Archiwum aktualności

Debata w Senacie RP: Ile polityki w edukacji?

8 czerwca 2021 roku o godz. 11.00 w Senacie RP odbędzie się debata pt. „Ile polityki w edukacji? Czy trzeba edukować polityków?". Organizatorem wydarzenia jest Senator Joanna Sekuła, wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP. W debacie weźmie udział ekspert naszej Fundacji, prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, który przygotuje i wygłosi wystąpienie na temat oczekiwań samorządów wobec polityki edukacyjnej państwa. Zapraszamy do udziału w debacie, gdyż spotkanie będzie dostępne także w formie on-line!   Debatę „Ile polityki w edukacji? Czy trzeba edukować polityków?" rozpoczną wystąpienia prof. Tomasza Grodzkiego, Marszałka Senatu RP oraz organizatorek debaty: Joanny Sekuły i Marianny Kłosińskiej, Prezeski i Założycielki Fundacji Bullerbyn oraz Fundacji Dzieci Mają Głos. W dalszej części spotkania uczestnicy debaty przedstawią wnioski, postulaty, raporty i rekomendacje dotyczące polskiej polityki oświatowej w kontekście wpływu społecznego na decyzje polityczne. Podjęty zostanie również temat funkcjonowania Rady ds. Edukacji i Senatu Młodych oraz wpływu tych instytucji na procesy decyzyjne i legislacyjne.   Uczestnikiem debaty będzie także prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas i ekspert naszej Fundacji, który przedstawi wystąpienie na temat wyzwań polityki edukacyjnej samorządu terytorialnego i oczekiwań gmin oraz powiatów wobec państwa w zakresie oświaty. Wystąpienie zostanie przygotowane w oparciu o analizę wyników badań prowadzonych w ramach Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Ekspert odwoła się także do wniosków z projektu ankietowego przeprowadzonego w 2019 roku przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.   Ponadto w debacie „Ile polityki w edukacji? Czy trzeba edukować polityków?" uczestniczyć będą eksperci: Anna Dęboń, Oktawia Gorzeńska, prof. Dorota Klus-Stańska, Marianna Kłosińska, Agnieszka Kuźba, dr Mikołaj Marcela, Jarosław Pytlak, Michał Sienicki i Katarzyna Walczak. Swój udział zapowiedzieli również parlamentarzyści: Artur Dziambor, Kinga Gajewska, Michał Kamiński i Joanna Sekuła.   Plakat informujący o debacie - pobierz w PDF >>

