Archiwum aktualności

Monitorowanie karier absolwentów – konferencja

5 czerwca 2014 roku odbyła się w Warszawie Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Monitorowanie karier zawodowych absolwentów - metody jakościowe i ich rola w badaniach rynku pracy”, poświęcona omówieniu wyzwań, przed jakimi stoją uczelnie w świetle kolejnej nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” i wprowadzenia systemu monitorowania karier absolwentów opartego o analizę danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Konferencję zorganizowała Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem wydarzenia była również Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.   W warszawskiej konferencji wzięło udział ponad 100 osób – pracowników akademickich biur karier, przedstawicieli władz rektorskich i dziekańskich i pełnomocników ds. jakości kształcenia. Uczestnicy obrad reprezentowali uczelnie publiczne i niepubliczne z całej Polski. W trakcie konferencji mogli oni wysłuchać wystąpień ekspertów: socjologów, metodologów badań jakościowych, specjalistów z zakresu zarządzania jakością kształcenia. Konferencję prowadzili wspólnie prof. dr hab. Dariusz Rott oraz prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.   W obecnym stanie prawnym obowiązek badania losów absolwentów w celu dostosowywania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy spoczywa na szkołach wyższych. Po wprowadzeniu nowelizacji ustawy zadanie to będzie realizowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wraz z ZUS. Rolą uczelni stanie się natomiast interpretowanie uzyskanych wyników i wprowadzanie działań projakościowych, w tym doskonalenie programów kształcenia, na podstawie wniosków z analizy „zewnętrznej”. Ponadto uczelnie będą mogły nadal prowadzić własne, autorskie badania losów absolwentów, gdyż sprzyja to wysokiej kulturze jakości kształcenia i jest oczekiwane przez instytucje akredytujące (np. Polską Komisję Akredytacyjną). Badania losów absolwentów na poziomie uczelni powinny jednak opierać się na metodach jakościowych, albowiem dane ilościowe nt. rynku pracy i sytuacji absolwentów szkoły wyższe otrzymywać będą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnie powinny więc wypracować skuteczne sposoby budowania relacji z absolwentami oraz znaleźć instrumenty pozwalające śledzić ich losy na rynku pracy w oparciu o narzędzia jakościowe, a nie ilościowe, dominujące dotychczas w praktyce monitorowania karier. Zorganizowana w Warszawie konferencja służyła szczegółowemu omówieniu kwestii dotyczących roli badań jakościowych w procedurach monitorowania karier zawodowych absolwentów.   Konferencję otworzyli wspólnie Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która przedstawiła jej główne założenia i tematykę oraz prof. dr hab. Jan Turyna, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, który wskazał na rolę monitorowania losów absolwentów w praktyce zarządzania jednostką organizacyjną szkoły wyższej. Następnie swoje wystąpienie przedstawił prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, prorektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, zapoznając słuchaczy z aktualnym stanem prawnym w zakresie obowiązku monitorowania losów zawodowych absolwentów oraz kształtem projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w części, w której dotyczy on działalności biur karier. W pierwszej części konferencji głos zabrali także dr Mikołaj Jasiński i mgr Tomasz Zając z Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowcy przedstawili wnioski z projektu badawczego, którego celem było opracowanie uniwersalnej metodologii badań losów absolwentów uczelni wyższych opartej na danych z rejestrów administracji publicznej, w tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wyniki projektu są bowiem wykorzystywane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pracach nad wprowadzeniem nowego modelu monitorowania karier absolwentów.   Kolejne wystąpienie zaprezentowała dr Barbara Worek z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referat był poświęcony roli narzędzi jakościowych, takich jak wywiady zindywidualizowane oraz wywiady on-line w monitorowaniu ścieżek rozwoju zawodowego na rynku pracy. Z kolei referat dr Jolanty Lisek-Michalskiej z Uniwersytetu Łódzkiego dotyczył zasad przeprowadzania badań fokusowych i ich znaczenia w badaniach losów absolwentów.   W dalszej części konferencji referat wygłosiła dr Joanna Konieczna-Sałamatin z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, która przedstawiła metodologię oraz wnioski z badań absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego z wykorzystaniem narzędzi jakościowych. Natomiast Grażyna Śliwińska, kierownik Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie podzieliła się z uczestnikami obrad doświadczeniami i dobrymi praktykami AGH w badaniach losów zawodowych absolwentów, omawiając m.in. wykorzystywane przez uczelnię narzędzia gromadzenia danych oraz zasady przygotowywania raportów z badań.   Interesującym dopełnieniem konferencji był referat Małgorzaty Pałys i Katarzyny Pałys z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, które przedstawiły możliwości wykorzystania instrumentów elektronicznych w monitorowaniu karier absolwentów, omawiając m.in. rolę metody CATI (Computer Assisted Telephone Interview) w śledzeniu losów młodych ludzi na rynku pracy.   Konferencję zakończył krótki referat prof. WSH dr hab. Michała Kaczmarczyka z Wyższej Szkoły Humanitas, który - na podstawie analizy raportów z wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej - przedstawił wnioski i rekomendacje dotyczące zasad wykorzystywania wniosków z badania losów absolwentów w procedurach zapewniania wysokiej jakości kształcenia na uczelniach.   Konferencja „Monitorowanie karier zawodowych absolwentów - metody jakościowe i ich rola w badaniach rynku pracy” to kolejna inicjatywa Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, mająca na celu popularyzację w środowiskach akademickich wiedzy na temat jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym. Wcześniej Fundacja była organizatorem m.in. trzech edycji konferencji na temat akredytacji kierunków studiów po wprowadzeniu Krajowych Ram Kwalifikacji.   Warszawska konferencja odbyła się pod patronatem Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Kolejna konferencja Fundacji, poświęcona problematyce akredytacji uczelni i dobrym praktykom w budowaniu kultury jakości kształcenia, odbędzie się jesienią 2014 roku.         Organizatorzy:                                             Partner konferencji:   aaa aaaa     >>

