Archiwum aktualności

Fundacja wspiera konkurs „Studencki Nobel”

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego włączyła się w realizację tegorocznej edycji Konkursu „Studencki Nobel”, którego organizatorem jest Niezależne Zrzeszenie Studentów. Konkurs służy wyłonieniu Najlepszego Studenta Rzeczpospolitej Polskiej. Organizatorzy poszukują najzdolniejszego ze zdolnych, wyróżniającego się na wielu płaszczyznach. Finał konkursu odbędzie się 19 czerwca 2015 roku w auli Politechniki Warszawskiej. Weźmie w nim udział Prezes Zarządu Fundacji, Grażyna Kaczmarczyk, która laureatowi rywalizacji wręczy nagrodę specjalną – czek ufundowany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Aby zasłużyć Studenckiego Nobla należy w pierwszej kolejności legitymować się wysoką średnią ocen (minimum 4,0). Dodatkowymi atutami działającymi na korzyść kandydata są: znajomość języków obcych, studencka działalność naukowa (prace badawcze, publikacje, nagrody, stypendia, wyróżnienia), działalność organizacyjna (fundacje, stowarzyszenia, media, osiągnięcia sportowe i artystyczne),  udział w wymianach studenckich krajowych (np. MOST) i zagranicznych (np. ERAZMUS, ERAZMUS MUNDUS, CEEPUS, DAAD, CEMS, umowy bilateralne, umowy freemovers), praktyki, staże, praca zawodowa oraz inne umiejętności potwierdzone certyfikatami szeroki wachlarz zainteresowań.   W konkursie wystartować może każdy student spełniający warunek minimalnej średniej ocen, niezależnie od trybu studiów (stacjonarne, zaoczne), kierunku oraz rodzaju uczelni (państwowa, prywatna). Uczestnikiem Konkursu nie może być jednakże student studiów doktoranckich lub podyplomowych, chyba że jest równocześnie studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź studiów jednolitych magisterskich.   Konkurs odnosi sukces, ciesząc się w środowisku akademickim coraz większą popularnością. Sukces laureatów „Studenckiego Nobla” niejednokrotnie staje się inspiracją dla rzeszy zdolnych studentów, aby wyjść z cienia i zaprezentować swój talent i osiągnięcia. Jest jednocześnie promocją postaw pełnych zaangażowania i pasji, nastawionych na rozwój osobisty i szeroko rozumianą aktywność zarówno w środowisku akademickim, jak i poza nim.   Obrady Komisji Krajowej Konkursu odbędą się 28 maja o godzinie 10.00 w sali 160 w Gmachu  Głównym Politechniki Warszawskiej. Finał rywalizacji zaplanowano na 19 czerwca br.   Dodatkowe informacje - kliknij!   >>

Konferencja o wizerunku szkoły i funduszach dla oświaty

16 kwietnia 2015 roku w auli Collegium Civitas w Warszawie odbyła się II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Jak budować nowoczesny wizerunek szkoły oraz pozyskiwać fundusze na działalność placówki oświatowej? O głównych wyzwaniach czasów niżu demograficznego”, którą zorganizowała Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wraz z Collegium Civitas. Konferencja, adresowana do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, menedżerów edukacji, nauczycieli i samorządowców, poświęcona była zagadnieniom kreowania nowoczesnych strategii wizerunkowych szkół oraz finansowaniu inicjatyw edukacyjnych ze źródeł zewnętrznych.   Konferencję otworzył wykład prof. Krzysztofa Gajdki, reprezentującego Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu. Prelegent omówił zasady i dobre praktyki w budowaniu relacji szkoły ze środowiskiem lokalnym. Następnie głos zabrał prof. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas, dzieląc się z uczestnikami obrad uwagami i doświadczeniami w zakresie kreowania współpracy placówek oświatowych z mediami masowymi. W dalszej części konferencji prelegenci przedstawili możliwe źródła finansowania projektów edukacyjnych oraz omówili zasady pisania grantów i wniosków o dofinansowanie od sponsorów. W programie obrad znalazły się również warsztaty na temat przygotowywania informacji prasowej i pracy rzecznika prasowego szkoły. Konferencję prowadził prof. dr hab. Dariusz Rott, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.   Celem konferencji było przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu dwóch tematów, fundamentalnych dla funkcjonowania współczesnej szkoły: marketingu oświatowego oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Placówki oświatowe borykają się dziś przede wszystkim z ciągłym niedofinansowaniem oraz zmniejszającą się z roku na rok liczbą uczniów. Negatywnym zjawiskom, które są z tym związane, można skutecznie przeciwdziałać. Nasza konferencja pozwoliła odpowiedzieć na pytanie – w jaki sposób!       Cele i tematyka Konferencji:   -przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu dwóch tematów, fundamentalnych dla funkcjonowania współczesnej szkoły: marketingu oświatowego oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych;   -połączenie w ramach jednej konferencji problematyki promocji szkoły oraz finansowania projektów edukacyjnych (nie tylko dotyczących promocji) ze środków zewnętrznych;   -upowszechnianie praktycznej wiedzy na temat zasad i narzędzi skutecznej promocji szkół i placówek oświatowych oraz aplikowania o fundusze: europejskie, pozarządowe, sponsorskie…   -podnoszenie jakości i efektywności działań szkół w zakresie marketingu i promocji własnej oferty edukacyjnej oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych;   -propagowanie dobrych praktyk w marketingu oświatowym i zarządzaniu finansami szkół i placówek oświatowych;   -wspieranie działalności szkół i placówek w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej na rynku w warunkach niżu demograficznego;   -stworzenie forum wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy dyrektorami szkół i placówek.           >>