Ewaluacja dyscyplin naukowych - konferencja szkoleniowa

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Ewaluacja dyscyplin naukowych 2017-2021. Wyzwania praktyczne”, która odbędzie się w formie on-line w dniu 30 czerwca 2021 roku. Konferencja, z udziałem wybitnych ekspertów w dziedzinie ewaluacji nauki, pozwoli uczestnikom zdobyć praktyczną wiedzę na temat przygotowania jednostki do wyzwań związanych z oceną parametryczną, opracowania dokumentów (wniosków) na potrzeby ewaluacji oraz sposobów dokumentowania dorobku naukowego i wpływu społecznego zrealizowanych badań.   Konferencja adresowana jest do naukowców i menedżerów nauki, którzy w swoich jednostkach akademickich będą odpowiadać za ewaluację dyscyplin naukowych, w tym przygotowanie wniosków, które następnie oceniane będą przez Komisję Ewaluacji Nauki.   W konferencji, w charakterze prelegentów, wezmą udział wybitni eksperci, którzy swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie ewaluacji i zarządzania nauką zdobywali w takich organizacjach i instytucjach jak Komitet Ewaluacji Nauki, Komisja Ewaluacji Nauki, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i wiele innych. W gronie prelegentów znajdą się także doświadczeni menedżerowie nauki m.in. z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, którzy wiedzę i doświadczenie na temat ewaluacji zdobywali w ramach licznych szkoleń, konferencji i kursów doskonalących, jak również sami prowadzili w przeszłości szkolenia i warsztaty na temat ewaluacji i zarządzania dorobkiem naukowym.   Celem Konferencji będzie przekazanie uczestnikom praktycznej, aplikacyjnej wiedzy na temat zasad i kryteriów dokonywania ewaluacji dyscyplin naukowych, jak również zapoznanie słuchaczy z konkretnymi rekomendacjami, dobrymi praktykami i uwagami dotyczącymi takich kwestii jak ocena punktowa publikacji naukowych, zliczanie slotów publikacyjnych,  tworzenie opisów wpływu społecznego badań i ich dokumentowanie oraz raportowanie. W trakcie Konferencji podejmiemy dyskusję i odpowiemy na najczęstsze pytania nurtujące naukowców i menedżerów nauki, przygotowujących się do najbliższej ewaluacji.   Wybrane zagadnienia poruszane w trakcie Konferencji:   -Jak ocena naukowców przełoży się na kategorie naukowe dla jednostek? -W jaki sposób „przełożyć” efekty komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how na wynik ewaluacji? -W jaki sposób prawidłowo opisać i wykazać wpływ badań na gospodarkę i społeczeństwo? -Jakie obowiązują założenia, definicje oraz zasady oceny wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki? -O czym pamiętać, składając wniosek ewaluacyjny?   PROGRAM KONFERENCJI - POBIERZ!   Jak się zapisać do udziału w Konferencji?   Aby wziąć udziału w Konferencji należy przesłać – w terminie do 28 czerwca 2021 roku – wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA – do pobrania TUTAJ! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Kartę należy przesłać drogą e-mailową na adres: info@fundacja-edukacja.org.pl. Po otrzymaniu Karty zgłoszeniowej niezwłocznie potwierdzimy e-mailowo udział w Konferencji. Konferencja odbędzie się zdalnie, w formie webinarium. Opłata konferencyjna dla 1 uczestnika wynosi 550 zł.   Dodatkowe informacje:   Grażyna Kaczmarczyk Prezes Zarządu Fundacji tel. 607-035-169, e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl >>

Fundacja wesprze projekty edukacyjne

W grudniu 2020 r. Zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznał kolejne granty na wartościowe projekty naukowe i dydaktyczne, realizowane przez naukowców i studentów. Wśród przedsięwzięć objętych dofinansowaniem Fundacji w 2021 roku znajdą się m.in. Konkurs „Studencki Nobel”, Konferencja „Zdalne nauczanie i uczenie się w grupach zróżnicowanych ze specjalnymi potrzebami w dobie pandemii COVID -19” oraz Forum „Marketing w farmacji".   Konferencja „Zdalne nauczanie i uczenie się w grupach zróżnicowanych ze specjalnymi potrzebami w dobie pandemii COVID -19” zorganizowana zostanie przez Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej i Polskie Stowarzyszenie Metody Fonogestów. Jej celem będzie przekazanie nauczycielom, studentom oraz naukowcom wiedzy na temat specyfiki nauczania on-line oraz wyzwań z tym związanych (społecznych, technologicznych, kulturowych).   Konkurs „Studencki Nobel” – drugie z przedsięwzięć dofinansowanych przez Fundację – to cykliczny konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, którego celem jest wyróżnienie studentów o wybitnych osiągnięciach na różnych polach-zarówno naukowych, artystycznych jak i społecznych. Jest jedynym ogólnopolskim konkursem stypendialnym w pełni tworzonym przez organizację studencką. Wpisując się w powszechne dziś trendy innowacyjności i związanego z nimi inwestowania w kapitał ludzki, ma umożliwić wyróżniającym się młodym ludziom wykorzystanie ich osiągnięć do zaistnienia w świecie nauki i biznesu.   Z kolei projekt „Marketing w farmacji" to ogólnopolskie wydarzenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, skierowane do studentów farmacji, osób związanych z branżą farmaceutyczną oraz marketingową, ale także wszystkich zainteresowanych tym tematem. Celem konferencji „Marketing w farmacji" jest przekazanie odbiorcom podstawowej wiedzy z zakresu marketingu, promocji i sprzedaży w branży farmaceutycznej, zapoznanie z mechanizmami i zasadami kierującym sektorem marketingu farmaceutycznego oraz zdobycie praktycznych umiejętności.   Wyróżnionym organizacjom serdecznie gratulujemy. >>