IV edycja Programu "Samorządowy Lider Edukacji"

4 lipca br. zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji”. Ideą Programu jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, promowanie gmin i powiatów, które posiadają szczególne osiągnięcia w obszarze lokalnej polityki edukacyjnej, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze oświatowej. Program „Samorządowy Lider Edukacji”, realizowany od 2011 roku, jest inicjatywą środowisk naukowych, a w komisji konkursowej oceniającej samorządy zasiadają reprezentanci wybranych uczelni wyższych z całej Polski (m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach).   Ocena aplikacji nadesłanych w IV edycji Programu zakończyła się w połowie września br. Oficjalne ogłoszenie wyników Programu odbędzie się podczas Gali w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego z końcem października 2014 roku.   Tegoroczna edycja Programu ma charakter szczególny, po raz pierwszy przyznamy bowiem statuetki nadzwyczajne – Srebrne Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji”. Otrzymają je gminy i powiaty, które po raz czwarty odbiorą laury w naszym Programie, a zatem JST nagradzane certyfikatem nieprzerwanie, od 4 lat. Szczególne będzie także miejsce rozstrzygnięcia konkursu – laureatów zaprosimy bowiem do jednej z najpiękniejszych, najbardziej reprezentacyjnych i zabytkowych sal uniwersyteckich w Polsce, stanowiących symbol niezwykłej architektury baroku.   Już od czterech lat z powodzeniem akredytujemy gminy i powiaty wyróżniające się na tle innych jednostek terytorialnych osiągnięciami w dziedzinie wspierania edukacji, nauki i innowacji w kształceniu oraz aktywną działalnością na rzecz rozwoju środowisk oświatowych. W ubiegłym roku w Programie „Samorządowy Lider Edukacji” przyznano 52 certyfikaty dla gmin i powiatów z całej Polski.  -Certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji” wyróżniamy gminy i powiaty, które przywiązują dużą wagę do jakości kształcenia, a inwestowanie w edukację traktują jako fundamentalną wartość.   Akredytację w Programie otrzymują samorządy, które w sposób szczególny dbają o szkolnictwo na swoim terenie, uważają, że rozwój edukacji i nauki to świadectwo nowoczesności i wysokich ambicji JST, wyróżniają się pod względem inwestycji w oświatę i jej infrastrukturę, aktywnie wspierają rozwój kultury lokalnej oraz są organami prowadzącymi szkół o znaczących osiągnięciach dydaktycznych, organizatorskich, kulturalnych lub sportowych – wylicza Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Tytuły „Samorządowego Lidera Edukacji” przyznaje Komisja Ekspercka złożona z naukowców reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. Komisja pracuje pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza Rotta, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2005-2013 członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zasiadają w niej m.in. prof. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski), prof. Halina Rusek (Uniwersytet Śląski), prof. Krzysztof Czekaj (Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej) i prof. Maciej Mitręga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).   Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Programu – kliknij!   Zgłoszenie i ankieta – kliknij!   Folder informacyjny – kliknij!   Warunkiem uczestnictwa w Programie „Samorządowy Lider Edukacji” jest wypełnienie i nadesłanie na adres Biura Programu zgłoszenia i ankiety samooceny. Zgłoszenia i ankiety przyjmujemy w terminie do 4 lipca 2014 roku. Zgłoszenie należy przesłać zarówno drogą elektroniczną, jak i pocztą tradycyjną na adresy: ankieta@fundacja-edukacja.org.pl oraz Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1 lok. 9, 41-200 Sosnowiec. Ankietę należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres ankieta@fundacja-edukacja.org.pl.   Zapraszamy do udziału w naszym projekcie! Będzie nam miło gościć Państwa w gronie uczestników IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów RP „Samorządowy Lider Edukacji”. >>

