Archiwum aktualności

Granty Fundacji w maju i czerwcu br.

W maju i czerwcu br. Zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego rozpatrzył kilkanaście wniosków o granty i dotacje na działalność edukacyjną, naukową, popularyzatorską, społeczną i badawczą, składane przez instytucje szeroko rozumianego sektora edukacji, szkolnictwa wyższego i kultury. Wśród projektów objętych dofinansowaniem znalazło się wiele wartościowych inicjatyw o charakterze publikacyjnym, konferencyjnym, warsztatowym lub konkursowym. Dotację Fundacji przyznano m.in. na organizację VII Ogólnopolskiej Konferencji Akademickich Ośrodków Politologicznych, wydanie monografii „Innowacje społeczne – Świat, Europa, Polska” oraz zakup nagród w Konkursie Regionalistycznym im. Piotra Zarzyckiego.   Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego od momentu swojego powstania w 2010 roku wspiera w formie grantów i darowizn wartościowe i oryginalne inicjatywy edukacyjne, naukowe, kulturalne i społeczne zbieżne z celami statutowymi Fundacji. Pomoc materialna i rzeczowa przyznawana jest najczęściej organizacjom pozarządowym, uczelniom, instytucjom naukowym oraz placówkom edukacyjnym.     Pozytywnie rozpatrzone wnioski o granty, które były przedmiotem decyzji Zarządu w maju i czerwcu 2014 roku dotyczyły m.in. następujących przedsięwzięć:   VII Ogólnopolska Konferencja Akademickich Ośrodków Politologicznych   W dniach 13-14 maja 2014 r. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zorganizował w Ustroniu VII Ogólnopolską Konferencję Akademickich Ośrodków Politologicznych. Uczestnikami spotkania byli dyrektorzy instytutów, katedr i zakładów politologicznych z całego kraju. Konferencja stanowiła okazję do wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki o polityce oraz nauki o mediach, a także do integracji środowiska badaczy reprezentujących uczelnie z różnych stron Polski.   Wśród tematów poruszanych w trakcie konferencji znalazły się zagadnienia sytuacji nauk humanistycznych i społecznych w Polsce oraz kondycji i przyszłości politologii na uniwersytetach. Konferencja odbyła się pod patronatem Wojewody Śląskiego.   Monografia naukowa „Innowacje społeczne – Świat, Europa, Polska”   Monografia przygotowywana jest przez zespół badaczy zatrudnionych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (Katedra Makroekonomii i Finansów) Uniwersytetu Zielonogórskiego. Celem książki jest przekazanie czytelnikowi wiedzy na temat innowacji społecznych oraz sposobów stymulowania ich kreacji, dla wzrostu innowacyjności podmiotów i zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów w Polsce. Podstawę źródłową pracy stanowi literatura badanego problemu oraz dane pierwotne, będące efektem badań własnych zespołu autorskiego. Książka składa się, oprócz wstępu i zakończenia, z ośmiu rozdziałów merytorycznych, wykazu haseł i streszczenia w j. angielskim.   Konkurs Regionalistyczny im. Piotra Zarzyckiego Konkurs organizuje sosnowieckie Stowarzyszenie „Zagłębiacy”, a jego celem jest wspieranie edukacji regionalnej młodzieży, kreowanie tożsamości lokalnej mieszkańców i popularyzowanie wiedzy o Zagłębiu Dąbrowskim. Tegoroczna edycja konkursu miała charakter artystyczny – przedmiotem rywalizacji było wykonywanie zdjęć prezentujących walory turystyczne, krajobrazowe i kulturowe zagłębiowskich miast. W konkursie brali udział studenci oraz uczniowie szkół z terenu Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina i Czeladzi.   Oceny prac dokonało jury powołane przez Stowarzyszenie „Zagłębiacy”, w którym zasiadali działacze lokalni, regionaliści i naukowcy reprezentujący zagłębiowskie uczelnie. Członkami komisji konkursowej byli m.in. prof. nadzw. dr hab. Michał Kaczmarczyk, dyrektor Instytutu Zagłębiowskiego Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu i ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Przemysław Ruta, prezes Stowarzyszenia Zagłębiacy, dziennikarz lokalnego portalu „Wiadomości Zagłębia” oraz dyrektor kreatywny współpracującej z naszą Fundacją Agencji Public Relations Przemysław Ruta Communication.   Na fotografii: Wręczenie nagród w Konkursie im. Piotra Zarzyckiego. Upominki dla laureatów II i III miejsca ufundowała Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.     >>