Trwa V edycja Programu "Uczelnia Liderów"

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu i  Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”.   Program adresowany jest do szkół wyższych (publicznych i niepublicznych), które starają się kształcić absolwentów wyposażonych w szerokie kompetencje zawodowe, dobrze przygotowanych do startu na rynku pracy.   W ramach projektu „Uczelnia Liderów” od pięciu lat z powodzeniem certyfikujemy szkoły wyższe wyróżniające się na rynku edukacyjnym działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością i nowoczesnością oferty kształcenia, nowatorskim podejściem do dydaktyki oraz wysoką jakością nauczania. Warto dołączyć do prestiżowego klubu „Uczelni Liderów”, który konsekwentnie tworzymy od 2011 roku, kiedy to odbyła się pierwsza edycja Programu.   Zapraszamy na stronę internetową programu "Uczelnia Liderów" - kliknij!     Tegoroczna edycja Programu ma charakter wyjątkowy. W 2015 roku obchodzimy 25. rocznicę uchwalenia fundamentalnej dla rozwoju polskiego sektora akademickiego Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, przyjętej przez Sejm 12 września 1990 roku. Ustawa ta wprowadziła szeroką autonomię w uczelniach państwowych oraz umożliwiła powstawanie uczelni niepublicznych, doprowadzając w Polsce do prawdziwej rewolucji edukacyjnej. W związku z 25-leciem uchwalenia ustawy, w ramach tegorocznej edycji Programu „Uczelnia Liderów” Zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyzna dodatkowe wyróżnienia - Laury 25-lecia „Magna Academia” - dla rektorów szczególnie zasłużonych w rozwoju polskiego sektora akademickiego po roku 1989 oraz upowszechniania w nim idei wolności naukowej i przedsiębiorczości akademickiej.     Idea Programu "Uczelnia Liderów":   Program „Uczelnia Liderów” realizowany jest od stycznia 2011 roku, wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC. Honorowy patronat nad projektem sprawuje prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Program służy identyfikowaniu i promowaniu najlepszych polskich uczelni oraz wartościowych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, a także wskazywaniu kandydatom na studia uczelni kształcących w oparciu o nowoczesne, innowacyjne programy studiów, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” otrzymują szkoły wyższe, które starają się kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, twórczych, kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne. W roku 2014 certyfikaty trafiły do 10 publicznych uczelni akademickich,  11 państwowych wyższych szkół zawodowych, 23 niepublicznych uczelni magisterskich oraz 2 niepublicznych uczelni licencjackich. Pełna lista laureatów dostępna jest tutaj - kliknij!     Cele Programu:   Celem Programu „Uczelnia Liderów” jest wyróżnianie najlepszych polskich uczelni, inwestujących w studia dostosowane do wymogów rynku pracy. Certyfikatem „Uczelnia Liderów” wyróżniamy uczelnie, które - z jednej strony - przywiązują dużą wagę do jakości kształcenia, a z drugiej - wspierają edukację praktyczną swoich studentów i dbają o to, by ich oferta edukacyjna odpowiadała oczekiwaniom pracodawców.   Akredytację w Programie „Uczelnia Liderów” otrzymują szkoły wyższe wdrażające najbardziej zaawansowane i innowacyjne systemy poprawy jakości kształcenia, inwestujące we współpracę międzynarodową, współdziałające ze środowiskiem gospodarczym i biznesowym, społecznie odpowiedzialne, przedsiębiorcze, dbające o losy swoich absolwentów i ich perspektywy na rynku pracy.   Kto ocenia uczelnie uczestniczące w Programie?   Tytuły "Uczelni Liderów" przyznaje Komisja Certyfikacyjna złożona z naukowców reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. Komisja pracuje pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza Rotta, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, do 2013 roku członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zasiadają w niej m.in. prof. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski), prof. Krzysztof Czekaj (Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej), prof. Maciej Mitręga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) i prof. Zbigniew Widera (Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego).   