Uczelnia na miarę potrzeb

27 maja br. w Krakowie odbędzie się V edycja konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb. Technologie wspierające organizację oraz działalność naukowo-dydaktyczną na Uczelni Wyższej", skierowana do przedstawicieli władz publicznych i niepublicznych szkół wyższych. Udział w obradach jest bezpłatny dla przedstawicieli uczelni. Wydarzenie organizuje firma Multitrain.   -Doskonalenie form komunikacji, wsparcie działań dydaktycznych, nowe technologie, przepływ informacji - to tylko część istotnych elementów nowoczesnej uczelni. W takim środowisku powstaje szansa na szybszy rozwój szkoły wyższej, a także zwiększenie efektywności pracy dydaktyków jak i studentów. O zagadnieniach z tym związanych będziemy dyskutować w trakcie konferencji – informuje Beata Antonowicz z firmy Multitrain.     Patronat honorowy nad konferencją objęła Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Tematy, które zostaną poruszone w trakcie obrad, to m.in.: zarządzanie dziekanatem, systemy zabezpieczeń na uczelni, systemy antyplagiatowe, systemy kontroli dostępu, elektroniczna Legitymacja Studencka, elektroniczny obieg dokumentów i informacji, zastosowanie podpisu elektronicznego, bezpieczeństwo infrastruktury IT, ochrona danych osobowych, zarządzanie kapitałem ludzkim uczelni.   Konferencja adresowana jest do przedstawicieli władz publicznych i niepublicznych szkół wyższych: rektorów, kanclerzy, dziekanów oraz dyrektorów/kierowników oraz pracowników działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, IT.     Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Konferencji – kliknij!     Zgłoszenie udziału – kliknij!     Kontakt:   Agnieszka Różnicka Koordynator Projektu Tel: +48 721 729 134 mail: agnieszka.roznicka [at] multitrain.pl >>

Bezpłatna platforma e-learningowa już dostępna

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza do zapoznania się z nową platformą internetową  e-wsiz, na której można bezpłatnie korzystać z kursów e-learning. Uruchomienie platformy stanowi element  projektu „System digitalizacji procesu kształcenia na uczelni wyższej – E-edukator”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej III „Społeczeństwo Informacyjne”. Patronat nad projektem objęła Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Kursy e-wsiz adresowane są do wszystkich, niezależnie od wieku, którzy chcą nauczyć się czegoś nowego lub pogłębić wiedzę z danej tematyki, a w szczególności do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli akademickich chcących wykorzystać materiały w swojej pracy dydaktycznej. Udostępnione kursy obejmują następujące dziedziny: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki techniczne oraz nauki o medycynie i zdrowiu. Wśród dostępnych propozycji internauta odnajdzie m.in. kursy „Analiza i wizualizacja danych”, „Anatomia prawidłowa człowieka”, „Badania marketingowe w turystyce”, „E-biznes w turystyce”, „Etyka”, „Geografia turystyczna – Europa”, „Region turystyczny”, „Rynek kapitałowy i finansowy”, „Zarządzanie projektami” i wiele innych.   Platforma e-wsiz daje możliwość założenia własnego konta i śledzenia wyników, a po wypełnieniu wszystkich wymogów danego kursu, uzyskanie bezpłatnego certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu.   Szczegóły na www.e-wsiz.edu.pl   >>