Uroczysty finał „Uczelni Liderów” 2014

18 czerwca 2014 roku w barokowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczystość podsumowująca tegoroczną, czwartą już edycję, Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. W trakcie Gali przedstawiciele uniwersytetów, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz uczelni niepublicznych z całej Polski odebrali dokumenty poświadczające pozytywny wynik akredytacji środowiskowej przeprowadzonej przez zespół ekspertów Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   W trakcie Gali przedstawiciele uniwersytetów, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz uczelni niepublicznych z całej Polski odebrali dokumenty poświadczające pozytywny wynik akredytacji środowiskowej przeprowadzonej przez zespół ekspertów Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” trafiły do 46 szkół wyższych, które - w opinii komisji certyfikacyjnej - cechują się działaniami zorientowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością oferty oraz oryginalnymi formami współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Gościem honorowym uroczystości finałowej był prof. Jan Miodek, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, który przedstawił przygotowany dla laureatów „Uczelni Liderów” wykład – gawędę pt. „We Wrocławiu na Śląsku”.   Program „Uczelnia Liderów” realizowany jest od stycznia 2011 roku, wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC. Honorowy patronat nad projektem sprawuje prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Program służy identyfikowaniu i promowaniu najlepszych polskich uczelni oraz wartościowych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, a także wskazywaniu kandydatom na studia uczelni kształcących w oparciu o nowoczesne, innowacyjne programy studiów, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” otrzymują szkoły wyższe, które starają się kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, twórczych, kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne. W tym roku dokumenty trafiły do 10 publicznych uczelni akademickich,  11 państwowych wyższych szkół zawodowych, 23 niepublicznych uczelni magisterskich oraz 2 niepublicznych uczelni licencjackich.     Szkoły wyższe, które uzyskały certyfikat "Uczelnia Liderów 2014" - kliknij!     -Certyfikatem "Uczelnia Liderów" wyróżniamy uczelnie, które - z jednej strony - przywiązują dużą wagę do jakości kształcenia, a z drugiej - wspierają edukację praktyczną swoich studentów i dbają o to, by ich oferta edukacyjna odpowiadała oczekiwaniom pracodawców. Akredytację w Programie "Uczelnia Liderów" otrzymują szkoły wyższe wdrażające najbardziej zaawansowane i innowacyjne systemy poprawy jakości kształcenia, inwestujące we współpracę międzynarodową, współdziałające ze środowiskiem gospodarczym i biznesowym, społecznie odpowiedzialne, przedsiębiorcze, dbające o losy swoich absolwentów i ich perspektywy na rynku pracy – mówi Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.  –Staramy się wyróżniać uczelnie, które potrafią dokonać twórczej syntezy amerykańskiego modelu kształcenia akademickiego, silnie ukierunkowanego na praktykę i współpracę z gospodarką oraz modelu europejskiego, zakorzenionego w tradycji średniowiecznej i zakładającego, że podstawowym celem uczelni jest odkrywanie prawdy i tworzenie wiedzy dla  samej wiedzy - dodaje.   Tytuły "Uczelni Liderów" przyznaje Komisja Certyfikacyjna złożona z naukowców reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. Komisja pracuje pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza Rotta, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, do 2013 roku członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zasiadają w niej m.in. prof. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski), prof. Krzysztof Czekaj (Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej), prof. Maciej Mitręga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) i prof. Zbigniew Widera (Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego). -Każdą uczelnię starającą się o certyfikat ocenia niezależnie od siebie dwóch recenzentów, którzy analizują różne aspekty działalności szkoły w odniesieniu do dydaktyki i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Poza certyfikatem uczelnie otrzymują wnioski z takiej analizy, spisane w postaci syntetycznej recenzji. Program „Uczelnia Liderów” to szansa na promocję uczelni mogących pochwalić się sukcesami w dziedzinie edukacji praktycznej studentów, ale to także możliwość uzyskania cennej informacji zwrotnej na temat efektywności strategii rynkowej szkoły, co sprzyja realizowaniu polityki projakościowej, opartej na zaleceniach ekspertów – wyjaśnia prof. Dariusz Rott, przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej.   Procedura przyznawania certyfikatów w ramach programu „Uczelnia Liderów” przebiega dwuetapowo. Etapem pierwszym jest audyt formalny, w którym eksperci badają formalno-prawne aspekty działalności uczelni oraz poprawność i jakość aplikacji akredytacyjnej. Kluczowym etapem certyfikacji jest etap drugi, czyli audyt merytoryczny. W jego trakcie naukowcy  analizują i oceniają działania i osiągnięcia szkół wyższych oraz przyznają poszczególnym uczelniom punkty rankingowe. Ocena ekspertów ma charakter jakościowy i odbywa się na podstawie analizy wielu informacji: raportów samooceny przygotowanych przez uczelnie, dokumentacji prawnej (np. regulaminów studiów, programów kształcenia, strategii i misji uczelni), raportów akredytacyjnych przygotowanych przez publiczne instytucje monitorujące jakość kształcenia (np. Polską Komisję Akredytacyjną, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), danych systemu POLON, badań społecznych przeprowadzanych w toku akredytacji, informacji pozyskanych z instytucji lokalnych itd. Recenzenci mogą również  zapoznawać się z działaniami uczelni w trakcie wizyt studyjnych, spotkań ze studentami, absolwentami, pracodawcami.   –W naszym programie przyjęliśmy jakościową metodologię analizy. W toku certyfikacji nie określamy parametrów liczbowych, definiowanych zwykle w metodach ilościowych, a uzyskiwane przez nas wyniki – w przeciwieństwie do niektórych rankingów szkół wyższych – są rezultatem interpretacji faktów przez recenzentów, a nie skutkiem zastosowania ściśle zdefiniowanych algorytmów, które przetwarzają dane w sposób matematyczny. Taka metodologia pozwala oceniać uczelnie z uwzględnieniem szerszego kontekstu, umożliwia analizy bardziej wszechstronne i pogłębione, daje możliwość poruszenia skomplikowanych i szczegółowych kwestii, a ponadto pozwala lepiej identyfikować specyfikę certyfikowanych podmiotów – uważa Halina Przeniosło, członek zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Certyfikaty „Uczelnia Liderów” otrzymały uczelnie, które w procedurze akredytacyjnej uzyskały łącznie co najmniej 60 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Pełna lista laureatów dostępna jest TUTAJ. Zarząd Fundacji dodatkowo uhonorował te szkoły wyższe, które w procedurze certyfikacyjnej uzyskały najwięcej punktów rankingowych. Były wśród nich uczelnie nagrodzone maksymalną liczbą punktów (100). Szkoły ocenione najwyżej otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy „Primus”. W tym gronie znalazły się następujące instytucje akademickie:   Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Społeczna Akademia Nauk Uniwersytet Zielonogórski Warszawski Uniwersytet Medyczny Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku   Jak co roku Fundacja przyznała również statuetki „Aurea Praxis” dla rektorów uczelni wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej. Wyróżnienia te otrzymali:   -Prof. dr hab. Andrzej Chochół, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie   -Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu   -Prof. zw. dr hab. Zbigniew Machaliński, JM Rektor Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej   -Dr inż. Zbigniew Sebastian, JM Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu   -Dr hab. Mirosław J. Jarosz, prof. WSEI, JM Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie   -Dr hab. inż. Maciej Krawczak, JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie   Podczas tegorocznej edycji „Uczelni Liderów” po raz pierwszy przyznane zostały certyfikaty i statuetki nadzwyczajne "Najwyższa Jakość Studiów", wprowadzone do Regulaminu Programu w 2014 roku. Wyróżnienia "Najwyższa Jakość Studiów" otrzymały te spośród certyfikowanych szkół wyższych, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej. W tym gronie znalazły się następujące uczelnie:   Akademia Finansów i Biznesu VISTULA Collegium Civitas Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Politechnika Gdańska   Uczelnia Łazarskiego   Uniwersytet  Łódzki   Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie     Ponadto, już po raz drugi, Fundacja przyznała wyróżnienia dodatkowe: srebrne certyfikaty "Uczelnia Liderów". Otrzymały je uczelnie, które po raz trzeci odebrały laury w naszym Programie, a zatem uczelnie nagradzane certyfikatem od trzech lat. Wyróżnienia srebrne otrzymały:   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie     W trakcie uroczystości finałowej Programu „Uczelnia Liderów” gratulacje szkołom wyższym, które uzyskały certyfikat na nowy rok akademicki składała Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. -Wpływ wykształcenia wyższego na sytuację kandydata na rynku pracy stanowi w ostatnich latach jeden z ważniejszych tematów debaty publicznej. W jej toku pod adresem szkół wyższych formułowane są zarzuty, jakoby nie potrafiły one przygotowywać absolwentów do wyzwań współczesnej gospodarki. W odniesieniu do znacznej części polskich (i nie tylko polskich) uczelni zarzuty te znajdują, niestety, potwierdzenie w faktach. Trzeba jednak z całą mocą podkreślić, iż wszelkie generalizacje na temat kondycji kształcenia na poziomie wyższym nie są uzasadnione, a znaczące sukcesy rodzimych uczelni, mierzone także pozycją ich absolwentów na rynku pracy przekonują, jak wiele z potocznie formułowanych stwierdzeń na temat jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością. Analiza strategii edukacyjnych i działań podejmowanych przez uczelnie certyfikowane w Programie „Uczelnia Liderów” dowodzi, iż na rynku nie brakuje instytucji akademickich, które potrafią elastycznie reagować na wyzwania współczesności, oferując kształcenie na wysokim poziomie, w oparciu o innowacyjne programy i zgodnie z potrzebami pracodawców. Do grona takich uczelni z pewnością zaliczyć należy ośrodki akademickie reprezentowane dziś w dostojnej auli Uniwersytetu Wrocławskiego. Serdecznie Państwu gratuluję, że w niełatwych dla szkolnictwa wyższego czasach potrafią Państwo łączyć misję kształcenia na wysokim poziomie z działaniami zorientowanymi na rozwój edukacji praktycznej i tworzenie w uczelniach przestrzeni przyjaznej studentom, absolwentom i pracodawcom – mówiła prezes Grażyna Kaczmarczyk do laureatów Programu.   Uroczystość zakończył znakomity, wygłoszony z pasją wykład prof. Jana Miodka, który dokonał refleksji nad historią nazw związanych z Wrocławiem i Śląskiem, zachęcając słuchaczy do zwiedzania stolicy Dolnego Śląska i poznawania ciekawych dziejów regionu.   Kolejna edycja Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” rozpocznie się w styczniu 2015 roku i zakończy w czerwcu 2015 roku uroczystym finałem połączonym z prezentacją uczelni wyróżnionych w Programie. Dodatkowe informacje: Biuro Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego tel. +48 32 747-26-03, kom. +48 607-035-169 e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl   Fot.: Przemysław Ruta, Marek Kaczmarczyk   Fot.: Przemysław Ruta   Fot.: Zygmunt Słabowski >>