Każdą uczelnię starającą się o certyfikat ocenia niezależnie od siebie dwóch recenzentów, którzy analizują różne aspekty działalności szkoły w odniesieniu do dydaktyki i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Poza certyfikatem uczelnie otrzymują wnioski z takiej analizy, spisane w postaci syntetycznej recenzji. Program „Uczelnia Liderów” to szansa na promocję uczelni mogących pochwalić się sukcesami w dziedzinie edukacji praktycznej studentów, ale to także możliwość uzyskania cennej informacji zwrotnej na temat efektywności strategii rynkowej szkoły, co sprzyja realizowaniu polityki projakościowej, opartej na zaleceniach ekspertów.     Jak wygląda procedura przyznawania certyfikatów?   Uczelnie ubiegające się o uzyskanie certyfikatu "Uczelnia Liderów" wypełniają specjalną ankietę samooceny, w której przedstawiają swoje działania mające na celu dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.   Ankieta, przesłana do Organizatorów, podlega ocenie przez Komisję Certyfikacyjną. Procedura oceny przebiega dwuetapowo. Etapem pierwszym jest analiza formalna, w ramach której eksperci badają formalno-prawne aspekty działalności uczelni oraz poprawność aplikacji akredytacyjnej. Kluczowym etapem certyfikacji jest etap drugi, czyli ocena merytoryczna. W jej trakcie naukowcy  analizują i oceniają działania i osiągnięcia szkół wyższych oraz przyznają poszczególnym uczelniom punkty rankingowe. Certyfikat "Uczelnia Liderów" otrzymują uczelnie, które w toku oceny uzyskają co najmniej 60 punktów na maksymalnie 100 możliwych do uzyskania.     Kategorie konkursowe i przyznawane certyfikaty: Certyfikaty „Uczelnia Liderów” przyznane zostaną w 4 kategoriach: publiczne uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne magisterskie, uczelnie niepubliczne licencjackie oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe.   Oprócz certyfikatów zwykłych w ramach Programu corocznie przyznawane są wyróżnienia nadzwyczajne.   W każdej edycji Konkursu Fundacja wyróżnia dodatkowo rektorów uczelni wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej, przyznając im nagrody specjalne - statuetki Aurea Praxis.   Podczas tegorocznej edycji „Uczelni Liderów” po raz drugi przyznane zostaną również certyfikaty i statuetki nadzwyczajne pn. „Najwyższa Jakość Studiów”. Wyróżnienia te otrzymają szkoły wyższe, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej.   W związku obchodzonym w 2015 roku 25-leciem uchwalenia Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, w ramach tegorocznej edycji Programu „Uczelnia Liderów” Zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyzna dodatkowe wyróżnienia - Laury 25-lecia „Magna Academia” - dla rektorów szczególnie zasłużonych w rozwoju polskiego sektora akademickiego po roku 1989 oraz upowszechniania w nim idei wolności naukowej i przedsiębiorczości akademickiej.   W tegorocznej edycji naszego konkursu przyznamy również, już po raz kolejny, srebrne certyfikaty „Uczelnia Liderów”. Otrzymają je uczelnie, które po raz trzeci odbiorą laury w naszym Programie, co świadczy o trwałości i długookresowym charakterze wdrażanych przez nie rozwiązań w zakresie edukacji praktycznej studentów i jakości kształcenia. Z kolei uczelnie, które nasz certyfikat uzyskają po raz szósty, otrzymują certyfikat złoty "Uczelnia Liderów".     Jak zgłosić uczelnię do Programu „Uczelnia Liderów”?   Warunkiem uczestnictwa w Programie certyfikacji „Uczelnia Liderów” jest wypełnienie i nadesłanie na adres Biura Programu zgłoszenia i wypełnionej ankiety samooceny.   Zgłoszenie należy przesłać zarówno drogą elektroniczną, jak i pocztą tradycyjną na adresy: ankieta@uczelnia-liderow.pl oraz Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1 lok. 9, 41-200 Sosnowiec. Ankietę należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres ankieta@uczelnia-liderow.pl.   Ogłoszenie wyników V edycji Programu "Uczelnia Liderów" odbędzie się podczas uroczystej gali na Uniwersytecie Wrocławskim.     Dodatkowe informacje: Biuro Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego tel. +48 32 747-26-03, kom. +48 607-035-169 e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl     Fot.: Przemysław Ruta, Marek Kaczmarczyk   Fot.: Przemysław Ruta   Fot.: Zygmunt Słabowski     >>