Granty i dotacje Fundacji przyznane!

Na przestrzeni ostatniego miesiąca Zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego rozpatrzył kilkanaście wniosków o granty i dotacje na działalność edukacyjną, naukową i badawczą, składane przez instytucje szeroko rozumianego sektora edukacji, szkolnictwa wyższego i kultury. Wśród projektów objętych dofinansowaniem znalazło się wiele wartościowych inicjatyw o charakterze konferencyjnym, warsztatowym lub konkursowym. Dotację Fundacji przyznano m.in. projektowi „Mosty Ekonomiczne”, realizowanemu przez Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kampanii „Y Vote 2014”, prowadzonej przez Europejske Forum Studentów AEGEE w Krakowie, konferencji poświęconej zdrowemu odżywaniu wśród młodzieży, którą organizuje Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie oraz Międzyszkolnemu Konkursowi Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych DACH, odbywającemu się w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Wysockiego w Warce.   Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego od momentu swojego powstania w 2010 roku wspiera w formie grantów i darowizn wartościowe i oryginalne inicjatywy edukacyjne, naukowe, kulturalne i społeczne zbieżne z celami statutowymi Fundacji. Pomoc materialna i rzeczowa przyznawana jest najczęściej organizacjom pozarządowym, uczelniom, instytucjom naukowym oraz placówkom edukacyjnym.   -Projekty, które dofinansowaliśmy w ostatnim czasie, cechują się wysokim poziomem merytorycznym oraz istotnym znaczeniem społecznym. Cieszymy się, mogąc wspierać inicjatywy rozbudzające ciekawość poznaczą młodzieży, popularyzujące wiedzę i wartości obywatelskie – mówi Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.     Pozytywnie rozpatrzone wnioski o granty dotyczyły następujących przedsięwzięć:     Projekt „Mosty Ekonomiczne”, realizowany przez Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.   „Mosty Ekonomiczne” to inicjatywa odbywająca się w Warszawie już po raz siódmy realizowany jest przez Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej. W trakcie poprzednich edycji w projekcie uczestniczyli m.in.: Hanna Gronkiewicz-Waltz, Leszek Balcerowicz, Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Hausner, Witold Orłowski i Paweł Poncyliusz. Ideą projektu jest zrzeszenie i czterodniowa wymiana studentów siedmiu najbardziej renomowanych uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce (z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Szczecina, Katowic, Poznania oraz Sopotu). W trakcie wyjazdu odbywają się zajęcia, wykłady, warsztaty, spotkania oraz case studies prowadzone przez studentów, wykładowców, zaprzyjaźnione firmy i media, jak również specjalnie na ten cel zaproszonych gości.     Kampania „Y Vote 2014” koordynowana przez Europejske Forum Studentów AEGEE w Krakowie   „Y Vote 2014” jest ogólnoeuropejskim projektem mającym na celu zachęcić studentów i licealistów do aktywnego uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. Kampania jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie oni stanowią trzon dla przyszłych sukcesów zjednoczonej Europy. Jednym z najważniejszych działań realizowanym w ramach projektu Y Vote 2014 jest organizacja 12 europejskich konwencji poruszających tematy istotne z punktu widzenia młodych Europejczyków. W czasie ich trwania studenci mają szansę na zaprezentowanie swoich wizji lepszej Europy, a tym samym wzmocnienie uczestnictwa w aktywnej demokracji europejskiej. Rezultatem przedsięwzięcia będzie stworzenie dokumentu - Students’ Agenda for Europe, w którym zawarte zostaną rekomendacje adresowane do decydentów politycznych - w szczególności członków Parlamentu Europejskiego wybranych na nową kadencję 2014-2019. Konwencje będą również doskonałą okazją do bezpośredniej dyskusji i wymiany poglądów z kandydatami na europosłów. Krakowska konwencja, objęta wsparciem finansowym Fundacji, odbyła się 4-9 marca 2014 r i była skoncentrowana na tematyce edukacji, badań naukowych oraz mobilności.     Konferencja „Racjonalne Żywienie” organizowana przez Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie   Konferencja, organizowana 11 kwietnia 2014 roku w Warszawie, to wydarzenie z udziałem naukowców zajmujących się problematyką technologii żywności, dietetyki i rolnictwa ekologicznego. Celem konferencji jest zainicjowanie dyskusji nad problematyką zdrowego odżywania i zagrożeń, jakie niesie ze sobą żywność zmodyfikowana genetycznie. Ideą wydarzenia jest również promocja zdrowego stylu życia, poszerzanie wiedzy o racjonalnym żywieniu oraz rozbudzanie zainteresowania opinii publicznej zdrowiem i problematyką prozdrowotną. Inicjatywa skierowana jest do młodzieży (uczniów i studentów), naukowców i wszystkich pasjonatów zdrowego odżywiania. Patronad nad konferencją objęli: Polskie Towarzystwo Higieniczne, Polskie Towarzystwo Promocji Zdrowego Życia i Żywności, „Food Forum” oraz „Journal of Nutrilife”.     Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych DACH, organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego w Warce.   Konkurs jest inicjatywą nauczycieli języka niemieckiego, którzy za pomocą formy rywalizacji pragną rozbudzać w uczniach ciekawość poznawczą i zainteresowania językowe. Konkurs służy również promocji wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Cele szczegółowe projektu to: przybliżanie kultury, tradycji i zwyczajów krajów niemieckojęzycznych; poznawanie specyfiki kulturowej i realioznawczej krajów niemieckiego obszaru językowego; rozbudzanie ciekawości i otwartości wobec kultur krajów niemieckojęzycznego obszaru językowego; kształtowanie tolerancji wobec innych kultur; kształtowanie umiejętności pracy zespołowej; zachęcanie uczniów do dalszej pracy w zakresie poznawania języka niemieckiego.     Na fotografii: Uczestnicy ubiegłorocznej edycji Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych DACH. >>