„Edukacja Jutra” i „Edukacja XXI wieku”

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego objęła patronatem honorowym dwie ważne konferencje naukowe stanowiące forum dyskusji o przyszłości edukacji w kontekście globalnych wyzwań: XX Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja Jutra”, którego organizatorem jest Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu oraz XII Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Edukacja XXI wieku” pt. „Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku”, organizowaną przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Obie konferencje odbędą się w Zakopanem.   Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu już po raz piąty będzie organizatorem Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego „Edukacja Jutra”. Sympozja te odbywają się nieprzerwanie od 1994 roku. „Edukacja Jutra” to przedsięwzięcie naukowe mające na celu poszerzanie wiedzy w zakresie współczesnej i przyszłej edukacji nie tylko w Polsce, Unii Europejskiej, ale też na świecie, w kontekście obecnych i przeszłych przemian społeczeństwa. Ta prestiżowa impreza integruje najwybitniejszych przedstawicieli polskiej nauki z różnych dziedzin, a w szczególności nauk pedagogicznych. Celem XX Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego jest ukazanie myśli polskich i zagranicznych naukowców w najważniejszych kwestiach dotyczących edukacji i nauk o niej oraz dokonanie refleksji naukowej nad szeroko rozumianą problematyką edukacyjną. Uczestnicy konferencji podejmą również próbę określenia wizji edukacji w Polsce i w świecie współczesnym. Założeniem organizatorów jest stworzenie ogólnopolskiej platformy porozumienia w sprawach dotyczących edukacji i naukach o niej w oparciu o teorię i działania praktyczne.   Sympozjum odbędzie się w dniach 23-25 czerwca 2014 roku w Zakopanem. Zaprezentowane w trakcie konferencji stanowiska znajdą swoje odzwierciedlenie w wydanej przez Oficynę Wydawniczą „Humanitas” w Sosnowcu recenzowanej monografii, punktowanej zgodnie z zasadami MNiSW. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.humanitas.edu.pl/tsn   Z kolei XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Edukacja XXI wieku” pt. „Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku” organizowana jest przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Cel konferencji to wymiana myśli, doświadczeń oraz prezentacja wyników badań dotyczących podmiotów, środowisk i obszarów edukacyjnych. Rozważania obejmować będą następujące  obszary tematyczne: 1) podmioty edukacyjne (uczeń/student, nauczyciel i otoczenie jako główne podmioty edukacyjne, wyzwania oraz zagrożenia w relacjach pomiędzy podmiotami edukacyjnymi, uwarunkowania historyczno-kulturowe a relacje pomiędzy podmiotami edukacyjnymi, funkcjonowanie ucznia/studenta w środowisku szkolnym/uczelnianym i pozaszkolnym/pozauczelnianym, rola szkoły w kształtowaniu młodzieży wkraczającej w dorosłość, relacje podmiotów lokalnej przestrzeni edukacyjnej, wybrane zagrożenia w relacjach uczeń/student -nauczyciel-otoczenie); 2) środowiska edukacyjne (środowisko edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, środowisko edukacji szkolnej, środowisko edukacji gimnazjalnej, środowisko edukacji ponadgimnazjalnej, środowisko edukacji szkolnictwa wyższego, środowisko edukacji całożyciowej – life long learning); 3) obszary edukacyjne (obszar nauk humanistycznych, obszar nauk społecznych, obszar nauk matematyczno-przyrodniczych, obszar edukacji nauk technicznych, obszar nauk medycznych, w tym obszar edukacji zdrowotnej, obszar edukacji ruchowej, sztuka jako obszar edukacji kreatywnej, kształcenie z wykorzystaniem technologii informatycznej, sieć globalna jako nowy obszar edukacyjny).   XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Edukacja XXI wieku” pt. „Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku” odbędzie się w dniach 22-24 października 2014 r. w OSW "Baltica" przy ul. Ogrodowej 6 w Zakopanem. Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: http://www.konferencja.21.edu.pl.     Na zdjęciu: Stolica Tart - Zakopane, miasto, w którym odbędą się konferencje „Edukacja Jutra” i „Edukacja XXI wieku” (źródło: wikipedia.org) >>