Jak radzić sobie ze zmianą w cyfrowym świecie?

  ,,Jak radzić sobie ze zmianą w cyfrowym świecie” – to tytuł najnowszego poradnika, wydanego w formie ebooka przez redakcję portalu Edulider.pl. Patronat nad publikacją objęła Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zachęcamy do zapoznania się z treścią poradnika przydatną każdemu, kto chce odnieść sukces w warunkach społeczeństwa sieciowego.     Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że diametralnie zmieniła się perspektywa patrzenia na każdą dziedzinę naszego życia, w tym edukację i związaną z nią bardzo silnie pracę. Współczesne szkoły i uczelnie, w dobie wszechogarniających mediów i łatwego dostępu do Internetu, stają przed nowymi wyzwaniami. Nauka musi dziś pracować dla gospodarki, a nauczający położyć szczególny nacisk na umiejętności ważne z punktu widzenia pracodawcy.     -Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wiosną tego roku wśród 982 osób aż 69% z nich twierdzi, że najbardziej przydatną umiejętnością na współczesnym rynku pracy jest sprawne posługiwanie się językami obcymi. W szybko zmieniającej się rzeczywistości na znaczeniu nabiera również otwartość na zmiany i umiejętność trafnej selekcji informacji. Pracownikowi jutra potrzebnych jest szereg zdolności interdyscyplinarnych oraz umiejętność sprawnego radzenia sobie z negatywnymi zjawiskami współczesnego życia zawodowego – mówi red. Renata Nowak z portalu Edulider.pl.     Jakie konkretnie umiejętności liczą się na współczesnym rynku pracy? Tego można się dowiedzieć, czytając najnowszy ebook  wydany przez redakcję portalu Edulider.pl ,,Jak radzić sobie ze zmianą w cyfrowym świecie”.     Wiedza zawarta na łamach tego poradnika to garść rzetelnych porad związanych z edukacją i pracą dorosłego człowieka. Publikacja zawiera m.in. wywiad z Piotrem Peszko, specjalistą ds. szkoleń e-learning i praktykiem nowoczesnej edukacji, na temat skutecznej nauki, umiejętności zarządzania i selekcjonowania informacji. W ebooku czytelnik odnajdzie również rozmowę z Anną Sawczuk, doradcą kariery i przedsiębiorczości o umiejętnościach gwarantujących sukces w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej.     -W społeczeństwie informacyjnym generuje się więcej treści niż przeciętny człowiek może przetworzyć. Żyjemy w czasach deficytu czasu i uwagi. By tę rzeczywistość zrozumieć, trzeba mieć świadomość zachodzących wokół nas zjawisk, takich jak stres, wypalenie zawodowe, przeciążenie informacyjne, uzależnienie od internetu czy spłycenie relacji z drugim człowiekiem – przekonuje red. Renata Nowak z portalu Edulider.pl. Redaktorzy ebooka pochylają się właśnie nad tymi zagadnieniami, krótko i rzeczowo przedstawiają ich specyfikę oraz sposoby radzenia sobie z problemami życia zawodowego. Na łamach ebooka można przeczytać m.in. czego warto się uczyć, by osiągnąć satysfakcję finansową i rozwojową oraz które umiejętności w kręgu międzynarodowym uznawane są za fundamentalne dla każdego pracownika przyszłości - zgodnie z trzema popularnymi modelami umiejętności na miarę XXI wieku.   Poradnik ,,Jak radzić sobie ze zmianą w cyfrowym świecie”, dostępny pod adresem: http://sklep.edulider.pl/produkt/jak-radzic-sobie-ze-zmiana-w-cyfrowym-swiecie/, to nowoczesny, praktyczny poradnik dla wszystkich tych, którzy chcą osiągnąć sukces w swoim życiu zawodowym i zmotywować się do dokonania pozytywnych zmian w swoim życiu, pokonać strach i niepewność. Polecamy!         >>