II edycja konferencji: Monitorowanie karier absolwentów...

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w II edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Monitorowanie karier zawodowych absolwentów - metody jakościowe i ich rola w badaniach rynku pracy”. Konferencja odbędzie się 5 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zgłoszenia udziału przyjmujemy do 9 maja 2014 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona! Konferencja objęta została patronatem honorowym Programu Ambasadorów Kongresów Polskich.   Zaproszenie i folder informacyjny Konferencji – kliknij!   Program Konferencji – kliknij!   Formularz zgłoszenia – kliknij!   Informacje organizacyjne i opłata konferencyjna – kliknij!     Konferencja „Monitorowanie karier zawodowych absolwentów - metody jakościowe i ich rola w badaniach rynku pracy” poświęcona będzie omówieniu wyzwań, przed jakimi stoją uczelnie w świetle kolejnej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i wprowadzenia systemu monitorowania karier absolwentów opartego o analizę danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W obecnym stanie prawnym obowiązek badania losów absolwentów w celu dostosowywania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy spoczywa na szkołach wyższych. Po wprowadzeniu nowelizacji ustawy zadanie to będzie realizowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wraz z ZUS. Rolą uczelni stanie się natomiast interpretowanie uzyskanych wyników i wprowadzanie działań projakościowych, w tym doskonalenie programów kształcenia, na podstawie wniosków z analizy „zewnętrznej”. Ponadto uczelnie będą mogły nadal prowadzić własne, autorskie badania losów absolwentów, gdyż sprzyja to wysokiej kulturze jakości kształcenia i jest oczekiwane przez instytucje akredytujące (np. Polską Komisję Akredytacyjną). Badania losów absolwentów na poziomie uczelni powinny jednak opierać się na metodach jakościowych, albowiem dane ilościowe nt. rynku pracy i sytuacji absolwentów szkoły wyższe otrzymywać będą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnie powinny więc wypracować skuteczne sposoby budowania relacji z absolwentami oraz znaleźć instrumenty pozwalające śledzić ich losy na rynku pracy w oparciu o narzędzia jakościowe, a nie ilościowe, dominujące dotychczas w praktyce monitorowania karier.     Nasza Konferencja pozwoli odpowiedzieć na pytania:   -Jakie metody badań jakościowych można wykorzystywać w procesie monitorowania karier absolwentów? Które z nich są najskuteczniejsze i dlaczego?   -Jak projektować procedury badania losów absolwentów w nowych warunkach prawnych?   -Czy w monitorowaniu losów absolwentów mają zastosowanie innowacyjne metody badań socjologicznych, takie jak np. metody oparte na e-informacji?   -W jaki sposób wykorzystywać wyniki badań losów absolwentów w procedurach podnoszenia jakości kształcenia i dostosowywania planów i programów studiów do wymogów rynku pracy?   -Jakie „dobre praktyki” w monitorowaniu losów absolwentów stosowane przez najlepsze polskie uczelnie mogą stanowić wzór do naśladowania dla innych?     W trakcie konferencji zaprezentujemy praktyczne rozwiązania stosowane w procesie monitorowania karier absolwentów, z wykorzystaniem narzędzi jakościowych. Przedstawimy także wnioski i zalecenia wynikające z prac Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczące sposobów wykorzystania informacji zwrotnej z badań losów absolwentów w procedurach zapewniania wysokiej jakości kształcenia oraz najczęściej popełniane błędy w tym zakresie.  