Monitorowanie karier absolwentów – konferencja

5 czerwca 2014 roku odbyła się w Warszawie Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Monitorowanie karier zawodowych absolwentów - metody jakościowe i ich rola w badaniach rynku pracy”, poświęcona omówieniu wyzwań, przed jakimi stoją uczelnie w świetle kolejnej nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” i wprowadzenia systemu monitorowania karier absolwentów opartego o analizę danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Konferencję zorganizowała Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem wydarzenia była również Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.   W warszawskiej konferencji wzięło udział ponad 100 osób – pracowników akademickich biur karier, przedstawicieli władz rektorskich i dziekańskich i pełnomocników ds. jakości kształcenia. Uczestnicy obrad reprezentowali uczelnie publiczne i niepubliczne z całej Polski. W trakcie konferencji mogli oni wysłuchać wystąpień ekspertów: socjologów, metodologów badań jakościowych, specjalistów z zakresu zarządzania jakością kształcenia. Konferencję prowadzili wspólnie prof. dr hab. Dariusz Rott oraz prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.   W obecnym stanie prawnym obowiązek badania losów absolwentów w celu dostosowywania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy spoczywa na szkołach wyższych. Po wprowadzeniu nowelizacji ustawy zadanie to będzie realizowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wraz z ZUS. Rolą uczelni stanie się natomiast interpretowanie uzyskanych wyników i wprowadzanie działań projakościowych, w tym doskonalenie programów kształcenia, na podstawie wniosków z analizy „zewnętrznej”. Ponadto uczelnie będą mogły nadal prowadzić własne, autorskie badania losów absolwentów, gdyż sprzyja to wysokiej kulturze jakości kształcenia i jest oczekiwane przez instytucje akredytujące (np. Polską Komisję Akredytacyjną). Badania losów absolwentów na poziomie uczelni powinny jednak opierać się na metodach jakościowych, albowiem dane ilościowe nt. rynku pracy i sytuacji absolwentów szkoły wyższe otrzymywać będą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnie powinny więc wypracować skuteczne sposoby budowania relacji z absolwentami oraz znaleźć instrumenty pozwalające śledzić ich losy na rynku pracy w oparciu o narzędzia jakościowe, a nie ilościowe, dominujące dotychczas w praktyce monitorowania karier. Zorganizowana w Warszawie konferencja służyła szczegółowemu omówieniu kwestii dotyczących roli badań jakościowych w procedurach monitorowania karier zawodowych absolwentów.   Konferencję otworzyli wspólnie Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która przedstawiła jej główne założenia i tematykę oraz prof. dr hab. Jan Turyna, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, który wskazał na rolę monitorowania losów absolwentów w praktyce zarządzania jednostką organizacyjną szkoły wyższej. Następnie swoje wystąpienie przedstawił prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, prorektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, zapoznając słuchaczy z aktualnym stanem prawnym w zakresie obowiązku monitorowania losów zawodowych absolwentów oraz kształtem projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w części, w której dotyczy on działalności biur karier. W pierwszej części konferencji głos zabrali także dr Mikołaj Jasiński i mgr Tomasz Zając z Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowcy przedstawili wnioski z projektu badawczego, którego celem było opracowanie uniwersalnej metodologii badań losów absolwentów uczelni wyższych opartej na danych z rejestrów administracji publicznej, w tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wyniki projektu są bowiem wykorzystywane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pracach nad wprowadzeniem nowego modelu monitorowania karier absolwentów.   Kolejne wystąpienie zaprezentowała dr Barbara Worek z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referat był poświęcony roli narzędzi jakościowych, takich jak wywiady zindywidualizowane oraz wywiady on-line w monitorowaniu ścieżek rozwoju zawodowego na rynku pracy. Z kolei referat dr Jolanty Lisek-Michalskiej z Uniwersytetu Łódzkiego dotyczył zasad przeprowadzania badań fokusowych i ich znaczenia w badaniach losów absolwentów.   W dalszej części konferencji referat wygłosiła dr Joanna Konieczna-Sałamatin z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, która przedstawiła metodologię oraz wnioski z badań absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego z wykorzystaniem narzędzi jakościowych. Natomiast Grażyna Śliwińska, kierownik Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie podzieliła się z uczestnikami obrad doświadczeniami i dobrymi praktykami AGH w badaniach losów zawodowych absolwentów, omawiając m.in. wykorzystywane przez uczelnię narzędzia gromadzenia danych oraz zasady przygotowywania raportów z badań.   Interesującym dopełnieniem konferencji był referat Małgorzaty Pałys i Katarzyny Pałys z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, które przedstawiły możliwości wykorzystania instrumentów elektronicznych w monitorowaniu karier absolwentów, omawiając m.in. rolę metody CATI (Computer Assisted Telephone Interview) w śledzeniu losów młodych ludzi na rynku pracy.   Konferencję zakończył krótki referat prof. WSH dr hab. Michała Kaczmarczyka z Wyższej Szkoły Humanitas, który - na podstawie analizy raportów z wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej - przedstawił wnioski i rekomendacje dotyczące zasad wykorzystywania wniosków z badania losów absolwentów w procedurach zapewniania wysokiej jakości kształcenia na uczelniach.   Konferencja „Monitorowanie karier zawodowych absolwentów - metody jakościowe i ich rola w badaniach rynku pracy” to kolejna inicjatywa Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, mająca na celu popularyzację w środowiskach akademickich wiedzy na temat jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym. Wcześniej Fundacja była organizatorem m.in. trzech edycji konferencji na temat akredytacji kierunków studiów po wprowadzeniu Krajowych Ram Kwalifikacji.   Warszawska konferencja odbyła się pod patronatem Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Kolejna konferencja Fundacji, poświęcona problematyce akredytacji uczelni i dobrym praktykom w budowaniu kultury jakości kształcenia, odbędzie się jesienią 2014 roku.         Organizatorzy:                                             Partner konferencji:   aaa aaaa     >>