Stypendium dla dr Katarzyny Kołakowskiej

Dr Katarzyna Kołakowska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego otrzymała Stypendium Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do przeprowadzania badań naukowych nad spuścizną greckich manuskryptów w Polsce.   Spuścizna greckich manuskryptów w Polsce to zagadnienie, które nigdy wcześniej nie zostało opracowane. Tymczasem stanowi ono niezwykle istotny element nie tylko badań nad kulturą i życiem intelektualnym Polski od czasów średniowiecza, ale także nad tekstami starogreckimi, które nigdy wcześniej, ze względu na brak świadomości ich istnienia, nie znalazły się w wydaniach krytycznych autorów klasycznych. -Nikt do tej pory nie stworzył kompletnego katalogu greckich manuskryptów, więc trudno powiedzieć, ile tych bezcennych pamiątek naszej intelektualnej tradycji znajduje się na terenie Polski. Próba scalenia wszystkich księgozbiorów, w tym zakonnych, może przynieść zdumiewające efekty – mówi dr Katarzyna Kołakowska. -Warto zauważyć, że podobne działanie od lat są podejmowane w większości krajów europejskich, na tle których Polska stanowi niechlubny wyjątek. W moich badaniach bez wątpienia pomagają mi kwalifikacje, które zdobywałam i podnosiłam w Lincoln College w University of Oxford oraz staż w Rosyjskiej Akademii nauk w Moskwie pod opieką prof. dr. hab. Borysa L. Fonkitcha, jednego z najwybitniejszych paleografów na świecie – dodaje.   Przygotowany przez dr Katarzynę Kołakowską projekt naukowy zyskał uznanie w oczach członków Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, którzy postanowili wesprzeć badaczkę z Lublina stypendium na zakup komputera niezbędnego w realizacji badań. Na podstawie uchwały Nr 27/Z/2014 Zarządu Fundacji z dnia 9 października 2014 r. jednorazowe stypendium zostało przyznane i jest obecnie wydatkowane zgodnie z celem określonym w umowie ze Stypendystką.   Dr Katarzyna Kołakowska jest pracownikiem Katedry Filologii Greckiej Instytutu Filologii Klasycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Posiada interdyscyplinarne zainteresowania - zajmuje się m.in. kulturą, filozofią, religią, edukacją, jakością kształcenia, kapitałem intelektualnym. Absolwentka University of Oxford (Lincoln College) i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Członkini stałej Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Towarzystwa Naukowego KUL. Ekspertka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej. Laureatka Copernicus Prize 2011 - nagrody przyznanej przez Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne za zasługi w zakresie interdyscyplinarnych badań naukowych.     Na zdjęciu: dr Katarzyna Kołakowska - piersza z prawej. >>