Konkurs „Monografie FRSE” – wydaj u nas!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza wszystkich akademików, którym bliskie są sprawy edukacji, do udziału w konkursie na najlepszą pracę naukową. Nagrodą jest jej publikacja w Wydawnictwie FRSE.   Konkurs jest skierowany do badaczy i naukowców zajmujących się edukacją w ujęciu różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych. Jego celem jest wyróżnienie prac, które w twórczy sposób wykorzystują rezultaty programów zarządzanych przez Fundację i przyczyniają się do wzbogacania wiedzy o edukacji.​   W tegorocznej edycji kapituła konkursu wybierze maksymalnie cztery prace. Zostaną one wydane w Serii naukowej Wydawnictwa FRSE w formie tradycyjnej i elektronicznej. Dzięki promocji w internecie i podczas wydarzeń organizowanych przez Fundację o książkach usłyszy szerokie grono odbiorców w Polsce i za granicą.   Terminy nadsyłania prac i inne informacje o konkursie: https://www.frse.org.pl/wydawnictwo.   Zapraszamy!   Dodatkowych informacji udziela: Karolina Kwiatosz k.kwiatosz@frse.org.pl tel. 22 46 31 522   ------- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji to fundacja Skarbu Państwa działająca od 1993 r. Obecnie pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014–2020 oraz Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności. Równolegle realizuje europejskie inicjatywy informacyjno- -edukacyjne: eTwinning, Eurodesk Polska, Eurydice, Europass, ECVET i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami Europy Środkowej i Wschodniej, poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. >>

Konkurs "Uczeń z Pasją"

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w Konkursie na Najlepszego Ucznia Rzeczypospolitej Polskiej "Uczeń z Pasją". Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponagimnazjalnych wszystkich typów, którzy posiadają dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,0), a ponadto  wyróżniają się znaczącymi osiągnięciami wykraczającymi poza program nauczania, w szczególności: sportowymi, artystycznymi, naukowymi lub społecznymi.   Laureata Konkursu wybierze zarząd Fundacji w styczniu 2020 roku. Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna, Certyfikat Najlepszego Uczenia Rzeczypospolitej Polskiej „Uczeń z Pasją”, a także kampania promocyjna w mediach, upowszechniająca sukcesy i osiągnięcia Laureata. Wręczenie Nagrody i tytułu „Uczeń z Pasją” odbędzie się podczas Gali Finałowej w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą.   Kandydatów do Tytułu „Uczeń z Pasją” mogą zgłaszać dyrektorzy szkół, do których uczęszczają uczniowie uczestniczący w konkursie, rektorzy wyższych uczelni działających w Polsce oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest działalność w dziedzinie edukacji młodzieży. Zgłoszenia Kandydata można dokonać, wypełniając Kartę Zgłoszenia (do pobrania TUTAJ) i wysyłając ją do nas na adres: biuro@fundacja-edukacja.org.pl Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 23 grudnia 2019 roku.   Na wyróżnienia w Konkursie mają szansę uczniowie łączący dobre wyniki w nauce z osiągnięciami na innych polach aktywności: naukowej, sportowej lub społecznej. Osiągnięcia powinny być znaczące, tj. istotnie wyróżniać się w skali krajowej lub międzynarodowej. Ideą Konkursu jest promowanie i upowszechnianie tych osiągnięć: w środowiskach uczniowskich, nauczycielskich, a także w mediach.   –Zależy nam, by pokazywać młodym ludziom „dobre przykłady”, zaszczepiać w nich pasję i chęć do działania. W Polsce nie brakuje zdolnych, pełnych pasji uczniów, których osiągnięcia mogą być wzorem do naśladowania dla innych. Nasz Konkurs z jednej strony służy nagradzaniu za taką działalność, a z drugiej – popularyzowaniu u innych postaw społecznej aktywności. Będziemy wyróżniać uczniów, których działalność powinna być inspiracją dla innych młodych ludzi. Dlatego nagroda w konkursie obejmuje również działania promujące Laureata i jego sukcesy w mediach. Będziemy zarażać pasją  – zapowiada Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Nabór wniosków w Konkursie ruszył 15 listopada br. i potrwa do 23 grudnia br. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj - pobierz!   >>