IV edycja Programu "Samorządowy Lider Edukacji"

4 lipca br. zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji”. Ideą Programu jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, promowanie gmin i powiatów, które posiadają szczególne osiągnięcia w obszarze lokalnej polityki edukacyjnej, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze oświatowej. Program „Samorządowy Lider Edukacji”, realizowany od 2011 roku, jest inicjatywą środowisk naukowych, a w komisji konkursowej oceniającej samorządy zasiadają reprezentanci wybranych uczelni wyższych z całej Polski (m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach).   Ocena aplikacji nadesłanych w IV edycji Programu zakończyła się w połowie września br. Oficjalne ogłoszenie wyników Programu odbędzie się podczas Gali w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego z końcem października 2014 roku.   Tegoroczna edycja Programu ma charakter szczególny, po raz pierwszy przyznamy bowiem statuetki nadzwyczajne – Srebrne Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji”. Otrzymają je gminy i powiaty, które po raz czwarty odbiorą laury w naszym Programie, a zatem JST nagradzane certyfikatem nieprzerwanie, od 4 lat. Szczególne będzie także miejsce rozstrzygnięcia konkursu – laureatów zaprosimy bowiem do jednej z najpiękniejszych, najbardziej reprezentacyjnych i zabytkowych sal uniwersyteckich w Polsce, stanowiących symbol niezwykłej architektury baroku.   Już od czterech lat z powodzeniem akredytujemy gminy i powiaty wyróżniające się na tle innych jednostek terytorialnych osiągnięciami w dziedzinie wspierania edukacji, nauki i innowacji w kształceniu oraz aktywną działalnością na rzecz rozwoju środowisk oświatowych. W ubiegłym roku w Programie „Samorządowy Lider Edukacji” przyznano 52 certyfikaty dla gmin i powiatów z całej Polski.  -Certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji” wyróżniamy gminy i powiaty, które przywiązują dużą wagę do jakości kształcenia, a inwestowanie w edukację traktują jako fundamentalną wartość.   Akredytację w Programie otrzymują samorządy, które w sposób szczególny dbają o szkolnictwo na swoim terenie, uważają, że rozwój edukacji i nauki to świadectwo nowoczesności i wysokich ambicji JST, wyróżniają się pod względem inwestycji w oświatę i jej infrastrukturę, aktywnie wspierają rozwój kultury lokalnej oraz są organami prowadzącymi szkół o znaczących osiągnięciach dydaktycznych, organizatorskich, kulturalnych lub sportowych – wylicza Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Tytuły „Samorządowego Lidera Edukacji” przyznaje Komisja Ekspercka złożona z naukowców reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. Komisja pracuje pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza Rotta, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2005-2013 członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zasiadają w niej m.in. prof. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski), prof. Halina Rusek (Uniwersytet Śląski), prof. Krzysztof Czekaj (Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej) i prof. Maciej Mitręga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).   Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Programu – kliknij!   Zgłoszenie i ankieta – kliknij!   Folder informacyjny – kliknij!   Warunkiem uczestnictwa w Programie „Samorządowy Lider Edukacji” jest wypełnienie i nadesłanie na adres Biura Programu zgłoszenia i ankiety samooceny. Zgłoszenia i ankiety przyjmujemy w terminie do 4 lipca 2014 roku. Zgłoszenie należy przesłać zarówno drogą elektroniczną, jak i pocztą tradycyjną na adresy: ankieta@fundacja-edukacja.org.pl oraz Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1 lok. 9, 41-200 Sosnowiec. Ankietę należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres ankieta@fundacja-edukacja.org.pl.   Zapraszamy do udziału w naszym projekcie! Będzie nam miło gościć Państwa w gronie uczestników IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów RP „Samorządowy Lider Edukacji”. >>