O systemach zapewniania jakości kształcenia

27 listopada 2014 roku w Warszawie odbyła się kolejna z cyklu konferencji poświęconych zapewnianiu jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, którą zorganizowała Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Akademią Edukacji Praktycznej „Meritum”. Tegoroczna konferencja zorganizowana została pod hasłem „Systemy zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w świetle wymogów akredytacji zewnętrznej”.  Spotkanie adresowane było przede wszystkim do pełnomocników/ zespołów ds. jakości kształcenia oraz akademików zainteresowanych zagadnieniami zarządzania procesami dydaktycznymi w szkolnictwie wyższym. Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Programu Ambasadorów Kongresów Polskich.   Konferencja służyła upowszechnieniu wiedzy na temat zasad i narzędzi zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, a w szczególności – reguł konstruowania i ewaluowania wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia. Zaproszeni do udziału w obradach prelegenci odnosili się również do wymogów merytorycznych, jakie należy spełnić, przygotowując się do akredytacji zewnętrznej (obligatoryjnej, np. akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej – programowej i instytucjonalnej albo fakultatywnej, np. środowiskowej). W charakterze referentów w konferencji uczestniczyli specjaliści ds. jakości kształcenia najlepszych polskich uczelni (w tym uczelni uhonorowanych oceną wyróżniającą PKA) oraz eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W trakcie obrad, a także po zakończeniu części referatowej, istniała możliwość zadawania pytań oraz bezpośredniej dyskusji z ekspertami na temat zapewniania jakości kształcenia, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych najnowszą nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 11 lipca 2014 roku.   Konferencję otworzył referat prof. Pawła Stępnia, pełnomocnika rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. jakości kształcenia, który podjął próbę odpowiedzi na pytania: jak zbudować skuteczny system zapewniania jakości kształcenia oraz jakie „dobre praktyki” w tym zakresie wypracował dotychczas Uniwersytet Warszawski. Kolejnym mówcą była prof. Beata Mikołajczyk, prodziekan Wydziału Neofilologii ds. studiów stacjonarnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także członek PKA. Jej wystąpienie poświęcone było strukturze i procedurom w ramach systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii UAM - wydziału, który uzyskał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach oceny instytucjonalnej.   W dalszej części konferencji swoje referaty wygłosiły: dr Katarzyna Kopczewska, prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dr hab. Krystyna Wojtczak, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i ekspert PKA. Pierwsza z prelegentek przedstawiła doświadczenia związane z budowaniem oraz modernizowaniem wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia w kontekście akredytacji instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Z kolei prof. Krystyna Wojtczak syntetycznie omówiła najważniejsze zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, odnosząc je do wyzwań w zakresie kreowania kultury jakości na kierunkach z obszaru nauk społecznych.   O konsekwencjach nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym mówił również prof. dr hab. Stanisław Kondracki, pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i ekspert PKA. Zwrócił on uwagę m.in. na sankcje dla uczelni, jakie wprowadziła ostatnia zmiana przepisów oraz mniej znane obszary nowelizacji, w tym te dotyczące obowiązku korzystania z instrumentarium antyplagiatowego. Referent scharakteryzował także najbardziej wartościowe rozwiązania oraz błędy popełniane przez uczelnie w zakresie budowania systemów zapewniania jakości, odnosząc swoje uwagi do wyników akredytacji PKA.   Konferencję podsumował ciekawy wykład dr Jacka Raciborskiego, prodziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie i eksperta PKA. Prelegent omówił wyzwania praktyczne w zapewnianiu jakości kształcenia, odnosząc je do własnych doświadczeń, zarówno jako pełnomocnika ds. jakości, jak i eksperta dokonującego akredytacji na kierunkach z dziedziny nauk o kulturze fizycznej. Wystąpienie przepełnione było praktycznymi uwagami i sugestiami dotyczącymi m.in. prawidłowego określania punktów ECTS czy tworzenia efektywnych procedur zarządzania dydaktyką.   W toku dyskusji pojawiło się wiele pytań związanych m.in. z konstruowaniem tzw. minimów kadrowych oraz zmianą profili kształcenia z ogólnoakademickich na praktyczne. Owocna dyskusja rozgorzała zwłaszcza po zakończeniu części referatowej, gdy na pytania uczestników  – w sposób rzeczowy i kompetentny – odpowiadali prof. Stanisław Kondracki, dr Jerzy Raciborski oraz prof. Dariusz Rott.   W konferencji, która odbyła się w hotelu Gromada Lotnisko, uczestniczyło łącznie ponad 100 uczestników reprezentujących uczelni publiczne i niepubliczne w całej Polski.         Partnerzy medialni konferencji:         Publikację "Zeszyt dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach" udostępniono uczestnikom konferencji dzieki życzliwości Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.   >>
Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.