Akredytacja na uczelniach - w dobie pandemii

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Akademią Edukacji Praktycznej „Meritum”, zaprasza do udziału w X edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. "Akredytacja w szkolnictwie wyższym. Ocena jakości kształcenia w warunkach pandemii". Konferencja odbędzie się 3 grudnia 2020 r. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną organizatorzy podjęli decyzję, że spotkanie zorganizowane zostanie w formie zdalnej.   Konferencja będzie służyła omówieniu najnowszych zmian w zakresie metod i kryteriów dokonywania przez instytucje akredytacyjne oceny jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. W trakcie spotkania poruszymy zagadnienie akredytacji zdalnej oraz przedstawimy zasady jej przeprowadzenia oraz przygotowania uczelni do takiej formy oceny jakości kształcenia. Tematem konferencji będzie również nowa instytucja stosowana w praktyce akredytacyjnej PKA, tj. „stanowiska interpretacyjne”. „Stanowiska interpretacyjne” to system ujednolicania wykładni prawa w ramach PKA. W trakcie konferencji przedstawione zostaną najciekawsze stanowiska interpretacyjne już podjęte oraz pomysły na kolejne. Ponadto konferencja poświęcona będzie zasadom weryfikowania i dokumentowania efektów uczenia się w warunkach edukacji zdalnej. Prelegenci omówią także praktyczne zagadnienia dotyczące edukacji zdalnej, np. kwestie prawa do ochrony wizerunku wykładowców prowadzących wykłady on-line czy też zagadnienia przetwarzania danych osobowych na platformach do edukacji zdalnej.   Wszystkie powyższe zagadnienia zostaną szczegółowo omówione i wyjaśnione podczas naszej konferencji. Konferencja, jak co roku, pozwoli uczestnikom zapoznać się z najnowszymi zmianami w dziedzinie prawa szkolnictwa wyższego oraz aktualnymi kryteriami i zasadami oceny jakości kształcenia na uczelniach - w szczególnych warunkach, jakie związane są pandemią i pracą akademicką w formie zdalnej (e-learning). W roli prelegentów i dyskutantów wystąpią wybitni eksperci - praktycy, którzy zdobywali wiedzę na temat jakości kształcenia, m.in. pracując w komisjach akredytacyjnych.   Kartę uczestnictwa należy przesłać w terminie do 1 grudnia 2020 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: info@fundacja-edukacja.org.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona! Wysokość opłaty konferencyjnej dla 1 uczestnika wynosi 550 zł.   Dodatkowe informacje i materiały do pobrania: -Program Konferencji - kliknij! -Zgłoszenie udziału - kliknij! -Informacje organizacyjne - kliknij!     O Programie Konferencji:   Organizator Konferencji umożliwi uczestnikom zadawanie pytań ekspertom na temat akredytacji uczelni i zapewniania jakości kształcenia, z uwzględnieniem najnowszych zmian i aktualnych przepisów.   Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli uczelni przygotowujących się do akredytacji zewnętrznej, pełnomocników/ zespołów ds. jakości kształcenia oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania procesami dydaktycznymi w szkolnictwie wyższym.   Konferencja pozwoli uczestnikom zdobyć PRAKTYCZNĄ wiedzę:   -  jak, w dobie pandemii, edukacji e-learningowej i akredytacji zdalnej, przygotować się do wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych organizacji akredytujących i spełnić kryteria akredytacyjne; - jak stosować w praktyce nową instytucję akredytacyjną, jaką są "stanowiska interpretacyjne" PKA, - jak zapewnić zgodność koncepcji i programów kształcenia z przepisami prawa o szkolnictwie wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji odnoszących się do kształcenia zdalnego, - jak skutecznie zarządzać  uczelnią i procesami dydaktycznymi w aktualnych warunkach prawnych.     W trakcie konferencji:   -Przedstawione będą aktualne kierunki zmian w zasadach akredytacji, w związku z pandemią;   -Przedstawione zostaną kryteria oceny stosowane przez komisje akredytacyjne: państwową oraz środowiskowe;   -Przedstawiane zostaną zagadnienia praktyczne dotyczące zasad akredytacji kierunku studiów/jednostki organizacyjnej uczelni oraz przygotowania jednostki do akredytacji zewnętrznej prowadzonej zdalnie;   -Zaprezentowane będą dobre praktyki w zakresie zapewniania jakości kształcenia na uczelniach najwyżej ocenionych przez Polską Komisję Akredytacyjną;   -Przedstawiono zostaną nieprawidłowości w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań poddawanych ocenie w toku akredytacji;   -Prelegenci skoncentrują się na zagadnieniach aktualnych i ważnych z punktu widzenia interesu uczelni przygotowujących się do akredytacji.   Konferencja będzie dla uczestników dostępna na żywo w internecie, bez konieczności instalowania i korzystania z jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Przebieg konferencji będą Państwo mogli oglądać on-line w standardowej przeglądarce internetowej, poprzez kliknięcie w odpowiedni link, który udostępnimy Państwu przed konferencją. Ponadto wszyscy uczestniczy konferencji otrzymają (po jej zakończeniu) dostęp do pełnego nagrania z konferencji, dokumentującego wystąpienia kolejnych prelegentów. Udostępnimy Państwu także platformę do zadawania pytań referentom konferencji, aby umożliwić uzyskanie odpowiedzi i interpretacji nurtujących Państwa zagadnień. Drogą elektroniczną otrzymają Państwo również certyfikat udziału w obradach oraz wszelkie pozostałe materiały.     Regulamin konferencji - kliknij!   Kontakt z organizatorami - kliknij!     Dodatkowe informacje:   tel. +48 32 747-26-03 tel. kom. +48 607-035-169 e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl   *Prezentowane na konferencji rozwiązania i wygłaszane tezy nie mogą być traktowane jako "oficjalne" i autoryzowane stanowisko PKA, gdyż Komisja, jako organ kolegialny, może wyrażać takie stanowiska wyłącznie w formie uchwał i tylko w ramach przewidzianych prawem procedur, np. po przeprowadzeniu oceny jakości kształcenia w konkretnej jednostce, względnie na szkoleniach organizowanych przez siebie. Prezentowane na konferencji opinie, poglądy i rekomendacje należy traktować wyłącznie jako stanowiska danych prelegentów, którzy w trakcie konferencji występują z afiliacją swoich macierzystych ośrodków akademickich. >>