Uczelnia na miarę potrzeb

27 maja br. w Krakowie odbędzie się V edycja konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb. Technologie wspierające organizację oraz działalność naukowo-dydaktyczną na Uczelni Wyższej", skierowana do przedstawicieli władz publicznych i niepublicznych szkół wyższych. Udział w obradach jest bezpłatny dla przedstawicieli uczelni. Wydarzenie organizuje firma Multitrain.   -Doskonalenie form komunikacji, wsparcie działań dydaktycznych, nowe technologie, przepływ informacji - to tylko część istotnych elementów nowoczesnej uczelni. W takim środowisku powstaje szansa na szybszy rozwój szkoły wyższej, a także zwiększenie efektywności pracy dydaktyków jak i studentów. O zagadnieniach z tym związanych będziemy dyskutować w trakcie konferencji – informuje Beata Antonowicz z firmy Multitrain.     Patronat honorowy nad konferencją objęła Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Tematy, które zostaną poruszone w trakcie obrad, to m.in.: zarządzanie dziekanatem, systemy zabezpieczeń na uczelni, systemy antyplagiatowe, systemy kontroli dostępu, elektroniczna Legitymacja Studencka, elektroniczny obieg dokumentów i informacji, zastosowanie podpisu elektronicznego, bezpieczeństwo infrastruktury IT, ochrona danych osobowych, zarządzanie kapitałem ludzkim uczelni.   Konferencja adresowana jest do przedstawicieli władz publicznych i niepublicznych szkół wyższych: rektorów, kanclerzy, dziekanów oraz dyrektorów/kierowników oraz pracowników działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, IT.     Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Konferencji – kliknij!     Zgłoszenie udziału – kliknij!     Kontakt:   Agnieszka Różnicka Koordynator Projektu Tel: +48 721 729 134 mail: agnieszka.roznicka [at] multitrain.pl >>

Bezpłatna platforma e-learningowa już dostępna

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza do zapoznania się z nową platformą internetową  e-wsiz, na której można bezpłatnie korzystać z kursów e-learning. Uruchomienie platformy stanowi element  projektu „System digitalizacji procesu kształcenia na uczelni wyższej – E-edukator”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej III „Społeczeństwo Informacyjne”. Patronat nad projektem objęła Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Kursy e-wsiz adresowane są do wszystkich, niezależnie od wieku, którzy chcą nauczyć się czegoś nowego lub pogłębić wiedzę z danej tematyki, a w szczególności do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli akademickich chcących wykorzystać materiały w swojej pracy dydaktycznej. Udostępnione kursy obejmują następujące dziedziny: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki techniczne oraz nauki o medycynie i zdrowiu. Wśród dostępnych propozycji internauta odnajdzie m.in. kursy „Analiza i wizualizacja danych”, „Anatomia prawidłowa człowieka”, „Badania marketingowe w turystyce”, „E-biznes w turystyce”, „Etyka”, „Geografia turystyczna – Europa”, „Region turystyczny”, „Rynek kapitałowy i finansowy”, „Zarządzanie projektami” i wiele innych.   Platforma e-wsiz daje możliwość założenia własnego konta i śledzenia wyników, a po wypełnieniu wszystkich wymogów danego kursu, uzyskanie bezpłatnego certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu.   Szczegóły na www.e-wsiz.edu.pl   >>

Granty i dotacje Fundacji przyznane!