Celem konferencji jest przekazanie uczestnikom praktycznej, aplikacyjnej wiedzy oraz zaprezentowanie „dobrych praktyk” i pożądanych rozwiązań w dziedzinie monitorowania karier absolwentów.   Do udziału w obradach w charakterze referentów zaprosiliśmy ekspertów zajmujących się problematyką:   -jakości kształcenia, -zarządzania biurami karier, -metodologii badan społecznych, -rynku pracy.   Konferencja będzie miała charakter praktyczny. Organizatorzy pragną zapewnić jej uczestnikom możliwość merytorycznego kontaktu i dyskusji na temat wskazanych powyżej zagadnień.   Konferencja adresowana jest w szczególności do osób odpowiadających na uczelniach (wydziałach) za monitorowanie karier zawodowych absolwentów, zapewnianie jakości kształcenia oraz dostosowywanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy. Zapraszamy w szczególności:   -rektorów, dziekanów, pełnomocników ds. jakości kształcenia, -pracowników biur karier, -specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie procesem dydaktycznym, -przedstawicieli biur i organizacji odpowiedzialnych za budowanie relacji z absolwentami, -naukowców zainteresowanych problematyką rynku pracy, -naukowców zainteresowanych tematyką metod jakościowych w badaniach społecznych.   Wszelkich informacji na temat Konferencji udziela biuro Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, tel.: 32 747-26-03, +48 607-035-169, e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału!     Organizatorzy:   aaa   >>

Grant Fundacji dla konferencji "Jak pisać prace naukowe?"

4 kwietnia 2014 roku w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni, której partnerem jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Celem konferencji, organizowanej pod hasłem „Jak pisać prace naukowe? Gdzie publikować?”, jest przekazanie praktycznych wskazówek na temat przygotowywania publikacji do czasopism z listy MNiSzW i JCR przez studentów, młodych naukowców i kadry akademickie szkół wyższych, jak również przybliżenie uczestnikom szerokiego wachlarza czasopism z wysoką punktacją, wydawanych w Polsce.   Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji prelegentów z Polski i zagranicy, m.in. z USA, Holandii, Niemiec i Białorusi. Uczestnikami biernymi obrad będą studenci uczelni wyższych, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz bibliotekarze. Konferencja odbędzie się w Sali Audytoryjnej Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Katowickiej 68 w Opolu. Komitetowi naukowemu wydarzenia przewodniczy dr n. med. Donata Kurpas z opolskiej PMWSZ, a w jego programie znalazły się referaty m.in. prof. Johna Nezleka (College of William& Mary, Williamsburg VA, USA), mgr Piotra Kocyby (Technische Universität, Chemnitz, Niemcy) i dr hab. Bożeny Mroczek (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska).   Udział w konferencji jest bezpłatny, a zgłoszenia uczestnictwa można przesyłać na adres: gaidae@wsm.opole.pl. Uczestnicy otrzymają certyfikaty z punktami edukacyjnymi Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu (6,5 pkt). Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie internetowej Konferencji – kliknij!   Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wsparła konferencję w formie grantu, a także objęła wydarzenie patronatem honorowym. >>

