą do doskonalenia istniejących funkcjonalności, wybierając nowe, innowacyjne technologie. W takim środowisku powstaje szansa na rozwój uczelni oraz wspomaganie samodzielnej nauki. Zastosowanie narzędzi teleinformatycznych pozwala na zwiększenie efektywności pracy dydaktyków i studentów.   W trakcie konferencji można będzie wysłuchać prelekcji i wykładów m.in. na temat e-learningu, narzędzi do zarządzania majątkiem uczelni oraz prowadzenia działań marketingowych i PR w środowisku wirtualnym. Złoty Partner konferencji, firma AXENCE, w ramach swoich działań udostępni nieodpłatnie uczestnikom obrad swoje flagowe rozwiązanie Axence nVision do celów dydaktycznych. Ponadto można będzie zapoznać się z ofertą innych partnerów konferencji, tj. firm: Axence, Versim, Enetrasys i OPTeam.     Główne obszary tematyczne konferencji:   -zarządzanie dziekanatem -systemy zabezpieczeń na uczelni -systemy antyplagiatowe -systemy kontroli dostępu -elektroniczna Legitymacja Studencka -elektroniczny obieg dokumentów i informacji -zastosowanie podpisu elektronicznego -bezpieczeństwo infrastruktury IT -ochrona danych osobowych -zarządzanie kapitałem ludzkim uczelni   Bezpłatnie w konferencji mogą wziąć udział przedstawicieli władz publicznych i niepublicznych szkół wyższych:   -rektorzy -kanclerze -dziekani -dyrektorzy/ kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.   Każdy z uczestników w ramach udziału w konferencji otrzymuje materiały konferencyjne, możliwość skorzystania z poczęstunku, dostęp do prezentacji (po zakończeniu konferencji) oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji.   Kontakt: Agnieszka Różnicka Koordynator Projektu mail: agnieszka.roznicka@multitrain.pl tel. 721 729 134   Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie firmy MultiTrain – kliknij!   Serdecznie zapraszamy do udziału!         >>
Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.