Konferencja: Ewaluacja dyscyplin naukowych

Fundacja Rozwoju Edukacji  i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pt. „Ewaluacja jakości działalności naukowej po wejściu w życie Konstytucji dla nauki. Jak przygotować się do nowej oceny parametrycznej dyscyplin naukowych?”. Konferencja odbędzie się 9 kwietnia 2019 roku w Warszawie (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, ul. Jagiellońska 82D).   Celem Konferencji będzie przekazanie słuchaczom praktycznej, użytecznej wiedzy na temat nowych zasad i kryteriów najbliższej ewaluacji dyscyplin naukowych, która obejmie lata 2017-2020. W konferencji wezmą udział wybitni eksperci zajmujący się problematyką parametryzacji uczelni od strony prawnej, merytorycznej, organizacyjnej i technicznej. Konferencja szkoleniowa służyć będzie przygotowaniu przedstawicieli uczelni do nowej ewaluacji oraz wyjaśnieniu wątpliwości interpretacyjnych odnoszących się do jej kryteriów, zasad i warunków.   Opłata konferencyjna dla 1 uczestnika wynosi: 550 zł brutto   Szczegółowe informacje: -Program Konferencji wraz z charakterystyką prelegentów - pobierz!   -Zgłoszenie udziału - pobierz! -Informacje organizacyjne - kliknij!     O Programie Konferencji:   Program obejmuje wystąpienia ekspertów, których referaty ukierunkowane będą na przekazywanie wiedzy praktycznej i użytkowej. Ponadto w toku konferencji odbędą się panele umożliwiające zadawanie pytań i bezpośrednią dyskusję z ekspertami na temat ewaluacji dyscyplin naukowych i związanych z wyzwań, dylematów i problemów, z uwzględnieniem najnowszych zmian i aktualnych przepisów.   Do kogo adresowana jest Konferencja?   Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli uczelni przygotowujących się do ewaluacji dyscyplin naukowych za lata 2017-2020, w tym przede wszystkim do rektorów, prorektorów, dziekanów, dyrektorów uczelnianych wydawnictw, jak również do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami oceny parametrycznej i ewaluacji działalności naukowej.   Konferencja pozwoli uczestnikom zdobyć PRAKTYCZNĄ wiedzę:   - jak, po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki, przygotować się do ewaluacji dyscyplin naukowych;   - jakie zmiany nastąpiły w kryteriach i zasadach ewaluacji w stosunku do poprzedniego stanu prawnego oraz jak te zmiany wpłyną na proces oceny parametrycznej;   - jak skutecznie przystąpić do ewaluacji i uzyskać wysoką kategorię naukową;   - jak efektywnie zarządzać polityką naukową uczelni w aktualnych warunkach prawnych.     Dodatkowe informacje:     tel. +48 32 747-26-03 tel. kom. +48 607-035-169 e-mail: konferencja@fundacja-edukacja.org.pl >>