Pozyskiwanie funduszy europejskich przez samorządy

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Akademia Edukacji Praktycznej „Meritum” zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Pozyskiwanie funduszy przez jednostki samorządu terytorialnego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej", która odbędzie się 7 maja 2014 roku w hotelu Gromada Lotnisko w Warszawie. Celem Konferencji jest upowszechnienie praktycznej, użytkowej wiedzy na temat zasad aplikowania przez  samorządy o środki europejskie w latach 2014-2020 oraz podnoszenie jakości i efektywności działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Zgłoszenia udziału przyjmujemy do 4 kwietnia 2014 roku. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.   UWAGA! Z przykrością informujemy, że z uwagi na niewielką liczbę zgłoszeń konferencja nie odbędzie się (nie utworzyła się grupa szkoleniowa, pozwalająca na przeprowadzenie konferencji). Przepraszamy za zmianę planów i wyrażamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się zorganizować podobne wydarzenie konferencyjne, przy większej frekwencji uczestników. Liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji i mamy nadzieję na współpracę z Państwem w przyszłości.         Patronat honorowy nad konferencją:   -Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie   -Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie   -Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   -prof. dr hab. Edmund Wittbrodt, Przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP   -Agnieszka Pomaska, Przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP           W trakcie konferencji przedstawione będą zagadnienia praktyczne dotyczące zasad pozyskiwania przez jednostki samorządu terytorialnego funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej UE, jak również zaprezentowane zostaną główne kierunki finansowania działalności prorozwojowej JST w okresie 2014-2020. Prelegenci przedstawią także konkretne przykłady projektów „miękkich” i „twardych”, możliwych do realizacji w nowej perspektywie finansowej UE oraz omówią dobre i złe praktyki w działalności samorządów jako beneficjentów funduszy europejskich. Istotną częścią konferencji będzie też dyskusja z udziałem praktyków - specjalistów zajmujących się zawodowo problematyką funduszy europejskich, w trakcie której można będzie zadawać pytania i dzielić się uwagami na temat nowej perspektywy finansowej UE.   Częścią Konferencji jest Ogólnopolski Konkurs pod hasłem "Europejski Sukces w Samorządzie", na najlepszy projekt unijny zrealizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2007-2013. Uczestnikiem Konkursu może zostać jednostka samorządu terytorialnego będąca beneficjentem Programów Operacyjnych na lata 2007-2013, która zrealizowała projekt inwestycyjny (twardy) lub nieinwestycyjny (miękki) w ramach któregoś z Programów Operacyjnych Narodowej Strategii Spójności. Konkurs adresowany jest wyłącznie do jednostek samorządu terytorialnego, których reprezentanci uczestniczyć będą w Konferencji. Udział w Konkursie jest fakultatywny. Oznacza to, że jednostka samorządu terytorialnego, której przedstawiciel weźmie udział w Konferencji, może uczestniczyć w Konkursie, ale nie jest do tego zobligowana. Możliwy jest zatem udział w konferencji bez zgłaszania reprezentowanego samorządu do Konkursu na projekt UE. Zgłoszenie projektu do Konkursu następuję poprzez wypełnienie i przesłanie specjalnego formularza konkursowego. Należy w nim krótko opisać zgłoszony projekt oraz zaprezentować jego atuty (innowacyjność, oryginalność, związek z potrzebami lokalnymi itp.). Formularz jest dostępny tutaj - kliknij! UCZESTNICTWO W KONKURSIE JEST BEZPŁATNE! Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w trakcie Konferencji (7 maja 2014 r.).     Materiały na temat konferencji - do pobrania:   Karta zgłoszenia udziału w Konferencji - kliknij!   