Na przestrzeni ostatniego miesiąca Zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego rozpatrzył kilkanaście wniosków o granty i dotacje na działalność edukacyjną, naukową i badawczą, składane przez instytucje szeroko rozumianego sektora edukacji, szkolnictwa wyższego i kultury. Wśród projektów objętych dofinansowaniem znalazło się wiele wartościowych inicjatyw o charakterze konferencyjnym, warsztatowym lub konkursowym. Dotację Fundacji przyznano m.in. projektowi „Mosty Ekonomiczne”, realizowanemu przez Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kampanii „Y Vote 2014”, prowadzonej przez Europejske Forum Studentów AEGEE w Krakowie, konferencji poświęconej zdrowemu odżywaniu wśród młodzieży, którą organizuje Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie oraz Międzyszkolnemu Konkursowi Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych DACH, odbywającemu się w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Wysockiego w Warce.   Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego od momentu swojego powstania w 2010 roku wspiera w formie grantów i darowizn wartościowe i oryginalne inicjatywy edukacyjne, naukowe, kulturalne i społeczne zbieżne z celami statutowymi Fundacji. Pomoc materialna i rzeczowa przyznawana jest najczęściej organizacjom pozarządowym, uczelniom, instytucjom naukowym oraz placówkom edukacyjnym.   -Projekty, które dofinansowaliśmy w ostatnim czasie, cechują się wysokim poziomem merytorycznym oraz istotnym znaczeniem społecznym. Cieszymy się, mogąc wspierać inicjatywy rozbudzające ciekawość poznaczą młodzieży, popularyzujące wiedzę i wartości obywatelskie – mówi Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.     Pozytywnie rozpatrzone wnioski o granty dotyczyły następujących przedsięwzięć:     Projekt „Mosty Ekonomiczne”, realizowany przez Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.   „Mosty Ekonomiczne” to inicjatywa odbywająca się w Warszawie już po raz siódmy realizowany jest przez Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej. W trakcie poprzednich edycji w projekcie uczestniczyli m.in.: Hanna Gronkiewicz-Waltz, Leszek Balcerowicz, Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Hausner, Witold Orłowski i Paweł Poncyliusz. Ideą projektu jest zrzeszenie i czterodniowa wymiana studentów siedmiu najbardziej renomowanych uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce (z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Szczecina, Katowic, Poznania oraz Sopotu). W trakcie wyjazdu odbywają się zajęcia, wykłady, warsztaty, spotkania oraz case studies prowadzone przez studentów, wykładowców, zaprzyjaźnione firmy i media, jak również specjalnie na ten cel zaproszonych gości.     Kampania „Y Vote 2014” koordynowana przez Europejske Forum Studentów AEGEE w Krakowie   „Y Vote 2014” jest ogólnoeuropejskim projektem mającym na celu zachęcić studentów i licealistów do aktywnego uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. Kampania jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie oni stanowią trzon dla przyszłych sukcesów zjednoczonej Europy. Jednym z najważniejszych działań realizowanym w ramach projektu Y Vote 2014 jest organizacja 12 europejskich konwencji poruszających tematy istotne z punktu widzenia młodych Europejczyków. W czasie ich trwania studenci mają szansę na zaprezentowanie swoich wizji lepszej Europy, a tym samym wzmocnienie uczestnictwa w aktywnej demokracji europejskiej. Rezultatem przedsięwzięcia będzie stworzenie dokumentu - Students’ Agenda for Europe, w którym zawarte zostaną rekomendacje adresowane do decydentów politycznych - w szczególności członków Parlamentu Europejskiego wybranych na nową kadencję 2014-2019. Konwencje będą również doskonałą okazją do bezpośredniej dyskusji i wymiany poglądów z kandydatami na europosłów. Krakowska konwencja, objęta wsparciem finansowym Fundacji, odbyła się 4-9 marca 2014 r i była skoncentrowana na tematyce edukacji, badań naukowych oraz mobilności.     Konferencja „Racjonalne Żywienie” organizowana przez Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie   Konferencja, organizowana 11 kwietnia 2014 roku w Warszawie, to wydarzenie z udziałem naukowców zajmujących się problematyką technologii żywności, dietetyki i rolnictwa ekologicznego. Celem konferencji jest zainicjowanie dyskusji nad problematyką zdrowego odżywania i zagrożeń, jakie niesie ze sobą żywność zmodyfikowana genetycznie. Ideą wydarzenia jest również promocja zdrowego stylu życia, poszerzanie wiedzy o racjonalnym żywieniu oraz rozbudzanie zainteresowania opinii publicznej zdrowiem i problematyką prozdrowotną. Inicjatywa skierowana jest do młodzieży (uczniów i studentów), naukowców i wszystkich pasjonatów zdrowego odżywiania. Patronad nad konferencją objęli: Polskie Towarzystwo Higieniczne, Polskie Towarzystwo Promocji Zdrowego Życia i Żywności, „Food Forum” oraz „Journal of Nutrilife”.     Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych DACH, organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego w Warce.   Konkurs jest inicjatywą nauczycieli języka niemieckiego, którzy za pomocą formy rywalizacji pragną rozbudzać w uczniach ciekawość poznawczą i zainteresowania językowe. Konkurs służy również promocji wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Cele szczegółowe projektu to: przybliżanie kultury, tradycji i zwyczajów krajów niemieckojęzycznych; poznawanie specyfiki kulturowej i realioznawczej krajów niemieckiego obszaru językowego; rozbudzanie ciekawości i otwartości wobec kultur krajów niemieckojęzycznego obszaru językowego; kształtowanie tolerancji wobec innych kultur; kształtowanie umiejętności pracy zespołowej; zachęcanie uczniów do dalszej pracy w zakresie poznawania języka niemieckiego.     Na fotografii: Uczestnicy ubiegłorocznej edycji Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych DACH. >>
Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.