5. edycja Przedsiębiorstwa Przyszłości

Już wktórce odbędzie się Gala Finałowa V edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, którego organizatorami są nasza Fundacja oraz Agencja Kreatywna PRC. W naszym Konkursie przyznajemy certyfikaty i wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnych i rozwojowych polskich przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje na stronie: www.przedsiebiorstwo-przyszlosci.pl. "Przedsiębiorstwo Przyszłości" to Ogólnopolski Program, w którym oferujemy usługę certyfikacji firm cechujących się nowoczesnością, innowacyjnością i nowatorskim podejściem do prowadzenia biznesu. Od 2013 roku prestiżowe certyfikaty „Przedsiębiorstwo Przyszłości” zdobywają corocznie liderzy rynku – firmy, które osiągnęły sukces dlatego, że są otwarte na wiedzę, kreatywne, inwestują w swoich pracowników, rozumieją, jak ważne jest ciągłe podnoszenie kompetencji i nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim. Program ma charakter otwarty - może do niego przystapić każda zainteresowana firma. Zdobywców certyfikatu wyłania specjalna Komisja, w której zasiadają profesorowie i doktorzy renomowanych polskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wyniki tegorocznej, V edycji Programu „Przedsiębiorstwo Przyszłości” ogłosimy we wrześniu 2018 roku podczas Gali Finałowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W Programie "Przedsiębiorstwo Przyszłości" mogą wziąć udział firmy różnych branż, bez względu na wielkość i status prawny (spółki prawa handlowego, spółki cywilne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą itd.). Szansę na Certyfikat mają firmy, które na pierwszym miejscu stawiają wysoką jakość, a ponadto: dbają o rozwój pracowników, inwestują w wiedzę (szkolenia, kursy, zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry), myślą przyszłościowo, są odpowiedzialne społecznie. Dlaczego „Przedsiębiorstwo Przyszłości”? Określenie „przedsiębiorstwo przyszłości” coraz częściej funkcjonuje w języku specjalistów od zarządzania. Oznacza ono firmę, która dzięki inwestowaniu w wiedzę i kapitał ludzki potrafi stale umacniać swoją pozycję na rynku i nie boi się wyzwań przyszłości. Taka firma rozwija się szybciej niż inne, dystansuje konkurencję, działa sprawnie i elastycznie, wprowadza nowe produkty i usługi, pozytywnie zaskakuje rynki. Jest to możliwe dlatego, że „firma przyszłości” inwestuje w ludzi – ich wiedzę, kompetencje, rozwój osobisty. W „przedsiębiorstwie przyszłości” to pracownicy są najważniejszym kapitałem, bo od ich kreatywności, zaangażowania i kwalifikacji zależy rozwój firmy, jej wyniki i poziom innowacyjności. Program „Przedsiębiorstwo Przyszłości” służy wskazywaniu i wyróżnianiu takich właśnie firm – firm, które swoją przyszłość wiążą z rozwojem zasobów ludzkich, a o ich nowoczesności świadczy podejście do pracowników, wiedzy i innowacji. Certyfikat "Przedsiębiorstwo Przyszłości" to prestiż, promocja, zaufanie rynku, marka solidnego pracodawcy, wiarygodność w oczach partnerów biznesowych, świadectwo nowoczesności, potencjału, innowacyjności, orientacji na rozwój.   Kontakt: +48 32 747-26-03 kom. +48 607-035-169   E-mail: biuro@przedsiebiorstwo-przyszlosci.pl >>
Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.