Program Konferencji - kliknij! Folder informacyjny Konferencji- kliknij!   Informacje organizacyjne i opłata konferencyjna - kliknij!       Materiały na temat konkursu towarzyszącego Konferencji - do pobrania: Folder informacyjny Konkursu "Europejski Sukces w Samorządzie" - kliknij! Karta zgłoszenia do Konkursu "Europejski Sukces w Samorządzie" - kliknij! Regulamin Konkursu "Europejski Sukces w Samorządzie" - kliknij!       Konferencja adresowana jest do reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego:   -prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów,   -pracowników wydziałów/referatów odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy europejskich,   -kierowników i pracowników instytucji samorządowych,   -radnych,   -przedstawicieli spółek komunalnych,   -doradców samorządowych.     Konferencja pozwoli uczestnikom zdobyć PRAKTYCZNĄ wiedzę:   -jak odnaleźć się w nowych Programach Operacyjnych,   -jak przygotować się do nowej perspektywy finansowej UE i pokonać wyzwania z tym związane,   -jakie obszary działań i projekty samorządowe mogą uzyskać dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej UE,   -jak skutecznie aplikować o fundusze europejskie w okresie 2014-2020,   -jak wykorzystać doświadczenia wynikające z realizacji projektów europejskich w latach 2007-2013 w nowym okresie programowania,   -jak zmienią się procedury finansowania i kwalifikowalności wydatków oraz wytyczne w zakresie prawidłowej realizacji projektów unijnych.     Cele Konferencji: -upowszechnianie praktycznej, użytkowej wiedzy na temat zasad aplikowania przez JST o środki europejskie w nowej perspektywie finansowej UE;   -podnoszenie jakości i efektywności działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych;   -propagowanie dobrych praktyk w finansowaniu działań JST ze źródeł europejskich;   -wspieranie działalności samorządów w zakresie pozyskiwania środków europejskich, w tym środków na inwestycje, naukę, edukację i działalność innowacyjną;   -rozwijanie wśród kadr samorządowych umiejętności przygotowywania wniosków o finansowanie z funduszy unijnych oraz zarządzania projektami europejskimi;   -stworzenie forum wymiany opinii i doświadczeń związanych z działalnością samorządów w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich;   -rozwijanie i umacnianie postaw ukierunkowanych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i uczącego się.     Co wyróżnia naszą konferencję?   -Praktyczny charakter wystąpień prelegentów – eksperci zaproszeni do udziału w obradach poświęcą uwagę zagadnieniom praktycznym, dzieląc się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami i „dobrymi praktykami” związanymi z pozyskiwaniem funduszy europejskich,   -Sprofilowanie tematyki – obrady poświęcone będą kwestiom związanym z pozyskiwaniem funduszy przez samorządy i jednostki im podległe, bez dygresji na temat środków europejskich w sensie ogólnym.   -Doświadczenie prelegentów – do udziału w obradach zaprosiliśmy prelegentów o bogatym doświadczeniu teoretycznym i praktycznym oraz szerokiej wiedzy na temat funduszy strukturalnych, przygotowywania wniosków o dotacje oraz zarządzania projektami europejskimi,   -Ranga prelegentów – w obradach wezmą udział eksperci cieszący się uznaniem w swoich dyscyplinach, reprezentujący instytucje o fundamentalnym znaczeniu w procesach zarządzania funduszami unijnymi, posiadający autorytet, doświadczenie i wartościowy dorobek odnoszący się do tematyki konferencji,   -Możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń – częścią konferencji będzie panel dyskusyjny, który umożliwi uczestnikom swobodną dyskusję, zadawanie pytań prelegentom oraz transfer wiedzy i dobrych praktyk.     Wszelkich informacji na temat Konferencji udzielamy telefonicznie lub e-mailowo: tel.: 32 747-26-03, +48 607-035-169, e-mail: info@edukonferencje.pl.   >>
Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.